Hamza Nigarî Sempozyumu

HAMZA NİGARÎ TÜRK DÜNYASI KÜLTÜREL MİRASI SEMPOZYUMU

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

TÜRKİYE KATILIMCILARI

1 Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Hamza Nigȃrȋ’nin Tasavvuf Anlayışı, Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Bölümü.

2 Prof. Dr. Ercüment TEZCAN, Türkî Cumhuriyetler Arasındaki İlişkilerde Kültürel Unsurlar, Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bililmer Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.

3 Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABÎ, Türk Din Musikisinde Mir Hamza Seyyid Nigârî’nin Yeri, Önemi ve Bestelenmiş Eserleri, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dini Musiki Anabilim Dalı.

4 Doç.Dr. Muammer CENGİL, Mir Hamza Nigarî, Hitit Üniversitesi, İskilip Meslek Yüksekokulu, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü.

5 Doç. Dr. Fidan KASIMOVA, Azerbaycan Opera Sanatçısı, Özel Davetli.

6 Doç. Dr. İbrahim IŞITAN, Multikültüralizm ve Sufizm, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü Öğretim Üyesi.

7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI, Safeviler Döneminde Türkçe Yazılmış Bir Yûsuf ü Züleyhâ Şemsî’nin Kıssa-i Yûsuf’u, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi.

8 Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU, Sebatî’nin Nigarî’ye Nazireleri, Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,

9 Dr. Hayati BİCE, Yesevî ve Nigarî Şiirinde Melâmet Unsurları. RTÜK.

10 Yrd. Doç. Dr.Kürşat EFE, Hamza Nigârî’nin Divanında Atasözleri ve Deyimler, Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi,

11 Yrd. Doç. Dr. Elif AYAN NİZAM, Nigârî’nin Birinci Terci’inde “En Sevgili”ye “Kurban” Edilenler, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

12 Yrd. Doç. Dr. Hiclâl DEMİR, Nâilî-i Kadîm’in Şiirlerinde Halvetîliğin Yansımaları, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

13 Yrd. Doç. Dr. İsmail METİN, İslamofobi ve Zenofobi Bağlamında Fransa’da Karikatür Krizleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü.

14 Yrd. Doç Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR, Seyyid Mir Hamza Nigârî’nin Dua-Dua Büyüyen Tasavvuf Yolculuğu, Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

15 Yrd. Doç. Dr. Osman AYDINLI, Bursalı Mehmet Tahir’in “Osmanlı Müellifleri” Eserine Göre Türkiye ve Azerbaycan’da Faaliyet Gösteren Âlim ve Mutasavvıflar, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarih ve Sanatları Öğretim Üyesi.

16 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer BARLAK, Türkiye ve Azerbaycan’daki Mezhebî Hoşgörü Zemininin Temelleri, Sinop Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı.

17 Yrd. Doç.Dr. Fatih SONA, Seyyid Hamza Nigârî’nin Fuzûlî’ye Yazdığı Tahmisler, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

18 Yrd. Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN, Edebiyat Derslerinin Aktardığı Ortak Değerler: Azerbaycan ve Türkiye’de Okutulan Edebiyat Ders Kitaplarındaki Masalların Aktardığı Değerler Açısından İncelenmesi, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.

19 Yrd. Doç. Dr. Cengiz MÜRSELOV, Azerbaycan’ın Fethinden Sonra Şirvan Bölgesinin Tarihi ve Coğrafi Durumu, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

20 Yrd. Doç. Dr. Musa KAVAL, Tasavvufi Gelenekte Çok Kültürlülüğün Bir Örneği; Hamza Nigari, Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.

