I. EBA KISA FİLM YARIŞMASI

EBA FİLM
I. EBA KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK

1. PROJENİN AMAÇLARI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk
Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve
öğretmenlerin araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması
yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim
Programları”na uygun olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin;
• Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
• Eğitime sinemanın gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarının
bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
• Fatih projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında farkındalık yaratmak ve
projeyi tanıtmak,
• Sinema sanatıyla eğitim arasında bir bağ kurarak bu sanatın estetiğini ve imkanlarını
sunmak,
• Fotoğraf, sinema, grafik gibi özellikle gençler tarafından çok ilgi gören sanat dallarını
kullanarak eğitim kavramının görsel boyutunu ortaya çıkarmak,
• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak, bunu yaparken
de ortak etkinliklerde buluşturmak,
• Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda
bulunmak,
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı
sağlamak,
• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin
yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması
gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

2. HEDEF KİTLE: Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride
yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi okullarında görev yapan tüm öğretmenler.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi ortaokul ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm
öğrenciler.

3. ANA TEMA : Eğitim

4. TÜRÜ: Deneysel ve Kurmaca

5. PROJENİN FAALİYETLERİ:
– 1. EBA Kısa Film Yarışması’nı resmi okullara duyurulması,
– Tüm branşlardaki öğretmenlerin ve ortaokul-lise öğrencilerinin çektikleri filmleri
www.eba.gov.tr portalından başvuru formunu doldurarak filmlerin yüklenilmesi,
– Yarışmaya katılan kısa filmlerin ön elemeye tabi tutularak seçici kurula sunulması,
– Ön elemeyi geçen eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi, Ön elemeyi geçen filmler için seçici kurulun değerlendirmesinin yanı sıra
www.eba.gov.tr portalı üzerinden internet oylamasıyla seyirciler tarafından en fazla
oyu alan filme “Ben Seçtim” ödülünün verilmesi,
– Ödül töreni ve dereceye giren filmlerin gösterilmesi.

7. KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
• Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
koordinasyonunda yapılacak olan kısa film yarışmasına; Resmi okullarda görev
yapan tüm öğretmen ve öğrenim gören lise ve ortaokul öğrencileri katılabilir.
• 1. EBA Kısa Film Yarışması’nın konusu eğitim olacaktır.
• Kurmaca ve deneysel türündeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul edilecektir.
• Yarışmacılar ancak birer adet kısa film ile başvuru yapabilirler.
• Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 10 dakika olabilir.
• 2015 yılı içinde üretilmiş filmler katılabilir.
• Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü
dikkate alınacaktır.
• Yarışmanın dili Türkçe’dir.
• Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Gösterime
uygun resim ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi düşük olan filmler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Başvuru sahibi, öğretmen ise kendi adına eba şifresi ile, öğrenci ise okul idaresi veya
öğretmenleri aracılığıyla alacağı eba şifresi ile www.eba.gov.tr portalı üzerinden
yarışmaya katılabilir.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve kısa film çalışmalarını katılım
formu ile birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvuru sahibinin www.eba.gov.tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği
film mp4 formatında ve maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
• Filmlerde, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. belirgin bir biçimde ön plana
çıkarılamaz; yarışmacılar tanıtma amaçlı filmlerle yarışmaya katılamazlar.
• Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller: Filmden en az 2 adet fotoğraf
(300 dpi), yönetmenin fotoğrafı (300 dpi), yönetmenin özgeçmişi (en fazla 100
kelime), filmin özeti (en fazla 100 kelime).
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve
zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla
olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb.
kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının
sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü
yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri veSınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma
vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû
kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

8. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
• Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili
alana yüklemeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya katılan filmler; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde ilgili alan
öğretmenlerinden oluşturulacak bir ön jüri tarafından değerlendirilecektir. Nihai
değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılacaktır.
• Ön elemeden geçen filmlerin seyirci oylaması da “www.eba.gov.tr” portalında
başlatılacaktır.

9. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
– Seçici kurul; üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanı, sinema yönetmenleri,
oyuncular ve yazarlardan seçilen beş kişiden oluşur. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü seçici kurulu belirler.
– Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı
bulunmayan bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
– Seçici kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını
yapar. Bu toplantıda kendilerine EBA Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha
sonra seçici kurul, çalışma yöntemini saptar.
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
– 5 kişiden oluşan seçici kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
– Seçici kurul gerek duyması halinde öğretmen ve öğrenci kategorisinde iki adet özel
ödül ihdas edebilir.
– Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları
ile gerekçeli sonuçları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim
etmekle yükümlüdür.

10. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Öğrenci Kategorisi Öğretmen Kategorisi
1.Birincilik Ödülü 5.000 TL 1.Birincilik Ödülü 5.000 TL
2.İkincilik Ödülü 3.000 TL 2.İkincilik Ödülü 3.000 TL
3. Üçüncülük Ödülü 1.500 TL 3. Üçüncülük Ödülü 1.500 TL“Ben Seçtim” Ödülü Video Kamera “Ben Seçtim” Ödülü Video Kamera
“Özel Ödül” Video Kamera “Özel Ödül” Video
Kamera

11. YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Başvuru Tarihi : 2 Mart 2015 – 27 Nisan 2015
• Eserlerin Ön Değerlendirilmesi : 28 – 30 Nisan 2015
• “Ben Seçtim” Ödülü Seyirci Oylaması : 1 – 13 Mayıs 2015
• Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi : 11 – 13 Mayıs 2015
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 14 Mayıs 2015
• Ödül Töreni : 27 Mayıs 2015

Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.
İLETİŞİM: Alparslan TURAN – 0-312-296 94 00 / 9577 — aturan@meb.gov.tr