HAVELSAN “CİDDİ OYUN” Açık İnovasyon Yarışması

Bu yıl ilk kez düzenlenen “Ciddi Oyun” isimli HAVELSAN Açık İnovasyon Yarışması dünyanın her yerinden, herkesin katılabileceği bir açık inovasyon yarışmasıdır.

ÖZET

HAVELSAN, oyun motoru teknolojisinin “Ciddi Oyun” kapsamında, simülasyon ortamlarında kullanılabileceği yaratıcı çözümler aramaktadır.
Oyun motorlarının simülasyon ortamında kullanımı söz konusu olduğunda, karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, simülasyon senaryosunun belirli genişlikten büyük olduğu durumlarda oyun motorunun ve fiziksel modellerin davranışlarında karşılaşılan kısıtlardır. Bu açık inovasyon yarışmasının amacı, oyun motoru kısıtlarının veya problemlerinin ortadan kaldırıldığı çözümlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu yarışma kapsamında,

1. Yarışma başvuruları İhtiyaç Tanımı başlığı altında verilen “Arazi Büyüklüğü” problemin çözümü ile ilgili öneri ve örnek uygulamayı içermelidir. “Arazi Büyüklüğü” problemine ilave olarak katılımcı tarafından seçilecek problem alanlarından bir tanesinin çözümü de başvuruda yer almalıdır. Sunulan çözümler, genel kabul görmüş ve güncel literatüre (patent, bilimsel makale, açık kaynak yazılım, donanım v.b.) uygun olmalıdır.

2. Önerilecek çözümlerin, deneysel kavram kanıtlamaya (proof of concept) uygun olması, ilgili doküman, kod ve çalıştırılabilir dosyalarla birlikte sunulması gerekmektedir.

3. Arazi Büyüklüğü dışında yer alan tüm problem konuları değerlendirmede eşit öncelikli olarak ele alınacaktır. Bu konularla ilgili problem çözümün gösteriminin yapıldığı arazinin büyüklüğü ve doğal / yapay nesne yönünden çeşitliliği çözümün puanına katkı sağlayacaktır. Buna ilave olarak “Arazi Büyüklüğü” probleminin çözümünü göstermek amacıyla oluşturulan arazinin diğer problem çözümlerinde de kullanılması mümkündür.

4. Önerilen tüm çözümlerin pratik uygulanabilirliği ve bunların hedef olarak verilen oyun motoru ortamında gösterimi değerlendirme aşamasının en önemli kriterlerindendir.

5. Yarışma katılım süresi sonunda jüri tarafından seçilecek başvurular yarışma çağrısında verilen miktarda ödüllendirilecektir.

6. Katılımcılar tarafından talep edilmesi ve HAVELSAN tarafından uygun bulunması durumunda, HAVELSAN kendi belirleyeceği bir yerde geliştiricilerin kendi uygulamalarını test edebilecekleri bir donanım ortamı ile ilgili oyun motoruna ait geliştirme lisansını başvurucuların kullanıma sunabilecektir. Bu yarışma kapsamında hedef olarak belirlenen oyun motoru altyapısı Unreal Engine 4 ve üzeri sürümleridir.

7. Yarışma başvurularının bitmesi ve ilgili ödüllerin dağıtımı sonrasında jüri tarafından gelecek vadettiği değerlendirilmiş olmakla birlikte süre kısıtı nedeniyle pratik uygulamasını istenilen seviyeye getirememiş geliştiriciler için HAVELSAN yol göstericiliğinde ek çalışmaların yapılması mümkündür. HAVELSAN bu uygulama ile ilgili herhangi bir yükümlülük altına girmemektedir ve geliştiriciler de kendi tercihleri doğrultusunda bu aşamaya katılmakta serbesttirler.

İHTİYAÇ TANIMI

Problem 1 (Genel Problem): Arazi Büyüklüğü

Günümüz modern oyun motorlarında (Unreal Engine 4 ve benzeri) harekat alanı haritasının boyutları belirli ölçülerin üzerine çıktığında hem çizim (görselleştirme) hem de fizik hesaplamaları konusunda çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Arazi büyüklüğü probleminin ele alınması kapsamında 250 x 250 km2 lik harekat alanına sahip sanal bir arazi oluşturulması ve bu arazi kullanılarak makul hızlarda (fps) çalışabilecek örnek bir uygulama geliştirilmesi beklenmektedir. Oluşturulan bu arazi içerisindeki tüm noktalarda fizik ve görsel hesaplamalarının sorunsuz şekilde çalışması hedeflenmelidir.

Problem 1 Değerlendirme Kriteri:

Katılımcılardan beklenti “arazi büyüklüğü” probleminin çözümüne yönelik teorik önerilerini sunmalarıdır. Getirilen önerilerin uygulanabilirliği hedef olarak verilen oyun motoru (Unreal Engine 4 ve üzeri sürümleri) üzerinde geliştirilecek örnek uygulamayla desteklenmelidir (proof of concept).
Örnek uygulama için kullanılacak arazi, kaplamalar (texture) ve sahnenin genel nesneler (generic object) kullanılarak oluşturulması mümkündür. Arazinin farklı bölümlerine yerleştirilen bu nesnelerin birbirleri ile etkileşiminin gösterimi gerekmektedir.

Uygulamanın geliştirileceği arazinin seçimi geliştiricinin tercihindedir. Bununla birlikte arazi içerisinde engebe, nehir, deniz, uçurum, bina gibi doğal ve insan yapısı nesnelerin bulunması gerekmektedir.

Jüri, kullanılan arazinin çözünürlüğünü ve elde edilen hız (fps) değerlerini değerlendirme kriterleri içerisinde ele almaktadır. Arazi içerisinde farklı arazi çözünürlüğe sahip alanların bulunması gerekmektedir (modellenen arazide santimetrekare seviyesinden metrekare seviyesine kadar farklı arazi çözünürlükleri olması tercih edilmelidir). Test arazisinin çalışma zamanı (run-time) öncesinde deterministik şekilde üretilmesi gerekmektedir.

Problem 2: Arazi Etkileşimleri

Unreal Engine 4 oyun motorunda bulunan arazi (terrain) sistemi gerçek zamanlı olarak arazi deformasyonuna izin vermemektedir. Örneğin araç modelinin arazi üzerinde hareket etmesi durumunda etkileşim kaynaklı olarak parçacık (particle) efektlerinin oluşturulması ya da arazi üzerine materyal tipine göre çeşitli decaller aracılığı ile iz oluşturmak gibi çeşitli efektler ön tanımlı şekilde bulunmaktadır. Ancak aracın arazi modeli üzerinde hareket ettiğinde patinaj kaynaklı çukurlar oluşturması ve bu oluşacak deformasyonların kalıcı şekilde kaydedilmesi tanımlı değildir. Yarışma kapsamında oluşturulacak örnek bir arazi modeli üzerinde çeşitli deformasyonların oluşması (Örneğin, mayın patlaması, füze düşmesi, dozer ile arazinin kazılması sonucu arazinin deformasyonu, çamur simülasyonu, tank ya da paletli araçlar ile toprak ve asfalt gibi çeşitli yüzeyler üzerinde hareket edildiğinde arazi üzerinde oluşacak deformasyonlar v.b.) istenmektedir. Bunlara ek olarak çeşitli hava durumu koşullarında oluşacak çeşitli etkilerin de arazi üzerinde olan etkilerinin oluşturulması beklenmektedir. Hava durumunun araziye olan etkileri (yağmur ve karın yeryüzünü çamurlaştırması, güneşin çamurları kurutması, … v.b.)

Problem 2 Değerlendirme Kriteri:

Arazi etkileşimleri ile ilgili getirilecek çözüm önerilerinin yarışma katılımcısı tarafından belirlenecek bir arazi parçası üzerinde hedef oyun motoru altyapısı kullanılarak görsel olarak gösterimi gerekmektedir. Etkileşimlerin fizik kurallarına uyumu ve görsel gerçekçiliği (gerçek dünyadaki modellerle uyumu) değerlendirme kriterlerindendir.

Problem 3: Hasar Modellenmesi

Unreal Engine 4 oyun motorunda ön tanımlı olarak çeşitli hasar modelleri ve “destructible mesh” türünde araçlar mevcuttur. Ancak bu hasar modelleri kullanıldığında gerçekçi sonuçlar ortaya çıkmamaktadır. Yarışma kapsamında oluşturulacak örnek bir sahne üzerinde hasar kaynaklı olarak bina yıkılması, patlama, çatlama, dökülmesi,…v.b. efektlerin oluşturulması ve aynı sahne içerisinde zırhlı araçlara mühimmat çarpması durumunda gerçekçi zırh deformasyonları ve araçta meydana gelebilecek diğer hasarların, yangınların gerçekçi simülasyonlarının oluşturulması beklenmektedir.

Problem 3 Değerlendirme Kriteri:

Hasar modellemesi ile ilgili getirilecek çözüm önerilerinin yarışma katılımcısı tarafından belirlenecek bir arazi parçası üzerinde hedef oyun motoru altyapısı kullanılarak zırhlı araç, bina vb. nesneler üzerinde görsel olarak gösterimi beklenmektedir. Hasar modellerinin fizik kuralları kapsamındaki ve görsel olarak gerçekçiliği (gerçek dünyadaki modellerle uyumu) değerlendirme kriterlerindendir.

