Hasan Sabbah Kimdir?

Hasan Sabbah
Hasan Sabbah

Hasan Sabbah, 1050 yılında İran’ın Kum kentinde doğmuş ve 1124 yılında Alamut Kalesi’nde ölmüş Nizârî-İsmaili Devleti’nin ve Haşhaşî fedai tarikatının kurucusu ve ilk lideridir. Şii mezhebine bağlı olan İsmaililik alt mezhebindendir.

Dini ve siyasi liderliğinin yanı sıra:

 • Matematik (özellikle geometri),
 • Astronomi ve
 • Felsefe (özellikle epistemoloji)

konularında da deneyimliydi.

Hasan Sabbah, kurduğu tarikatın:

 • Suikaste dayanan farklı askerî taktikleri
 • 34 yıl boyunca dışına çıkmadan yaşadığı rivayet edilen Alamut Kalesi

ile tanınmaktadır.

Haşhaşîler, Hasan Sabbah’ın önderliğinde:

 • Alamut Kalesi’ni merkez alarak bir devlet kurdular.
 • Selçuklu Devleti’ne karşı suikastlar ve isyanlar düzenlediler.
 • Orta Çağ’ın en gizemli ve korkulan tarikatlarından biri haline geldiler.

Hasan Sabbah‘ın ölümü sonrası Nizârî-İsmaili Devleti 1256 yılına kadar varlığını sürdürdü.

Hasan Sabbah hakkında bazı ilginç bilgiler:

 • Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’ni ele geçirmek için bir grup adamını kaleye suikastçi olarak göndermiş ve bu suikastçiler kalenin muhafızlarını kandırarak kaleyi ele geçirmeyi başarmışlardır.
 • Hasan Sabbah’ın fedaileri, cennet vaadi ile motive edilmiş ve suikast gibi tehlikeli görevleri yerine getirmeye ikna edilmişlerdir.
 • Hasan Sabbah’ın “Haşhaşî” ismi, fedailerin esrar kullandıkları ve bu nedenle bu ismi aldıkları yönündeki bir efsaneden gelmektedir. Fakat bu efsanenin doğruluğu tarihçiler tarafından tartışmalıdır.

Hasan Sabbah, Orta Çağ’ın en önemli ve en gizemli figürlerinden biridir. Kurduğu tarikat ve suikast taktikleri ile tarihte iz bırakmış ve birçok efsaneye konu olmuştur.

 

Hasan Sabbah’ın Hayatı ve Eğitimi

Hasan Sabbah 1050 yılında İran’ın Kum kentinde doğdu. Babası Ali Sabbah, saygın bir aileden gelen bir din alimiydi. Hasan Sabbah, ilk eğitimini babasından aldı. Daha sonra Rey şehrine giderek eğitimini sürdürdü.

Hasan Sabbah, öğrencilik yıllarında:

 • Felsefe
 • Astronomi
 • Matematik
 • Tıp
 • Edebiyat

gibi birçok alanda eğitim aldı.

17 yaşındayken İsmaililik mezhebiyle tanıştı ve bu mezhebe mensup oldu. Daha sonra Mısır’a giderek İsmaililik’in lideri olan Fatımi halifelerinden eğitim aldı.

1078 yılında İran’a geri dönen Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’ni ele geçirmek için bir plan yaptı. Bu planı başarıyla uygulayan Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’ni ele geçirdi ve burayı Nizârî-İsmaili Devleti’nin başkenti yaptı.

Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde:

 • Bir medrese kurdu.
 • Bir kütüphane kurdu.
 • Bir hastane kurdu.

Böylece Alamut Kalesi’ni bir bilim ve kültür merkezine dönüştürdü.

Hasan Sabbah 1124 yılında Alamut Kalesi’nde öldü. Ölümünden sonra Nizârî-İsmaili Devleti varlığını sürdürdü ve 1256 yılına kadar Alamut Kalesi’nde hüküm sürdüler.

