İBEV Kız Öğrenciler için Burs Başvuruları Başladı!

Burs Başvuruları
Kız Öğrencilere Burs

Yüksek Öğrenimde okuyan ve yüksek öğrenime girmeye hak kazanmış kız üniversite öğrencilerine İBEV tarafından burs başvuruları başladı.

Burs imkanımız, yüksek öğrenim yapan kız öğrencilerimizindir. Başvurular içinden eşitlikçi bir seçim yapmak adına burs talep edenlerden istenilen belgeler doğrultusunda yönetim kurulumuz ve burs komisyonumuz bir değerlendirme yapacaktır. Bu konudaki hassasiyetimizi anlayacağınızı düşünüyor ve vakfımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz.

BURS YÖNETMELİĞİ
BURS YÖNETMELİĞİNİ İNDİR

İNCİ BANKOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

EĞİTİM BURSLARI YÖNETMELİĞİ

Madde 1: AMAÇ

Bu yönetmelik, İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Resmi Senedine uygun olarak verilen eğitim burslarının uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2: TANIMLAR

Yönetmelikte kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Vakıf : İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

Resmi Senet : İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Resmi Senedi

Yönetim Kurulu: İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu

Mütevelli Kurulu : İnci Bankoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Kurulu

Bursiyer : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci

Madde 3: BURS DUYURULARI VE BAŞVURULARI

Vakıf tarafından sağlanan burslar ve süreleri her akademik yıl başlangıcında Vakıf aracılığı ile duyurulur.

Bursiyer adayları, Bursiyer Bilgi Formu (EK-1) ve diğer ilgili belgeleri (EK-2) Vakfa teslim etmek zorundadır. Bilgi ve belgelerinde eksiklik tespit edilen ve süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Burs başvurusunda teslim edilen dokümanlar Vakfa ait olup, adaylara iade edilmez.

Madde 4: VASIFLAR

Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıdaki gibidir:

a. T.C. Vatandaşı olması,

b. Eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olması,

c. Yüksek Öğrenim Kurumlarında eğitim gören kız öğrenci olması,

d. Yüksek öğrenime girişte ve öğrenim hayatının devamında tercihen başarılı olması.

Madde 5: BURSİYER SEÇİMİ

Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Burs Komisyonu; belirlediği burs kontenjanı ve bütçesi dahilinde 4. Maddede belirtilen Bursiyer vasıflarına ilişkin bilgi ve belgeleri değerlendirmek suretiyle bursiyerleri seçer. Burs Komisyonunun adayları mülakata çağırma hakkı saklıdır.

Burs kontenjanının her yıl Kurucu Vakfeden veya Mütevelli Kurulu tarafından belirlenecek olan oranı, öncelikle İnci Bankoğlu Öğrenci Pansiyonundan mezun olan ve madde 4’teki vasıflara uyan ve Burs Komisyonu tarafından yapılacak mülakat ile burs almaya hak kazanan öğrencilere; diğer kısmı ise Bartın doğumlu veya Bartın’da yaşama iradesi gösteren ailelerin çocuklarından bursiyer adaylarından şartlara uyanlara tahsis edilecektir.

Vakıf bursları; karşılıksız burslar, şartlı burslar ve özel burslar olarak ayrılır. Karşılıksız burslar; Vakıf tarafından işbu yönetmelikte sayılan burs verme koşullarına uyan bursiyer adaylarına geri ödeme yükümlülüğü içermeksizin ödenen burslardır.

Şartlı burslar; Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi veya kurumlar tarafından Vakfa yapılan şartlı burs bağışlarından, şartlı bağış yapanın isteğine göre tahsis edilen burslardır. Şartlı bağışçının istekleri öncelikle dikkate alınmakla birlikte; Vakfın şartlı bağışı ve/veya şartlı bağış kriterlerinin tamamı veya bir kısmını kabul etme konusunda karar verme hakkı saklıdır.

Özel burslar; sürekli olmayan ancak Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirlediği özel durumlara ilişkin (başarı hali, yurtdışı temsili vb.) belirlenen zamanlarda verilecek burslardır.

Vakıf tarafından bursiyer olarak seçilen öğrencilere burs bildirim mektubu gönderilir.

Madde 6: BURS MİKTARI VE SÜRESİ

Burs miktarları her sene Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Burs süreleri öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programının süresini aşmayacak şekilde Vakfın burs statüsüne göre, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine 1 (bir) yıl eklenir. Eğitim süresinin hastalık ve benzeri özel mücbir sebeple uzaması halinde, bursiyer durumunu Yönetim Kuruluna bildirir ve Yönetim Kurulu bursu devam ettirme veya ettirmeme konusunda karar alır.

Madde 7: ÖDEMELER

Vakıf bursları, her akademik yıl için 10 (on) aylık süreyi içerir. Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına aylık olarak transfer edilerek ödenir.

Madde 8: BURSLARIN DEVAMI

Yönetim Kurulu, bursiyerin burs aldığı süre içerisinde bilgi ve başarısını bilmek istediğinde bursiyer bu bilgileri vermekle yükümlüdür. Bu amaçla, her akademik yıl sonunda, bursiyerlerden (EK-2)’deki belgeler istenir.

Evrakların teslim süresi ve şartları madde 3’teki hükümlere göre uygulanır. Bir önceki dönemki bursiyerlerin burslarının devam edip etmeyeceği 9. madde hükümlerine göre belirlenmekle birlikte, haklı sebebi olan bursiyerlerin durumları, Vakıf tarafından ayrıca dikkate alınır.

Madde 9: BURSLARIN KESİLMESİ

Aşağıda belirtilen durumlarda burs tahsisi yapılmış öğrencinin bursunun kesilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir:

a. Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf tekrarı yapması,

b. Madde 4’teki vasıfların devam etmediğinin tespit edilmesi,

c. Başvuru sırasında eksik veya yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,

d. İstenen bilgi ve belgelerin zamanında Vakfa iletilmemesi,

e. Mezun olması veya burs süresini tamamlaması,

f. Yönetim Kurulu’ndan yazılı onay almadan uzun dönem staj ve/veya muhtelif işler altında staj amacını aşan gelir getirici ve/veya öğrenimine ara vermesini gerektirecek çalışma programlarına dahil olması,

g. Düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyerek, öğrenimin aksatılması ve süre uzaması halinde, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksadığı tespit edildiği takdirde; burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

Madde 10: DİĞER HÜKÜMLER

Vakıf bursları; karşılıksız burslar, şartlı burslar ve özel burslardan hiçbiri geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.

Vakıf gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahip olup; burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir.

Eğitim süresince vakıf tarafından düzenlenecek olan toplantılara davet edildiklerinde katılmak zorundadırlar.

Bursiyerler Vakıf İnternet Sitesinde ve vakıf etkinliklerinde fotoğraflarının yayınlanmasını kabul ederler.

Eğitimlerini tamamladıklarında işe başladıklarında vakıf burs fonuna destek vermeleri tavsiye olunur.

Bursiyerler, burs müracaatı yapmakla işbu yönetmelikteki tüm hüküm ve koşulları kabul ettiklerini beyan ederler.

Madde 11: YÜRÜRLÜK

İşbu yönetmelik, Mütevelli Kurul tarafından … tarih ve … sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

Vakıf, işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin Mütevelli Kurul’un kararı ile değiştirmekte veya değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta serbest olup; değişiklikler Resmi Senedin … maddesindeki nisap hükümlerine tabidir.

EK 1- BURSİYER BİLGİ FORMU

Burs Başvuru Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

EK-2

I. BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER

1. Bursiyer bilgi Formu (fotoğraflı)- (EK-1),

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. 2 (iki) adet fotoğraf,

4. Öğrenci belgesi(okul onaylı),

5. Aile gelir durumunu gösterir belge[1],

II. BURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

Her bursiyer aşağıdaki belgeleri her akademik yıl başlangıcında Vakfa bildirmek zorundadır:

1. Yüksek öğrenim kurumundan alınan öğrenci belgesi(okul onaylı),

2. Ailenin ikamet adresi ve iletişim bilgileri (telefon)

GELİR BEYANI HAKKINDA;

a. Anne ve/veya Baba çalışıyorsa maaşını gösteren onaylı bir yazı veya bordro,

b. Anne ve/veya Baba çalışıyorsa tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,

c. Emekliler için, sosyal güvenlik kurumundan alınan maaşlarını gösterir belge,

d. Muafiyete tabi çiftçiler için, muhtardan onaylı belge,

e. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için, Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,

f. Bursiyer Bilgi Formu “V” numaralı bendindeki bilgiler

İletişim

Telefon: 444 91 57
Web Site: www.ibev.org.tr
E-Posta: info@ibev.org.tr