Hayalimdeki Okul Deneme Yarışması

Hayalimdeki Okul Deneme Yarışması

Özel Avcılar Mektebim Ortaokulu ve Anadolu Lisesi Müdürlüklerinin; son katılım tarihi 6 Nisan 2018 olmak üzere Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, öğrencilerin imgelerindeki öğretmen algısını sözcüklere dökmelerini sağlamak ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmek amacıyla Hayalimdeki Okul temalı “Deneme Yarışması” düzenlemektedir.

2. “HAYALİMDEKİ OKUL” KONULU DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Özel Avcılar Mektebim Ortaokulu ve Özel Avcılar Mektebim Anadolu Lisesi

KONU
Hayalimdeki Okul

AMAÇ
Mektebim Okulları tarafından bu yıl İkincisi düzenlenen “HAYALİMDEKİ OKUL” temalı “DENEME” yarışmasında çocukların imgesindeki öğretmen algısını sözcüklere dökmeleri ve bu anlamda kendilerini sözcükler yoluyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

YASAL DAYANAK

Yarışmalar
Madde 22 — Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.
Bu konuda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

a) Yarışma konuları, sınıfın düzeyine ve programlara uygun olarak belirlenir.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen konularda veya inceleme, kompozisyon, şiir, hikâye, resim, müzik, spor, proje, bilgisayar, halkoyunları ve benzeri alanlarda en az bir yarışma düzenlenir.

c) Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararasında da düzenlenebilir.

d) Okul ve sınıf içi yarışmalar ile ilgili esaslar ve yarışma konuları, okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında ilgili kulüp danışman öğretmenlerinden ve temsilcilerinden oluşturulan komisyonca; okullar arası yarışma konuları ile yarışma esasları ise il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan komisyonca belirlenir.

e) Bakanlık dışında kalan kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il düzeyindeki yarışmalara katılım Valiliğin, yurt çapındaki yarışmalar ise Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir.

f) Okul ve sınıf içi yarışmaların değerlendirilmesi, bu yarışmalar için oluşturulan komisyonca, okullar arası yarışmaların değerlendirilmesi ise bu yarışmalar için oluşturulan komisyonca yapılır. Okul içi yarışmalarda yarışmaya katılan sınıflardan temsilci birer üye de bulundurulur.

g) Yarışmalar, eğitim- öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir.

Yarışma Şartları

1. Yarışmaya 2017-2018 öğretim yılında tüm Türkiye genelinde resmî ya da özel tüm ortaokul (5, 6, 7 ve 8.sınıflar) ve lise (9,10,11 ve 12.sınıflar) kademesindeki öğrenciler katılabilir. Yarışma 2 kategoride değerlendirilecektir. Her iki kategorinin konusu aynıdır.

2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) denemeyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış denemeler yarışmaya kabul edilmez.

4. Metin, deneme türüne uygun olarak yazılmalıdır.

5. Deneme, Türkçe dilinde yazılmalıdır.

6. Deneme “Hayalimdeki Okul” temasında yazılmalıdır.

7. Deneme, A4 boyutunda dosya kâğıdına, bilgisayarda 11 punto, “Calibri (Gövde)” yazı karakteriyle yazılmalıdır.

8. Denemenin uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, bir (1) A4 sayfadan az, iki (2) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.

9. Deneme adı ve denemeyi yazan öğrencinin adı, denemenin başında belirtilmelidir.

10. Denemenin e-posta tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 6 Nisan 2018’dir.

12. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, denemelerinin en son sayfasında kendi adı soyadı, cinsiyeti, okulunun adı belirtilmelidir. Ayrıca bu kısma öğrenciyi yarışmaya hazırlayan danışman öğretmeninin adı soyadı, okulunun telefon numarası ve okulun/öğretmenin e-posta adresi (kişinin açık rızası olmak kaydıyla ) eklenmelidir.

13. Başvuruların şartnameye uygunluğu, Özel Avcılar Mektebim Okulları raportörleri tarafından denetlenir.

14. Yarışmaya katılan denemelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalara gönderilmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

15.Son başvuru tarihinden sonra ulaşan denemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. Her okul, ortaokul kademesinden en çok üç (3) ve lise kademesinden de en çok üç (3) öğrencinin denemesi ile yarışmaya katılabilir.

17. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday denemeler, “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilir. Ortaokul Kademesindeki Seçici Kurul: Fatma Cengiz, Feridun Çakı, Hakan Güleç, Fatih Akan, Burcu Kıncal, Yüksel Soykan Karlı, Aslı Bilgiç, ipek Gümüş. Lise Kademesindeki Seçici Kurul: Mevlüt Ekingen, Süheyla Polat, Tuba Zöhre, Ayça Yanar, Fettah Karahan, Ahmet Asım Aydın, Yusuf Can Par, Elif Tuncer.

18. Yarışmaya katılan denemeler üzerinde, Seçici Kurul tarafından gerek görülürse editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren denemeler değerlendirme dışı bırakılabilir.

19: Ödüller, Ortaokul Kademesindeki Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük İçin Birer Adet Tablet; Lise Kademesindeki Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük İçin Birer Adet Tablet olarak belirlenmiştir.

Son Gönderim Tarihi: 6 Nisan 2018 Sonuçların Değerlendirilmesi: 20 Nisan 2018
Başvuru Koşulları Okul Web Sitesi: http://www.mektebimokullari.com Gönderim yapılacak e-posta adresi: yarisma.mektebim@mektebim.com