Hayallerimle Oynuyorum Kukla ve Oyuncak Tasarım Yarışması

İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEKLERİ
KUKLA VE OYUNCAK ÜRETİMİ PROJE YARIŞMASI

1. YARIŞMANIN AMACI:
Kukla ve Oyuncak üretimi yarışması kukla ve oyuncak üreterek kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak, Öğrenci yeteneklerinin
ortaya çıkmasına ortam hazırlamak, İl bazındaki bu yarışmayı Türkiye geneline yaygınlaştırmakve ahşap gibi sağlıklı gereçlerle
“biz” e uygun oyuncaklar üretilmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Biz’e uygun oyuncak ve kuklaların geleneksel sözlü kültür
ürünlerinden esinlenilerek oluşturulması, böylelikle de geleneğin yeniden canlandırılarak kuşaktan kuşağa aktarımının güvence
altına alınmasını amaç edinmiştir.

KUKLA PROJESİ: Atık, ekonomik değeri düşük gereçler (karton, mukavva, ahşap, seramik, kili, deri, polyester, kumaş vb) kullanarak
yok olmaya doğru giden kuklalara içimizdeki zenginlikleri yansıtarak eğlendirici, oyalayıcı oyuncaklar üretmek. Televizyon ve
bilgisayardan kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirebilmek için elle tutulur, kendimizden kattıklarımızla üretilmiş her yaştan
çocuklara yönelik kuklalarla kültürel miras bırakmak.

OYUNCAK PROJESİ:Proje bilimsel verileri değerlendirerek problem çözme veya bir ihtiyacı karşılama gibi sonuçları üretirken, aynı
zamanda çok defalar oynanabilir, geliştirilebilir özellikleri olan oyuncaklar üretmek. Yurt dışından getirilen oyuncakların neden
olduğu olumsuzlukları azaltmak, kendi oyuncağımızı kendimizin yapabildiği yerlere gelebilmek adına hareketli, işlevleri artırılmış
oyuncaklar üretebilmek.
Ayrıca, yarışmaya katılmakla elde edilebilecek kazanımlar başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:
– Hayallerini, düşüncelerini ürüne dönüştürebilmek  “Üretici birey”
– Karar verme süreçlerinde kendi olabilmek  “Kişilik”
– Disiplinli, sabırlı, düzenli, temiz çalışabilmek  “Ev ve iş hayatına hazırlık”
– Araştırma, sorgulama, yorumlama ve sunma becerisini geliştirmek  “ Çevreyle iyi iletişim ve vatandaşlık bilinci”

2. YARIŞMANIN ÖNEMİ:
Tükenmeye yüz tutmuş kukla ve hareketli oyuncak yapımı aracılığı ile öğrencilerimizin hayallerini ve derslerde öğrendikleri
bilgi ve becerilerini ortaya çıkarma imkanı yaratabilmek. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi (2003) ile de ulusal
ve ve uluslar arası bağlamda korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılması desteklenen geleneksel gösteri sanatlarının yeniden
canlandırılmasına ve bu konuda farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunmak.

