Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Bursu

Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Bursu

HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI BURS ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 — Bu Şartnamenin amacı, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı tarafından İlk ve Orta dereceli okullar ile yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — Bu Şartname, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Yönetim Kurulu tarafından vakıf senedinde belirtilen kriterlere göre belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
Dayanak

MADDE 3 — Bu Şartname Vakıf Senedi ve 01/07/2013 tarih ve 2013/33-1 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 — Bu Şartnamede geçen;
Vakıf: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfını,
Vakıf Senedi: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakıf Senedini,
Yönetim Kurulu: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Yönetim Kurulunu,
Vakıf Öğrenci İşleri: Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı Öğrenci İşleri Birimini,
Öğretim Kurumu: Öğrencinin öğrenim gördüğü ilk ve orta dereceli okullar ile yüksek öğretim kurumlarını,
Öğrenci: İlk ve orta dereceli okullar ile yüksek öğretimde okuyanları,
Burs: Bu Şartname hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek burs verilecek öğrenci sayısını,
İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,
Başarı (Yeterlik): Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,
Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,
Ek Süre: Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,
Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti

MADDE 5 — Vakıf bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin eğitim gördüğü öğretim kurumlarının düzeylerine göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Burslar 1 Ekim 31 Mayıs tarihleri arasında sekiz ay boyunca eşit miktarlarla ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Verilmeyecek Öğrenciler

MADDE 6 — a) Birden fazla kurumdan öğrenim kredisi veya burs alan öğrencilere,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e) Yabancı uyruklu öğrencilere,
f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
k) Yaşadığı hanede kişi başına düşen net gelir brüt asgari ücretin 2/3 ünden fazla olan öğrencilere,
l) Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, burs verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burs Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

MADDE 7 — Vakfa başvuruda bulunacak öğrencilerin T.C vatandaşı olmaları ve ana-babalarının belli olması Vakıf Senedinin 4. maddesi gereği şarttır.
Çanakkale Nüfusuna Kayıtlı Olmak veya Çanakkale’de İkamet Ediyor Olmak

MADDE 8 —.Başvuru sahibi öğrencinin veya anne veya babasının Çanakkale nüfusuna kayıtlı olması yahut başvuru tarihi itibariyle 10 yıldır Çanakkale’de ikamet ediyor olması gerekmektedir.
Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

MADDE 9 — Vakıf bursuna hak kazanabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmesi esastır.
-Burs talebinde bulunan öğrencilerin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin 2/3’ünden az olması şarttır.
– Vakıf Senedinin 5. maddesi gereği anne ve/veya babası vefat etmiş, kimsesiz yoksul çocuklar öncelikle tercih edilir.

Başarılı Olmak

MADDE 10 — Vakıf Senedinin 5. maddesi gereği burs talebinde bulunan öğrencilerin dürüst ve başarılı olmaları şarttır.
Öğrencinin eğitim gördüğü kurumda her yıl bir üst sınıfa geçmesi zorunludur. Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında üst sınıfa geçen öğrencilerin bir alt sınıftan en fazla üç dersi olabilir.
Burs kontenjanına göre başvuranların değerlendirilmesinde Vakıf Senedinde sayılan esaslar yanında başvuran öğrencilerin okulu kazanma başarı puanı, sınıf geçme durumu, doğrudan geçme başarı düzeyi öncelikli kriterler olarak değerlendirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Burs Türleri

İlk ve Orta Dereceli Okul Bursları

MADDE 11 — Şartnamede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okullardan birinde devamlı öğrenci olanlar burs başvurusunda bulunabilir.
Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans Bursları

MADDE 12 — Şartnamede belirtilen koşulları taşımak kaydı ile Türkiye’deki devlet üniversitelerine bağlı lisans eğitimi veren fakülteler ile 2 yıllık ön lisans programlarından birini kazanmış ve kaydını yaptırmış (AÖF hariç) veya bunların herhangi birinde öğrenci olanlar burs başvurusunda bulunabilir.
Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu lisans ve ön lisans programları ile devlet üniversitelerinin lisans üstü programlarını kazanmış ve kaydını yaptırmış ya da kayıtlı öğrenciler de burs başvuru koşullarını taşımak kaydıyla burs başvurusunda bulunabilirler.

Üstün Başarı Bursları
MADDE 13 — Burs şartnamesinin 9. maddesinde düzenlenen “maddi imkanları yetersiz olmak” şartı dışındaki başvuru koşullarını taşıyanlar arasından her bir başarı bursu için belirlenen puan türünden en yüksek puanı alan birer öğrenci olmak üzere 4 öğrenciye aylık burs miktarının 4 katı tutarında aşağıda belirtilen üstün başarı bursları verilir.

Hüseyin Akif TERZİOĞLU Üstün Başarı Bursu
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda sayısal puan türlerinden MF-3 puan türünde il düzeyinde en yüksek puanı alarak, MF-3 puan türünde öğrenci alan programlardan birine yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur.

Vali Celalettin TÜFEKÇİ Üstün Başarı Bursu
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda sayısal puan türlerinden MF-4 puan türünde il düzeyinde en yüksek puanı alarak, MF-4 puan türünde öğrenci alan programlardan birine yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur.

Avukat Recep KEMAHLI Üstün Başarı Bursu
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda eşit ağırlık puan türlerinden TM-2 puan türünde il düzeyinde en yüksek puanı alarak, TM-2 puan türünde öğrenci alan programlardan birine yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üstün Başarı Bursu
Her yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Üniversite Senatosu görüşü alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek şartlar dairesinde ÇOMÜ’de lisans eğitimi verilen programlarından herhangi birine yerleştirilen başarılı bir öğrenciye sağlanan karşılıksız burstur.

MADDE 14 —Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler için, şartnamede düzenlenen “burs kesilme durumları”na ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece, her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.
Üstün Başarı Bursunun devam edilebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde almış olması ve dönem ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince toplam 3 kez 4 üzerinden 3’ün (ya da muadilinin) altına düşmemesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM
Burs Tahsis İşlemleri

Burs Başvurusu

MADDE 15 — Burs almak isteyen öğrenciler, her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar. Başvuruda beyan edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması ve bu bilgilere ait belgelerin burs başvuru formu ile birlikte başvuru süresi içerisinde Vakıf Öğrenci İşlerine teslim edilmeleri esastır.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

MADDE 16 — Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Vakfa yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Belge İsteme

MADDE 17 — Vakfa burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler Vakıf internet sitesinde ilan edilir.
Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Vakıf Öğrenci İşleri Birimine vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi

MADDE 18 — Öğrencilerden alınan belgeler Vakıf Öğrenci İşleri Birimince incelenerek online başvuru sırasında düzenlenen öğrenci beyanlarına uygun olan başvurular işleme konulur.
Vakıfça Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

MADDE 19 – Vakıfça burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
Taahhütname İsteme

MADDE 20 — Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi kendisi ve velisi imza ettikten sonra Vakfa vermekle yükümlüdür.
Burs Dosyası ve Numara Verilmesi

MADDE 21 — Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.
Belge ve Durum Araştırması

MADDE 22 –Vakıf gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir.
Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci vakfın hiç bir yardım ya da hizmetinden faydalandırılamaz.
Vakıf tarafından bu öğrencilere ödenen bursların tahsil edilip edilmeyeceği Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Ödemeleri:

MADDE 23 — Başvurusu onaylanan öğrencilerinin bursları; Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek bankanın herhangi bir yurtiçi şubesinden öğrenci adına açılmış banka hesabına havale edilir.
Verilen burslar sadece o yılki eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.
Başvuruların Değerlendirilmesi:

MADDE 24 — Başvurusu kabul edilen öğrencinin talebi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde değerlendirilerek burs isteği kabul veya reddedilir. Yönetim Kurulu burs talebini kabul edip etmemekte serbesttir. Burs talebi kabul edilenler için karşılıksız burs kazanılmış bir hak niteliğinde değildir bursun akıbetine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun yetkileri saklıdır.

MADDE 25 — Önceki eğitim-öğretim yıllarında burs alan öğrencilerin burs talepleri, o yıl Vakfın belirlediği burs başvuru tarihlerinde gerçekleştirilecek öğrenci bilgi güncellemeleri sonucu Vakıf Öğrenci Burs Şartnamesi’ne uyan öğrenciler arasında tekrar değerlendirilecektir.

Burs Verilmesi ve Süresi

MADDE 26 — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir. Tercihen kayıt yaptırılan hazırlık sınıfları normal eğitim süresinden sayılmaz.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

MADDE 27 — Vakıftan burs alan öğrenciler; başarı durumlarını gösterir belgeyi her yıl Eylül ayı sonuna kadar Vakfa bildirilir. Burs alan öğrenciler yıl içerisinde başarı durumlarında meydana gelen bursluluk durumuna etki edecek değişiklikleri öğretim kurumlarınca ilan vb. yollarla kendilerine bildirilmesini takip eden 30 gün içerisinde yazılı olarak Vakfa bildirirler.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

MADDE 28 — Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

MADDE 29 — Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Ödenemeyen Burslar

MADDE 30 — Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Kurumun işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bursun Kesilme Durumları
Burs Kesilme Durumları:

MADDE 31 — Burs alma şartlarından herhangi birini kaybettiği sonradan anlaşılan öğrencilerin bursları Yönetim Kurulu kararı kesilir. Bu karar öğrenci veya velisine derhal tebliğ edilir.
Şartnamenin 6. maddesinde düzenlenen hususlardan herhangi birisinin varlığının tespiti halinde burs ödemeleri Yönetim Kurulu kararı kesilir.
Vakfımızdan Yükseköğrenim bursu alan ve asgari ücret düzeyinde yahut daha yüksek aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler bu durumlarını derhal Vakfa bildirmek zorundadır. Bu fıkra kapsamındaki öğrencilerin bursları kesilir ve durumlarını Vakfa bildirmeyen öğrencilere tespit tarihine kadar ödenen bütün burs ücretleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Öğretim Kurumlarının sömestr tatili yahut yaz tatili nedeniyle kapalı bulunduğu zamanlarda çalışan öğrenciler bu fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmez
Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

MADDE 32 — Vakıf tarafından şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde başarısız olduğu tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir.
Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 33 — Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Vakfa durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi burs başvurusu yeniden değerlendirilir.
Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 34 — Çeşitli nedenlerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir.
Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 35 — Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.
Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 36 — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.
Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi

MADDE 37 — Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir.
Öğretim Kurumlarınca Disiplin Cezası Verilenlerin Burslarının Kesilmesi

MADDE 38 – Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu Şartnamenin 46 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bursun Tahsili

MADDE 39 — Bu Şartnamenin 22. maddesi uyarınca yapılan tespit neticesinde geçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan öğrencilerin bursu kesilir. Yönetim Kurulunca yapılacak değerlendirme neticesinde ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Vakıfça geri alınabilir.
Öğrenciye burs verilmekte iken bursunun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilmiş kabul edilir. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilere ödenen burs miktarları bu Şartnamenin hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte tahsil edilebilir.
Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları Vakıf hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

Bilgi Verme

MADDE 40 — Öğretim kurumları, burs verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirirler.
Duyurma

MADDE 41 — Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve Kurumca belirlenen süre kadar ilan ederler.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 42 — Bu Şartnamede hüküm bulunmayan durumlarda varsa konuya ilişkin Vakıf Senedi hükümleri, her halükarda Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 — Bu Şartname 17/07/2013 tarihli 2013/35-1 sayılı karar gereği 19/07/2013 tarihinden itibaren Vakıf idaresince yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 — Bu Şartname hükümlerini Yönetim Kurulu ve Vakıf Genel Sekreterliği yürütür.

MADDE 45 — Başvuruda bulunan öğrenci veya velisi 45 maddeden oluşan bu Burs Şartnamesi hükümlerine riayet edeceğini peşinen kabul eder.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :
Öğrenimini tamamlayan her burslu, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı’na bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

İletişim
Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı
Adres: İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Mevsuf Sokak, No: 45, Kat: 1, Terzioğlu İş Hanı, Çanakkale, Türkiye 17100
Tel: +90 286 217 41 80
E-Mail: terziogluvkf@gmail.com
Web: http://www.terziogluvakfi.org.tr
Facebook: https://www.facebook.com/terziogluvakfi
Twitter: https://twitter.com/terziogluvakfi