21 Yrd. Doç. Dr. Muhittin TURAN, 19. Yüzyılda Azeri Asıllı Divan Şairlerinden Sâî Efendi, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

22 Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN, Hoca Ahmet Yesevî’nin Tasavvuf Düşüncesinin Fıkhî Temelleri, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

23 Arş. Gör. Müslüm YILMAZ, Seyyid Nigârî’nin Eşi Lutfiye Hanım’ın Tasavvufi Şiirleri, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

24 Arş. Gör. Mevlüt İLHAN, Mir Hamza Nigarî’nin Eserlerinde Nur-ı Muhammedî İnancı, Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

25 Arş. Gör. Gülsüm SADIÇ, Mir Hamza Nigarî’nin Türkçe Divân’ı ve Nigar-Nâme Mesnevisi’nde Folkloristik Yapı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

26 Öğr. Gör. Mücahit AKKUŞ, Seyyid Nigari Divanında Dil ve Üslup, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

27 Arş. Gör. Yasin KARADENİZ, Azerbaycan Kültür Derneğinin Türk Edebiyatına ve Fikir Hayatına Katkıları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

28 Arş. Gör. Dr. Bora YILMAZ, Bir Fikir Adamı, Bir Bilim Adamı ve Bir Şair: Prof. Dr. Mehmet İsmail, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

29 Öğr. Gör. Ömer GÜVEN, Hamza NigarÎ Divanında Deyimler, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

30 Uzman Ahmet AYTAÇ, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Dergah, Cami ve Tekkelerin Tefrişatına Dair Bazı Kayıtlar, Selçuk Üniversitesi, Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi.

AZERBAYCAN KATILIMCILARI

31 Dr. Akif MƏMMƏDLİ – A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu – Türkiyə-Azərbaycan ortaq tarixi kültürəl dəyərləri

32 Dos.Dr. Aytən HACIYEVA – Azərbaycan Dillər Universiteti – Seyid Nigari və XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti

33 Dos.Dr. Bəsirə ƏZİZƏLİYEVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Almas İldırımın mühacirət dövrü yaradıcılığının əsas ideya istiqamətləri

34 Dos.Dr. Bilal HƏSƏNLİ – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Mir Həmzə Seyid Nigari poeziyasında kamil insan problemi

35 Dr. Elmira ABASOVA – MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi – Mir Həmzə Seyid Nigari və Mir Sədi Ağa poeziyasında paralelliyin sintezi

36 Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV, Dr. Fariz XƏLİLLİ – MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi – Azərbaycanın İsmayıllı bölgəsində sufizmin tarixi mərhələləri

37 Yrd.Dos.Dr. Gatibe VAGİFKIZI – Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilçilik Enstütüsü – Nakşıbendiye-Halidiye tarikati hakkında manzum risale

38 Gülara QƏNİYEVA – AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası – XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təriqətlər (Naxçıvan bölgəsi üzrə)

39 Gülnar AXUNDOVA – Bakı Dövlət Universiteti – Xəlvətilik və onun XV əsr Azərbaycan ədəbiyyatında əksi

40 Gülnar YUNUSOVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Türk ədəbiyyatında Kamal Abdulla yaradıcılığının rolu

41 Dos.Dr. Gülnarə SƏFƏROVA – Azərbaycan Tibb Universiteti – Təsəvvüf fəlsəfəsində qadın sufilər (Erkən dövr. Bəsrə məktəbi)

42 Gülnaz ABDULLAZADƏ – Seyid Həmzə Nigarinin dini görüşləi və multikulturalizm

43 Gülsümxanım HASİLOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Türk xalqlarında bayatıların xarakterik xüsusiyyətləri (Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığında)

44 Günel BAXIŞOVA – Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti – Multikultural mühitin formalaşmasında sufi fəlsəfənin təsiri (Azərbaycan nümunəsində)

45 Günel RƏHİMLİ – Bakı Dövlət Universiteti – Anadolu Türkmənləri və Səfəviyyə təriqəti

46 Dr. Həbibə ƏLİYEVA – AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – Sufizm atributlarından biri olan təbərzinlər üzərində epiqrafik yazı nümunələri

47 Dos.Dr. Xuraman HÜMMƏTOVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Mir Həmzə Seyid Nigarı yaradıcılığında Qarabağ həqiqətlərinin poetik dərki

48 İlhamə QURBANLI – Azad Azərbaycan televiziyası – Mir Həmzə Seyid Nigarinin şeirlərində qadın obrazları və bu obrazların ardındakı gerçək kimlikləri