3. YARIŞMANIN KONUSU:
Türk Kültürüne ait destan, masal, hikaye, fıkra kahramanlarının oyuncak ve kuklalarının oluşturulması.
Sözlü halk anlatmaları olarak bilinen destan, masal, halk hikâyesi, fıkra gibi türler, toplum hayatımızın, geçmişi günümüze taşıyan
belgeleridir, kilometre taşlarıdır. Bizden öncekiler nasıl yaşamışlar? Kâinata, dünyaya bakışları nasıldı? Nelere sevinmiş, nelere
üzülmüşler? Neler yemiş, neler içmişler, nasıl giyinmişler? Hangi değerleri yüceltmiş, hangi değerlerden yüz çevirmişler? İşte bütün bu sorulara ayrıntılı cevap bulunabilecek en güvenilir belgeler, sözlü halk anlatmalarıdır. Masal ve destanlar, sözlü halk anlatmaları
içinde ayrı bir yer tutarlar. Bu iki tür, gerçi birbirinden farklıdır ama temelde farklı değerde değildir. Her ikisi de yüksek insan
kültürünün iki bacağını teşkil eder. Destan ile ilim, masal ile de edebiyat başlar.
Sözlü halk anlatmalarının hemen hemen tamamı, kaynak kişi dediğimiz halktan anlatıcıların gözünde ya bir hikâyedir, ya da bir
masaldır. Çocukluğumuzda dinlediklerimizi, hangisinin masal, hangisinin efsane ya da halk hikâyesi olduğunu bilmeden, ama
büyük ilgiyle, büyük bir zevkle dinlerdik. Henüz yaşadığımız sokağın dışındaki dünyadan habersizken efsaneler, zaman makinası
oldu, bizleri ecdadımızın yaşadıkları dönemlere taşıdı. Masal kahramanı şehzâde, elimizden tuttuğu gibi bizleri de uçan halısına
bindirip bilmediğimiz, görmediğimiz coğrafyalara götürdü. Zenginden alıp fakire veren Köroğlu’nun atına binip kötülere baş
kaldırdık. Yedi gün yedi gece süren düğünlerde yedik içtik;  Leyla ile Mecnunyada Ferhat ile Şirin de talihsiz güzelle kırk gün
kırk gece bekledik. Nardaniye Hanımve Kırk Haramilerile heyecanlandık. Az gittik, uz gittik gökten düşen üç elmayı yakaladık.
Ne var ki günümüzde artık bu heyecanları yaşamak günden güne zorlaştı. Küreselleşmenin ve onun getiridği tektipleşmenin
de etkisiyle geleneksel gösteri sanatlarımız, masallarımız hepsi birer anıya dönüşmek zorunda kaldı. Bu nedenle özellikle
masal, hikaye ya da destan kahramanlarımızın gelneksel oyuncak ve kuklalara dönüştürülmesi önem taşımaktadır. Bugün bir
çocuk oyuncak mağazasına gittiğinizde özgün ve size çocukluğunuza götürecek çok az oyuncakla karşılaşırsınız. Çocuğunuza
kendi geçmişinizle bağ kurması için bir fırsat vermek istediğinizde bunu başaramazsınız. Çünkü oyuncakçıdaki neredeyse tüm
oyuncaklar ithaldir. Bundan daha da önemlisi kültür kodları farklıdır ve farklı referansları barındırır. Bu da kuşaklar arasındaki
uçurumu derinleştirir. Ayrıca da çocuğun kendi kültür kodlarından uzaklaşmasına neden olur. Bu durumun aşılabilmesi için sözlü
kültür öğelerinden faydalanarak yapılacak kukla ve oyuncaklar yapılmalıdır. Bu proje ile hedeflenen gençlerimizin hem kendi sözlü
kültürlerini derinlemesine kavrayabilmeleri hem de kukla ve oyuncak geleneğimizin canlandırılabilmesidir. . Yapılacak kuklaların
ve oyuncakların geleneksel destan, masal, hikaye, fıkra, bilmece gibi sözlü kültür ürünlerinden faydalanılarak ortaya çıkartılması
gerekmektedir. Katılımcılardanda beklenen bu ürünleri inceleyip geleneksel kahramanları yeniden canlandırmalarıdır.
Kaynaklar (Danışman Öğretmanlerimizin Dikkatine)
– And, Metin. 40 Gün 40 Gece Osmanlı Düşünleri Şenlikleri Gelin Alayları. Toprakbank Yayınları.
– And, Metin. Geleneksel Türk Tiyatrosu. İnkılap Kitabevi.
– And, Metin. Osmanlı Tasvir Sanatları Münyatür. İŞ Bankası Yayınları
– And, Metin, Oyun ve Bügü. Yapı Kredi Yayınları
– Boratav, Pertev Naili. Masallar Uçar Leyli. Tarih Vakfı Yurt Yayınları
– Boratav, Pertev Naili. Zaman Zaman İçinde. İmge Yayınları.
– Boratav, Pertev Naili. Az Gittik Uz Gittik.İmge Yayınları.
– Sarıyüce, Hasan Lütfi. Anadolu Masalları,Kapı Yayınları
– Gökyay, Orhan Şaik. Dede Korkut Hikayeleri, Kabalcı Yayınları
– Oral, Ünver. Kukla Kitabı. Kitabevi Yayınları.
– Oral, Ünver. Kukla ve Kuklacılık.Kitabevi Yayınları.
– Tahir Galip Seraltı, Mizahımızın Üç Ustası Nasreddin Hoca İncili Çavuş Bekri Mustafa. Selis Kitap.

4. YARIŞMANIN UYGULAMA ALANI
Yarışma, 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılında Yenimahalle İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğünün önderliğinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı ortaokul (5,6,7,8)ve liselerde okuyan öğrencilerimiz ile sınırlı olacaktır.

5. UYGULAMA SÜRESİ
Yarışmanın uygulama süresi 03/12/2013 – 17/04/2013

6. YARIŞMA TAKVİMİ
Şartnamenin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nceİlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurulması03/12/2012
Şartnamenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden okullara duyurulması 08/12/2012
Okulları temsil edecek proje dosyalarının belirlenmesi  18/03/2013
( Her okul kendi içinde yaş katagorisine göre sadece bir proje seçerek bağlı olduğu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.)
Okulları temsil edecek proje dosyalarının, bağlı bulundukları  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslimi 22/03/2013
İlçelerdetoplanan proje dosyalarının Yenimahalle İlçe MilliKültür Bölümüne teslimi25/03/2013
Ön elemeyi geçerek sergilenmeye değer görülen 200 projenin duyurulması 08/04/2013
Projelerin sergilenmesi 16/04/2013 – 17/04/2013
Yarışmanın sonuçlanması ve ÖDÜL TÖRENİ (ANKAmall Alış-Veriş Merkezi)  17/04/2013

7. YARIŞMA İLE İLGİLİ GÖREV, SORUMLULUK VE SINIRLILIKLAR
a ) Okul Yönetimleri ;
1. Yarışma takviminde belirtilen tarihleri, öğretmen, veli ve öğrencilere zamanında duyurmak ve
yarışma ile ilgili bilgilendirici toplantılar düzenlemek,
2.Yarışma ile ilgili belirsizliklerde öğretmen, öğrenci ve velilerden gelecek sorunların çözümü için
ilçe yarışma koordinatörleri ile iletişim sağlamak,
3. Proje dosyalarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayarak, onay vermek,
4. Proje sahibi öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarında zorlandıkları noktalarda ( internet, işlik,
ulaşım vb.) okul ve çevre imkanlarını kullanabilme ortamları hazırlamak,
5. Okul öğretmen ve öğrencilerinin yarışma sergilerini gezmelerini, ödül törenlerine katılımlarını
sağlamak,
6. Yarışmaya katılacak ürünlerin üzerinde ; isim, işaret, simge vb. belirticiler olmamasını sağlamak
b) Katılımcı öğrenci/ler ve öğretmenler;
1. Çalışma (proje) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve üretilmemiş olmalıdır.
2. Katılım bilgileri ve proje dosyasının hazırlanması varsa bilgisayar ortamında yapılmalıdır.
3. Proje dosyasında, ürünü tanıtmada kullanılacak çizgi, resim , standart vb. unsurların teknik resim
içerikli ifadeler olmasına özen gösterilmelidir.
4. Proje dosyası ve ürün tamamlanırken katkı alınan her türlü kaynak (kitap, kişi, kurum vb.) “Kaynaklar”
bölümünde mutlaka belirtilmelidir.
5. Katılımcıların her türlü çalışmaları,Yenimahalle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Oyuncak ve
Kukla Müzesiiçin alınabilir. Yarışmacılar yarışmaya katılma kararını alırken bu maddeyi değerlendirmelidirler.
6. Yarışmadaödül alantüm eserler Yenimalhalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde saklanmak ve sergilenmek
üzere alınacaktır.
7. Seçici kurul (jüri) kararları kesin olacaktır.

8- PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kukla ve oyuncak üretimi yarışmasında değerlendirme üç aşamalı gerçekleşecektir.
Kukla ve oyuncak üretimi yarışmasında seçici kurul (jüri), projeleri değerlendirme ve sıralamada aşağıdaki ölçütleri
esas alacaktır ;
_ Proje dosyasının eksiksiz doldurulmuş olması
_ Projenin özgünlük boyutu
_ Proje dosyası ve ürün süreçlerinin bütünselliği
_ Teknolojik boyut ( gereçler, ekonomi, ömür, estetik vb)
_ Yararlılık ( hitap ettiği kişi profili vb.)
_ Geliştirilebilirlik

1. AŞAMA
(Okul Değerlendirmesi): Yarışmaya katılmaya karar veren her okul kendi bünyesinde bir idareci, bir resim öğretmeni,
varsa bir teknoloji tasarım öğretmeni ve bir rehber öğretmenden oluşan dört kişilik seçici kurul oluşturacaktır. Seçici
kurul (yukarıda yer alan ölçütleri esas alarak) her kategoriden ( İlköğretim 1. Kademe, İlköğretim 2. kademe ve
Lise ve dengi okullar…) sadece bir projeyi seçerek bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.

