“İLK İŞİM GİRİŞİM PROJE PAZARI” ÖDÜLLÜ GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI

İlk İşim Girişim, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çalık Holding ortaklığında düzenlenen ödüllü bir girişimcilik yarışmasıdır. Üniversite öğrencisi, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı
– Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini oluşturmak,

– Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak,

– Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgilerini arttırmak,

– Bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak,

– İnovatif, ilginç, topluma faydalı ve kar getirebilecek iş fikirleri ortaya çıkarmaktır.

Başvuru Koşulları
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ “İLK İŞİM GİRİŞİM PROJE PAZARI” ÖDÜLLÜ GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI

Yarışmanın Adı “İlk İşim Girişim Yeni ve Gelişen Teknolojiler Proje Pazarı” dır.

2. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR

– Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YTÜ TTO)

– Çalık Holding

3. KONUSU:

Üniversite öğrencisi, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen girişimcilik yarışmasıdır.

4. YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLERİ

– Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini oluşturmak,

– Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak,

– Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgilerini arttırmak,

– Bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak,

– İnovatif, ilginç, topluma faydalı ve kar getirebilecek iş fikirleri ortaya çıkarmaktır.

5.YARIŞMANIN DUYURULMASI

Yarışma, düzenleyici kurumların web siteleri ve ilan panoları ile YTÜ TTO’nun sosyal medya adresleri üzerinden (www.twitter.com/yildiztto, www.facebook.com/yildiztto) ilan edilecektir.

6. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK KOŞULLAR

– Yarışmaya üniversitelerin herhangi bir lisans programında eğitimine devam eden öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da mezunu olmuş kişiler ile ilgili alanda sanayide çalışmakta olan gerçek kişiler, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar başvuru yapabilirler.

– Bir yarışmacı en fazla iki proje ile yarışmaya katılabilir.

– Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.

– Ekip halinde katılımlarda da tüm ekip üyelerinin aşağıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.

7. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

– Yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde dereceye giren katılımcıların yarışmaya başvuruda sundukları fikir/proje/ürünlerinin ticarileşebilmesi için yatırım yapma yetkisi Çalık Holding’e aittir. Katılımcılar bu kapsamda yarışmaya sundukları fikir/proje/ürünlerinin herhangi başka bir kurumla ortak olmadığını ve bu konuda Çalık Holding’in hak sahibi olduğunu bildiklerini kabul ve beyan ederler. Herhangi bir yatırım ağından yatırım almış ve Çalık Holding’in yatırım yapmasını engelleyici bir anlaşmaya sahip olan projeler başvuru yapamazlar.

– Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir.

– Etkinlik’te sergilenecek olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sinai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda Etkinlik’i düzenleyen kurumların hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta Etkinlik’i düzenleyen kurumlara 3. Kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.

– Yarışmada fikir ve konu sınırlaması yoktur.

– 3. Şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir.

– Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. Parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

– Katılımcılar, dereceye girenlere verilmesi planlanan yatırım desteğinin Çalık Holding tarafından verilmiş olan bir taahhüt niteliğinde olmadığını, ilgili Etkinlik kapsamında münhasıran Çalık Holding tarafından belirlenmek kaydı ile, verilecek olan desteğin azami miktarını ifade ettiğini, dereceye giren katılımcılara verilecek desteğin şartlarının Çalık Holding tarafından belirleneceğini bildiklerini kabul ve beyan ederler.

8. YARIŞMAYA SON KATILIM TARİHİ

Yarışmaya katılacak projeler, 30/04/2015’e kadar yarışma duyurularında yer alan yöntem ile YTÜ TTO’ya iletilmiş olmalıdır. Başvuru, proje bilgi ve dökümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, YTÜ TTO’nun hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. YARIŞMA BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

– Yarışma başvurusu, yarışma duyurularında yer alan yöntemler vasıtasıyla yapılacaktır.

– Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. YARIŞMAYA GİREN ÖNERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

– Başvurularda doldurulacak formda Proje ya da iş fikirlerinin anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir. Değerlendirme, belirlenen ve önceden ilan edilecek olan jüri tarafından yapılacaktır.

