II. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Proje Başvurusu

Bilim Seferi

II. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Proje Başvurusu

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Cumhurbaşkanlığının; T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı uhdesine verdiği kutup çalışmaları konusu ile ilgili görevlendirme
kapsamında 2016 – 2017 Antarktik sezonunda 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi (Turkish
Antarctic Expedition TAE-I) farklı bilim dallarından 9 bilim insanının katılımı ile 26 Şubat – 4
Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

2017 – 2018 Antarktik sezonunda 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi’nin, farklı bilim dallarını da içerecek şekilde geniş katılımlı, ilk seferde gerçekleştirilen çalışmaları destekler nitelikte ve 15 Şubat – 1 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi çalışmalarının denizde ve karada 2 farklı ekip ile yapılması
planlanmaktadır. Kara/Kamp çalışmaları, Robert Adasında, Şili’ye ait Risopatron Bilimsel
Araştırma Üssü’ne komşu olarak kurulacak kamp alanında gerçekleştirilecektir. Ayrıca kamp
bölgesinde bulunacak botlar ile yakın adalarda ve kara parçalarında da araştırma çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Kara/Kamp çalışmaları ekibinde bulunması planlanan bilim dalları ve
araştırma personeli sayısı aşağıda verilmiştir.

Antarktik

KARA/KAMP ÇALIŞMALARI BİLİM/İŞ DALI – KATILIMCI SAYISI
Jeoloji –  1
Mikrobiyoloji –  1
Deniz Biyolojisi –  1
Göl (tatlı su) çalışmaları – 1
Meteoroloji/Atmosfer –  1
Bitkibilim  – 1
Sedimantoloji – 1
Tıp (Araştırma ve Emniyet) – 1
Lojistik (Kamp Lideri-Emniyet-İletişim) – 1

Seferin Deniz Araştırmaları ayağı buz tipi (ice-class) bir gemi ile Antarktika Yarımadası’nın
batısından (pasifik sektöründe) 68 derece Güney Enlemi bölgesine ilerleyerek, hem deniz çalışmaları hem de TAE-I kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanması amacıyla karasal çalışmaları içerecek şekilde gerçekleştirilecektir. Deniz çalışmaları gerçekleştirilmesi planlanan bilim dalları aşağıda verilmiştir.

DENİZ ÇALIŞMALARI BİLİM/İŞ DALI – SAYISI
Jeoloji – 2
Meteoroloji/Atmosfer – 1
Jeodezi – 2
Oşinografi – 1
Deniz Biyolojisi – 1
Buzul Bilimi (Glaciology) – 1
Sedimantoloji – 1

Çalışmaların kara ve deniz ayaklarının 25 – 30 gün sürmesi planlanmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi
koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi’ne katılarak sefer
kapsamında bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların desteklenmesi
planlanmaktadır.

Bu proje çağrısıyla; ülkemizde kutup araştırmaları konularına ilgi duyan, ilgili alanda
çalışmaları olan araştırmacılar için altyapı ve fonlama mekanizmalarını oluşturarak bilimsel
araştırmaların desteklenmesi, aynı zamanda ülkemizin uluslararası arenada Antarktika kıtası ile ilgili bilimsel çalışmalarda görünürlüğünün artırılması hedeflenmektedir.

Proje başvuru çağrısı sonucu yapılacak başvurular; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
temsilcisinin de yer aldığı ve farklı üniversite temsilcilerinden teşkil edilen Bilimsel
Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan proje başvurularının bilimsel sefer ile ilgili tüm
yolculuk, harcırah, sefer kıyafetleri, konaklama ve sağlıkla ilgili giderler sefer için ayrılan ilgili bütçeden karşılanacaktır. Projede gerek duyulan laboratuvar analizleri ile ilgili giderler, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi bütçesinde yer alan laboratuvar bütçesi ile sınırlı olmak üzere desteklenecektir. 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi kapsamında sefer ekibinin kullanımına sunulması planlanan makine/teçhizat/ekipmanlar listesi aşağıda yer almaktadır. Bu çerçeve dışında kalan giderler çağrı kapsamında desteklenmeyecektir.

Araştırmacıların önerdikleri bilimsel araştırma projesi kapsamında yapacakları çalışmaları
detaylı bir şekilde açıklamaları ve hedeflenen çıktılarını da başvuru dokümanında sunmaları
beklenmektedir.

Proje başvuruları ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda notlar kısmında
belirtilmiştir.

NOTLAR:

1. Proje önerisi en fazla 20 sayfa olmalıdır.

2. Multidisipliner alanlarda gerçekleştirilecek projeler değerlendirme sırasında öncelikli
olacaktır.

3. Birden fazla üniversitenin katılımıyla hazırlanan ve önerilen projeler değerlendirme
sırasında öncelikli olacaktır.

4. Projelerin bütçe kısımlarında altyapı, makine teçhizat, bilgisayar, kırtasiye, sarf
malzemesi vb. harcamalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma
personeli sağlık taramasından geçmek zorundadır. Gereken sağlık (kalp hastalıkları,
bulaşıcı hastalıklar, yüksekte ve soğukta çalışmaya engel vb. hastalıkları taşımayan)
ve fiziki şartları (koşabilme, soğuk ve karlı/buzlu havada hareket/yürüme, ağır şartlarda
dirençli kalma vb.) sağlamayan araştırmacı hem kendi sağlığını, hem de tüm araştırma
seferini riske sokacağından sağlık taramaları tüm sefer ekibi için topluca
gerçekleştirilecektir. İlgili giderler genel proje bütçesinden karşılanacaktır. Proje kabul
edilmiş olsa bile araştırmacıların uygun sağlık ve fiziki şartları sağlamaması durumunda
komisyon tekrar değerlendirme yapmaya veya projeyi iptal etmeye yetkilidir.

6. Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma
personelinin 3 – 7 gün süreli bir ön bilgilendirme/kamp eğitimine katılımı zorunludur.
Eğitimler kapsamında kıta koşulları, buzlu bölgelerde yürüme, temel kampçılık ve
hayatta kalma gibi eğitimler uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. (Kıta koşullarını
andıran bir bölgede bir kamp planlanmakta olup ilgili kamp tarihi ve kampla ilgili detaylı
bilgi araştırmacılara sonradan bildirilecektir.)

7. Sefer ekibinin kullanacağı, bölgeye uygun sefer kıyafeti giderleri, sefer için oluşturulan
genel bütçeden karşılanacaktır. Sefer ekibinin eğitim döneminde kıyafet örnekleri ve
bedenleri ekip elemanları tarafından denenerek, kişisel beden bilgileri belirlenecek ve
uygun şekilde sipariş verilecektir.

8. Sefere katılacak araştırma ekibinde bulunan personelin sadece kendi projesine ait işleri
değil, tüm sefere ait görevleri yerine getirmesi söz konusudur. Birçok farklı yetiye sahip
(bilimsel ekipman kullanımı ve numune toplamaya yatkınlık, grup çalışmasına yatkınlık
vb.), takım çalışmasına sonuna kadar uyabilecek araştırma personelinin seçimi büyük
önem arz etmektedir.

9. Önerilen projenin kabul edilmesi durumunda, proje yürütücüsü ve proje yürütücüsünün
kurumunun da imzalayacağı bir proje sözleşmesi hazırlanacaktır.

10. Gerçekleştirilecek ulusal araştırma seferinin önemli çıktılarından birisi Türkiye
Cumhuriyeti’nin Antarktik Antlaşmalar Sistemi bünyesinde en üst seviyede temsilidir.
Bu amaçla projenin bilimsel çıktıları (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir.
Uygun bulunan her projenin temsilcisinin en yakın The Scientific Committee on
Antarctic Research (SCAR) toplantısına katılım sağlaması ve uluslararası hakemli bir
dergide mutlaka yayın çıkarması gerekmektedir. Bu çıktılar başarı kriterleri kısmında
detaylı olarak sunulmalıdır.

11. “Projenin Önerildiği Bilim Dalı (Birden fazla bilim alanı seçilebilir)” bölümünde parantez
içerisinde belirtilen araştırmacı kontenjanlarının proje başvurularının niteliğine ve
alanına göre değiştirilmesi hususunda ilgili Bilimsel Değerlendirme Komisyonu
yetkilidir.

12. Ulusal araştırma seferi öncesinde, sırasında ve sefer sonrasında Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen tarihe kadar sefer ekibine katılacak araştırmacılar ve
bağlı oldukları kurum/kuruluşlar ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izniyle
basına sözlü veya yazılı demeç verebilecektir.

Planlanan Ekipman/Teçhizat Listesi

İnsansız Hava Aracı
RGB, LIDAR ve Termal sensörleri ile geniş bölgelerde haritalama yapabilecek, soğuğa karşı dayanıklı,
gelişmiş konumlandırma ve yön sistemlerine sahip (dual RTK), kara istasyonu ile beraber

Buza Penetre Olan RADAR
Buz ve karla kaplı bölgelerin zeminlerini anlamak, buz ve kar profilini çözümlemek amacıyla

El GPS’i

Multibeam Echosounder
Deniz tabanı çalışmalarında kullanılmak üzere

Meteoroloji İstasyonu (Sabit)
Bir yıl süre ile kendi enerjisini sağlayarak meteorolojik verileri ölçen ve kaydeden bir istasyon ile yerel
olarak meteorolojik verilerin toplanması amacıyla

Meteoroloji İstasyonu (Mobil)
Sefer ekibi ile istenilen bölgelere taşınarak, kısa süreli ölçümler yapılabilmesi amacıyla

Soğutma Odası
Buzul karotlarının soğuk zincir olarak taşınabilmesi amacıyla -45°C sıcaklığı koruyabilen, 20 feetlik bir soğutma konteyneri

Buzul Karot Donanımı
Maksimum 200 metre ve 82 mm çaplı karot alabilen ekipman, yedek parçaları ve karot çadırı

Sabit VHF, MF ve HF İstasyonu
Yersel olarak iletişimin sağlanması amacıyla

Taşınabilir VHF
Saha çalışmaları yapan ekibin ana kamp ve birbirleri ile iletişim kurmasının sağlanması amacıyla

Iridium Extreme PTT
Uydu tabanlı haberleşme amacıyla

Iridium GO
Akıllı telefonların uydu ile bağlantılı olarak iletişime devam etmesini sağlamak

Iridium PILOT
Gemi ve ana kampta kullanılmak üzere sabit sistem uydu haberleşme ekipmanı

Kamp malzemeleri

Sert Tabanlı Şişirilebilir Motorlu Bot
10 kişiye kadar deniz ulaşımın sağlanması amacıyla

İnsansız Sualtı Robotu (ROV)
150 metre derinliğe kadar sularda kamera görüntüsü alabilen, haritalama yapabilen ve örnek toplayabilen özelliklerde

Kara Taşıtı (ATV)
İklim koşullarına uygun nitelikte, yük taşıma ve kısa mesafe ulaşım amacıyla

Tıbbi malzeme
Ana kampta emniyet amaçlı bulundurulmak üzere

Proje Başvuru Tarihi:
Proje son başvuru tarihi 20 Ekim 2017’dir. Başvuru dosyalarının 1 adet imzalı ve basılı,
ayrıca da elektronik olarak aşağıda belirtilen iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Proje Başvuru Gönderi Adresi:
İTÜ Kutup Araştırmaları UYG-AR Merkezi, İTÜ Tuzla Kampüsü, Denizcilik Fakültesi,
Tuzla, İstanbul
Proje başvuruları hakkında sorularınız için [email protected] adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Proje başvuru formu için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin