Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması

“Hayal Edin, Gerçekleştirelim” Yarışması Nedir?
Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerinin ve yurt
dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin
katılabileceği sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasıdır.

Amaç
Yarışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal
sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, düşünmelerini ve
harekete geçmelerini sağlamak, sosyal sorumluluk
konusundaki vizyonlarını genişletip, motive ederek başarıyı
ödüllendirmektir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 2018

Yarışmaya Katılım
Yarışmaya, sosyal sorumluluk fikirlerini
paylaşmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki üniversitelerde ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan
ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm
Türk öğrenciler katılabilir.
Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak
katılabileceği gibi, grup oluşturarak da
katılabilir.

Bir grup en fazla 3 kişiden oluşabilir.
Bir kişi veya grup dilediği kadar farklı proje ile
başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha
önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül
almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır.
Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler
yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmaya jüri üyeleri, KKB çalışanları ve
KKB’nin hizmet aldığı halkla ilişkiler, reklam
ve organizasyon şirketinde çalışanlar ile
çalışanların birinci dereceden yakınları
katılamazlar.

Yarışmaya kategori başına 30 projeden az
başvuru olduğu takdirde, seçici kurul o
kategoride ödül vermeme hakkını saklı
tutacaktır.

Hayal Edin, Gerçekleştirelim yarışmasına
daha önce katılan/ödül alan öğrenciler farklı
projeler ile tekrar başvurabilirler.

Başvuru Esasları
– Başvurular; Öğrenci Kimliği Fotokopisi veya
Öğrenci Belgesi, bir adet fotoğraf (grup ise
katılımcı grubun toplu fotoğrafı) ve Örnek
Proje Formatında hazırlanan proje dosyasının
www.hayaledingerceklestirelim.com web
sitesindeki başvuru alanından ulaştırılması ile
gerçekleştirilmiş olacaktır.
– Başvuru Alanında
Öğrencinin ismi, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri,
Projenin adı ve kategorisi (Tek bir kategori belirtilecektir),
Eğer grup katılımıysa diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte,
bölüm adı ve iletişim bilgisi) ile birlikte grup ismi,
Katılım koşullarının onay butonu yer alır.

Yarışmaya başvurunun tamamlanması için tüm alanların eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
– Örnek Proje Formatında
• Proje kategorisi,
• Projenin adı,
• Projenin amacı,
• Projenin hedef kitlesi,
• Proje süresi,
• Projenin yaratacağı fayda,
• Varsa işbirliği yapılacak kurumlar, STK’lar,
• Uygulama adımları,
• Proje bütçesi,
• Proje özeti
yer alır.

Örnek proje formatı
www.hayaledingerceklestirelim.com web
sitesindeki başvuru alanından indirilerek
doldurulmalıdır. Örnek başvuru formatına
uygun hazırlanmayan projeler dikkate
alınmayacaktır. Yarışmaya gönderilen projeler
iade edilmez.

Yarışma Kategorileri
Yarışmaya aşağıdaki sosyal sorumluluk
kategorilerinden başvuru yapılabilir.
Yarışmacılar aynı veya farklı kategorideki
dilediği kadar farklı projeyle yarışmaya
katılabilirler.

Çevre: Çevresel sorunlara sürdürülebilir
çözümler bularak, doğal kaynakların verimli
kullanılması ve ekolojik dengenin korunması
ile çevreye daha az zarar verilmesini sağlayan
proje fikirlerini kapsar.

Eğitim: Bireylerin ve toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği
yaratılması, toplumun geliştirilmesi, eğitim
konusunda kamuoyunda bilgi ve bilinç
düzeyinin artırılmasına yönelik proje fikirlerini
kapsar.

Findeks Finansal Okuryazarlık: Para yönetimi,
tasarruf, ev veya ülke ekonomisi, finansal
hayatı yönetmeye yardımcı olacak, bütçe
yönetiminin önemi konusunda farkındalık
kazandıracak fikirlerin yanı sıra bireylerin
finansal araçların seçiminde etkili kararlar
verebilme, gelirlerini, birikim ve yatırımlarını
akıllıca değerlendirmelerini sağlayacak proje
fikirlerini kapsar. Bu kategori KKB’nin
finansal hizmet platformu Findeks tarafından
desteklenmektedir.

Kültür–Sanat: Müzik, dans, görsel sanatlar,
sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi alanlaarın
desteklenmesi, kültürel ve sanatsal değerlerin geliştirilmesi, sanatçıların
desteklenmesi ve yaratıcılığın artırılması gibi
proje fikirlerini kapsar.

Sağlık ve Spor: Sağlık veya spor kapsamında
geliştirilebilecek proje fikirlerini içermektedir.
Sağlık alanındaki projelerde amaç toplumun
içinde bulunduğu sağlık koşullarını
iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı
çözümler bulunması, sağlık konusunda bilinç
düzeyinin artırılarak verilen hizmetlere
ulaşımın kolaylaştırılmasıdır. Spor alanındaki
katılımlarda amaç topluma bilinçli spor
yapma alışkanlığı kazandırılarak sağlıklı
yaşam sürülmesine yardımcı olunması, genç
sporcuların desteklenmesi ve sporun hayatın
bir parçası haline getirilmesine destek
sağlanmasıdır.

Toplumsal: Engelliler, kadın hakları, kimsesiz
çocuklar, yaşlılar vb. konularda fark
yaratılması, çözüm üretilmesi, toplumsal
duyarlılıkların geliştirmesini sağlayacak proje
fikirlerini kapsar.

Değerlendirme Kriterleri
Başvuran projeler, ilk aşamada başvurdukları
kategoriye ve başvuru formatına uygunluk
kapsamında değerlendirilecek, kategori
değişimi gerekli olacak ise kategori KKB
tarafından değiştirilecektir.
Örnek proje formatına uygun hazırlanan
başvurular aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya
göre 100 üzerinden değerlendirilir.
Özgünlük–25 puan
Proje fikrinin daha önce aynı alanda uygulanmış
başka projeler ile benzerliği olup olmadığına
bakılır.

Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi–25 puan
Projenin saptanan bir problemi sosyal
sorumluluk çerçevesinde çözüme ulaştıracak detayları içerip içermediğine bakılır.

Yaratıcılık–20 puan
Projede tespit edilen problemin çözümüne
alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip
sergilenmediğine bakılır.

Uygulanabilirlik–20 puan
Projenin hayata geçirilmesi durumunda
izlenecek adımların net bir şekilde belirtilip
belirtilmediğine bakılır.

Bütçe–10 puan
Projenin hayata geçirilmesi durumunda gerekli
olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde
tespit edilip edilmediğine bakılır. (Projede
herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp, tüm
değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız
olarak yapılmaktadır.)

Ön Eleme ve Jüri Toplantısı
KKB’ye ulaşan başvurular, kurum tarafından
kategori bazında ayrılır, her proje
değerlendirme kriterleri baz alınarak
incelenir ve her kategoride en yüksek oyu
alan 5 proje (toplam 30 proje) seçici kurulun
değerlendirmesine sunulur.
Seçilen 30 proje, seçici kurul üyelerinin her
birine ayrı ayrı bir dosya içinde, öğrenci adı ve
üniversite bilgileri gizli tutularak gönderilir ve
jüri toplantısı öncesinde seçici kurul
üyelerine projeleri inceleme imkânı sağlanır.
Jüri toplantısında, tüm seçici kurul üyeleri bir
araya gelerek 30 projeyi tek tek oylar.
Oylama sonunda her kategoride en yüksek
oyu alan proje “Kategori Birincisi” olarak
belirlenir.
Bütün kategoriler içerisinden en yüksek puanı
alan proje Büyük Ödülü almaya hak kazanır.

ÖDÜLLER
Yarışmada toplam 33 ödül verilmektedir. Grup
olarak katılan projenin ödül kazanması
durumunda toplam para ödülü, temsilen grup
liderine verilir. Tüm kategorilerde dereceye
giren öğrencilerin her biri başarı sertifikası ve
plaket almaya hak kazanır. Yarışma sonuçları,
Hayal Edin, Gerçekleştirelim Ödül Töreni’nde
açıklanmaktadır.

• Kategori Ödülleri
Kategori Birincilik Ödülü: 5.000 TL
Her kategoride en yüksek puanı alan Kategori
Birincilerine 5.000 TL nakit para ödülü
verilecektir.

Kategori İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Her kategoride en yüksek ikinci puanı alan
Kategori İkincilerine 3.000 TL nakit para ödülü
verilecektir.

Kategori Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Her kategoride en yüksek üçüncü puanı alan
Kategori Üçüncülerine 2.000 TL nakit para
ödülü verilecektir

Kategori Dördüncülük Ödülü: 1.000 TL
Her kategoride en yüksek dördüncü puanı alan
Kategori Dördüncülerine 1.000 TL nakit para
ödülü verilecektir.
Kategori Beşincilik Ödülü: 500 TL
Her kategoride en yüksek beşinci puanı alan
Kategori Beşincilerine 500 TL nakit para ödülü
verilecektir.

• Büyük Ödül: 10.000 TL ya da Yurt Dışı Eğitim Ödülü
Büyük Ödül, Kategori Birincileri arasında jüri
üyelerinden en yüksek puanı alan proje sahibine
ya da gruba verilecektir. Büyük Ödülün sahibi
kategori ödülü ile birlikte toplam 10.000 TL veya
Yurt Dışı Eğitim Ödülü alacaktır.
Büyük Ödülü kazanan proje sahibi bir grup ise,
Yurt Dışı Eğitim Ödülü verilmeyecek, grup
üyeleri arasında paylaşılmak üzere 10.000 TL
nakit para ödülü verilecektir. Para ödülü grup
adına grup liderine verilecektir.

Yurt Dışı Eğitim Ödülü, Avrupa’da KKB’nin
belirlediği bir dil ya da kişisel gelişime/mesleki
gelişime yönelik eğitim okulunda 2018 yaz
dönemindeki bir eğitim programına katılımı
kapsamaktadır. Okulun veya programın istediği
belgelerin temini ödülü kazanan yarışmacıya ait
olacaktır. KKB, Büyük Ödülü kazanan proje
sahibinin ulaşım, konaklama ve vize
masraflarını da karşılayacaktır. KKB,
yarışmacıya vize verilmemesinden sorumlu
değildir.

Büyük Ödülü kazanan yarışmacının vize
alamaması ya da ilgili okulunun talep ettiği
belgeleri sağlayamaması vb. herhangi bir
durumda; KKB Büyük Ödülü kazanan
yarışmacıya Yurt Dışı Eğitim Ödülü yerine
10.000 TL nakit para ödülü verme hakkına
sahiptir. Bu durumda, Yurt Dışı Eğitim Ödülü
yerine sadece bu tutar ödenecektir.

• Sosyal Medya Oylaması Birincilik
Ödülü: 5.000 TL
Her kategoriden en yüksek oyu alan ilk 5 proje
(toplam 30 proje) yarışmanın sayfasında
yayınlanarak Facebook, Twitter ve Google+
hesapları aracılığıyla halkın değerlendirmesine
sunulacaktır. En yüksek oyu alan proje “Sosyal Medya Oylaması Birincisi” olarak belirlenecektir.
Oylama sonucu en yüksek oyu alan proje
sahibine 5.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Kazanan proje sahibi bir grup ise, para ödülü
grup adına grup liderine verilecektir.
Sosyal Medya Oylaması Birincisi, aynı zamanda
bir kategoride jüri tarafından birinci seçilmiş
veya Büyük Ödülü alan bir proje de olabilir. Bu
durumda kazanan yarışmacı her iki ödülün de
sahibi olacaktır. Sosyal Medya Oylaması
kategori ödüllerine ilave bir ödüldür.

• En Çok Başvuruda Bulunan Üniversite Ödülü
En çok başvurunun geldiği üniversite plaket ve
sertifika ile ödüllendirilir.

• Kredi Kayıt Bürosu’nda Staj İmkânı
Tüm kategorilerden birinci olarak dereceye
giren öğrenci/grup ve Büyük Ödülü kazanan
öğrenci/grup, Kredi Kayıt Bürosu’nun imkân
sunduğu tarih aralığında ve öğrenci ile birlikte
karar verilen departmanda, kurumun belirlediği
şartlarda staj yapma imkânı bulabilecektir.

HEG 2018 – SÜREÇ
Projelerin Son Teslim Tarihi: 23 Şubat 2018
Jüri Toplantısı: Nisan 2018
Sosyal Medya Oylaması: 13–20 Nisan 2018
Ödül Töreni: Nisan 2018

PROJELERİN TESLİM YERİ VE İLETİŞİM
Projeler en geç 23 Şubat 2018
tarihine kadar yarışmanın web sitesi
www.hayaledingerceklestirelim.com
üzerinden ulaştırılmalıdır. Mail olarak
iletilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Email:
heg@kkb.com.tr
Başvuru formu ve ayrıntılı bilgi için:
www.hayaledingerceklestirelim.com
www.facebook.com/
hayaledingerceklestirelimyarismasi
www.twitter.com/HEGyarismasi
www.instagram.com/
hayal_edin_gerceklestirelim/