İBÜ TÜBİTAK Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Kullanım Kursu

TÜBİTAK 2229- Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2015/1

Tübitak 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, SosyalBilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinlik lerine destek sağlamak için geliştirilmiş bir programdır. Bu Kapsamda TÜBİTAK Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Kullanım Kursu 31 Ağustos-10Eylül 2015-Akçakoca/DÜZCE’de gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK Bilimsel Araştırmalarda
İstatistik Kullanım Kursu
31 Ağustos-10Eylül 2015-Akçakoca/DÜZCE

ETKİNLİĞİN AMAÇ ve KAPSAMI
Tübitak 2229BilimselEğitimEtkinlikleriniDesteklemeProgramıMühendislikveTeknoloji, TıbbiBilimler, TarımsalBilimler, SosyalBilimlerveBeşeriBilimler alanlarındaöğrenci, öğretmenvebiliminsanı/araştırmacılarınilgilialanlardabilimselvegüncelbilgileriedinmesinekatkısağlamakamacıile yurt içindedüzenlenecekolanteorik/uygulamalıkursveseminergibibilimseleğitimetkinliklerinedesteksağlamakiçingeliştirilmişbir programdır.
Bu amaçlasağlıkalanındayapılanklinikvedeneyselçalışmalarıntamamındasonuçlarındeğerlendirilmesiveyorumlarınınyapılmasıiçinistatistikmetotlarınınteorikveuygulamalıolaraköğretilmesineyönelikbireğitimkursudüzenlemekamaçlanmış,bukapsamda TUBİTAK projesiolarakhazırlanmışve 2229 kapsamındamalidestekalınmıştır. Bu destekdoğrultusunda on günlükteorikveuygulamalı ‘’BilimselAraştırmalardaİstatistikKullanımKursu’’ düzenlenecektir.
Bu projeilesağlıkalanındaçalışanaraştırmacılarınyapacaklarıklinikvedeneyselçalışmalardauygunistatistikyöntemlerikullanmalarınayönelikileridüzeydebireğitimprogramıuygulanacaktır. Projesonucundakursiyerlerinaraştırmalarındakullanacaklarıuygunistatistikyöntemibelirleme, yöntemeuygundeneksayısınıtespitetmevekendibilimselçalışmalarındakisonuçlarıistatistikiolarakyorumlamabecerisikazandımakamaçlanmakta; ayrıcayapılançalışmalarınbilimselkalitesininartırılmasıve impact değeriyüksekdergilerdekabuledilebilirlikoranlarınıarttırılmasıhedeflenmektedir. Bu amaçlateorikveuygulamalıolarak11günlüketkinlikplanıoluşturulmuştur.Etkinliğekatılımsınırlıolupbaşvurularaşağıdaverilenkiriterleregöredeğerlendirilecek, etkinlikdenmaksimumverimalınabilmesiiçin BAP, TUBİTAK gibikurumlardanprojedesteğialmışve/veyaalacakolan, makalesininistatikselkısmınıtamamlamamışaraştırmacılaraöncelikverilecektir.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

ETKİNLİK KOORDİNATÖRÜ:
Prof.Dr.Erol AYAZ-Abantİzzet Baysal Üniversitesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı

DÜZENLEME KURULU:

Prof.Dr. İsmet DURAN-AbantİzzetBaysalÜniversitesi,DişHekimliğiKlinikBilimleriPeriodontoloji
Prof.Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ-Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Doğa BilimleriFakültesi TarlaBitkileri Prof.Dr.Erol AYAZ-Abantİzzet Baysal Üniversitesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı

EĞİTMENLER:
Prof.Dr. Hamit ÇOŞKUN-Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Prof.Dr. Handan ANKARALI-DüzceÜniversitesi Tıp Fakültesi-Biyoistatistik
Yard.Doç.Dr. Mehmet Ali SUNGUR – DüzceÜniversitesi Tıp -Biyoistatistik
Yard.Doç.Dr. Şengül CANGÜR- DüzceÜniversitesi Tıp – Biyoistatistik
Yard.Doç.Dr.Mesut AKYOL-YıldırımBeyazıtÜniversitesiTıp Fakültesi-Biyoistatistik

– EtkinlikÜCRETSİZ olup, 11 tam gün süreli olarak Akçakoca’da gerçekleştirilecektir.
– Katılımcısayısı23ile sınırlıdır.
– -Katılımcıların etkinliğe kendi kişisel bilgisayarı ile katılmaları beklenmektedir.
– Etkinlik, teoriksunumlarsonrasındaaraştırmacıların başvuru esnasında belirtmiş oldukları araştırmalarının istatistikleri üzerinde gruplar halinde etkileşimli-uygulamalı oturumlar şeklinde yürütülecektir.
– Etkinliğekatılacaklarınyol-konaklama-yemekgiderleri, TÜBİTAK harcamaesaslarıçerçevesindeprojebütçesindenkarşılanacaktır.
– “KatılımBelgesi” katılımcılaraetkinlik sonunda verilecektir.

KATILIMCILARDA ARANAN KOŞULLAR
1- Sağlıklailgilibiryükseköğretimproğramındanmezun (Tıp,Veteriner,DişHekimliği,EczacılıkFakültesi,SağlıkYüksekOkulu,FizikTedaviveRehabilitasyonYüksekokulu) veen azYüksekLisans, Doktora, Tıp veDişHekimliğindeUzmanlıktezinin son aşamasındakibiraraştırmacıolmak,
2- Daha önce TÜBİTAK BİDEB-2229 Proje eğitimi etkinliklerini destekleme programı kapsamında desteklenen bir etkinliğe katılmamış olmak,
3- KatılımcıAdayları,yazımaşamasındaveyabaşvuruaşamasındaan azbiraraştırmaprojesiismivermekzorundadır.(EtikKurul, TÜBİTAK, BAPProjeBaşvurusuolanlardahil)
4- İntihal cezası almamış olmak.

BAŞVURU
Adaylarınaşağıdaverilmişolan “BaşvuruFormu”nudoldurupimzalayarak, en geç24Ağustos2015tarihinekadar [email protected] adresineiletmelerigerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylara 25Ağustos 2015tarihleriarasında Kabul Yazıları e-postailegönderilecektir.Bilgilendirmelervegeridönüşümler e-postailegerçekleştirilecektir.
Başvuruların belirlenen katılımcı sayısını aşması durumunda:
i- Birden fazla araştırma projesi ismi veren .(TÜBİTAK, BAP, Etik Kurul Proje Başvurusu ) araştırmacılara,
ii- TezaşamasındakiYüksekKisans/Doktoraöğrencilerine, doktoraderecesiveyaTıpveDişHekimliğndeuzmanlıkderecesinesahiparaştırmacılaraöncelik tanınacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Etkinlikiçin Son Başvuru: 24Ağustos 2015
BaşvurularınDeğerlendirilip, AdaylaraBildirilmesi: 25 Ağustos 2015
Etkinlik: 31 Ağustos-10Eylül 2015

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin