III. Örgüt Kuramı Çalıştayı

3-4 Şubat 2012

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Düzenleyen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü

Çalıştay Amacı

İlk iki çalıştayda olduğu gibi bu çalıştayın da amacı Türkiye’deki yönetim ve örgüt sorunlarının mevcut örgüt kuramı yaklaşımlarıyla incelenmesine, bu yaklaşımların Türk ortamına uyumunun irdelenmesine ve bu çabalar sonucu ortaya çıkan görgül ya da kuramsal araştırmaların ulusal ve uluslararası nitelikli dergilerde yayımlanmasına önayak olmaktır. Çalıştaydan özellikle doktora tezi yazma aşamasındaki öğrencilerin ve doktorasını yeni tamamlamış genç akademisyenlerin faydalanması öngörülmektedir. Bu amaçla çalıştay bildirisiz katılımcılara da açık olacaktır.

Çalıştayın İşleyişi

Çalıştayda sunulacak bildiri sayısı kısıtlı tutularak bildirilerin derinlemesine tartışılması hedeflenmektedir. İki gün (dört oturum) şeklinde tasarlanmış olan çalıştayın her oturumunda ikişer bildiri 20 dakikayı aşmayacak şekilde sunulacak, her bildiri bir tartışmacı tarafından 15 dakika içinde değerlendirilecektir. Bundan sonra 10 dakikalık bir süre katılımcıların bildiri hakkında görüş ve önerilerini sunmalarına ayrılacaktır. Katılımcıların bildirilere katkıda bulunmalarını kolaylaştırmak için bildiri tam metinleri çalıştay öncesinde katılımcılara ulaştırılacaktır.

Katılım için Başvuru

Çalışmanın sorunsalı, yöntemi, katkısı, kapsamı ve kaynakçasını içeren ve 500 sözcüğü geçmeyen bildiri özetleri Nazlı Wasti’ye ([email protected]) e-posta eki olarak gönderilebilir. Çalıştaya katılım ücretsizdir.  Başvuru formu bu websitesine yüklenecektir.

Çalıştay Danışma Kurulu

Ceyhan Aldemir, Ümit Berkman, Tamer Koçel, Şükrü Özen, A. Selami Sargut, Fulya Sarvan, Behlül Üsdiken, S. Nazlı Wasti.