III. ULUSLARARASI ETNOMÜZİKOLOJİ SEMPOZYUMU

Etnomüzikoloji alanında kimlik çalışmalarının artışıyla ilgili olarak ise, alan araştırmalarından elde edilen deneyimlerle bağlantılı olarak 1990’lı yılların başında ortaya çıkan, geleneksel, etnik, ulusal, cinsiyete ve sosyal sınıfa bağlı kimlik kategorilerinden bağımsız, öngörülemeyecek şekilde coğrafi, ekonomik, kültürel ve sosyal değişkenlik olanaklarının varlığının belirleyiciliğinden bahseder. “Yaşam rotaları bir başka deyişle kimliksel tutunum çerçevesinin oluşumu için araç devşirilen tüm alanlarla, artık kökenler kadar, hatta kökenlerden daha fazla önemli hale gelmişlerdir” şeklinde kategorize eder. Müzik–dans değişen dünyanın, topluluklar arası iletişimin ve değişen kimliklerin yanı sıra, yeni oluşan, tanımlanmaya çalışılan kimliklerin de hem biçimlendiricisi, oluşturucusu, hem de yansıtanı olma halindedir. Böylelikle kimlik oluşumundaki biçimlendirici roller üzerine ise geçmişten bugüne değişen toplum yapıları üzerinden yapılan araştırmaların, durum tespitlerinin sempozyum aracılığı ile literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sempozyumun kapsamı, kimlik kavramı etrafında, temsiliyet, çokkültürlülük, ulusötecilik (transnationalizm), tanıma, farklılıklar, benzerlikler, söylem(discourse), küreselleşme, toplumsal cinsiyet (gender), melezlik (hybridity), mekan, göç, diaspora, aidiyet halleri ile, grup kimliği, kolektif kimlik, etnik kimlik, kültürel kimlik, ulus kimlik gibi kimlik türleri ve teorileri bağlamında, Tuna nehri ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında müzik-dans merkezli yapılan saha çalışmaları, beraberinde önerilen teorik yaklaşımlar, durum tespitlerinin sunulacağı, müzik-dans ve kimlik bağlamında yapılacak yeni çalışmalara açıktır.

Macar Kültür Merkezi ve Etnomüzikoloji Derneği ortaklığı ve AB-Türkiye Uluslararası Diyalog Programı desteği ile, “Birlik içinde Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog” konulu proje kapsamında düzenlenecek olan “III. Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu”, “Müzik-Dans ve Kimlik: Tuna’nın Tınıları” ana başlığıyla, 02-04 Ekim 2020 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşecektir.

Sempozyum Alt Başlıkları

Disiplinlerarası yaklaşımlar içinde müzik ve kimlik

Performans teori bağlamında müzik ve kimlik

Müzik ve kimlikte beğeni hiyerarşileri

Postkolonyalizm ve müzik ve kimlik ilişkisi

Popüler kültür, kimlik ve müzik ilişkisi

Kültür ve kimlik bağlamında müzik / dans

Kimlik ve mekan ilişkisinde müzik / dans

İnanç ve müzik-kimlik ilişkisi

Toplumsal cinsiyet ve müzik / dans

Kimlik, göç ve diaspora ve müzik

Müziğin/ dansın kimlikleri oluşturmadaki rolü ve etkileri, kanon
Çokulusluluk, kimlik ve çok kültürlülük bağlamında müzik / dans

Çalgıların kimlikleri, kimlik oluşumunda çalgılar

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Tarihi: 11 Eylül 2020

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi: 18 Eylül 2020

Sempozyum (Ön) Program İlanı: 25 Eylül 2020

Sempozyum Tarihi: 02-04 Ekim 2020

E-posta Adresleri: info@etnoomuzikoloji.org / etnomuzikolojidernegi@gmail.com

Detaylı bilgiler, sürpriz konuklar ve aktiviteler en kısa sürede bildirilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Sempozyum tarihinde Covid-19 nedeniyle ülkelerinde sorun yaşayan katılımcıların sunumları, talepleri doğrultusunda on-line kabul edilecektir.