Problem 4: Yapay Zeka

Unreal Engine 4 oyun motorunda çeşitli AI sistemleri ve davranış ağaçları bulunmaktadır. Yarışma kapsamında örnek bir sahne oluşturulması ve bu sahne içerisinde piyade ve tank eğitim formasyonlarının (grup halinde ilerleme düzenleri) gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapay zeka sisteminin oluşturulması beklenmektedir.

Problem 4 Değerlendirme Kriteri:

Getirilen çözümün oyun sahnesine eklenecek 10 kişilik bir grup kullanılarak katılımcının seçeceği bir arazi üzerinde, görsel olarak gösterimi beklenmektedir (grubun formasyonlu ilerlemesi). Bu gösterimde grubun önüne çıkacak doğal ve yapay engeller (örnek: nehir, nehir üzerinde köprü, geçilemez uçurum) ile diğer araçlar tarafından oluşturulan trafiğin ilerleme ve formasyon koruma üzerindeki etkilerinin de adreslenmesi beklenmektedir.

Problem 5: KBRN Modellenmesi

Gerçekçi KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nukleer) simülasyonu, hem fiziksel hem de görsel etkilerinin gösterilmesi (Örnek referans: Glasstone And Dolan, Effects of Nuclear Weapons 1977 3rd Edition)

Problem 5 Değerlendirme Kriteri:

Katılımcı tarafından seçilecek bir arazi üzerinde nükleer silahlardan kaynaklanacak görsel etkilerin (örnek patlama etkisi ile ağaçların salınımı, yanmaları, binalarda oluşacak hasarlar ve deformasyonlar, insan, ve araçlar üzerinde yaşanabilecek etkiler v.b. Bu etkilerin gerçek zamanlı gösterimi hedeflenmelidir). Modellerin fizik kurallarına uyması ve görsel olarak gerçekçiliği (gerçek dünyadaki modellerle uyumu) değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

İpuçları:
Voxel Based Terrain – Voxel Bazlı Arazi (Değiştirilebilir arazi)
Floating Origin, and Streaming – Kayan Orijin

Referans olabilecek web adresleri:
https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/gaming/military/

http://www.virtualheroes.com/

KATILIM KOŞULLARI

1. “Ciddi Oyun” yarışması, 18 Ocak 2017’de başlayacak, 3 (üç) ay sürecek ve başvurular 14 Nisan 2017’de sona erecektir.

2. Yarışmaya bireysel ve grup olarak katılabilirsiniz.

3. Başvurular HAVELSAN Inovasyon Yönetim Portalı ) üzerinden yapılacaktır.

4. Planlanan çözüm ile ilgili 20 sayfayı geçmeyen sunum dosyası başvuru ile birlikte yüklenmelidir.

5. Online başvurusunu tamamlayan katılımcılar ile 20 Şubat 2017 ve 20 Mart 2017 tarihlerinde HAVELSAN A.Ş. Merkez tesislerinde çözümleriniz üzerinden mentörlük görüşmesi yapılacaktır. Katılımcıların, geliştirdikleri çözümü belirtilen tarihlerde yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

6. Geliştirilen çözümün, 14 Nisan 2017 tarihine kadar HAVELSAN’ın güvenli FTP sunucusuna yüklenmesi gerekmektedir. SFTP kullanıcı adı ve şifre bilgileri, katılımcılara SMS ile gönderilecektir.

7. Jüri ve Havelsan Teknoloji Yönetim Kurulu değerlendirmesinden geçmiş katılımcılar arasından birinci, ikinci ve üçüncü çözümler belirlenecektir.

8. Finalistlere ödülleri 27 Nisan 2017’ de HAVELSAN A.Ş. Merkez tesislerinde yapılacak olan ödül töreni ile sunulacaktır.

9. HAVELSAN personeli, jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

10. Unreal engine haricindeki engine kullanarak katılımda bulunacaklar “HAVELSAN ‘ da aday mühendislik, HAVELSAN’ da staj” imkanları ile değerlendirilebilecektir.

ÖDÜLLER

1. Birincilik Ödülü: 25.000 TL

2. İkincilik ödülü: 15.000 TL

3. Üçüncülük ödülü: 10.000 TL

Ayrıca, yarışmaya katılanlara aşağıdaki imkanlar sunulabilecektir:

⦁ Havelsan’da aday mühendislik

⦁ Havelsan’da staj

Yarışma Web Sitesi için Tıklayınız