Hasan Sabbah’ın eğitim ve öğretimi:

 • Hasan Sabbah, İsmaililik mezhebinin batıniyye yorumunu savundu.
 • Bu yoruma göre Kur’an’ın ayetlerinin zahiri ve batıni anlamları vardır.
 • Zahiri anlam herkes tarafından anlaşılabilirken, batıni anlamı sadece imamlar tarafından anlaşılabilir.
 • Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde batıniyye yorumu üzerine birçok kitap yazdı.
 • Hasan Sabbah’ın en önemli eserlerinden biri **”Resail-i Huruf”**tur.

Hasan Sabbah’ın etkisi:

 • Hasan Sabbah, İsmaililik mezhebinin yayılmasında önemli rol oynadı.
 • Kurduğu Nizârî-İsmaili Devleti, Selçuklu Devleti’ne karşı önemli bir direniş gösterdi.
 • Hasan Sabbah’ın suikast taktikleri, Orta Çağ’da birçok devlet tarafından kullanıldı.
 • Hasan Sabbah, günümüzde de birçok araştırmacı tarafından ilgi görmektedir.

 

Hasan Sabbah’ın Etkileri

Hasan Sabbah, 11. yüzyılda Alamut Kalesi’nde Nizârî-İsmaili Devleti’ni kuran ve Haşhaşî tarikatını yöneten önemli bir figürdür. Etkisi sadece kendi dönemiyle sınırlı kalmamış, günümüze kadar uzanan bir etki alanına sahip olmuştur.

Siyasi Etkileri:

 • Hasan Sabbah, Selçuklu Devleti’ne karşı suikastlar ve isyanlar düzenleyerek önemli bir siyasi rakip haline gelmiştir.
 • Nizârî-İsmaili Devleti, Alamut Kalesi’nde 150 yıl boyunca varlığını sürdürerek bölgede önemli bir siyasi güç olarak kalmıştır.
 • Hasan Sabbah’ın siyasi ve askeri taktikleri, diğer devletler tarafından da benimsenmiş ve tarih boyunca birçok farklı siyasi oluşum tarafından kullanılmıştır.

Dini Etkileri:

 • Hasan Sabbah, İsmaililik mezhebinin batıniyye yorumunun yayılmasında önemli rol oynamıştır.
 • Alamut Kalesi, batıniyye felsefesinin ve İsmaililik öğretilerinin bir merkezi haline gelmiştir.
 • Hasan Sabbah’ın eserleri, İsmaililik mezhebinin gelişimine önemli katkıda bulunmuştur.

Sosyal Etkileri:

 • Hasan Sabbah, Alamut Kalesi’nde bir medrese, kütüphane ve hastane kurarak bölgenin eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmuştur.
 • Haşhaşîler, fedakarlıkları ve cesaretleriyle halk arasında efsaneleşmiş ve birçok hikayeye konu olmuştur.
 • Hasan Sabbah’ın öğretileri, Anadolu Aleviliği’nin gelişimi üzerinde de bir etkiye sahip olmuştur.

Kültürel Etkileri:

 • Hasan Sabbah ve Haşhaşîler, birçok edebi eserde ve filmde konu edilmiştir.
 • Hasan Sabbah’ın suikast taktikleri ve gizemli kişiliği, birçok efsaneye ve komplo teorisine ilham kaynağı olmuştur.
 • Hasan Sabbah’ın ve Haşhaşîlerin tarihi, günümüzde de birçok araştırmacı tarafından ilgi görmektedir.

Özetle:

Hasan Sabbah, siyasi, dini, sosyal ve kültürel alanlarda önemli bir etkiye sahip olmuştur. Kurduğu devlet, yaydığı öğretiler ve uyguladığı taktikler, tarih boyunca birçok farklı oluşumu etkilemiştir. Hasan Sabbah’ın etkisi günümüzde de devam etmektedir ve birçok araştırmacı tarafından ilgi görmektedir.