İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü Yarışması

İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü Yarışması

İÇ MİMARLIK ALANI EN BAŞARILI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖDÜLÜ YARIŞMA YÖNERGESİ (2015-2017 Dönemi)

Amaç
26-27 Ekim 2017 tarihleri arasında İTÜ Taşkışla’da düzenlenecek olan İÇLİS-II I İç Mimarlık
Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II kapsamında, sempozyumun yan etkinliği olarak, ‘İç
Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü’ verilmesi öngörülmüştür. İç Mimarlık Alanı’nda
hazırlanacak olan lisansüstü tezlerin küresel ve yerel düzeyde bilimsel, teknolojik, sosyal ve
kültürel katkılarını sürekli üst seviyede tutmak için, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir
yol izlenmesi gerekmektedir. Bu yönerge, amaca hizmet edeceği düşünülen en iyi lisansüstü
tezlere verilecek ödülün başvuru ve değerlendirme süreçlerini şeffaf ve adil bir biçimde
yönetmek için hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu yönerge, İç Mimarlık Alanı’nda hazırlanan tezlerin; ödüle başvuru, başvuru değerlendirme
ve başarılı olanların ödüllendirilmesi süreçlerine ilişkin yöntem ve esasları kapsar.

Temel İlkeler
Ödül, lisansüstü öğrencilerine kalite bilinci kazandırma, bilimsel araştırma sürecinde sürekli
geliştirme ve iyileştirme, verimliliği arttırma, rekabet ortamı oluşturma, araştırmaların
kalitesini ulusal ve uluslararası en saygın üniversitelerin seviyesinde tutma ve benzeri
akademik hedeflerin gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu çerçevede hazırlanan tez, ‘İç Mimarlık
Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü’ ne aday gösterilebilir.

Ödül
Ödül, ‘İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü’ olarak verilir. Ödül miktarı 1500 TL olarak
belirlenmiştir.

Başvuru Süreci
‘İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü’ yarışması için son gönderim tarihi 29 Eylül
2017’dir. Başvuru için,
a) Temel ilkeler doğrultusunda öğrenci ve danışmanının beraber hazırlayacakları bir dosya
ile başvuru yapılır. Dosya içeriği Ek 1’de belirtilmiştir.
b) Aday gösterilen tezin 2015-2017 yılları arasında Türkiye ve/veya KKTC’ de tamamlanmış
ve ve adayın ünvan almış olması gerekmektedir.
c) Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı vardır.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurular, ‘İç Mimarlık Alanı En Başarılı Tez Ödülü” tez ödül jürisi tarafından aşağıdaki
belirtilen tez çalışması değerlendirme kriterlerine uygun olarak yapılır.

Değerlendirme Kriterleri
‘İç Mimarlık Alanı En Başarılı Tez Ödülü’ başvuruları, tez ödül jürisi tarafından aşağıdaki temel
ölçütler esas alınarak puanlanır ve sıralı liste haline getirilir. Başvuruların değerlendirilmesinde
esas alınacak ölçütler şunlardır:
a) Çalışılan konunun orjinallik derecesi
b) Çalışmanın metodolojisi
c) Başvuru yapılan alana etkisi (bilimsel, sosyal, kültürel, teknik, metodolojik katkı)
d) Sağlayacağı yaygın etki
e) Tezden elde edilen yayınlar (varsa avantaj sayılacaktır)
f) Tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller (varsa avantaj sayılacaktır)
g) Tez çalışması ile ilgili patentler/modeller (varsa avantaj sayılacaktır)
h) Tezin dahil olduğu projeler (varsa avantaj sayılacaktır)
i) Tezin basım ve sunuş kalitesi

Sonuçların Açıklanması
‘İç Mimarlık Alanı En Başarılı Tez Ödülü’ ne layık görülen tez çalışması, 16 Ekim 2017 tarihinde
tez sahibi ve tez danışmanına yazılı ve sözlü olarak tebliğ edilecek ve kongrenin web sayfasında
ilan edilecektir.

Ödül Töreni
26-27 Ekim 2017 tarihleri arasında İTÜ Taşkışla’da düzenlenecek olan İÇLİS-II I İç Mimarlık
Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II esnasında gerçekleştirilecektir. ‘İç Mimarlık Alanı En
Başarılı Tez Ödülü’ nü kazanan aday, tezi ile ilgili 15 dk’lık bir sunum yapacaktır.

EK 1:
Ödül başvuru dosyasında istenen belgeler:
1. İç Mimarlık Alanı En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır)
2. ‘İç Mimarlık Alanı En Başarılı Tez Ödülü’ başvuru gerekçeleri (danışman ve öğrenci
tarafından ayrı ayrı ya da birlikte yazılmalı ve imzalanmalıdır)
3. Tez savunma sınav tutanağı
4. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (şayet varsa)
5. Tezin bir kopyası
6. Tezden türetilen yayınların listesi
7. Tezden üretilmiş yayınların birer kopyası
a) Listede yayın gruplaması: SCI, SSCI, AHCI yayınlar, Alan indeksleri
kapsamındaki yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal
hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal
konferans bildirileri, diğer yayınlar, patent, model vb. şeklinde olmalıdır.
b) Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi
ismi, yayınlandığı yıl, varsa başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki
faktörü belirtilmelidir.
8. CD > başvuru dosyasında istenen tüm belge ve dökümanların digital kopyası (pdf)

İletişim:
iclis2017tezyarisma@gmail.com
www.iclis2017.org

Başvuru Formu için Tıklayınız