“Hazinemiz Ailemiz” Ulusal Fotoğraf Yarışması

MALATYA KENT KONSEYİ
“Hazinemiz Ailemiz” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Yarışmanın Adı:
Hazinemiz Ailemiz.
Yarışmanın Amacı:
Günümüz dünyasında yaşanan aile sorunları arasında yer alan “ailelerin parçalanması, boşanma oranlarının yükselmesi, evlilik dışı beraberliklerin çoğalması, gayrimeşru çocukların artması, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması, kültürel ve ahlaki değerlerin yozlaşması, suç oranlarının artması, bireysel ve toplumsal şiddetin yaygınlaşması, kimlik bunalımı, milli ve manevi değerlerden yoksunluk, psikolojik rahatsızlıklar” gibi insanı, aileyi ve dolayısıyla toplumu tehdit eden sorunlar artmaktadır. Bunun için, ailenin yeniden olması gereken yere gelmesi sağlanmalı. Yani huzurun, paylaşımın, fedakârlığın (özverinin), ailede yeniden daha yoğunlukta yaşanmasına katkı sağlanmalıdır.
Bu yarışma ile aile bütünlüğüne dikkat çekerek, mutlu ailelerde yetişen bireylerin müreffeh bir toplumun oluşumuna hız kazandıracağı düşüncesiyle konuya fotoğraf sanatının etkili görselliği ile bakılması sağlanarak fotoğraf yarışması gerçekleştirilmiş olacaktır.
Yarışmanın Konusu:
Aile’dir.
Yarışmanın Bölümleri:
Yarışma dijital (sayısal) ve Renkli veya Siyah Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür
Yarışma Koşulları:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Fotoğrafların Türkiye sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
– Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
– Yarışmaya Malatya Kent Konseyi Çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın uluslararası yarışmalarda ödül, mansiyon ve sergileme almamış olmak koşuluyla, yurtiçi yarışmalarda sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
– Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR
(High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
– Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül
alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir)
yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali
yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz
olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
konmayacaktır.
– Yarışma sonucu TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.hazinemizailemiz.com adreslerinde
duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar www.hazinemizailemiz.com ve TFSF’nin
www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014 kitabında kurumumuza
ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yapıtların Gönderilmesi:
– Her katılımcı yarışmaya en fazla Siyah-Beyaz veya Renkli 4 (dört) fotoğraf ile katılabilir.
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma, linkindeki üyelik ve fotoğraf
gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve
şifrelerini kullanacaklardır.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
– Dosyaların JPG formatında minimum 8 sıkıştırma ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4
Mb’ı da geçmemelidir.
Dosyaların İsimlendirilmesi:
– Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm
tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Türkçe karakterler ç, ğ, İ, ı, ö,
ş, ü kullanılmamalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”)
– Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ahmet Sever
için aseve veya ahmes veya sever gibi).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
– Sonraki karakter, fotoğrafın kategori türünün ilk harfi olmalıdır (Dijital > D). Bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
– Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: traseveD_1_sert_bakis.jpg, traseveD_2_meydan.jpg, …
Telif Hakları:
– Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının MALATYA KENT KONSEYİ’nin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için MALATYA KENT KONSEYİ’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödüller:
Birincilik : 3000.- TL
İkincilik : 2000.- TL
Üçüncülük : 1000.- TL
Mansiyon (2 adet) : 500.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) : 100.- TL
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 02 Mayıs 2014
Son Katılım Tarihi : 17 Ekim 2014 Cuma saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurulun Değerlendirmesi : 25 Ekim 2014
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni : 01 Kasım 2014
Sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.
Düzenleme Kurulu:
Ali YILDIRIM Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri
Tel : 0422 323 28 77,Seçici Kurul:
Erhan SOYLU / Esenlik Genel Müdür Yardımcısı
İnan ORHAN / MAFSAD Başkanı
İsa ÇELİK / Fotoğraf Sanatçısı
Erden CANTÜRK / Fotoğrafçı Sanatçısı
Dr. Nihan ALADAĞ / Fotoğrafçı MAFSAD
Seçici kurul en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim Tutak
Yarışma Koordinatörü: Alp Tekin SARAN
Ayrıntılı bilgi için;
Malatya Kent Konseyi
Tel : (0422) 323 28 77
e-posta : malatyakentkonseyi@gmail.com
Fotoğraf Yükleme Adresi:

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2014/041 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
E-posta : yildirimali1@yahoo.com