İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri arası “Geleceğin çiftlikleri” Resim Yarışması

Resim Yarışması
Öğrenciler Resim Yarışması

Alltech Resim Yarışması’na, temel eğitim seviyesinde (ilkokul-ortaokul) öğrenim gören, 2010 ile 2014 tarihleri arasında doğan, 7-11 yaşlarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler katılabilirler.

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri arası Resim Yarışması

Yarışmaya başvurabilecekler
Yarışmaya katılım şartlarını taşıyan öğrenciler adına velileri (İşbu şartnamede “Veli” ile yasal veliler ve vasiler birlikte ifade edilmektedir.)

Yarışmanın kapsamı
Türkiye genelindeki resmi ilkokul ve ortaokullar, özel ilkokul ve ortaokullar, resmi yatılı
bölge ilkokulları ve ortaokulları

Yarışmanın amacı
• Tarım ve hayvancılığa olan toplumsal ilgiyi ve farkındalığı arttırmak
• Doğa ve doğal kaynaklar, çiftçilik, hayvancılık ve hayvansal gıda üretiminin toplumun
geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek
• Çiftlik hayatına ve hayvan sevgisine resim yoluyla pozitif bir yaklaşım sağlamak
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini resim çalışmaları aracılığı ile ortaya
koyabilmeleri ve yeteneklerini paylaşabilmeleri için ortam sağlamak

Yarışmanın konusu
Geleceğin çiftlikleri

Tema: Doğa dostu, yenilikçi ve bilimsel çiftçilik ile herkes için gıda

Yarışmaya katılacak eserlerin gönderim şekli
Yarışma başvurularının kabulü ve eserlerin gönderimi dijital ortamda ve sadece web
sitesi aracılığıyla yapılacaktır. Yarışmacı www.aklimfikrimtarim.com adresindeki internet
sitesinde yer alan Resim Yarışması sayfasındaki başvuru formunu dolduracak ve eserin
dijital kopyasını (resim dosyası) form ekine yükleyerek gönderecektir. Değerlendirme
sürecinin ikinci aşamasında ön elemeyi geçen resim çalışmalarının aslı istenecektir.

Yarışma şartları
1. Alltech Resim Yarışması, Alltech Biotecnology Gıda Tarım Hayv. Ürün. San. ve Dış
Tic. Ltd. Şti. (İş bu sözleşmede bundan sonra “Alltech” olarak anılacaktır.) tarafından
04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karşılığı
Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Yönetmeliği”nin 2 inci maddesi (ç) bendince Milli
Piyango İdaresi’nin izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

3. Yarışma başvurusu öğrencinin velisi tarafından yapılmalıdır. Alltech gerekli durumlarda
başvuruda bulunanın, öğrencinin velisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına
sahiptir.

4. Alltech Resim Yarışması’na temel eğitim seviyesinde (ilkokul-ortaokul) öğrenim gören,
2010 ile 2014 tarihleri arasında doğan, 7-11 yaşlarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
öğrenciler katılabilir.

5. Yarışmacının velisi, başvuru öncesinde, yarışmacı adına www.aklimfikrimtarim.com
(resim.aklimfikrimtarim.com) sitesinde yer alan tüm açıklamaları ve katılım şartlarını
okuduğunu ve anladığını, bu yarışmanın katılım ve beyan taahütnamesini onaylayarak
kabul etmektedir.

6. İşbu beyan ve taahhütname belgesi, tek taraflı olarak yarışmacının mükellefiyetlerini
belirlemekte olup Alltech’e herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

7. Yarışmacının velisi, yarışmacı adına www.aklimfikrimtarim.com adresindeki internet
sitesinin “Resim Yarışması” sekmesinde yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak
doldurmalıdır. Resim çalışmasının fotoğrafını; uygun çözünürlükteki bir kamera veya mobil
telefon ile, eser tam ve net görünecek şekilde, yatay olarak çekmelidir. Eserin JPEG ya da
JPG formatındaki dijital resim dosyası başvuru formu ekine yüklemelidir. Başvuru formu
altında yer alan Başvuru Şartları ve Gizlilik Politikası okunarak onaylanmalı, son olarak
“Başvur” butonu tıklanmalıdır. Başvurunun başarıyla alındığına dair mesaj görüldüğünde
başvuru tamamlanmış olacaktır. Başvuru formunda yer verilen e-posta adresine kayıt
numarasını da içeren bir bildirim ayrıca gönderilecektir.

