III. Uluslararası Coğrafya Eğitim Kongresi

Kongre
Coğrafya Eğitim Kongresi

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde; coğrafya alan eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilintili konularda oturumlar / paneller oluşturulacaktır.

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler ve Farklı Kurum Çalışanları;

Geçmişte yapılan ve yapılması planlanan Coğrafya Eğitim Kongreleri (UCEK 2018 ve UCEK 2019, UCEK 2020 (Covid 19 salgınından dolayı ertelendi), UCEK 2021…..)’nin ortak amacı; alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmek, (mesleki bütünlüğü sağlamak), ortak akademik faaliyetler yürütmek, düşünerek, planlayarak ve birlikte hareket ederek “Güçlü Coğrafya Eğitimi ve Güçlü Gelecek” isimli bir platform oluşturmaktır.

İlki, 08-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, ikincisi, 03-05 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü ise, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi tarafından organize edilmesi planlanmış, ancak COVİD-19 pandemi salgını nedeniyle ertelenmesi zorunluluk halini almıştı.

Ertelenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü bu yıl 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
Bir yörenin, bölgenin veya ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması için gerçekleştirilen yatırım kararları, köklü bir sistematik coğrafî bilgi ve beceriyi gerektirir.

İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir”, Michael Palin ise “Coğrafya geleceğimizin anahtarını elinde tutan branştır” der.

Özetle;

Coğrafya uzakları yakın eden “bilgi”dir. Coğrafya kıtaları birbirine köprü ve tünel ile bağlayan “beceri”dir. Coğrafya farklı toplum ve kültürleri kaynaştıran “değer”dir. Kısaca coğrafya bir sevdadır, tutkudur. Bilimsel bir bütünlük içerisinde belirlenen sorunlara birlikte çözüm aramak amacıyla düzenlenecek III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2021)’nin ana teması, düzenleme kurulu komitesi tarafından, “Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Coğrafyaya tutkulu ve sevdalı bilim insanları, araştırmacılar ve eğitimciler; III Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi arzusuyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında buluşmak ümidiyle…

KONULAR
Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar sizler için aşağıda önerilmiştir. Ancak kongredeki konuların alt başlıklarına ait herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak kongremiz aşağıda yer almayan farklı konulardaki sunum başvurularına da açıktır.

Coğrafya Alan Eğitimi
• Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemleri ve Teknikleri

• Coğrafya Eğitiminde Öğretim Stratejileri ve Uygulamaları

• Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri ( ders Kitapları, video, animasyon vb.) ve Uygulamaları

• Coğrafya Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, karekod, sanal gerçeklik, artırılmış terçeklik vb.)

• Coğrafya Eğitiminde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları

• Coğrafya Öğretim Programları

• Coğrafî Beceriler ve Eğitimi

• Coğrafya ve Değerler Eğitimi

• Edebi Ürünler ile (hikâye, şiir, roman vb.) Coğrafya Öğretimi

• Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

• Lisans Programlarında Coğrafya Eğitimi

• Lisansüstü Programlarda Coğrafya Eğitimi

• Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitiminde Doğa Etkinlikleri

• Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Coğrafya

• Sınıf Eğitimi ve Coğrafya

• Özel Eğitimde (işitme, zihin, görme engellilerde ve üstün yeteneklilerde) Coğrafya Eğitimi

• STEM – A ve Coğrafya Eğitimi

• Ulusal ve Uluslararası Coğrafya İçerikli Sınavlar

Coğrafya Alan Çalışmaları
• Klimatoloji

• Bitki Örtüsü

• Biyocoğrafya

• Ekosistemler (dağ, sulak alanlar vb.)

• Jeomorfoloji

• Hidrografya / Havza Yönetimi

• Arazi Kullanımı ve Yönetimi

• GIS science, Uzaktan Algılama Afet ve Afet Yönetimi

• Coğrafya ve Kent Planlama

• Kültür Coğrafyası

• Risk ve Kriz Yönetimi

• Nüfus ve Nüfus Hareketleri

• Siyasi Coğrafya

• Turizm (Eko turizm, kıyı turizmi, kültür turizm vb.)

• Tarihî Coğrafya

• Yerleşme

• Coğrafî İşaret Tescili ve Markalaşma

• Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları (hava kirliliği, su kirliliği vb.)

• Enerji (enerji üretimi, transferi vb.)

• Davranışsal Coğrafya

• Jeopark ve Jeoturizm

Coğrafya İle İlgili Diğer Disiplinler
• Yer Bilimleri (Jeoloji, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği vb.)

• Arkeoloji

• Ekoloji

• Siyaset Bilimi

• Astronomi ve Uzay Bilimleri

• Harita Mühendisliği

• Çevre Bilimleri (Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği vb.)

• Antropoloji

• Şehir ve Bölge Planlama

• Tarih

• Meteoroloji

• Felsefe

2021.ucek.org