HATAY İNANÇ TURİZMİ SEMPOZYUMU-1

HATAY İNANÇ TURİZMİ SEMPOZYUMU-1
(Antakya , 17-19 Aralık 2015)

Yüzyıllar boyu birçok uygarlığa ve dine ev sahipliği yapan Anadolu, bu özelliği nedeniyle, tarihsel, kültürel ve dinsel açılardan eşsiz değerleri bünyesinde barındırmaktadır. Anadolu’nun tüm bu özelliklerini taşıyan, farklı doğal güzelliklere sahip olan Hatay’da, alternatif turizm açısından oldukça şanslıdır. Nitekim arkeolojik kalıntılar, kentsel ve doğal sitler, anıt, ören yeri, höyük, tümülüs, külliye, camii, kilise, han, hamam gibi tarihi varlıkları ile gelenek, görenek, folklor, yemek gibi kültür varlıkları turizm açısından önemli değerler arasındadır.

Antakya ve çevresinde deniz, akarsu, göl, ormanlık alan, şelale (Harbiye), yayla gibi çok sayıda doğal turizm unsuru vardır. Ayrıca Hatay derin tarihi geçmişi ile pek çok kültür ve medeniyete beşiklik ettiği gibi, Museviliğin, Hıristiyanlığın ve İslamiyet’in mabetlerine, değerli tarihi yapı ve eserlerine ev sahipliği de yapmaktadır. Antakya ve çevresine yerleşen her millet ve topluluk kendi kültür ve sanat varlıklarını yaşatmışlar ve kendilerinden sonra gelen toplumlara bırakmışlardır.

Bu bağlamda, Hatay’da yaşamış olan dini şahsiyetlerin geniş manada ortaya çıkarılması, anlaşılması, yorumlanması ve tanıtılması, günümüz ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Tarihte farklı inançlar arasındaki ilişkilerin sadece düşmanlık veya savaş üzerinde seyrettiğini düşünmek ve bu bakış açısıyla tarihi kurgulamak geçmişi anlamamak ve yanlış yorumlamak olur. Aynı dine mensup fakat dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar, dinlerinin kutsal mekânlarında bir araya gelerek dini inançlarını paylaşmanın yanı sıra birbirleriyle ve aynı dine mensup olsun veya olmasın yerel halkla sosyal ve kültürel anlamda bir etkileşim içerisine girmektedirler. Dinler tarafından kutsal sayılan mekânların, farklı inançlara bağlı insanların yaşama alanlarında bulunması, farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına da imkân sağlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde inanç turizmi, ekonomik öneminin yanı sıra kardeşlik duygusunun ön plana çıkmasına, kültürler ve medeniyetler arası ilişkilerin geliştirilmesine sağlayacağı katkılarla sosyal bir öneme de sahiptir.

Hoşgörü ve medeniyetler şehri Hatay, inanç turizmi açısından ele alındığında önemli eserleri ve tarihi değerleri bünyesinde barındıran bir şehir olmasına karşın bu pazardan gerekli payı henüz almış durumda değildir. Bu amaçla İl düzenleme kurulu tarafından “HATAY İNANÇ TURİZMİ SEMPOZYUMU-1” düzenlenecektir. İlgilenen meslektaşlarımızın aşağıda belirlenen konular çerçevesinde Sempozyum takvimi göz önüne alınarak, bildiri ile katılmalarını arzu etmekteyiz.

Saygılarımızla

Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Sempozyum Daveti
Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Sizleri 17-19 Aralık 2015 tarihleri arasında Hatay Valiliği, DOĞAKA ve Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan “HATAY İNANÇ TURİZMİ SEMPOZYUMU-1”na tebliğ sunmaya davet ediyoruz. Ana teması; Hatay’da yaşamış olan önemli şahsiyetler olan bu sempozyumda; tarihi süreçte Hatay’da yaşayan abidevi şahsiyetlerin hayatları, eserleri, toplum üzerindeki etkileri ve bunlara izafeten yapılan eserlerin mimari özellikleri ele alınacaktır.

Sempozyumun amacı; Tarih boyunca farklı inançlara mensup insanların barış içerisinde yaşadığı Hatay’da, inanç yapısının temel taşları olan önemli şahsiyetlerin tanınması, onlar hakkındaki yüzeysel bilgilerin derinleştirilmesi, geleceğe ışık tutacak olan tarihi hafızanın canlandırılması ve bölgenin inançlar açısından öneminin vurgulanmasıdır.

Sizleri bu vesile ile Hatay’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Sempozyum ulaşım ve konaklama giderleri Hatay Valiliği, DOĞAKA ve Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Sempozyum Konusu
1 – İnanç Turizmi ve Dini – Tarihi Şahsiyetler

Beyazıd-I Bestami Hz.
Habib-İ Neccar Hz.
Hızır (A.S.)
St . Pierre
St. Simon
Şeyh Ahmet Kuseyri Hz.

2 – İnanç Turizmi Alanı Olarak Mekânlar

Camiler
Kiliseler
Sinagoglar/Havralar
Türbeler

3 – Sivil Ve Askeri Mimari

Kaleler
Konaklar

4 – İnanç Turizminin İnsani Unsurları

Dinler
İslamiyet
Hıristiyanlık
Musevilik
Mezhepler
İnançlar

Sempozyumun Amacı
Tarih boyunca farklı inançlara mensup insanların barış içerisinde yaşadığı Hatay’da, inanç mozaiğinin yapı taşları olan bölgede yaşamış büyük şahsiyetlerin tanınması, onlar hakkındaki yüzeysel bilgilerin derinleştirilmesi, geleceğe ışık tutacak hafızasının canlandırılmasıyla, tarihi ve kültürel önemi bilinen Hatay’ın inançlar açısından da ne kadar önemli olduğunun vurgulanmasıdır.

Önemli Tarihler
TEBLİĞ ÖZETLERİNİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 23 EKİM 2015
BİLDİRİ METİNLERİNİN GÖNDERİLMESİNİN SON TARİHİ 16 KASIM 2015
PROGRAM İLANI 30 KASIM 2015
SEMPOZYUM İCRASI 17 – 19 ARALIK 2015