I. Uluslararası Sağlık Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanın refahına hizmet ederken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle sanayileşmenin ve yoğun üretim süreçlerinin ön plana çıkmasıyla ve bu süreçlerde yüzlerce kimyasal maddenin kullanılmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları daha da önem kazanmaktadır. Sağlık çalışanları hem çalışma ortamları hem de hizmet sunumu yaptığı kişiler açısından tehlikeli kimyasal ve fiziksel ajanlara, strese ve travmaya maruz kalabilirler. Yani yaşamlarının hemen her aşamasında risk(ler) ile karşılaşabilmektedirler. Bu mesleki etkilenimlerin herhangi birisi bazen hemen, bazen de yıllarca sürebilen bir dönemden sonra hastalığa neden olabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG), “Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalışma sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramından farklı olarak, “tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları da içermektedir”. Evrensel anlamda iş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike oluşmamış, kurumda bir arıza oluşmamışken bile işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle Uluslar Arası bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz. I. Uluslararası Sağlık Kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin ana teması “Sağlık Çalışanları Sağlığı ve Güvenliği” olacaktır. Ülkemizde son dönemde iş sağlığı ve güvenliği ve sağlık hizmetlerinde mevzuatta yapılan değişimler ve yaptırımlar, çalışan güvenliği uygulamaları alanında önemli değişiklikler olmasını sağlamıştır. Her nekadar en ağır ve tehlikeli iş kollarından kabul edilen sağlık kuruluşları 2013 yılından itibaren mevzuat doğrultusunda gerekli değişimleri yapmakta, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri tarafından düzenli olarak denetlense de önümüzde kat etmemiz gereken uzunca bir yol mevcuttur. İş Sağlığı ve güvenlik uygulamaları sağlık kurumunda çalışan tüm personelin; çalışma ortamı ve yaptıkları işlerden kaynaklanabilen, sağlık ve güvenliklerine zarar verebilecek riskleri tanımlayarak, koruyucu önlemleri alma esasına dayanır ve bilimsel ve sistemli çalışmayı gerektirir. Temel adımları;

• Riskler açısından değerlendirilmesi

• Tehlikelerin tanımlanması

• Alınacak önlemlerin belirlenmesi

• Önlemlerin uygulamaya geçirilmesi

• Kontrol edilerek denetlenmesi

• Ölçülerek İzlenip, takip edilmesi olarak sıralanan bu adımlar detaylı bir şekilde kongre süresince tartışılacaktır.

Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildiriler sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır. Kongre sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır.

Kongre başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyoruz. Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Ana Konular
Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Kuruluşlarında, Çalışan Sağlığı Ve Güvenliğinde Mevcut Durum
Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanma Sürecinde Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri
İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinde Yönetimin Önemi
Sağlık Kuruluşlarında (Hastaneler, Hemodiyaliz Merkezleri, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ) Risk Analizleri
Sağlik Kuruluşlarinda Kimyasal Ve Fiziksel Risk Etmenleri
Hastane Personellerinde, İş Kazaları Ve Enfeksiyon Kontrolü, Hastanelerde Kontamine Enjektör Ucu Ve Diğer Kesici Delici Aletlerin Sebep Olduğu Yaralanmalarının Önüne Geçmek İçin Alınması Gereken Önlemler
Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları Ve Sebepleri
Sağlik Profesyonellerinde El Yikama Bilinci Oluşturma, Hijyen Ve Güvenlik Önlemleri
Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddeti Önleme
Radyoloji Ünitelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
İş Hijyeni İş Sağliği Ve Güvenliğin’deki Rolü
Acil Durum Eylem Planı Nasıl Olmalıdır?
Laboratuvarlarda Çalışanlarının Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Msds) Kullanım Durumları
Meslek Hastaliklarinin Önlenmesinde Ergonominin Önemi
İş Sağliği Ve Güvenliği Kurallari Ve Güvenlik Kültürü
Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Sağliği Ve Güvenliği Uygulamalari
Sağlik Sektöründe, Sağlik Ve Güvenlik İşaretlerinin, Kilitleme Ve Etiketlemenin Önemi
İş Kazaları, Analizi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Önemi
Tesis Güvenliği Ve İş Sağlığı, Güvenliği
Sağlik Kuruluşlarinda Psikososyal Risk Etmenleri, Stres Yönetimi
İş Yeri Hekimlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarındaki Rolü, Karşılaştıkları Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
İsg Yönetim Sistemi Uygulayan Sağlık Kuruluşlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Maliyetlerinin İncelenmesi
Hastane Teknik Bakim Birimi İsg Faaliyetleri Ve Güvenlik Tedbirleri
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Uzmanlarının Karşılaştığı Zorluklar Ve Mesleki Sorumluluk Sigortasının Önemi
İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sağlık Profesyonelleri Eğitimi, Önemi Ve İzlenmesi
İş Sağliği, Güvenliği Ve Atik Yönetimi
Hastalıklardan Korunma Prensipleri Ve Tekniklerinin Uygulanması
Türkiye ‘ de İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı
Sağlik Sektöründe, Sağlik Ve Güvenlik İşaretlerinin, Kilitleme Ve Etiketlemenin Önemi

Önemli Tarihler
Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi 10 Ekim 2019
Bildiri Kabul İlanı 21 Ekim 2019
Kongre Tam Program İlanı 25 Ekim 2019
Kongre Kayıt Son Tarih 6 Kasım 2019