İlkokullar Arası Resim, Ortaokullar Arası Şiir ve Liseler Arası Kompozisyon Yarışması

Afet Eğitim

Afet Eğitim Yılı Kapsamında düzenlenen ”Afetler ve Etkileri” konulu yarışma

Ülke genelinde faaliyet gösteren Resmi/Özel İlkokul, Ortaokul ve Liseler arasında
düzenlenecek olan “AFETLER VE ETKİLERİ” konulu ilkokullar arası resim, ortaokullar
arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmasıdır.

KONUSU:
Ülke genelindeki Resmi/Özel ilkokullar, ortaokullar ve liseler arasında günün anlam ve
önemini belirten resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesidir.

HEDEF GRUBU: Resmi/Özel İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri katılabilir.

AMACI:
a. Öğrencilerin “Afetler ve Etkileri” teması ile Afetler, Afetler sırasında yapılması
gerekenler ve bizlerde bıraktığı psikolojik etkiler hakkında bilgi sahibi olmasını
sağlayarak farkındalık oluşturmak,
b. Öğrencilerin görüş ve düşüncelerini uygun bir şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.

FAALİYETLER:
Yarışmanın amacına uygun olarak, Ülke genelindeki okulların öğrencilerine yönelik
olmak üzere;
a. İlkokullar Resim,
b. Ortaokullar Şiir
c. Liseler Kompozisyon
dallarında yarışmalar düzenlenecektir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Katılımcıların eserleri özgün olmalı, herhangi başka bir eserden alıntı veya kopya
içermemelidir. Öğrenciler yarışmaya katılmakla eserlerinin özgünlüğünü kabul etmiş ve
Barbaros İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünce herhangi bir şekilde yayımlanmasını
kabul etmiş sayılırlar. Eserlerinde başka bir eserden alıntılar içermesi ihtimalinden
doğabilecek her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
b. Yarışma koşulları ve açıklamalar okul müdürlüklerince öğretmen ve öğrencilere
duyurulacaktır.
c. Öğrenci kendi dallarında yarışmaya katılabilecektir.
d. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
e. Okullarda “resim, şiir ve kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden
oluşturulacak komisyonlar tarafından eserler değerlendirilecektir.
f. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan öğrenciler
eserlerini hazırlarken bir başka eserden alıntı yapması veya özel olarak bir öğretmen
veya herhangi bir kurumdan destek aldığı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye
alınmayacaktır.
g. Okul Müdürlüklerince değerlendirme komisyonunda birinci seçilen eserler
[email protected] adresine ön yüz ve arka yüz taratılarak
gönderilecektir.
h. Yarışmaya katılacak öğrenciler yarışma şartnamesi eklerinde yer alan Açık Rıza Onayı
( Ek-2) ve Veli İzin Belgesi (Ek -3) nin ilgili kısımları doldurup onayladıktan sonra
[email protected] e posta adresine Ek-2 ve Ek 3 belgelerini
göndereceklerdir.

Not: Yarışma; gönüllülük esasına göre olup katılım ücretsizdir.

RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER
A. RESİM DALINDA
Konusu: “ Afetlere Ne Kadar Hazırlıklıyız? ” temalı resim olarak ifade edilecektir.
Yarışma şartları:
a. Resimler çevrimiçi olarak ilgili öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
b. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaktır.
c. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
d. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı
boya, kuru boya, guaş boya vb.)
e. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka
yüzüne etiket formatına uygun olarak; ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti
ile okulun adı telefon numarasını 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
f. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.
g.

İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulu ve ilçesi
Telefon no
Öğretmen adı
soyadı ve Tel.

h. Teslim tarihinden sonra [email protected] adresine
ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
i. Eserler incelenirken;
Konu anlatım kompozisyon (25 PUAN)
Teknik boyama vb. (25 PUAN)
Yaratıcılık: Kompozisyon boyama vb. anlatımda farklılıklar (30 PUAN)
Temizlik düzen yerleştirme (20 PUAN)

B-ŞİİR ve KOMPOZİSYON DALINDA
Konusu: “Afetlerin İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri” teması şiir ve kompozisyon
olarak ifade edilecektir.
Yarışma şartları:
a. Yarışmaya katılacak şiir ve kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı
geçmeyecek şekilde el yazısı veya bilgisayar ortamında yazılacaktır.
b. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
c. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
d. Teslim tarihinden sonra [email protected] adresine
ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve doğabilecek gecikmeden dolayı Okul
Müdürlüğü sorumlu tutulacaktır.
e. Yarışmaya katılacak öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi,
duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, Tarih, Sosyal Bilgiler
öğretmeni veya Edebiyat-Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında
yazdırılacaktır.
f. Eserler incelenirken;
• Konuyu Anlama (30 Puan)
• Konuyu Etkileyici Biçimde İşleme (30 Puan)
• Biçimsel Özellikler (20 Puan)
• Yazım ve Noktalama (20 Puan)
konularında değerlendirme yapılacaktır.
Not: Her yarışmacı eserinin arka yüzüne etiket formatına uygun olarak; ilçesini,
öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı telefon numarasını 14 punto ile
bilgisayarda yazılacaktır.

İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulu ve ilçesi
Telefon no
Öğretmen adı
soyadı ve Tel.

YARIŞMA TAKVİMİ
1. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın ilçelere
duyurulması 10.05.2021 12.05.2021
2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince
öğrencilere duyurulması ve eserlerin okul
müdürlüklerinde toplanması
17.05.2021 27.05.2021
3. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve
[email protected] mail
adresine gönderilmesi
31.05.2021 02.06.2021
4. Barbaros İmam Hatip Müdürlüğünce eserlerin
değerlendirilmesi 03.06.2021 04.06.2021
5. Dereceye Giren Eserlerin Duyurulması 04.06.2021

ÖDÜLLENDİRME: Barbaros İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü değerlendirme komisyonunda tüm
kategorilerde ilk üçe giren
Öğrencilere;
Birinciye : Tablet Bilgisayar+750 TL
İkinciye : Tablet Bilgisayar+600 TL
Üçüncüye : Tablet Bilgisayar+500 TL
Not: Yarışmanın Ödülleri Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Dereceye Giren öğrencilerimiz web sitemiz (korfezbarbarosiho.meb.k12.tr) üzerinden
duyurulacaktır.

Ödül Töreni 08 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapılacak olup ödüller öğrencinin kayıtlı
bulunduğu okula kargo yolu ile gönderilecektir.

BARBAROS İMAM HATİP ORTAOKULU
Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Barbaros İmam Hatip Ortaokulu
tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim
süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698
sayılı Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması”
işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarılacaktır.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi
kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”
göre Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak No:30 adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

EK-2
AÇIK RIZA ONAYI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli
bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve
……………………..’nda öğrenim gören ………………………….. T.C.Kimlik Numaralı
velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı
öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında
düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin
öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal
medya hesaplarında paylaşılmasına;
Onay veriyorum. Onay vermiyorum.
….. /…../ 2021
Velisinin/1.Derece Yakının
Adı Soyadı:……………………………………
İmzası:…………………

EK-3
VELİ İZİN BELGESİ

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan velisi
bulunduğum………………………………………………’nin Barbaros İmam Hatip Ortaokulu
tarafından “2021 Afet Eğitim Yılı”etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ‘Afetler ve
Etkileri’ konulu yarışmaya katılmasına izin veriyorum.
Gereğini arz ederim

Velisinin Adı Soyadı ve İmzası
……./……./ 2021
Öğrenci Adı Soyadı :
Okulu:
Sınıf /Şube:
Okul No:
*ADRES:
*TEL:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin