Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu

Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu

Yurtdışında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamlarını devam ettiren 6 milyondan fazla vatandaşımızın günlük hayatın pek çok alanında ayrımcılık ve İslam düşmanlığına giderek daha fazla oranda maruz kaldıkları görülmektedir.

Eğitim, istihdam, kamu hizmetleri ve sosyal yaşamda Müslüman ve/veya Türk olmaktan kaynaklı hak ihlalleri ve ayrımcılığın yanı sıra, nefret söylem ve eylemlerinin de mağduru olan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde haklarını arayabilecekleri etkin mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca binaen geliştirilen “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” ile vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerdeki hakları ve maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalar ve İslam düşmanı saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilendirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçularımızın sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM
Dönemsel olarak bursiyerimiz olan stajyer avukat tarafından bilgisi daha önce Başkanlığımıza sunulacak olan yurtdışında yerleşik ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyette bulunan bir STK bünyesinde;

Eğitim Hakları ve Eğitimde Ayrımcılık
Çalışma Hayatı ve İstihdamda Ayrımcılık
Dini Haklardan Yararlanma ve Ayrımcılık
Sosyal Yardım ve Hizmetler Bağlamında Ayrımcılık
Kamu Hizmetleri ve Diğer Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Uygulanan Ayrımcılık
Nefret Suçları ve Mücadele Yolları
Medya ve Sosyal Medyada Nefret Söylemi
ile bursiyer ve STK’nın hak ihlali ve ayrımcılığa dair gerekli gördükleri diğer başlıklarda hukuki bilgilendirme, rapor ve araştırma hazırlama ve bu alanda vatandaşlardan gelecek sorulara yönelik danışmanlık hizmeti sağlanması gibi faaliyetler beklenmektedir.

Yurtdışında bağlı bulunduğu baro ve stajını yaptığı avukatlık bürosu açısından bir yıl boyunca yukarıda ifade edilen hizmet karşılığı aylık burs almasına mevzuat ya da başka bir engel bulunmadığı hususunda araştırma yapmak ve gerekli izinleri almak, başvuru sahibinin sorumluluğunda olacaktır.

Sağlanan bilgilendirme ile gelen soru ve verilen danışmanlık hizmeti Başkanlığa düzenli olarak raporlanacak, özellikle araştırma, eğitim içeriği ve katılımcı listeleri gibi bilgiler Başkanlıkla paylaşılacaktır.

KAPSAM
Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, yurtdışında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde, ABD, Kanada ve Avustralya’da hukuk eğitimi almış ve ilgili ülkede avukatlık stajına başlamış/başlayacak olanlar burs için başvuruda bulunabilirler.

MİKTAR VE SÜRE
Aylık 1.500 Avro veya ilgili ülke para birimi karşılığı burs tutarı yıllık olarak tahsis edilir. Burslar staj süresi ile sınırlı olup ülkelere göre bir yıldan uzun süren stajlar için bir sonraki yıl bursun devam edip etmeyeceğine verilen raporların niteliğine bağlı olarak Başkanlık karar verecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak
01.01.1988 ve sonrası doğmuş olmak
Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak
Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten Hukuk Fakültesi mezunu olmak
Avukatlık stajına başlamış/başlayacak olmak

BAŞVURU İÇİN
İSTENECEK
BİLGİ VE BELGELER
Nüfus cüzdanı veya pasaport
Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi
Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler
Lise diploması
Lisans diploması
Yüksek lisans/doktora diplomaları (varsa)
Baro kaydı
Hizmet sağlanacak STK’nın muvafakatini gösteren yönetim kurulu kararı
Staj yapılan avukatlık bürosunun onay belgesi
Niyet mektubu

DEĞERLENDİRME
Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılacak olup ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat ile burslandırmaya karar verilecektir.

KONTENJAN
Başvuru yapılan her ülkeden nitelikleri uygun olması halinde öncelikli ülkelerden 6, diğer ülkelerden 4’er başvuru sahibini burslandırılması öngörülmektedir. Gerekli görülmesi halinde bir ülkeye ait kontenjan diğer ülkeler için kullanılabilecektir.

https://www.ytb.gov.tr/hukukbursu