49 Dos.Dr. Kəmalə PƏNAHOVA – Bakı Dövlət Universiteti – Sufi mistik düşüncəsində vəhdət əl-vücud təlimi (Mir Həmzə Seyid Nigari yaradıcılığında)

50 Yrd.Dos.Dr. Könül HACIYEVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Halili yaratıcılığında sufi bakış açısı

51 Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA – AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu – Azərbaycanda sufi xanəgahlarının əsas funksiyası

52 Dos.Dr. Lütviyye ASGERZADE – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Edebiyatda aşk ve güzellik felsefesi – sufizm (“Şeyh Senan” faciası üzerine bir inceleme)

53 Dos.Dr. Məhbubə QURBANOVA – Bakı Dövlət Universiteti – Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində işlənən yer adları

54 Dos.Dr. Mətanət ABDULLAYEVA – Bakı Dövlət Universiteti – Təsəvvüfdə “qəm” və “məstlik” anlayışlarının konseptual mahiyyəti

55 Dos.Dr. Mətanət ŞƏKİXANOVA – AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu – Nəqşibəndiliyin ardıcılı Camal ağa Dilbazinin şəxsiyyəti, müasirləri və “Divani-Fəsahət” əsərindəki Mir Həmzəsi

56 Prof.Dr. Minaxanım NURİYEVA TƏKLƏLİ – Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu – Nigarinin ideya-məslək ortağı Xasay xan Usmiyevin XIX əsr Qafqaz-Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitində yeri

57 Naibə ƏLƏKBƏROVA – Azərbaycan Xalça Muzeyi – Azərbaycanda sufızm: sufizmin yaranma və inkışaf tarixi

58 Prof.Dr. Naile SAMADOVA – AMEA Füzuli adına Elyazmalar Enstütüsü – Azerbaycan-Türkiye edebi ilişkilerinin gelişmesinde Namık Kemal, Muhammed Hadi, Ömer Faik Nemanzade

59 Dos.Dr. Nəzakət İSMAYİLOVA – Naxçıvan Dövlət Universiteti – Türkiye’de yaşamış Azerbaycan göç edebiyatının temsilcileri

60 Dos.Dr. Nəzakət MƏMMƏDLİ – AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu – Seyid Nigarinin təsəvvüfi görüşləri

61 Nuranə MİRSƏDİZADƏ – Şəmsəddin Yeşil və Mir Həmzə Seyid Nigari həzrətləri

62 Ofelya İSMAYİLOVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Vətən sevgisi və türkçülük ideyaları Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında

63 Prof.Dr. Paşa KERİMOV – AMEA Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü – 17. yüzyıl Azerbaycan ve Osmanlı edebiyatlarında benzer hususlar ve ilişkiler

64 Ruslan ADGÖZƏLOV,- MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi Nərgiz QARAYEVA – Bakı Dövlət Universiteti – Alim Qasımovun musiqi yaradıcılığında sufi görüşləri

65 Şafak ALİZADE – Qafqaz Üniversitesi – Azerbaycan-Türkiye edebi alakalarının gelişiminde kardeş Kalemler dergisi

66 Prof.Dr. Salidə ŞƏRİFOVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Əhməd Yəsəvinin bədii və fəlsəfi-dini irsi haqqında

67 Dos.Dr. Səadət ŞIXIYEVA – AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu – “Nigarnamə”də poetik sinkretizm: ənənə çərçivəsində axtarışlar

68 Dos.Dr. Sevda QASIMOVA – İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci – Ərtoğrol Cavid “Koroğlu” nun ilk tədqiqatçılarından biri kimi

69 Dos.Dr. Sevda SADIQOVA – Bakı Dövlət Universiteti – Təsəvvüfdə sevginin dili: lirizm və fəlsəfə

70 Şəhla XƏLİLLİ – AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu – Balkan yarımadasında türk ədəbi mühiti və Əlaəddin Sabit Bosnəvi

71 Vüsalə ZEYNALOVA – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Yunus Əmrə yaradıcılığında sufizmin tərənnümü

72 Xanəmir TELMANOĞLU – Azad Azərbaycan televiziyası – İmanın və eşqin ritmi

73 Dos.Dr. Xatirə QULİYEVA – AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu – Mir Həmzə Nigari yaradıcılığında din və əxlaq məsələləri