8. Yarışmacının velisi, başvuru formunda yarışmacı ve veli ile ilgili verilen tüm bilgilerin
doğru olduğunu beyan etmektedir.

9. Yarışmacının eserinin istenilen kriterlerde Alltech’e ulaştırılmaması halinde, internet
sitesi üzerinden yapılan başvuru, başvuruda bulunanın “yarışmacı” sıfatını kazanmasına
imkan vermez.

10. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 resim ile ve kendi adına, bireysel olarak katılabilir.

11. Yarışmanın ilk elemesini geçen eserler duyurulacak ve eserlerin asılları istenecektir.

12. Elemeyi geçen yarışmacının eserinin aslıyla birlikte velisinin onayının yer aldığı “asıl
eser bilgi-onay formu”, tercih edilecek ulusal kargo şirketlerinden biriyle, “gönderici/
gönderen ödemeli” olarak göndermelidir.

13. Resim yarışması son başvuru tarihinden ve asıl eserlerin son teslim tarihinden sonra
Alltech’e ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Alltech, katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden
ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması,
uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu
bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan
dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

15. Alltech, başvuru işlemleri ile ilgili öğrenci-veli-sınıf öğretmeni arasında ortaya
çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

16. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.

17. Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan yarışmacıların
belirlenmesi durumunda bu yarışmacılar ödüle hak kazanamayacak olup, Alltech’in yasal
işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı
saklıdır.

18. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Alltech ve grup şirketleri çalışanları, Alltech
ve grup şirketlerine ticari bir ilişki kapsamında faaliyet alanının esasına ilişkin hizmet
verenler, jüri üyeleri ile tüm bu kişilerin 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

19. Alltech yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu
yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri Millî Eğitim Bakanlığı’ndan onay almak
şartı ile değiştirme hakkına sahiptir. Alltech işbu beyan ve taahhüt belgesi ile yarışma
katılım koşulları ile sonuç bildirimi ve ödüllendirme programının her aşamasında gerekli
değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

20. Herhangi bir hukuksal ihtilafta Alltech elindeki belge ve bilgiler ile Alltech’in her türlü
kaydının, kesin delil niteliği taşıdığı HMK md. 193 gereğince bunun bir delil sözleşmesi
olduğu, yarışmacı tarafından kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.

21. Yarışmaya başvururken bildirilen kişisel verilerin gizliliği, korunması ve işlenmesi ile
ilgili aydınlatıcı şirket gizlilik politikası metni, başvuru formu altında yer alan bir linkle,
yarışmacının velisinin incelemesine sunulmuştur. Alltech Resim Yarışması’na başvuruda
bulunan yarışmacı adına velisi; başvuruyu yapmadan önce şirketin gizlilik politikasını
okuduğunu ve onayladığını, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereğince
bilgilendirildiğini ilgili linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek kabul etmektedir.

22. Yarışmacılar, yarışmacıların velileri, yarışma öncesi ve sonrasında kendileri ve
eserlerle ilgili ilgili ses, yazı ve görüntülerin Alltech’in tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde
geleneksel (TV, gazete, dergi) ve dijital (web, sosyal medya kanalları) medya kanallarında
ve şirketin basılı pazarlama materyallerinde yayınlanmasını katılım ve beyan
taahhütnamesini onaylayarak kabul etmektedir.

23. Yarışmacılar kazandığı ödüllerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya
tamamen üçüncü kişilere devredemez ve nakdi olarak talep edemezler.

