II. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

KTÜ DEVLET KONSERVATUVARI
II. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
“BELLEK VE KÜLTÜREL MİRAS”
18 – 22 EKİM 2016, TRABZON, TÜRKİYE

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Ana başlığı “Bellek ve Kültürel Miras” olan II. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 18 – 22 Ekim 2016 tarihleri arasında Trabzon’da KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.
Sempozyum ile bilim insanları arasında fikir paylaşımını sağlayarak farklı disiplinlerden, geleneklerden veya farklı ülkelerden araştırmacılar arasında iletişim köprüsü oluşturmak ve disiplinler arası çalışmaları mümkün kılmak amaçlanmaktadır. 2012 yılında ilkini düzenlediğimiz “Müzik ve Kültürel Doku” başlıklı Müzik Araştırmaları Sempozyumu’na Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden müzik, sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerden bilim insanları, akademisyenler ve müzisyenler katılım gösterdiler. Bu defa içeriği genişleterek sempozyumu müzik ve dans araştırmaları kapsamında ele almayı hedefliyoruz.
Toplumların analizinde en etkili araçlardan olan müzik ve dans, kültürel kimliğin inşasında ve aktarımında önemli ifade biçimleri olarak karşımıza çıkar. Bu düşünceden hareketle KTÜ Devlet Konservatuarı 2. Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu’nun başlığı “Bellek ve Kültürel Miras” olarak belirlenmiştir.
Kültür, bellek, miras ve kimlik kavramları birbirleriyle iç içe düşünülebilir ki kültür, kolektif bir hafıza ve şüphesiz gelenekle bağlantılı bir kavramdır. Kültürel bellek, toplum içindeki ortak değerlerin, alışkanlıkların ve yaşam biçimlerinin aktarılmasındaki en önemli unsurlardan birisidir. Özellikle müzik ve dans çalışmaları açısından ele alındığında, bellek ve kültürel miras arasındaki yakın ilişki oldukça dikkat çekmektedir ve son dönemlerde disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaktadır.
Bu bağlamda Sempozyumun ana konusu olan “Bellek ve Kültürel Miras”ın müzik ve dans ile ilişkisinin tüm toplumsal ve kültürel yapılar içinde, bilim insanları tarafından tartışılması ve değerlendirilmesi Sempozyumun temel hedefini oluşturmaktadır.

Alt Konu Başlıkları
• Müzik ve dans arşivciliği, multimedya arşivleri ve müzik ve dans materyallerini koruma
• Göç ve diaspora çalışmaları
• Toplumsal ve kültürel değişim
• İkonografi ve müzik yazıları
• Müzik ve dans psikolojisi yönünden kültürel bellek
• Kültürel kimlik ve kimlik çalışmaları
• Müzik ve dans tarihi yazımında ideoloji
• Popüler kültür ve kültürel bellek
Sempozyumun kapsamı yukarıdaki alt başlıklarla sınırlı değildir. “Bellek ve Kültürel Miras” ile ilişkili her konuda katılım mümkündür.
Sempozyumun dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir.

Bildiri özetleri için gerekli bilgiler: Özetlerin 250-300 kelime arasında ve ilgili anahtar kelimeleri içermesi ve Türkçe bildiri özetlerinin aynı zamanda İngilizce olarak yazılması gerekmektedir. Sempozyumda yer alacak sunumlar, bildiri, panel ve poster şeklinde kabul edilecektir.
Bildiri: Sempozyum ana başlık ve alt başlıklardaki konulara yönelik hazırlanan bildiri özetlerinin, sempozyum sitesinde yer alan bildiri özet formuna eklenip belirtilen tarihe kadar sempozyum adresine gönderilmesi gerekmektedir. Programda yer alacak her bildiriye 20 dakikası sunum, 10 dakikası ise tartışma olmak üzere toplam 30 dakika ayrılacaktır.
Panel: Sempozyumda panel sunumu önerilebilir. Paneller için bir yönetici olmalı ve panelin konusu ve katılımcılarını belirterek başvuruda bulunması ve katılımcı sayısının yönetici kişi dahil 4 kişiyi geçmemesi beklenmektedir. Her panele konuşmalar ve tartışma zamanı da dahil toplam 100 dakika zaman ayrılacaktır. Panel katılımcıları, panel başlığıyla ilgili konu çerçevesinde, kendi konuşacakları kısım için ayrı ayrı bildiri özetleri hazırlayacaklardır. Panel yöneticisinin panel ile ilgili istenilen bilgileri ve katılımcıların bildiri özetlerini, panel başvuru formuna ekleyerek sempozyum adresine göndermesi gerekmektedir.
Poster sunum: Sempozyumda sadece doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tez çalışmalarını tanıtmaları amacıyla poster sunumlar yapılacaktır. Poster sunumlar, Düzenleme Kurulu’nun önceden belirleyip duyurduğu saatlerde panolarda sergilenecektir. Özet yazım kurallarına göre hazırlanmış poster özetleri bildiri özet formuna yazılarak ayrıca gönderilmelidir. Posterler 80cm X 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey-Portraid). Poster başlığı tümü büyük harflerle ve sayfaya ortalı şekilde hizalanmalıdır. Başlığın hemen altında yazarın adı ve soyadı, kalın ve siyah yazı tipi ile yazılmalı; ismin hemen altında da yazarın kurum, şehir bilgileri yer almalıdır. Poster metninde şekiller ve grafikler kullanılabilir. Kullanılacak en küçük yazı boyutu 20 punto olmalıdır, kaynaklar kısmı daha küçük puntolarla yazılabilir. Times New Roman yazı tipi tercih edilmelidir.

Önemli Tarihler:
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 1 Nisan 2016
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 15 Nisan 2016
Katılım ücretlerinin yatırılması: 15 Ağustos – 15 Eylül 2016
Erken yatırma-150TL/50€ – Öğrenci 100TL/30€
16 Eylül 2016 ve sonrası
Geç yatırma-200TL/65€ – Öğrenci 150 TL/50€
Programın açıklanması: 26 Eylül 2016
Sempozyum Tarihi: 18 – 22 Ekim 2016
Tam metin gönderimi için son tarih: 15 Ocak 2017

Düzenleyici Eş-Başkanlar:
Doç. Dr. Abdullah Akat
Yrd. Doç. Dr. Merve Eken-Küçükaksoy

Sekretarya:
Arş. Gör. Emrah Ergene ktudksempozyum@gmail.com

Sempozyum web sitesi: