II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi (UBEK 2018) 29 Haziran – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (FEAD) işbirliğiyle Aksaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongrede, Biyoloji Eğitimi alanında çalışan öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve öğretmenlerin (biyoloji, fen, okul öncesi, sınıf öğretmenleri ve öğretmen adayları) tanışması ve etkileşimi amaçlanmaktadır. Kongre süresince düzenlenecek oturum (sözel ve poster) ve panel gibi etkinlikler ile ülkemizdeki biyoloji eğitimi çalışmalarının değerlendirilebileceği bilimsel ve akademik bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.

Biyoloji eğitimi araştırmacıları ile birlikte öğretmenlerimizin de katılımını bekler, kongrede buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Naim UZUN

Önemli Tarihler
30 Nisan 2018 Özet Gönderme İçin Son Tarih
21 Mayıs 2018 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
01 Haziran 2018 Ücret Yatırma İçin Son Tarih
10 Haziran 2018 Kongre Programının İlanı
29 Haziran-01 Temmuz 2018 Kongre Tarihi

Sunu Türleri
II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) yapılan çalışmaların yer aldığı ve biyoloji eğitiminin farklı boyutlarının tartışılacağı, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir forum olarak planlanmaktadır. Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, kongrede bireysel bildiri ve poster sunularının yanı sıra panel, sempozyum ve çalıştay gibi değişik etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır. Kongre kapsamında yer alan farklı etkinliklerin kısa açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Bildiri
Geleneksel biçimde hazırlanmış, bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunular bu kategoriye girmektedir. Yaklaşık 15 dakika sunuya, 5 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda yaklaşık 4-6 sunu yapılacaktır.

Poster
Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim ve grafik destekli olarak hazırlanmış bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunular bu kategoriye girmektedir.

Panel
Seçilen bir ana konu üzerinde, konunun uzmanlarından seçilmiş 5-6 kişinin konuşma yaptığı (yaklaşık 40 dakika) ve sonrasında, konuşmalarda ortaya çıkan görüşlerin konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından serbestçe ve ayrıntılı bir biçimde tartışıldığı toplam 80 dakikalık etkileşimli oturumlardır. Oturum, paneli öneren kişi tarafından yönetilir. Panel önerilerinde seçilen konuya (önem, amaç, güncellik, vb.) ve panelistlere ilişkin ayrıntılar (ad, soyad, adres ve katılmayı kabul ettiklerini bildirir belge) sunulmalıdır.

Mini Sempozyum
Tek bir konuda, birbirlerini bütünleyen 3 ile 5 arasında bildirinin sunulduğu ve tartışmanın blok olarak oturum sonunda yapıldığı en çok 100 dakikalık oturumlardır. Mini sempozyum önerilerinde sempozyum başlığı, konunun özeti ve sunuculara ilişkin ayrıntıların (ad, adres, özetler) sunulması gerekmektedir.

Çalıştay
Uygulamaya yönelik çalışmaların yer alacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumlardır. Bir çalıştay oturumu en fazla 80 dakika olabilir.

http://ubek2018.aksaray.edu.tr/