24. Alltech ve grup şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin onayı ve/veya
öğretmenlerinin bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel verileri, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal
zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır.
Yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığı 3.kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde
yapılacak aktarımlar dışında, bu verileri satmayacak, kiralamayacak ve/veya hiçbir şekilde
kullandırmayacaktır. Alltech bu verileri, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak,
ödülleri teslim etmek, yarışma kapsamındaki iletişimi sağlamak, basılı yayınlar/yazışmalar
göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen
dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.)
edinmek ve genel olarak katılımcı profilini belirlemek gibi amaçlarla, yasal mevzuatın
zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi
olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle,
kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun
hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme,
silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde
zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

Eserlere ilişkin şartlar
a. Resimler, 35×50 cm. ebatlarındaki resim kağıdına ve yatay olarak yapılmalıdır.
b. Resim çalışmalarına herhangi bir paspartu yapılmamalıdır.
c. Pastel boya kullanılmalıdır.
d. Yarışmacılar resim kağıdının dokusu, rengi, gramajı gibi özelliklerini belirlemede
serbesttir.
e. Resmin ön yüzünde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı
bulunmamalıdır.
f. Değerlendirme süreci sonrasında elemeye kalan eserlerin asılları isteneceğinden
resmin arka yüzünün sağ alt köşesine tükenmez kalem ile aşağıdaki bilgiler
yazılmalıdır:
Öğrencinin adı-soyadı:
Yaşı:
Okulunun adı:
Sınıfı:
İli:

g. Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir
yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması
gereklidir.

h. Elemeyi geçen ve kargo ile gönderimi istenen esere zarar gelmemesi şartıyla,
çalışmanın gönderimi iki mukavva karton arasında, zarf ya da dosya içinde ya da
uygun görülen korumalı herhangi bir yöntemle yapılabilir.

i. Resim çalışması yarışmacının tamamen kendisi tarafından yapılmalı ve alıntı
olmamalıdır.
j. Yukarıdaki şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Dağıtılacak ödüller
Alltech Biotecnology Gıda Tarım Hayv. Ürün. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 27.500 TL
tutarında bir bütçe oluşturulmuş olup, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerine
verilecek ödüller ve ekstra maliyetler (basılı işler, misafir giderleri v.b. gibi) Alltech firmasının oluşturmuş olduğu bu bütçeden karşılanacaktır.
Jüri değerlendirmesi sonucunda en başarılı bulunan 6 aday ayrım gözetilmeksizin
“yarışmanın kazananı” olarak belirlenecektir. Yarışmanın 3 kazananı ilkokulda okuyan,
3 kazananı ortaokulda okuyan öğrenciler arasından seçilecektir. Yarışmayı kazanan
6 yarışmacının her birine 1.750 Türk Lirası nakit para ödülü verilecektir.
Tüm katılımcılara başarı belgesi gönderilecektir.
Başarı belgeleri başvuru ve bilgi formunda yer verdikleri e-posta adreslerine dijital
ortamda gönderilecektir.

Ödül töreni
Sosyal hayatı derinden etkileyen Kovid-19 salgınına karşı, ülkemizde alınan
tedbirlerle etkin şekilde mücadele her alanda devam etmektedir. Gelinen süreçte
salgının etkisinin devam etmesi ve normal hayata geçiş zamanının belirsiz
olmasından dolayı, aşağıdaki detaylarda belirtilen günlerde yapılması düşünülen
ödül töreni iptali veya ertelenmesi durumunda kazanan yarışmacılarımıza gerekli
bilgilendirmeler yapılacaktır.

Alltech Resim Yarışması’nın kazananları için Kovid-19 pandemisi şartları dikkate alınarak
21 Mayıs 2021 tarihinde, İzmir’de ödül töreni düzenlenecektir.

Yarışmayı İzmir dışından kazanan ve ödül törenine davet edilen öğrencinin ve kendisine
eşlik edecek 1 velisinin Kovid-19 pandemisi şartları dikkate alınarak şehirlerarası
ulaşım giderleri (uçak, otobüs, tren) ile 1 gecelik konaklama bedeli Alltech şirketince
karşılanacaktır.

Yarışmayı kazanan ve ödül törenine geçerli mazereti sebebiyle katılımda bulunamayacak
yarışmacının/velisinin 13 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar
mazeretini Turkey@alltech.com adresine yazılı olarak bildirmesi gereklidir.
Yarışmayı kazanan ve ödül törenine geçerli mazereti sebebiyle katılımda bulunamayacak
olan yarışmacının para ödülü 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihine kadar yarışmacının velisinin
bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

Jüri üyeleri ve değerlendirme
Jüri üyeleri tarafsız ve deneyimli üyelerden seçilmiş olup, olumsuz yorumlara neden
olacak tutum ve davranışlardan kesinlikle kaçınacaklardır.
Yarışmaya katılan öğrencilerin resimleri aşağıda belirlenen kriterlere göre
değerlendirilecektir: Jüri değerlendirmesinde; her eser 100 puan üzerinden, her bir
jüri üyesinin puanlaması gizli olmak üzere puanlanacaktır.

Derecelendirme Puan Derecesi
Kompozisyon Yeteneği 25 puan
Yaratıcılık ve Özgünlük 25 puan
Armoni ve renkleri kullanabilme becerisi 25 puan
Konuya uygunluk 25 puan
Toplam 100 puan

Değerlendirme sistemi:
03 -10 Mart 2021 tarih aralığı dijital ortamda jüri değerlendirmesi: Resim
çalışmaları öncelikle başvuru kriterleri ve belirtilen ölçütleri taşıyıp taşımadıklarına
göre 03-10 Mart tarihleri arasında dijital ortamda ön değerlendirmeden
geçirilecektir. Eserler, yarışmacıların yaş ve eğitim gördükleri okullar dikkate
alınarak 7-8-9 yaş ilkokul ve 9-10-11 yaş ortaokul kategorisinde 6 ayrı grupta
değerlendirilecektir. Her yaş grubu içinden en başarılı 10 eser, toplamda 60 eser jüri
oylarının çoğunluğu ile belirlenecektir.
03 -10 Mart 2021 tarih aralığı 1.değerlendirmede başarılı bulunan yarışmacılar
18 Mart 2021 duyurulacak ve elemeyi geçen 60 resim çalışmasının aslının kargo ile
09 Nisan 2021 Cuma gününe kadar Alltech adresine gönderimi istenecektir
15 Nisan 2021 Perşembe 2. Değerlendirme: İkinci ve son değerlendirme
toplantısında elemeye kalan 60 resim çalışması içinde, 3 resim ilkokul öğrencileri
ve 3 resim ortaokul öğrencileri arasından, jürinin oy birliğiyle seçilecektir.
Seçim sırasında elemeye kalan aynı gruptaki diğer resimlerin başarı düzeyi ve
değerlendirme ölçütleri esas alınacaktır.
Jüri üyelerinin 2.değerlendirme toplantıları Kovid-19 pandemi şartlarından dolayı
dijital ortamda Video Konferans yöntemi ile değerlendirme süreci gerçekleşecektir.

Alltech Resim Yarışması Takvimi
Resmi Yarışma Duyurusu 15 Ocak 2021 Cuma
Resim Yarışması Son Başvuru Tarihi 25 Şubat 2021 Perşembe
Jüri 1. Değerlendirmesi –“Dijital” 03 -10 Mart 2021 arası
Finale Kalanların Duyurusu 18 Mart 2021 Perşembe
Finale Kalanların Eserlerinin Aslının Son Teslim Tarihi 09 Nisan 2021 Cuma
Jüri 2. ve Son Değerlendirmesi 15 Nisan 2021 Perşembe
Yarışmanın Kazananlarının Duyurusu 23 Nisan 2021 Cuma
Kazanan Yarışmacının Ödül Törenine Katılamaması
Durumunda Yazılı Mazeretin En Son Bildirim Tarihi 06 Mayıs 2021 Perşembe
Ödül Töreni 21 Mayıs 2021 Cuma

Mücbir Sebeplerle Yarışmanın İptali veya Ertelenmesi
Grev, lokavt, savaş hali, iç savaş, terör eylemleri, doğal afet, global salgın gibi
Alltech’in ve/veya yarışmacının kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine
getirmesini engelleyen ya da geciktiren durumlardan ve bağlı olumsuzluklardan
Alltech ve/veya yarışmacı sorumlu tutulmayacaktır.
Alltech’in, mücbir sebeplerle yarışmayı iptal etmesi veya ertelemesi durumunda,
www.alltech.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde,
www.resim.aklimfikrimtarim.com internet adresinde ilgili duyuru yapılacaktır.

Son başvuru tarihi
25 Şubat 2021 Perşembe

Yarışma programı iletişim adresi
Alltech Biotecnology Tarım Hayvancılık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Adalet Mahallesi, Anadolu Caddesi, MyPlaza No:41/1 Kat:5
35530 Bayraklı, İzmir, Türkiye
Telefon No: (0232) 4786280
E-posta adresi: Turkey@alltech.com