74 Dr. Xədicə ƏSƏDOVA – Milli Azərbaycan İncəsənəti Muzeyi – Azərbaycan incəsənətində dərviş mövzusu

75 Prof.Dr. Yeganə İSMAYILOVA – Bakı Dövlət Universiteti – Türkiyədə yaşamış Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının görkəmli isimlərindən biri Abay Dağlının “Dədə Qorqud” pyesi

MISIR KATILIMCILARI

76 Dr. Mohamed Ahmed MALAKA – Cairo University at Faculty of Archaeology – Rüstem Pasha Khans in İstanbul: A Study of The Architecture History

KIRGIZİSTAN KATILIMCILARI

77 Dr. Gülbarçın Ramenovna DÜNDAR – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi – Tatar Edebiyatında Tasavvuf

78 Dr. Janyl Myrza BAPAEVA – Kırgızistan’da Bir Mevlevî

MAKEDONYA KATILIMCILARI

79 Prof.Dr. Rubin ZEMON – Euro-Balkan University, Skopje, Macedonia – Sufism in a Balkan multicultural context

80 Prof.Dr. Zoran MATEVSKI (Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy, Department of Sociology, Skopje, Macedonia) Doc.Dr. Dushka MATEVSKA (SEE University, Institute Max van der Stoel, Tetovo, R. Macedonia ) – Sufism and religious tolerance in West Balkan region

GÜRCİSTANKATILIMCILARI

81 Elnur ALİYEV – Tbilisi Devlet Universitesi – Kafkas dillerinde dini terminoloji

POSTER OLARAK KABUL EDİLENLER

1 Dos.Dr. Afaq RAMAZANOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Ortaq türk mənəvi dəyərlərin bariz nümunəsi: “Arzu-Qəmbər” dastanının daşbasmaları

2 Ayişə NƏBI – Xaneyi-Vəhdətdə

3 Prof.Dr. Almaz ÜLVI (BINNƏTOVA) – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Nazim Suleymanov – AMEA Folklor İnstitutu – Almas İldırımın mühacir şeirləri

4 Aygün HEYDƏROVA – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – İsmayıl Şıxlının “Ölən dünyam” romanında milli-mənəvi dəyərlər və milli xarakter problemi

5 Dr. Aynur İBRAHIMOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Fikrət Qocanın yaradıcılığında mifoloji motivlər. “İstanbulda bir ceviz ağacı var” şeirində Nazim Hikmət və ağac sevgisi

6 Aytac ABBASOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Türkiye’de yaşamış Azerbaycan muhaceret edebiyati temsilcisi: Almas Yıldırım

7 Elvin BABAYEV – AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu – Qədim Türklərdə Tək Tanrıçılıq inancı

8 Dos.Dr. Faiq ƏLƏKBƏROV – AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu – Hüseyn Baykaranın yaradıclığında Azərbaycan Milli İstiqlalının siyasi-ideoloji təhlili

9 Dr. Kamalaxanım ASADULLAYEVA, Fəridə MIRIŞOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Azerbaycan ve Türkiye’nin aynı isimli “Rast” muğam kalıpları

10 Dr. Fidan QASIMOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Ümumtürk mədəniyyəti və folkloru

11 Dr. Goyerchin ABIDQIZI – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi – Dahi bəstəkar Üzeyir Hacibəyovun dramaturgiyası

12 Dr. Gülbəniz BABAXANLI, Natiq MÜRSƏLOV – AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi – Büyük türk sevdalısı Hüseyin Cavit’in fikir dünyasının gelişmesinde Istanbul mühitinin rolü

13 Gülnar OSMANOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Çağdaş Azərbaycan nəsrində mifoloji süjet

14 Leyla KƏRİMOVA – Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti – Türkiye konusunun Azerbaycan edebiyatında yansıması

15 Mərziyyə NƏCƏFOVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Mir Hamza Seyyid Nigarinin şiirinde Karabağ konusu

16 Nərgiz YAQUBOVA – Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti – Azərbaycan ədəbiyyatı nümayəndələrinin Turkiyədə fəaliyyəti