– İlk değerlendirme başvuru formunda iletilen bilgiler üzerinden yapılacak ve projelerin uygulanabilirliği, rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş fikrinin özgünlüğü ve yeniliği, pazar potansiyeli, finansal getirisi konuları değerlendirilecektir.

– Ülkemizin seçkin üniversitelerinde bulunan akademisyenler, sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelip seçici kurulu oluşturacak ve projeleri belirlenen kriterler eşliğinde değerlendirecektir.

– Dosya üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu her seçici kurul üyesi tarafından verilecek puanlar ayrı ayrı hesaplanarak ilk 20’ye giren proje önerileri, yedek 5 proje önerisi ile birlikte belirlenerek yarışma web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

– İlk 20 proje, her proje ekibinden en fazla 2 kişi katılmak koşuluyla, 3 günlük eğitim programı için İstanbul’a davet edilecektir. İlk 20’ye kalan proje katılımcılarına İş Planı Hazırlama, Pazarlama, Finans ve Yatırımcılarla İlişkiler hususlarında YTÜ TTO ve Çalık Holding tarafından danışmanlık, eğitim ve mentörlük verilecektir İlk 20 proje içerisinden eğitime katılamama durumunda yedek projeler dahil edilecektir. İlk 20’de yer alıp eğitim programına katılmayan/katılamayan projeler haklarından feragat etmek durumundadırlar ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

– İlk 20 proje 3 günlük eğitimin sonunda değerlendirme kuruluna sunumlarını yapacaklar ve aralarından ilk 10 asil proje ve 3 yedek proje seçilecektir.

– Finale kalan 10 asil proje etkinlik günü jüri karşısında sunum gerçekleştireceklerdir. Bu sunumlarda amaç, hem fikirleri etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek hem de jüri üyelerinin sorularını kısaca yanıtlayabilmektir. Sunumların proje ile tutarlılığı, hazırlayan kişinin iş fikri ve projesine hâkimiyeti değerlendirilecektir. Jüri huzurunda yapılacak sunumların ardından dereceye girenler belirlenecektir.

– Asil proje sahiplerinin final gününe katılamaması durumunda, hak sırayla yedek proje sahiplerine devredilecek ve asil finalistler hak talep edemeyecektir.

– Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.

11. SEÇİCİ KURUL VE JÜRİNİN OLUŞUMU

– Ülkemizin seçkin üniversitelerinde bulunan akademisyenler, sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelip seçici kurulu oluşturacak ve projeleri belirlenen kriterler eşliğinde değerlendirecektir.

– Değerlendirme Kurulu, YTÜ ve Çalık Holding üst yönetiminden oluşan kurulu ifade etmektedir.

– Final günü jürisi üniversiteler bünyesinde çalışmakta olan akademisyenler, başarılı olmuş girişimciler ve özel sektörün önde gelen temsilcilerinden olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşacaktır.

– Kurullar proje başvuru sürecinde yarışma web sitesinde ilan edilecektir.

12. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER

Sonuçlar, duyurularda belirtilen tarihte etkinlik gününde sunumlar sonrası açıklanacak olup dereceye girenlere yukarıda belirlenen esaslar dahilinde Çalık Holding tarafından 1 Milyon TL’ye kadar yatırım fırsatı ve YTÜ TTO tarafından Yarışma Birincisine YTÜ Kuluçka Merkezi’nde 1 sene ücretsiz ofis, genel giderler, eğitim ve mentorluk imkânı sağlanacaktır. Yarışma fonu olarak 1 milyon TL ayrılmıştır. Çalık Holding tarafından yatırıma uygun görülen projeler desteklenecektir. Bu fonun tamamını ya da bir kısmını kapsayabilir. Ayrıca dereceye giren ilk üç proje sahibine yatırımın haricinde özül ödüller ve finale kalan 10 finaliste de sürpriz ödüller verilecektir.

13. FİNAL TÖRENİ

Etkinlik duyurularında belirtilen tarih ve saatte yapılacak olan final töreni, protokol ve davetlilerin katılımında düzenlenecektir. Törende ilk üç dereceyi alan projelere ilişkin sunumlar sahiplerince tüm katılımcılar huzurunda yapılacaktır.

http://www.ilkisimgirisim.com/basvuru/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.