İlkokul, Ortaokul Lise Öğrencileri Arası Afet Risk Azaltma Proje Yarışması

Proje Yarışması
İlkokul, Ortaokul Lise Öğrencileri Proje Yarışması

Afetlere dayanıklı bir ülke olabilmek için alt ve üst yapıların olası afetlere fiziksel olarak dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra toplumun her kesiminin de afet tehlike ve riskleri karşısında alınması gereken tedbirlere yönelik farkındalıklarının artırılması önemlidir. Bu açıdan bireysel olarak afetlere yönelik hazırlıkların yapılması ve küçük yaştan başlayarak afetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunması suretiyle doğru davranış ve uygulamaların bilinmesi ve benimsenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Dünyada afetlere dayanıklı ülkeler incelendiğinde çok küçük yaştan itibaren afet eğitimlerinin okul öncesi dönemden başlayarak örgün eğitim sistemi içerisinde yer almasını sağlayan düzenlemeler sayesinde uzun yıllar boyunca düzenli olarak verildiği gözlemlenmektedir.

Ülkemizde afet eğitimine yönelik olarak pek çok proje ve faaliyetin içerisinde yer alarak katkı veren, özellikle T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), T.C. İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirliği içerisinde Japonya’daki deneyimlerin Türkiye’ye aktarılması için çok önemli projeler yürütmüş olan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk Japon Vakfı (TJV), “Afet Eğitimi Yarışmaları” planlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen ilk etkinlik olarak planlanan “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Proje Yarışması”, öğretmenlere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı onayı sonrasında ilgili kamu, sivil, akademik paydaşlarla 2021 yılında gerçekleştirilmiştir (bu ilk projeye ilişkin detaylı bilgi www.tiv.org.tr adresinden temin edilebilir).

2021-2022 öğretim yılında ise ilgili kurumların Afet Eğitimi çabalarına destek olmak üzere bu defa öğrencilere yönelik olarak “Afet Risk Azaltma Proje Yarışması” planlanmıştır. Yarışma, ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin katılımını öngörmektedir. Takip eden yıldan itibaren ise ayrı bir kategori olarak üniversite öğrencileri de yarışmaya davet edilecektir.
Öğrenci “Afet Risk Azaltma Proje Yarışması”nın hareket noktası, çocuk ve gençlerin afetlerde zarar görebilirliğinin nispeten daha yüksek olması, buna karşılık özellikle doğa kaynaklı tehlikelerden korunma, afet risklerini azaltma, afete hazırlıklı olma konularında öğrenme ve öğrendiklerini akranları ve toplumla paylaşmada mutlaka dikkate alınması gereken önemli özelliklere sahip olmasıdır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler (BM) Afet Risk Azaltma 3.Dünya Konferansında kabul edilen Afet Risk Azaltma için Sendai Çerçevesi’nin (2015-2030) yaklaşımı yol göstericidir: “Çocuklar ve gençler değişimin temsilcileridir, onlara mevzuat, ulusal uygulama ve eğitim müfredatlarıyla uyumlu olarak afet risklerinin azaltılmasına katkıda bulunmalarını sağlayacak alan ve yöntemler sunulmalıdır”.
Bu çerçevede, Pandemi nedeniyle okullarından da bir süre uzak kalan öğrencilerimizi bu yarışmaya davet ederek afetlere dayanıklı bir ülke olma yolundaki çabalara katkı vermelerini bekliyoruz.

Yarışmayla ilgili Başvuru Koşulları
1) Yarışma ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilerine yöneliktir.
2) Öğrenciler bireysel veya bir ekip olarak yarışmaya katılabilir, ancak bir aday birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz.
3) Proje başvuru dosyası, ekli “Başvuru Dosyası Formatı”ndaki başlıkları içermelidir. Gerekirse ilave başlıklar da yarışmacı tarafından açıklayıcı olarak eklenebilir.
4) Beyan kısmında yazılı olduğu şekilde telif hakkı devrine ilişkin bölüm uygun şekilde düzenlenip imzalanmalıdır.
5) Geliştirilen proje veya uygulamayı açıklamaya yönelik görsel-işitsel destekleyici unsurların (video, çizim vs.) da gönderilmesi önerilir.
6) Projenin yarı finale seçilmesi durumunda, projenin daha detaylı anlatımları istenebilir.
7) Projenin finale seçilmesi durumunda ise, proje sahibinin proje sunum ve ödül törenine katılması beklenmektedir.