17 Dos.Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ – Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti – Hoca Ahmed Yesevi temsilçisi Seyid Mir Həmzə Nigarinin Poeziyası

18 Nərgiz QARAYEVA – Bakı Dövlət Universiteti – Ortaq kültür təmsilcisi olan Qarabağlı ədib və təsəvvüfi şəxsiyyət – Mir Həmzə Nigari

19 Dr. Nermin CAHANGİROVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Azərbaycan Türkiyə ədəbi dostluğu

20 Nigar ASLANOVA – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti – Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində tarixi yaddaş sosial gerçəkliklər kontekstində

21 Nigar İMAMƏLIYEVA – AMEA Folklor İnstitutu – Azərbaycan və Türkiyədə: multikulturalizm və sufizm

22 Dr. Ramil RÜSTƏMOV – AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu – Iğdir ve Azerbaycanın ortak tarihi ve arkelojik abidelerinin benzerliği (Antik ve ilk çağlara ait malzemeler esasında)

23 Sədaqət FƏTULLAYEVA – Sumqayıt Dövlət Universiteti – Almas Yıldırım

24 Şəbnəm HÜSEYNOVA – AMEA Folklor İnstitutu – Türk folklor nümunələrində rast gəlinən qarı obrazının mahiyyəti

25 Prof.Dr. Şikar QASIMOV – Azərbaycan Texniki Universiteti – Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zənginləşməsində aşıq sənətinin rolu

26 Dr. Terane RÜSTEMOVA – AMEA Füzuli adına Elyazmalar Enstitüsü – Azerbaycan halk kültüründe petrol inançı

27 Vəfa BABAYEVA – AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu – Məmmədəli Manafzadə Sabit və türk dünyası

28 Dr. Vüsal ZÜLFÜQAROV – AMEA Rəyasət Heyətinin Elm və Təhsil İdarəsi – Azərbaycanda multikulturalizmin tədqiqi prioritet elmi istiqamət kimi

29 Vüsalə AĞAYEVA – Bakı Slavyan Universiteti – Mir Həmzə Seyid Nigarinin ” Nigarnamə”sinin bəzi dil xüsusiyyətləri

III. Uluslararası Hamza Nigarî

Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu

DAVET

Amasya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Miras Medeni İrsin Öyrenilmesine Kömek İctimai Birliği’nin İşbirliği, TADEF (Türkiye Azerbaycan Türkleri Dernekleri Federasyonu) ve Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür-Sanat ve Dayanışma Derneği ile 27-28 Ekim 2016 tarihleri arasında “III. Uluslararası Hamza Nigarî Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu”düzenlenecektir. Düzenlenecek olan bu sempozyumun temel amacı Hamza Nigarî’nin fikir dünyası ve hayatının yanı sıra geçmişten gelen perspektif üzerinden Türk ve İslam dünyasının bugününü değerlendirmektir.

Sempozyum İştirak Şartları

İstanbul Üniversitesi’nde yapılacak olan bu sempozyumda bildiriler Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rusça olarak sunulabilecektir. İştirakçiler bildirilerini, bildiri özetlerini ve kısa özgeçmişlerini aşağıda belirtilecek olan tarihlerde göndermelidir. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetler hamzanigari@gmail.com adresine belirlenen tarihte gönderilmelidir. Katılımcıların İstanbul’daki iki günlük konaklama giderleri sempozyum teşkilatçıları tarafından karşılanacaktır. Yol harcamaları ise iştirakçilere aittir.