2. AŞAMA ( Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ön eleme)
Aşağıda adları yer alan Seçici Kurul tarafından, yukarıda yer alan ölçütleri esas alarak sergilenmeye değer ilk 200
proje belirlenecektir.
Seçici Kurul Başkanı
• Doç. Dr. Abdullah TOGAY  (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi)
Seçici Kurul Üyeleri
• Doç. Dr. Müge ARTAR(Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi)
• Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL(Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Öğretim Üyesi)
• Eylem TÜRK(Ankara Üniversitesi Eğt. Bilimleri Fak. Eğitim Piskolojisi Ana Bilim Dalı Araş. Görevlisi)
• Sercan GÜRÇAYIR  (Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk Halkbilimi Bölümü Öğretim Görevlisi)
• Onur ÖZGÜR(Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğt. Bölümü Araştırma Görevlisi)
• Mehmet ASARCIKLI  (Gazi Üniversitesi Endüstriyel Teknoloji Eğt. Bölümü Öğretim Görevlisi)
• Hakan ARISOY   (Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Tiyatrosu Sanatcısı ve UNIMA üyesi)
• Ceren GÖĞÜŞ  (Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Folor Araştırmacısı-
Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları)
•Türkan ORAL  (Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Folor Araştırmacısı-
Geleneksel Tiyatro)

3. AŞAMA
Yukarıda adı geçen Seçici Kurul tarafından, sergilenen 200 projeiçinden her katagori ve alan için birinci, ikinci ve üçüncü
belirlenecektir. Ayrıca bu yıl Kültür Bakanlığı tarafından kültürel mirasımızı temsil eden en iyi 18 projeyeteşvik ödülleri
verecektir.

9. TASARIMLARIN KORUNMASI
Yarışmaya katılan tüm eserlerin telif hakkı Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır. Bu eserler hiçbir amaçla
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü izni dışında kullanılamayacaktır. Ödül Alan eserler Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ödül töreninde teslim alınacak ve sergilenmek üzere saklanacaktır.

10. SPONSORLUK
Etkinliğin yürütülmesi ve ödüllerin sponsorluğu Kültür Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü, UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu, ANKAmall AVM ve Yenimahalle Belediyesi tarafından sağlanmaktadır.

11. ÖDÜLLER
Alanlar KUKLA ÜRETİMİ    OYUNCAK ÜRETİMİ
Yaş Grupları    Ortaokul(5,6,7, 8. sınıflar)  Ortaokul(5,6,7, 8sınıflar)
1. Diz Üstü Bilgisayar  1. Diz Üstü Bilgisayar
2. Netbook    2. Netbook
3. Dijital Fotograf Makinesi  3. Dijital Fotograf Makinesi
Liseler (tüm sınıflar)  Liseler (tüm sınıflar)
1. Diz Üstü Bilgisayar  1. Diz Üstü Bilgisayar
2. Netbook    2. Netbook
3. Dijital Fotograf Makinesi  3. Dijital Fotograf Makinesi
– 1. olan projelerin danışman öğretmenlerine Diz üstü Bilgisayar
– Projeleri dereceye giren öğretmenler (2. ve 3.Olanlar) Netbook Bilgisayar ile ödüllendirileceklerdir.
– Kültürümüzü en iyi yansıtan 18 projeye 18 teşvik ödülü (Öğrencilerimize Dijital Fotograf Makinesi)

GENEL BİLGİLER
Yenimahalle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim- Öğretim Kültür Bölümü tarafından 2012-2013 Eğitim
Öğretim yılı etkinlikleri içinde yer alan “Hayallerimle Oynuyorum -6” Kukla ve Oyuncak Üretimi Proje
Yarışması, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokul ve liselerin katılımıyla iki alanda iki ayrı yaş
grubu kategorisinde gerçekleştirilecektir.
Alanlar KUKLA ÜRETİMİ    OYUNCAK ÜRETİMİ
Yaş Grupları    Ortaokul5, 6,7, 8. sınıflar  Ortaokul 5,6,7, 8sınıflar
Liseler (Tüm sınıflar)  Liseler (Tüm sınıflar)
•Her proje tek bir öğrencitarafından gerçekleştirilecektir.
•Öğrenciler projeleri için kendi okullarından mutlaka 1(bir)danışman öğretmen seçmelidirler.
•Okullar her yaş grubu ve her iki alan için birden fazla proje ile yarışmaya katılamazlar.
•Proje yarışmalarına katılacak öğretmen ve öğrenciler, Proje dosyalarını ve ürünlerini tamamlayıp
okullarını temsil etme hakkı kazandıktan sonra, Okul müdürlükleri tarafından onaylanan proje
dosyalarını 22/03/2013 tarihine kadar bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne
ulaştıracaklardır.
•Proje çalışmaları süresince ve yarışma ile ilgili bilgi için aşağıdaki iletişim telefon numaralarını ve adresleri
kullanabileceklerdir.
Yenimahalle Web Adresi  http://yenimahalle.meb.gov.tr
Telefonlar
Hülya EMİR (Yarışma Koordinatörü) 0505 265 33 10
Rabia ÇALIŞKAN (Yarışma Teknik Sorumlusu) 0535 304 03 61
Mustafa GÜNKÖR (Yarışma Teknik Sorumlusu)0505 782 30 20