İklimlendirme Sanayii Tasarım ve Uygulama Yarışması

“İKLİMLENDİRME SANAYİİ TASARIM VE UYGULAMA YARIŞMASI”
ŞARTNAMESİ
1- YARIŞMANIN AMAÇLARI
“İklimlendirme Sanayii İhracatçı Birliği (İSİB)” nin düzenlemekte olduğu Tasarım ve
Uygulama yarışmasının amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir:
• Geleceğin iklimlendirme pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü
olmak,
• Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
• Tasarımın, Ar-Ge’nin ve inovasyonun iklimlendirme sektörü için önemini vurgulamak,
• İklimlendirme sektöründe enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını
sağlamak,
• İklimlendirme sistemlerinin performans simülasyonlarını yapmak ve optimizasyonu
sağlayıcı çözümler yaratmak,
• İklimlendirme sektörü ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün
rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.
Burada aranılan nitelikler:
İnovasyon, Ar-Ge öğesi, enerji etkin, sürdürülebilir, teknolojik detayları çözülmüş,
rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı
güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olmaktır.

2- YARIŞMANIN KONUSU
“İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması” İklimlendirme Sanayii İhracatçıları
Birliği tarafından; ulusal ölçekte sektörün bütün mühendislik/proje/araştırma/geliştirme
alanlarına açık olarak düzenlenmektedir, akademik çevrelere (öğrenci/öğretim üyesi),
araştırma kurumlarına, profesyonel tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara açıktır.
Yarışma iki grupta düzenlenir:
a) Sistem tasarımı
b) Ekipman tasarımı
Bu yarışmada esas olan tasarımdır. Tasarım son ürün biçiminde projelendirilmelidir.
Ürünlerin imali şart değildir. Ancak bitmiş ürün yarışmaya sunulacak olursa bunun
sergilenmesi sağlanacaktır.

3-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi grup ile katılım da sağlanabilmektedir.
Grupta üye sayısı ve disiplin sayısı sınırlanmamıştır.
2. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” esastır. Daha önce herhangi bir yarışmaya
sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Bu ilk yarışmayla ilgili olarak yeni geliştirilmiş,
çalışmaları yeni tamamlanmış ve başka yere sunulmamış yeni ürünlerin de katılma imkânı
bulunmaktadır.
Bunların aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı /yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışma
sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde söz konusu projede
varsa kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır.

4-YARIŞMANIN AŞAMALARI
Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır.
Her bir proje için öncelikle başvuru gerekmektedir. Başvurularda özet bir öneri istenmektedir.
Bu öneride düşünülen proje ve proje aşamaları anlatılmalıdır.
Bütün başvurular proje başvuru son tarihinde (21 Ekim 2013) tamamlandıktan sonra Jüri
toplanarak bu başvurulardan yarışmaya değer gördüklerini belirler, proje müelliflerine geri
bildirim yapılır. Yarışmaya kabul edilen projeler çalışmalarına devam ederler.
15 Ocak 2014 tarihinde proje ekipleri İSİB’e birer ara raporu elektronik ortamda sunarlar. Bu
raporların değerlendirilmesi sonucunda yarışmaya devam kararı verilen proje ekiplerine
5.000 TL mali destek ödemesi yapılır.
21 Nisan 2014 tarihinde ekipler projelerini, proje raporlarını, varsa bitmiş ürünü sunarlar.
Görsellerin/proje çizimlerinin tasarımın tüm detaylarını gösterecek nitelikte olması büyük
önem taşımaktadır. Her bir proje için projenin amacı, detaylı hesaplamaları, fizibiliteleri,
sonuç bilgileri içeren bir proje raporu sunulmalıdır. Ayrıca sergilenmek amacıyla hazırlanmış
bir poster de projeyle birlikte teslim edilecektir.
Jüri bu eserleri inceleyerek değerlendirme yapar ve derecelendirir. Ödüle layık görülen
eserler bir törenle ödüllendirilir. Yarışmaya katılan eserlere sergileme imkânı sunulur.

5-YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
Tasarım ve Uygulama Yarışmasına katılmak için yarışmacılar 21 Ekim 2013 saat 18.00’a
kadar;
a) katılanların kimlik bilgileri, b) kurum bilgileri c)taahhütname (ektedir), d) proje özetini
OAİB Genel Sekreterliğine elden veya kargo yoluyla teslim etmelidir. Ayrıca bu bilgilerin aynı
tarihe kadar e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Eksik gönderilen proje başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Projesi kabul edilen yarışmacılar proje teslim tarihi olan 21 Nisan 2014 saat 18.00’a kadar,
hazırladıkları projenin tüm dokümanlarını, proje raporu ve poster ile birlikte eksiksiz olarak
OAİB Genel Sekreterliğine elden veya kargo yoluyla teslim edilmelidir. Ayrıca proje
dokümanının aynı tarihe kadar e-posta yoluyla da gönderilmesi gerekmektedir. Eksik
gönderilen proje dokümanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz (ismi net olarak ifade etmemelidir),
katılım teması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret
bulunmamalıdır. Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında
işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından
çıkarılacaktır.
Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde
izin verir.

