Her Yönüyle Diyarbakır Fotoğraf Yarışması

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
“Her Yönüyle Diyarbakır” Fotoğraf Yarışması
Teknik Şartname

YARIŞMANIN ADI: “Her Yönüyle Diyarbakır”.
DÜZENLEYEN KURUM:
“Her Yönüyle Diyarbakır” Fotoğraf Yarışması, Diyarbakır Valiliği’nce düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de
Diyarbakır Valiliği’nce gerçekleştirilecektir.
KONU:
Diyarbakır ve on yedi ilçesinde bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile
ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, nehirler, mağaralar
vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler,
halk oyunları, düğünler, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik
bitkileri, Diyarbakır’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.
AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Diyarbakır il sınırları içerisinde tarih ve sosyal hayatı belgeleyerek
ilimizin tanıtımını arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve Diyarbakır Valiliği’nin geleceğe dönük
çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak anlatmasıdır.
YARIŞMA KATEGORİSİ/BÖLÜMLERİ:
“Her Yönüyle Diyarbakır” Fotoğraf Yarışması, Sayısal (Dijital) kategoride:
1- Doğa/Nature (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DN;
2- Sosyal Yaşam / Life (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DL;
3- Tarih/History (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DH olmak üzere üç bölümlüdür.
KATILIM ŞARTLARI:
1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF tarafından
haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18
yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Her katılımcı, her bölüme en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
4- Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak
yüklenerek gönderilecektir. Diyarbakır Valiliği ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
Uygulama Birimi web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
5- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel
yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni
kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham
halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
6- Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu
olmamalıdır.
7- Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma
ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Diyarbakır ili
sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır.
10- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri
alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü
iade etmesi gerekir.
11- Yarışmada ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu/TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr
ve web sitesinde ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram)
hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.
12- Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sistemden Son Katılım Tarihi itibariyle 90 (doksan)
gün sonra silinecektir.
13- Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurulun gerekli gördüğü
durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
14- Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
15- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma
Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ile Seçici Kurul ve TFSF YK kararlan geçerlidir.
16- Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD ile
sekreterya ya teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının; Diyarbakır Valiliği yayınlarında isminin
ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Diyarbakır
Valiliği ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil,
umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Diyarbakır Valiliği’ne izin/muvafakat name verdiğini
ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya
bu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
Diyarbakır Valiliği; yarışmaya katılan, ödül ve sergileme dışındaki fotoğraflardan istediği kadarını, sergileme
bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu
gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu
katılımcıya aittir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN
numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli,
Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 6 (altı) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
BASIM – YAYIM:
Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların
dışında Diyarbakır iline ait toplam en fazla 100 (yüz) adet fotoğrafın da yer alacağı “Her Yönüyle Diyarbakır
Albümü “nün basım yayımı Diyarbakır Valiliği’nce yapılacaktır. Bu albümden birer örnek ödül ve sergileme
alan tüm katılımcılara; TFSF ve fotoğraf sanatı derneklerine ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na
gönderilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
— Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi (_) kullanılabilir.
– Ülke Kodu > TR ve Bölüm tanımlaması yapan karakter > DN, DL ve DH dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
l) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).
2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz”
isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi.
3) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (1- Doğa/Nature (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DN;
2- Sosyal Yaşam/Life (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DL; 3- Tarih/History (Renkli veya SiyahBeyaz
fotoğraf) > DH yazılmalıdır).
4) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (l’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
5) Fotoğrafın çekildiği Diyarbakır ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını
geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2015’te Diyarbakır’da
“Tarih” bölümü için çektiği “Baharda Diyarbakır Surları” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme;
“TRomeryDH1_baharda_diyarbakir_surlari” gibi olur.

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:
– Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu
eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Üyeliğin kesinleşmesi üye
olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha
önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
– Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma
ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4Mb’yi de geçmemelidir.
– Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi
halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 04 Ocak 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 16 Ocak 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 23 Ocak 2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Şubat 2017

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ/İLETİŞİM:
İskan ALTIN (Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı)
Telefon: 0412 228 22 15
E-posta: altiniskan@hotmail.com
Mesut YAVUZ (Diyarbakır Valiliği)
Telefon: 0412 280 30 90
E-posta: mesutyavuz1@gmail.com