Projeye İlişkin Koşullar
1) Geliştirilecek proje yerel olarak özgün ve afet farkındalığını artırmaya yönelik olmalıdır.
2) Proje geliştirilirken öğrencinin yaşadığı çevrenin doğa ve teknoloji kaynaklı yerel tehlikeleri özellikle dikkate alınmalıdır.
3) Geliştirilen proje, akran öğretimine/paylaşımına uyumlu olmalıdır.
4) Proje, afet risk azaltma konusunda okul ve okul dışında ev ve diğer ortamlarda, öğrencilere ve toplumun diğer kesimlerine, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları kazandırmayı özendirecek özellikte olmalıdır.
5) Proje, uygulaması kolay ve bireyleri yaş grubuna bağlı olarak ilgi uyandıracak şekilde (eğlenceli bir şekilde) eğitmeye yönelik olmalıdır.
6) Projede kullanılacak materyaller sağlık/hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır.
7) Özel gereksinimi olan öğrencilerin farklı özel ihtiyaçlarını dikkate alan projeler kendi içinde ayrıca değerlendirilecektir.

Son başvuru tarihi: 23 Nisan 2022

Ödüller
Projeler; ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim seviyelerine yönelik olarak dört ayrı kategoride Ek-l’deki “Proje Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda değerlendirilerek, layık bulunması halinde aşağıdaki ödüller takdim edilecektir. Ayrıca, öğrencilerin okullarına da ayni olarak ödül verilmesi planlanmaktadır.

1) Birincilik Ödülü: 8,000 TL
2) İkincilik Ödülü: 6,000 TL
3) Üçüncülük Ödülü: 4,000TL
4) Teşvik Ödülü: 2,000 TL

(*) Özel Eğitim kategorisi dışındaki kategorilerde, özel gereksinimli bireylerin afet eğitimine yönelik geliştirilecek projelerin ödüle layık bulunması durumunda, yukarıda belirtilen ödüller % 20 oranında artırılır.

Düzenleyici Kurumlar
1) Türk Japon Vakfı (TJV)
2) Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi
TJV ve JICA’nın düzenleyeceği bu yarışma ticari bir amaç gütmemekte olup, kurumlar ücretsiz ve gönüllülük esasına göre yürütecekleri bu projeden herhangi bir ticari çıkar sağlamamaktadır.

Jüri Üyeleri
Yarışmanın seçici jürisi, MEB, AFAD, ODTÜ, Acil Destek Vakfı, JICA ve TJV tarafından oluşturulacak olup, bu süreç Millî Eğitim Bakanlığının bilgilendirilmesi ve onayı ile gerçekleştirilecektir.

Proje Başvuru Adresi
Türk Japon Vakfı
Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No: 2 Or-An, Çankaya-Ankara Tel: 0312 491 17 48 – 491 17 54 E-posta: selentiryaki@tjv.org.tr

Başvuru Dosyası Formatı

1) Yarışmacıya İlişkin Bilgiler
– Öğrencinin/Öğrencilerin Adı ve Soyadı:
– Okul Adı:
– Sınıfı ve Numarası:
– İletişim Adresi:
– Telefon Numarası:
– E-posta Adresi:
– Sorumlu/İlgili Öğretmenin Adı ve Soyadı:
– Branşı:
– Okul Adı:
– Okul Adresi:
– Okul Telefon Numarası:
– Ek-2’deki Aydınlatma Metni okunduktan sonra Açık Rıza Onayı I ve Açık Rıza Onayı II (Ek-3 ve Ek-4) de imzalanıp başvuru dosyasına eklenmelidir.

2) Projeye İlişkin Bilgiler
– Projenin Adı:
– Projenin amacı ve beklenen hedefler:
– Projenin hedef aldığı yaş grubu, sınıf düzeyi ve/veya toplum kesimi:
– Projenin aşamaları ve uygulamalar:
– Projeye ilişkin açıklayıcı görseller, işitsel vb. unsurlar (çıktı olarak dosyaya eklenmesi mümkün olamayan bilgiler dijital dosya olarak da gönderilebilir veya yarışmacının talebi halinde, detayları verilecek siteye/drive dosyasına yüklenebilir):

3) Diğer Koşullar
– Özgün olmayan projeler değerlendirmeye alınmayabilecektir.
– Projeye ilişkin üçüncü taraflarca açılacak her türlü davanın muhatabı projeyi sunandır /sunanlardır.
– Ödül kazanan projenin taklit veya alıntı olması durumunda, bunun ödül takdimi sonrasında tespit edilmesi halinde, ödülü alan yarışmacı, ödül miktarını %20 fazlasıyla geri vermeyi kabul eder.
– Yarışmaya katılan öğrenciler ve velileri, yarışma koşullarını kabul ettiklerini başvuru dosyasını imzalayarak beyan eder.
– İmzasız ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Projede öğrencilere rehberlik edecek olan öğretmenler herhangi bir ücret va da ödeme almaksızın gönüllü olarak bu katkıyı sağlamayı kabul eder.
– Projeye katılacak olan özel gereksinimli bireyler ile özel gereksinimli bireylerin afet eğitimine yönelik projelerin yarışmaya sunulmasını teşvik etmek için gerekli tedbirler alınacak, ilgili kurumlarla yardım ve iş birliği halinde hareket edilebilecektir.

* EK-1 Proje Değerlendirme Kriterleri

* EK-2 Aydınlatma Metni

* EK-3 Açık Rıza Onayı I

* EK-4 Açık Rıza Onayı II