6-YARIŞMA TAKVİMİ
Proje Başvuru Son Tarihi : 21 Ekim 2013 Pazartesi
Ara Proje Toplantısı : 15 Ocak 2014 Çarşamba
Proje Teslim Tarihi : 21 Nisan 2014 Pazartesi
Seçici Kurul Toplantısı : 30 Nisan 2014 Çarşamba
Ödül Töreni Tarihi : 07 Mayıs 2014 Çarşamba

7-JÜRİ ÜYELERİ
Onur Jüri Üyeleri:
Ekonomi Bakanı: M.Zafer ÇAĞLAYAN
TOBB Başkanı: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı: Ahmet YAKICI
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Asli Jüri Üyeleri:
Jüri Başkanı : Prof. Dr. Ahmet ARISOY- İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Başkan Yrd. : Halit Turgut SALAÇİN
Jüri Başkan Yrd. : Zeki ÖZEN
Üye : Fatih YÜLEK – Tübitak – Teydeb Başkan V.
Üye : Prof. Dr. Birol KILKIŞ – Başkent Üniversitesi
Üye : Prof .Dr. Atilla BIYIKOĞLU- Gazi Üniversitesi
Üye : Yrd. Doç. Dr. Kadir İSA – İstanbul Üniversitesi
Üye : Prof. Dr. Macit TOKSOY
Üye : Naci ŞAHİN
Üye : Akın KAYACAN
Üye : Ömer Cihad VARDAN
Üye : Bahadırhan TARİ

8-TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER
Yarışma Sekreteryası Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA
Tel: 0-312-447 27 40/Dahili:183
Faks: 0-312-446 96 05/447 0180
E-Posta: [email protected] / [email protected]
Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır.

9- YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİNİN YERİ
İstanbul/Türkiye (Mekan belirlenme aşamasındadır)

10- KAZANANLARIN SEÇİM KRİTELERİ
Yarışmada tasarımların değerlendirilmesinde proje-tasarımların; enerji verimliliği,
sürdürülebilirliği, inovasyon içeriği, ar-ge içeriği, fizibil olması, sunum, görsellik, İT, çevreci
olma, performans kriterleri esas alınacaktır.

11- ÖDÜLLER
A) NAKDİ ÖDÜLLER
“İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği Tasarım ve Uygulama Yarışması”nda başarılı olan
tasarımlar sistem ve ekipman olarak 2 ayrı grupta yer alacaktır. Her Grupta dereceye giren
projelere aşağıdaki kategorilerde ve tutarlarda ödül verilecektir.
• İSİB Büyük Ödülü (birincilik ödülü) : 25.000 TL
• İkincilik Ödülü : 15.000 TL
• Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL

B) FUAR ZİYARETİ
Yarışmada İSİB Büyük Ödüllerini kazanan yarışmacılar (her takımdan en fazla 3 kişi) İSİB
tarafından belirlenecek bir fuarı İSİB’in belirleyeceği tarihler arasında ve bütçe çerçevesinde
ziyaret etme hakkına sahip olacaktır.

C) YURT DIŞI EĞİTİM ÖDÜLÜ
2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan tasarımcılardan
Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülenler yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime
gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme
yapılacaktır.

12- YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Yarışmada ödül alan yarışmacıların isimleri 08 Mayıs 2014 tarihinden itibaren
www.turkishhvacrindustry.com ve www.oaib.org.tr WEB sitelerinde açıklanacaktır.

13-TASARIM HAKLARI VE DİĞER ŞARTLAR
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün
tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının
korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları
kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır.
İSİB, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri farklı
şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletme hakkını saklı tuttuğu gibi, yarışmaya katılan
tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahip olacaktır.
Yarışmaya katılan bütün tasarımların, fikri mülkiyet hakları yarışmacılara aittir.
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği (İSİB) ile sponsor firmalar
uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, İSİB
üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının
açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır. Söz konusu
projelerin/tasarımların maddi haklarının devri/satışı söz konusu olduğunda anılan
süre boyunca İSİB ve/veya sponsor firmalara öncelik tanınacağını katılımcılar kabul
ve taahhüt etmişlerdir.
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliği (İSİB), yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden
çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak
sergileyebilir. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve İSİB tarafından
katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlayabilir.
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar,
Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliğini (İSİB) bağlamaz. Tüm
sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında,
yarışmacı veya yarışmacıların ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Aksi
durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya
yarışmanın ödül adedinde değişiklik yapılabilir.
Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi
sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya
aittir.
İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri
münhasıran yetkilidir.
Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin