II. Arazi Yönetimi Çalıştayı

I. Arazi Yönetimi Çalıştayı “Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi” teması ile 26-27 Mayıs 2011 tarihinde Okan Üniversitesi Akfırat Kampüsünde geniş bir katılımla ve başarıyla gerçekleştirildi. Alanlarında uzman bilim insanları, politikacılar, kamu/yerel idarelerin temsilcileri ile serbest meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşen bu çalıştayda Türkiye için “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Modeli” oluşturulmaya çalışıldı. Çalıştay sonunda gerçekleştirilen Forum ile çalıştayın bir değerlendirilmesi yapıldı ve etkinlikte sunulan bildiriler kitap haline getirilerek basılmıştır.

“AYÖP- Arazi Yönetimi Platformu” tarafından geleneksel olarak her yıl Mayıs ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın ikincisi bu kez 21-22 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İTÜ-Ayazağa Kampüsünde, “Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi” ana teması ile gerçekleştirilecektir.

Her yıl ülkenin arazi yönetimi ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmeye çalışılan tartışma konusu olarak  bu yıl II. Arazi Yönetimi Çalıştayı için Türkiye’de Taşınmaz Değerleme teması belirlenmiştir. Bugün, taşınmaz değerlemesinin ülke ekonomisi ve gelişmeleri üzerindeki önemi herkesce benimsinmiş durumdadır. Ülkemizde kamulaştırma, emlak vergilendirmesi, hazine arazilerinin değerlendirilmesi, özelleştirme, devletleştirme, konut finansmanı ve arazi yönetimi gibi birçok uygulamada kullanılmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından taşınmaz değerleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bununla beraber ülkemizdeki idari yapının ve mevzuat yapısının karmaşıklığı ve konu ile ilgili mevzuat ve standartların henüz kesin bir biçimde ortaya koyulamamış olması taşınmaz konusundaki gelişmelerin önüne geçmekte, sonuçta taşınmazları en büyük haksız rant aracı haline getirebilmektedir.

Taşınmaz değerlemesinin her açından ele alınması ve bu konuya ilişkin sorunların yönetilmesi ve giderilmesi, ülkemize özgü yöntem ve standartların belirlenebilmesi için konunun teknik, ekonomik, idari ve sosyal boyutlarıyla irdelenmesi gerekmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda, ülkemizde düzgün, sistematik bir taşınmaz değerleme yapısının temellerini oluşturmak, fikir ve çalışmalarımızı paylaşmak üzere II. Arazi Yönetimi Çalıştayı’na katkı ve katılımlarınızı beklemekteyiz.

 

 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Çalıştayın amacı….

Çalıştayın temel amacı, ülkemizde Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesinin; teknik, hukuksal, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla detaylı olarak ortaya koyulması ve bir gelişme sürecinin başlatılmasıdır. Bu amaçla çalıştayda; ülkemizde taşınmaz değerleme ile ilgili bilim insanları, politikacılar, kamu/yerel idarelerin temsilcileri ile serbest meslek mensupları bir araya getirilerek konu bütünüyle ele alınmaya ve öneriler ve söylemlerle konuya katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

 

 

Çalıştayın kapsamı….

Çalıştay iki gün olarak planlanmıştır. Etkinlik kapsamında Taşınmaz Değerleme konusunda yapılan araştırmaları yansıtacak bildiriler sunulacaktır. Oturumlarda çağrılı uzman konuşmacılar yer alacaktır. Ayrıca Taşınmaz Değerleme konusunun kapsamlı tartışılacağı bir panel ve Çözüm Odaklı Taşınmaz Değerleme İçin Gereksinimler gündemli bir forum düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında ele alınacak temel konu başlıkları aşağıdaki gibidir;

 

 

✓Taşınmaz/Gayrimenkul değerlemesi

✓Taşınmaz mevzuatı/ politikaları

✓Taşınmaz geliştirme

✓Taşınmaz değerlemede standartlar

✓Taşınmaz değerlemede uluslararası yaklaşımlar

✓Değer haritası üretimi/ vergilendirme

✓Taşınmaz mal pazarı oluşturma

✓İmar uygulamalarında taşınmaz değerleme

✓Taşınmaz değerlemesi Tapu-Kadastro ilişkileri

✓Planlamada taşınmaz değerlemesi

✓Kentsel arsa düzenlemesinde eşdeğerlilik

✓Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Uygulamaları

✓Kırsal alan düzenlemelerinde değerleme

✓Değerlemede bilgi teknolojilerinin kullanımı

✓Taşınmaz değerlemede idari/ hukuksal yapılanma

✓Yabancıların mülk ediniminde taşınmaz değerlemesi

 

Çalıştay programı….

