II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu

II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu

II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU

EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

28 – 30 Kasım 2017 / GİRESUN

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Giresun Üniversitesi iş birliğiyle 28-30 Kasım 2017 tarihlerinde Giresun’da II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir.

Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu sempozyumun amacı; Dünya düzenini ve devletler sistemini biçimlendirip etkileyen emperyalizm, hegemonya ve istihbarat faaliyetlerini analiz etmek, yıkıcı etkilerini çözümlemek ve tarihî dönemlerde dünya siyasetindeki rolünü ortaya koymaktır.

Osmanlı Devleti’nin çöküşünde de rol oynayan emperyalizm, hegemonya ve istihbarat faaliyetlerinin daha sonraki dönemlerde ve günümüzde meydana getirdiği derin ve çok boyutlu etkilerini bölgemizde ve küreselleşen dünyadaki yıkıcı rolünü ortaya çıkarmak, analiz etmek, belirlemek ve bilim dünyasının istifadesine sunmaktır.

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI:

Sempozyum üç ana konu etrafında şu alt başlıklardan oluşmaktadır:

A. EMPERYALİZM

 • Emperyalizmin Tarihi
 • Emperyalizm Kuramları
 • Emperyalizm ve Sömürgecilik
 • Batı’da ve Doğu’da Emperyalizm
 • Küreselleşme ve Emperyalizm; Siyaset, Ekonomi, Sanayi, Bilim, Kültür, Eğitim, Dil, Din, Hukuk…
 • Bağımlılık İlişkileri ve Emperyalizm
 • Emperyalist Siyaset ve Ülke Örnekleri
 • Yeni Emperyalizm

B. HEGEMONYA

 • Hegemonya Kavramı
 • Hegemonya Kuramları
 • İç ve Dış Siyasette Hegemonik İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya
 • Kamu Yönetimi ve Hegemonya
 • Batı’da ve Doğu’da Hegemonya
 • Hegemonik Dünya Düzeni ve Ülke Örnekleri
 • Hegemonya-Meşruiyet İlişkileri
 • Uluslararası Sistem ve Hegemonya; Hegemonyanın Siyasal, Kültürel ve İktisadî Araçları
 • Sivil Toplum ve Hegemonya

C. İSTİHBARAT FALİYETLERİ

 • İstihbarat Tarihi
 • İç ve Dış Siyasette İstihbarat
 • Osmanlı Dönemi İstihbarat Faaliyetleri
 • Milli Mücadele’de İstihbarat Faaliyetleri
 • Cumhuriyet Dönemi İstihbarat Faaliyetleri
 • Proxy (Vekâlet) Savaşları ve İstihbarat Faaliyetleri: 5. Kol Faaliyetleri
 • İstihbarat Örgütleri, Etkileri ve Çalışmaları
 • Karşı İstihbarat Faaliyetleri
 • Günümüzde İstihbarat Stratejileri ve Faaliyetleri

THE IIND INTERNATIONAL DEMOCRACY SYMPOSIUM

IMPERIALISM, HEGEMONY AND INTELLIGENCE ACTIVITIES

28 – 30 November 2017 / GİRESUN

With the cooperation of Ataturk Supreme Council for Culture, Language and History Ataturk Research Center and Giresun University, “The IInd International Democracy Symposium Imperialism, Hegemony and Intelligence Activities” will be held on 28 – 30 November 2017 in Giresun.

The aim of this symposium hosted by Giresun University is to analyze imperialism, hegemony and intelligence activities which shape and affect the world order and state system, to solve the destructive influences and to set forth the role they play in world politics in historical periods.

It is also to reveal, analyze and determine the profound and multidimensional effects and destructive role of imperalism, hegemony and intelligence activities which also played a role in the collapse of the Ottoman Empire in the later periods as well as today and to present them to the world of science.

TOPICS OF THE SYMPOSIUM:

The symposium consists of subtopics around three main themes:

A. IMPERIALISM

 • History of Imperialism
 • Theories of Imperialism
 • Imperialism and Colonialism
 • Imperialism in the West and the East
 • Globalization and Imperialism; Politics, Economy, Industry, Science, Culture, Education, Language, Religion, Law …
 • Dependency Relations and Imperialism
 • Examples of Imperialist Politics and Countries
 • Neoimperialism

B. HEGEMONY

 • Concept of Hegemony
 • Hegemony Theories
 • Hegemonic Relations in Domestic and Foreign Politics
 • International Relations and Hegemony
 • Public Administration and Hegemony
 • Hegemony in the West and the East
 • Hegemonic World Order and Country Examples
 • Hegemony-Legitimacy Relations
 • International System and Hegemony; Political, Cultural and Economic Tools of Hegemony
 • Civil Society and Hegemony

C. INTELLIGENCE ACTIVITIES

 • History of Intelligence
 • Intelligence in Domestic and Foreign Politics
 • Intelligence Activities in the Ottoman Period
 • Intelligence Activities in the National Struggle
 • Intelligence Activities in the Republican Era
 • Proxy Wars and Intelligence Activities: The 5th Column
 • Intelligence Organizations, Effects and Studies
 • Counter Intelligence Activities
 • Intelligence Strategies and Activities Today

SEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerileriyle birlikte başvuru formu ve Taahhütname imzalanarak ekli dosya olarak 30 Haziran 2017 tarihine kadar demokrasisempozyumu@atam.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. İmzalı taahhütnamesi ve başvuru formu olmayan başvurular işleme alınmayacaktır. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/şartlı kabul/ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen özet bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 29 Eylül 2017 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.  Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 29 Eylül 2017 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak demokrasisempozyumu@atam.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
 4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
 7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
 9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.

 

İLETİŞİM

Merve UĞUR

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. Nu: 19

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2855512- 2856511

E-posta: demokrasisempozyumu@atam.gov.tr

Web: http://www.atam.gov.tr