Sempozyum Konuları

Türk Dünyasının Kütürel Mirasının Tarih, Edebiyat, İlahiyat, Coğrafya, Arkeoloji, Musiki gibi Sosyal Bilimlerdeki İzleri
Azerbaycan’da Sufizm: Halvetilik, Nakşîlik, Yesevîlik.
Türkiye-Azerbaycan Ortak Tarihî Kültürel Değerleri ve Temsilcileri.
Azerbaycan Türkiye Edebî Alakaları ve Temsilcileri.
Türkiye’de Yaşamış Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı Temsilcileri.
Türk Kültür Tarihinde Azerbaycan Etkisi. Sufiler, Şairler, Alimler, Sanatkarlar, Siyasetçiler ve Fikir Adamları.
Türkiye (Selçuklu ve Osmanlı dönemi) – Azerbaycan Tasavvufi Alakaları.
Ortak Kültür Temsilcisi Olarak Karabağlı Mir Hamza Nigarî. Edebî ve Tasavvufî Şahsiyeti.
İsmail Siraceddin Şirvanî ve Hamza Nigarî’nin Türkiye ve Azerbaycan’daki Etkileri.
Kafkaslarda Tasavvuf. İsmail Şirvanî ve Hamza Nigarî’nin Kafkasya’ya Etkileri.
Multikültüralizm ve Sufizm

Sempozyumun Adı

III. Uluslararası Hamza Nigarî Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu

Sempozyumun Tarihi

27-28 Ekim 2016

Sempozyumun Yeri

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyazıt / İstanbul

Sempozyumun Dili

Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rusça

Kongre Takvimi

Özet Son Teslim Tarihi

29 Nisan 2016

Kabul Edilen Özetlerin İlanı

13 Mayıs 2016

Resmî Davetlerin Gönderilmesi

27 Mayıs 2016

Bildirilerin Son Gönderilme Tarihi

26 Ağustos 2016

Kongre Programının İlanı

01 Nisan 2016

Sempozyum Günleri

1. Gün:27Ekim 2016 ( Kayıtlar Saat 09.00-10.00)

2. Gün:28 Ekim 2016

Onur Kurulu

Prof. Dr. Metin ORBAY

Amasya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Vahit KONAR

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Kubra ALİYEVA

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ömer GÜVEN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ayşegül KUŞDEMİR

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Muttalip ULUTANRIVERDİ

Azerbaycan Türkleri Kültür Sanat ve Dayanışam Derneği Başkanı

Bilal DÜNDAR

TADEF (Türkiye Azerbaycan Türkleri Dernekleri Federasyonu) Başkanı

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Azerbaycan

Fariz HALİLİ

Azerbaycan

Şöle BAYRAMOVA

Azerbaycan

Memmed RAHİMOV

Azerbaycan

Mehman MİKAYILOV

Azerbaycan

Uğur GİYASİ

Azerbaycan

Vugar GULİYEV

Azerbaycan

Fergane CABBAROVA

Azerbaycan

Mehbare ABBASOVA

Azerbaycan

Günel SEYİDAHMEDLİ

Azerbaycan

Valeh CEFEROV

Azerbaycan

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Türkiye

Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN

Türkiye

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Türkiye

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Türkiye

Prof.Dr. Veli ALİYEV

Azerbaycan

Prof.Dr. Cafer GİYASİ

Azerbaycan

Prof.Dr. Gafar CEBİYEV

Azerbaycan

Prof.Dr. Minehanım Nuriyeva-TEKLELİ

Azerbaycan

Prof.Dr. Şikar GASIMIOV

Azerbaycan

Prof.Dr. Luigi SCRİNZİ

İtalya

Prof. Dr. Jaloliddin MİRZO

Özbekistan

Prof.Dr. Rubin ZEMON

Makedonya

Prof. Dr. Ergin JABLE

Kosova

Doç. Dr. Mücahit KAÇAR

Türkiye

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Kürşat EFE

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Orhan Fatih KUŞDEMİR

Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Savaş ŞAHİN

Türkiye

Yrd. Doç. Dr.Gülsüm TARAKÇI GÜL

Türkiye

Yrd.Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL

Türkiye

Yrd.Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN

Türkiye

Dr. Andrea MACCHİA

İtalya

Dr. Ağaselim AZİZOV

Azerbaycan

Dr. Habiba ALİYEVA

Azerbaycan

Dr. Könul HACIYEVA

Azerbaycan

Dr. Gulnara SEFEROVA

Azerbaycan

Dr. Kemale PANAHOVA

Azerbaycan

Dr. Fariz HALİLLİ

Azerbaycan

Dr. Melahet BABAYEVA

Azerbaycan

Dr. Kubilay AKMAN

Türkiye

Dr.Ahmet AYTAÇ

Türkiye

Maulen Sadıkbekov

Kazakistan

Sempozyum Destekçileri

İstanbul Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

ASSAM (Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar, Uygulama ve Araştırma Merkezi)