 

 

1. GÜN

 

 

09:00-11:00 AÇILIŞ

‣Kayıt

‣Açılış Konuşmaları…

‣Davetli konuşmacılar…

11:00-13:00 OTURUM 1: TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNE BAKIŞ

‣Dünya’da Taşınmaz Değerlemesi – (Tahsin Yomralıoğlu)

‣Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi – (Nihat Enver Ülger)

13:00-14:00 Ara

14:00-17:00 PANEL: TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

‣Taşınmaz değerlemesi konusunda ülkemizdeki mevcut yasa ve yönetmelikler bağlamında mevzuat yapısına genel bakışla birlikte; taşınmaz değerleme politikaları, temel yasal sorunlar; planlama öncesi hazırlık ve plan sonrası uygulama sürecindeki etkilerinin irdelenip, tartışıldığı bir panel gerçekleşecektir. Uzman kamu-özel kurum kuruluş temsilcilerinin tartışacağı temel panel konuları…

‣Değerlemenin Yasal Temelleri –

‣Değerlemenin Finans Boyutu –

‣Değerlemenin Sosyal Boyutu –

‣Değerlemenin Veri-Uygulama Boyutu –

 

 

19:00-20:00 Kokteyl

 

 

2. GÜN

 

 

09:00-11:00 OTURUM 3: TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE YASAL GEREKSİNİMLER

‣Türkiye’de taşınmaz değerlemesine ilişkin mevzuat gelişimi ve yasal altlık gereksinimi – (Ezgi Candaş, Mehmet İşiler)

‣Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakışıyla Türkiye’de taşınmaz değerlemesinin temel sorunları – (Bayram Uzun)

‣Kırsal arazi düzenleme çalışmalarında taşınmaz değerlemesi ve yasal ihtiyaçlar – (Tayfun Çay, Mehmet Ertaş, Fatih İşcan, Turgut Ayten)

‣Kentsel dönüşüm süreçlerinde taşınmaz değerlemesi ve uygulamalı model yaklaşımları – (Nihat Enver Ülger, Cem Ülger)

 

 

11:00-13:00 OTURUM 4: TAŞINMAZ DEĞERLEMENİN FİNANSAL YAPISI

‣Taşınmaz değerleme yöntemlerinin bilişim bazlı uygulanabilirliklerinin  karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi – (Ertuğrul Boza)

‣Taşınmaz değerlemesinin finans sektörü üzerindeki ekonomik etkileri – (Turgay Tanes)

‣Taşınmaz değerlemesinin pazar etkisi…

‣Taşınmaz değerlemesine sivil toplum bakışı…

 

 

13:00-14:00 Ara

 

 

14:00-16:00 OTURUM 5: TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

‣Tarımsal değerleme’de coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma – (Zühal Karakayacı, Cennet Oğuz, Selçuk Reis)

‣Taşınmaz değerlemesinde bulanık mantık metodolojisinin kullanılabilirliğinin irdelenmesi – (Gülgün Özkan, Şükran Yapar)

‣Nominal değerleme yaklaşımı ile coğrafi bilgi sistem destekli taşınmaz değer haritalarının üretilmesi – (Tahsin Yomralıoğlu, Recep Nişancı)

‣UML Tabanlı Taşınmaz Değerleme Modeli Tasarımı: Konut Değerleme Örneği (Mehmet Çete, Halil İbrahim İnan, Abdurrahman Geymen, Bülent Bostancı, Nuri Erdem, M. Hayri Kesikoğlu)

 

 

16:00-18:00 FORUM: SÜRDÜRÜLEBİLİR TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI…

‣Çalıştay süresince tartışılan konuların daha somut hale getirilerek; Türkiye için bütünleşik ve sürdürülebilir bir Taşınmaz Değerleme Model yaklaşımının benimsenmesi üzerine bir forum etkinliği gerçekleşecektir…

‣Sonuç bildirgesinin deklarasyonu…

‣Kapanış

 

 

İletişim….

Internet : www.ayop.itu.edu.tr

 

 

Çalıştay Düzenleme Sekretaryası / Kayıt başvurusu

Arş. Gör. Mehmet İŞİLER ([email protected])

Arş. Gör. Ezgi CANDAŞ ([email protected])

 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

İnşaat Fakültesi

Geomatik Mühendisliği Bölümü

Maslak Kampüsü

34469 Sarıyer İSTANBUL

Tel (0212) 285 67 83

Tel (0212) 285 38 27

Fax (0212) 285 34 14

Katılım koşulları…

‣Çalıştay programı çağrılı bildirilerden oluşacaktır. Çalıştayda sunulan ortak bildiriler, daha sonra, basılı kitap haline getirilerek yayınlanacaktır.

‣Çalıştay konularıyla ilgili olarak çalışmalarıyla etkinliğe katkı vermek veya çalıştaya bildiri ile katılmak isteyenler, taleplerini düzenleme kurulu sekretaryasına iletebilirler.

‣Çalıştaya katılım ücreti 100 TL olup, öğrencilere ücretsizdir.

Ulaşım…

‣Çalıştay İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi İnşaat Fakültesi, Konferans Salonunda yapılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.