I.Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu “Türk Polis Tarihinin Kökenleri”

Kolluk faaliyetleri, bir milletin teşekkülünden hemen sonra başlamış ve her zaman onunla iç içe olmuştur. Herhangi bir millet, devletleştikten sonra sınırlarını korumak için güçlü birorduya ve vatandaşlarının huzur ve güvenini sağlamak için de güçlü bir kolluk kuvvetine ihtiyacı olduğu aşikârdır. XX. Yüzyıla kadar Orta Asya Türk Devletleri ile Türk-İslam Devletleri’ndetoplumun güvenliği, askeri yapı içerisinden seçilen bir grubun sorumluluğunda olduğu görülmektedir. Kısacası Türklerde polis, askeri teşkilatlanmanın içerisinde yer almakla birlikte askeridüşünceden soyut bir şekilde görev yapmıştır. Savaş zamanında orduyla birlikte savaşan bu grup, barış zamanında da iç güvenliğin sağlanmasından sorumlu olarak birbirlerini tamamlamışlardır.

Dolayısıyla Türk Devletleri’nde emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla kurulan teşkilatlar, hem mülki hem adli hem de askeri bir niteliğe sahip olduğu bilinmektedir. Bugünkü modern polis teşkilatının temelleri Osmanlı Devleti Dönemi’nde Tanzimat Devri’nde atılmıştır. Bu çerçevede Türk Polis Tarihi’nin kuruluşu 20 Mart 1845 tarihli “Polis Nizamı” adını taşıyan on yedi maddelik Polis Nizamnamesi ve bu nizamnameyi yürürlüğe girmesine sebep olan 30 Mart 1845 tarihli, “Müzekkere-i Umûmiye (Genel Tebliğ)” ile başlamaktadır. Ancak Polis Teşkilatının kuruluş tarihi daha eskilere gittiği muhakkaktır. Bu bağlamda modernleşme sürecinden günümüze kadar sürekli bir gelişme ve değişim gösteren Türk Polis Teşkilatı’nın tarihini derinlemesine tartışmaya açmayı planlamaktayız.

Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nce, kolluk tarihi kapsamında önümüzdeki yıllarda polis, istihbarat, güvenlik ve asayiş tarihleri gibi konularda bir dizi sempozyum yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu’nun, bu seneki ana teması “Türk Polis Tarihinin Kökenleri” olacaktır. Katılımcıların konaklama ve ulaşım masrafları kurumumuzca karşılanacaktır. Sempozyuma katılmak isteyenler en fazla 250 kelimelik bir bildiri özetini poltarmer@pa.edu.tr veya poltarmer@gmail.com adreslerine göndermeleri gerekmektedir. Sunum dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Simültane tercüme yapılacaktır.

Sempozyum Konuları
Orta Asya Türk Devletleri’nde Kolluk Teşkilatı ve Görevlileri
Türk-İslam Devletleri’nde Kolluk Teşkilatı ve Görevlileri
Osmanlı Devleti’nde Kolluk Teşkilatı ve Görevlileri (Subaşı, Asesler, Yasakçılar vs)
Osmanlı Şehirlerinin Güvenliği
Osmanlı Devleti’nde Zaptiye Nezareti
Osmanlı Devleti’nde Zabıtalar ve Bekçiler
Modernleşme Sürecinde Osmanlı Polisi
Osmanlı Polis Kanunnamesi ve Karakolları
Osmanlı Polis Eğitimi, Mektepleri ve Tedrisatı
Savaş Yıllarında Cephe Gerisinde Polis
Tarihi Süreç İçerisinde Kolluk Kıyafetleri ve Aksesuarları
Osmanlı Polisinin Silah ve Teknolojiyle İlişkileri
Osmanlı Süreli Yayınlarında Polis ve Kültürü
Milli Mücadele’de Osmanlı Polisi
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Polis Teşkilatı (1923-1938)
Türk Edebiyatında Polisiye Romanlar ve Polis İmgesi

Önemli Tarihler
Sempozyumun İlanı 06 Temmuz 2015
Son Başvuru Tarihi 15 Eylül 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 30 Eylül 2015
Bildirilerin Son Teslim Tarihi 15 Mart 2016
Sempozyum Tarihi 15-17 Nisan 2016
Bildirilerin Kitaplaştırılması Kasım 2016