I. ULUSAL (MERHAMET TEMALI) KARİKATÜR YARIŞMASI

karikatür yarışması
karikatür yarışması

Merhamet Duygusunu Farkındalığa Taşıyacak Bir Yarışma

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, “Merhamet” temalı ulusal bir karikatür yarışması düzenleniyor. Yarışma, 4-29 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışma : I. ULUSAL (MERHAMET TEMALI) KARİKATÜR YARIŞMASI

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: SELÇUKLU BELEDİYESİ – SELÇUKLU İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(Bu yarışma Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi arasında imzalanan
SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı) kapsamında düzenlenmektedir.)

Amaç:
1. Ahlaki bir erdem olan merhamet duygusuna farkındalık oluşturmak.
2. Karikatür çizim yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmek.
3. Duygularını aktarabilecekleri bir paylaşım ortamı oluşturabilmek.
4. Hayal gücü ve mizah yönlerinin gelişimlerine katkı sağlamak.
5. Yakın ve uzak çevrelerindeki olaylara karşı duyarlılıklarını arttırmak.
6. Sanatsal yeteneklerini kullanma ve pratik yapma olanağı sunmak.

Konu:
İnsanı insan yapan ve ahlakın temelini oluşturan değerlerimizden merhamet; her şey
kaybedilse bile kaybedilmemesi gereken bir duygudur. Bu nedenledir ki; Hz. Mevlana
Celaleddin Rumi’nin “Şefkat ve Merhamette Güneş Gibi Ol.” öğüdünden de yola çıkarak
merhametli olmanın önemini vurgulamak için; “MERHAMET” temalı karikatür yarışması.

Kategoriler:
I. Kategori : Temel Eğitim ve Orta Öğretim Düzeyi
II. Kategori : Yetişkin Düzeyi

Katılım Şartları:

1. Yarışmaya katılmak isteyenler, belirlenen temaya uygun bir karikatür çizmeleri istenir.

2. Katılım bireyseldir ve gönüllülük esastır. 18 Yaşından küçük öğrencilerimizin
yarışmaya katılabilmesi için velisi tarafından EK-2’in doldurulup imzalanması ve
öğrenci belgesi ile birlikte (Islak imzalı olarak) yarışma komisyonuna sunulması
gerekmektedir.

3. Her yarışmacı en fazla 3 “üç” eserle yarışmaya katılabilir.

4. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin tamamında
veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya
herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda
ortaya çıkacak yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.

5. Yarışmada ödüle değer bulunan ve yarışmaya katılan bütün eserler, tüm haklarıyla
sahibi olan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Selçuklu Belediye
Başkanlığı’na ait olacaktır. SETAP sahibi olan Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü, ödüle layık ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri
ve/veya içeriklerini, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb.
her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül
alan eserleri başka kamu kurumlarına devretmek hakkına herhangi bir bedel
ödemeksizin sahip olacaktır.

6. Ebatlar A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.

7. Eserler rulo yapılmadan, zarar görmeyecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Eserlerin gönderiminde oluşabilecek sorunlar kişiye aittir.

8. Postadan yaşanacak gecikmeler yarışmacıya aittir.

9. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun dijital çizim haricinde her türlü tekniği
ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

10. Eserin arka yüzüne Ek-A’da verilen form yapıştırılacaktır. Eserin ön yüzüne kesinlikle
hiçbir yazı yazılmayacaktır. Bu forma yazılacak bilgiler silinmeyen bir kalemle ve
okunaklı yazılmalıdır. Bilgilerinde eksiklik olan çalışmalar doğrudan elenecektir.

11. Derece almayan ve sergiye katılamayan resimlerin iadesi 02/09/2024-02/12/2024
tarihleri arasında“ Alındı Makbuzu” karşılığında belirtilen adreste elden yapılacaktır.
Kargo iadeleri kurumumuz tarafından yapılmayacaktır. Teslim alınmayan eserler ile
ilgili kurumumuz sorumlu tutulmayacaktır.

12. Yarışmaya gönderilen ve dereceye giren eserler Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe
Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programla sergilenebilir. Eserlerin
diğer telif hakları yarışmacılara aittir. Değerlendirme sonucunda dereceye giren
eserlerin ve yarışmaya gönderilen ve sergilenmeye değer bulunan eserler için
yarışmacının rızası doğrultusunda sergilemede kullanılabilmesi için Ek-4’te yer
alan rıza onay belgesinin doldurulması gerekmektedir.

13. Yarışmaya seçici kurul heyetinin birinci derece yakınları katılamaz.

14. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma
adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

15. Yarışmada Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.

16. SETAP Proje Ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
17. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

18. Ödül töreni için dereceye giren ve sergileme kazanan eser sahipleri ile iletişime geçilip
zaman ve yer bilgisi verilecektir.

19. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yarışmacılara ve
komisyon üyelerinden Açık Rıza Onayı Formu(Ek-3) istenir. Yarışmacılar Ek -3 Açık
Rıza Onayı Formunu ıslak imzalı olarak eserle birlikte göndermekle yükümlüdür.
I. Kategori- Temel Eğitim ve Orta Öğretim Düzeyinde yarışmaya katılacak
kişilerin Açık Rıza Onayı Formu velisi tarafından doldurulacaktır.

NOT: Bu yarışmanın düzenlenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılması ile ilgili tüm
aşamalarda T.C. Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına,
Uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.03.2016 tarihli ve 6698 Saylı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ile 26.06.2012 tarihli ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan tüm mevzuata uygun olarak hazırlanmış
olup, bu kanunların ve mevzuatın gerektirdiği tüm yükümlükler kabul ve taahhüt
edilmiştir

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Duyuru Tarihi : 12/02/2024
Eserlerin Tesliminin Başlangıç Tarihi : 04/04/2024
Eserlerinin Kabulünün Bitiş Tarihi : 29/04/2024
Yarışma Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 08/05/2024

Yarışma Seçici Kurulu:
1. Prof.Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı)
2. Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKÖNER (Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı)
3. Fatih UĞURLU (Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni)
4. Köksal KASIM (Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi Resim Öğretmeni)

Ödüller:

I. Kategori : Temel Eğitim ve Orta Öğretim Düzeyi
Birinciye : 15000 TL
İkinciye : 10000 TL
Üçüncüye : 5000 TL

II. Kategori : Yetişkin Düzeyi
Birinciye : 20000 TL
İkinciye : 15000 TL
Üçüncüye : 10000 TL

Sonuçlara İtiraz:
Yarışma Seçici Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda oluşan
derecelendirme kesin olup itirazlar kabul edilmeyecektir.

Yarışmanın Bütçesi ve Bütçenin Kaynağı:
Ulusal Karikatür Yarışması’nın ödül ve organizasyon için ayrılan bütçesi 100 bin Türk
Lirası olup bu bütçe Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi
arasında imzalanan ve ekte yer alan SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı)
çerçevesinde Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Yükümlülükler ve Taahhüt:
Bu yarışma hiçbir ticari kapsam içermemektedir. Yarışmaya katılan eserler dereceye
girsin girmesin, yarışmayı düzenleyen kurum ve paydaşları tarafından herhangi bir
ticari gaye ile değerlendirilmesi söz konusu olamaz.

Eserlerin Teslim Adresi ve İletişim Bilgileri:
Adres: Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi
Kılınçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi No:50 Selçuklu/KONYA
Telefon: 0 332 247 63 01