İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Yarışmanın Organizasyonu
Yarışma organizasyonun genel koordinasyonunu im Düzenleme Komitesi tarafından yürütülmektedir. im Yarışmaları, TMMOB İç Mimarlar Odası adına İstanbul Şubesi’nin kurumsal şemsiyesi altında bir içmimarlık bölümünün ev sahipliğinde her yıl periyodik olarak düzenlenmektedir. im 2018, MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev
sahipliğinde gerçekleşecektir.

Yarışmanın Amacı
Bu yarışmanın amacı; İç mimarlık / İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak; İçmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak; içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Türü
Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki içmimarlık bölümüöğrencilerini hedefleyen, iki aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması, içmimarlık öğrencilerinin o akademik yıl içinde proje stüdyolarında
gerçekleştirdikleri projelerinin değerlendirmesi esasına dayanır.

Yarışmanın Duyurulması
Yarışma www.icmimyarisma.org, www.icmimarlarodasi.org.tr, icmimar.org.tr, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, ve www.tasarimyarismalari.com siteleri ve ev sahibi üniversitenin websitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan iç mimarlık bölümlerinin bölüm
sekretaryalarına, bölümlerinde asılarak duyurulmak üzere yarışma posterleri yollanmaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
• Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren bir lisans anadal programına kayıtlı tüm öğrencilerinin katılımına açıktır.
• Yarışma, ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncüyıl’, ‘Dördüncüyıl’ ve ‘Mobilya tasarım’ olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.
• Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içindeki bir içmimarlık tasarım stüdyosu kapsamında gerçekleştirilmiş herhangi bir proje ile ilgili kategoride katılınabilir.
• Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılan projelerin yayım hakları İç Mimarlar Odası adına yarışmayı düzenleyen İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’ne aittir.
• Yarışmaya katılacak projeler, yarışmanın web sitesi üzerinden belirtilen formata uygun olarak dijital olarak teslim edilmelidir. Teslim paftasının sınırları ve formatı içinde,
katılımcı projesini istediği gibi sunabilir.

Proje Paftaların Formatı
• Yarışmaya katılan her projenin sunumu en fazla 2 adet düşey A1 pafta ile yapılabilir.
• Proje paftasında öğrencinin ismi yer almamalı, bunu yerine 5 rakamdan oluşan bir rumuz belirlenmelidir.
• Proje paftaları min 300dpi çözünürlüğünde ve pdf formatında sisteme yüklenmelidir. Her bir paftanın büyüklüğü 50 megabyte’ı geçmemelidir.
• Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen bu pafta formatı içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.

Değerlendirme süreci
Yarışma, projelerin dijital olarak değerlendirmesi ile gerçekleşen ön eleme ve ardından ön elemeyi geçen projelerin paftalarının değerlendirmesinden oluşan iki aşama ile
gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her yıl kategorisi için farklı bir jüri grubu tarafından yapılacaktır. Jüri üyeleri, im Düzenleme Komitesi tarafından
belirlenen, içmimarlık bölümlerinin öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri üyeleri, projelerin değerlendirilmesini yarışma
şartnamesinde yer alan yarışma amaçları ve değerlendirme prensiplerini göz önünde bulundurarak yaparlar. Yarışma değerlendirilmesinin sonuçları jüri grupları tarafından yazılı
raporlar ve bir kolokyum ile paylaşılacaktır.

Ödüller ve Yayın
im öğrenci yarışmasında her yıl kategorisi için üç adet ‘başarı ödülü’ ve sayısı jüri tarafından belirlenen ‘jüri özel ödül’leri verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve
ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülüverilmektedir. Her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarları bütçe olanakları
içerisinde belirlenir. Ödül alan tüm projeler TMMOB İç Mimarlar Odası adına İstanbul Şubesi tarafından yayımlanacak yarışma kitabında yer alacaktır.

Kimliklerin Gizliliği
Yarışma web sitesi üzerinden yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır. Dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya kalan bütün projelerin de değerlendirmesi
kimlik bilgileri gizli tutularak yapılacaktır. Bir yarışmacı ödül alamaması durumunda kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa, www.icmimyarisma.com sitesi üzerinden yapılan dijital
teslim sırasında “Kimliğim Açıklanmasın” kutucuğunu işaretleyerek belirtmelidir.

Yarışma Takvimi
2017-2018 akademik yılını kapsayacak im 2018 yarışmasının takvimi aşağıdaki gibi olacaktır.
Yarışma İlanı 15 Mayıs 2018
Soru – Cevap dönemi 15-30 Mayıs 2018
Projelerin dijital teslimi için son tarih 30 Haziran 2018
Jüri Değerlendirmesi [MEF FADA ] Temmuz 2018
Jüri Değerlendirilmesinin açıklanması Temmuz 2018
Ödül Töreni ve Kolokyum [MEF FADA] Ekim 2018

im2018.org