MİRAS Medeni İrsin Öyrenilmesine Kömek İctimai Birliği

TADEF (Türkiye Azerbaycan Türkleri Dernekleri Federasyonu)

Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür, Sanat ve Daynışma Derneği

İstanbul Fatih Belediyesi

Amasya Valiliği

Amasya Belediyesi

Avrasya Beynelhalk Araştırmaları Enstitüsü

Web adres:www.miras.az ( ve ) hamzanigari.amasya.edu.tr

E-mail: hamzanigari@gmail.com

Adres:İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli/İstanbul/Türkiye)

Telefon:0 (212) 440 00 00 (10054)

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU: 0 (358) 242 1613 (4708)

Muttalip ULUTANRIVERDİ: 0 505 292 5264

Arş. Gör. Ömer GÜVEN: 0 (212) 440 00 00 (15852)

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN: 0 551 608 1070

Dr. Fariz HALİLLİ: 00994508764043 / +994553573130

farizkhalilli@gmail.com

farizkhalilli@yahoo.com

III. INTERNATIONAL HAMZA NIGARI SYMPOSIUM

(History of the Turkish World Cultural Heritage)

27-28 October 2016
İstanbul-Türkiye

TOPICS

History of the Turkish World Cultural Heritage, Literature, Theology, Geography, Archaeology Traces such as Music in the Social Sciences

Sufism in Azerbaijan: Halveti, Nakşîlik, Yesevîlik.

Turkey-Azerbaijan Joint Historical and Cultural Values of Representatives.

Representatives of Azerbaijan, Turkey and literary relevance

Immigration lived Azerbaijan Literature Representative in Turkey.

Effect of Azerbaijan Turkish Culture. Sufis, poets, scholars, artisans, Politics and Intellectual men.

Turkey (Seljuk and Ottoman period) – Azerbaijan relevance of Sufism.
Common Cultural Representative Karabakh as Mir Hamza Nigar. Literary and Mystical Personality.

Siraceddin Ismail Shirvani and Hamza Nigarî’n Effects on Turkey and Azerbaijan.

Sufism in the Caucasus. Ismail Shirvani and Hamza Nigarî’n Effects Caucasus.

Multiculturalism and Sufizm

TERMS OF PARTICIPATION

Working languages of symposium are Azerbaijani, Turkish, English and Russian.
Participants must send abstract, contact details and short biography.
Abstract most cover the topic; not exceed 300 words.
Abstract must be sent to e-mail: hamzanigari@gmail.com
All costs of İstanbul are met by symposium organizers.

Transport costs are paid by participants.

SYMPOSIUM ORGANIZERS

Istanbul University

Amasya University

Amasya University of Social and Strategic Research, Application and Research Center (ASSAM)

Azerbaijani Turks Culture, Art and Support Association

Eurasia International Research Institute Public Union

MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage

Amasya Governorship

Amasya Municipality

Fatih Municipality

SYMPOSIUM DATES

Registration and deadline for abstracts: 29 Apr. 2016
Announcement of acceptances: 13 May 2016
Official invitations: 27 May 2016
Deadline for papers: 26 Ags. 2016

Participants’ arrival and registration: 27 October 2016 (09.00-10.00)
Symposium date: 27-28 October 2016

CONTACTS

Adres:İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul/ TÜRKİYE

(İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul/ TÜRKİYE)

Telefon:0 (212) 440 00 00 (10054)

Web adres:www.miras.az (ve) hamzanigari.amasya.edu.tr

E-mail:hamzanigari@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU: 0 (358) 242 1613 (4708)

Muttalip ULUTANRIVERDİ: 0 505 292 5264

Arş. Gör. Ömer GÜVEN: 0 (212) 440 00 00 (15852)

Arş. Gör. Mevlüt İLHAN: 0 551 608 1070

Dr. Fariz HALİLLİ: 00994508764043 / +994553573130

farizkhalilli@gmail.com

farizkhalilli@yahoo.com