HAMURDAN HAYALLER YARIŞMASI

HAMURDAN HAYALLER YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. İşbu Yarışma Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. (“Hasbro”) tarafından
düzenlenmektedir.
2. Yarışmaya 1 Nisan 2006 – 31 Mart 2010 arasında doğan, 4-7 yaş aralığındaki
çocuklar katılabilirler.
3. Bu yarışma, T.C. sınırları içerisinde ikamet eden yarışmacılar için geçerlidir.
4. Yarışmacılar yarışmaya, oyun hamurlarını kullanarak ve kendi yaratıcılıklarını
katarak oluşturdukları tasarımları ile katılacaklardır. Tasarımların oyun hamuru ile
yapılması gerekmektedir.
5. Yarışmanın amacı, çocukların hayal güçleri, yaratıcılıkları ve el becerilerinin
geliştirilmelerini sağlamak, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturarak, yeteneklerini
sergileme imkânı vermektir.
6. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
7. Çocuklar istedikleri bir konu ile ilgili tasarım yapmakta serbesttirler.
8. Her yarışmacı birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilir.
9. Yarışmacılar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü
şahısların haklarını ihlal eden tasarımlarla yarışmaya katılamazlar.
10. Yarışmaya katılım 1 Şubat – 28 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
11. Yarışmaya;
– www.hamurdanhayaller.com’a yapılan tasarımın fotoğrafını yükleyerek veya
– İşbirliği yapılan anaokullarında düzenlenecek “hamurdan hayaller” seanslarına
katılarak dahil olunabilir.
12. Yarışmaya katılacak tasarımların fotoğraflarının en geç 28 Mart 2014 saat 17:00’a
kadar yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile Hasbro Türkiye’ye ulaştırılmış
olması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen tasarımlar yarışmaya
dahil olmayacaktır.
13. Yarışmacılar, ancak veli ve kanuni temsilcilerinin bilgileri dahilinde yarışmaya
katılabilirler. Hasbro, yarışmacıların velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin
almadan yarışmaya katılmalarından sorumlu tutulamaz.
14. Gönderilen tasarım fotoğraflarının ön elemeleri, Hasbro Play-Doh marka yöneticileri tarafından yapılacak, final elemeleri ise Hasbro tarafından belirlenen,
aralarında mimar, ressam, fotoğraf sanatçısı, moda tasarımcısı ve akademisyenlerin
de bulunduğu bir seçici kurul tarafından yapılacak ve kazananlar 14 Nisan 2014’de
ilan edilecektir.
15. Yarışmada değerlendirme, yarışmacıların hayal güçleri, yaratıcılıkları, el becerileri
ve kendilerini ifade ediş şekilleri göz önünde tutularak yapılacaktır.
16. Bir büyüğün yardımıyla yapıldığı tespit edilen veya bu şüpheyi uyandıran
tasarımların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Hasbro çalışanlarının ve yarışma ortaklarının çocukları ya da 3.dereceye kadar
yakınları yarışmaya katılamazlar.
18. Yarışma sonuçları 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren www.hamurdanhayaller.com
adlı web sitesinde yayınlanacaktır. Ödül kazanan yarışmacılarla; yarışmaya
kaydolurken belirtmiş oldukları (Ad, Soyad, yaş ve doğum tarihi, Yarışmacının
veli/kanuni temsilcisinin ad/soyad/posta adresi/telefon numarası) iletişim bilgileri
vasıtasıyla iletişime geçilecektir. Anaokulu seanslarında katılımı alınan
öğrencilerden ödül kazanan olması durumunda ise; anaokulu aracılığı ile iletişim
kurulacaktır. Mazeretsiz olarak ödül törenine gelmeyen ve/veya 1 ay süreyle
kendisine ulaşılamayan yarışmacıların ödül hakkı geçersiz kılınacaktır. Böyle bir
durumda ödül hakkı bir sonraki yarışmacıya geçer. Her yarışmacı sadece 1 kez
ödüle hak kazanabilir.
19. 4-5 ve 6-7 yaş grupları için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak olup her yaş
kategorisinde 1., 2. ve 3.ler seçilecektir. Yaş kategorileri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
01 Nisan 2006 – 31 Mart 2008 arası doğumlular: 6-7 yaş grubu
01 Nisan 2008 – 31 Mart 2010 arası doğumlular: 4-5 yaş grubu
20. Kategori birincileri; boylarınca oyuncak ödülü ile IPad 2 WIFI 16 GB, kategori 2. ve
3.’leri ise boylarınca oyuncak ödülü kazanacaktır.
21. Kazananlara ödülleri, 3 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan ödül töreni ile
verilecektir. Ödül töreninin yapılacağı yer, www.hamurdanhayaller.com’da
açıklanacaktır.
22. Hasbro, sebep bildirmeksizin ödülleri değiştirme hakkına sahiptir. 23. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez ve/veya ödülün nakit
karşılığı talep edilemez.
24. Yarışmaya katılan tasarımların fotoğrafları iade edilmez. Yarışmaya katılanlar;
gönderdikleri fotoğrafların kendi isimleriyle birlikte www.hasbro.com.tr,
www.playdoh.com.tr ve www.hamurdahayaller.com sitelerinde, TV, gazete,
dergi, internet, basılı broşür, görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, iletişim
malzemesi, Hasbro ürün görsel, paket, ambalajı, oyun hamuru kutusu üzerinde
vb. her türlü yazılı, görsel ve işitsel mecrada veya Hasbro’nunuygun göreceği sair
yer ve alanlarda bir zaman, yer ya da coğrafi alan kısıtlaması olmaksızın bedelsiz
olarak her zaman, kısmen ya da tamamen kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar ve
bu nedenle Hasbro’dan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
25. Veliler ve/veya kanuni temsilciler, yarışmaya katılan tasarım fotoğraflarının
Hasbro tarafından belirlenecek görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, oyun
hamuru kutusu, ambalaj ve iletişim malzemesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
her türlü materyal ve eşya üzerinde kullanılması ve www.hasbro.com.tr,
www.playdoh.com.tr ve www.hamurdahayaller.com gibi ancak bunlarla sınırlı
olmayan internet sitesi, TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür, görsel malzeme
gibi görsel, işitsel ve basılı alanlarda yayınlanması için Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’ndan doğan tüm işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kiralama, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden yayınlanması
suretiyle umuma iletim hakları ile bu hakları üçüncü kişilere devretme hakkı ve
her türlü surette münhasıran veya gayrimünhasıran kullandırtma hakkı da dahil
olmak üzere tüm mali hakların, herhangi bir zaman, yer, sayı ve format sınırlaması
olmaksızın, yarışmaya katılmak suretiyle bedelsiz olarak Hasbro’ya devrettiğini
kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Veliler ve/veya kanuni temsilciler ile ayrıca
bir mali haklar devir sözleşmesi akdedilmemesi durumunda, işbu Yarışmaya
Şartnamesi mali haklar devir sözleşmesi olarak kabul edilecektir.
26. Yarışmaya katılan tüm yarışmacı ve veliler/kanuni temsilcilerinin isim, fotoğraf ve
ödül töreni süresince kayıt altına alınabilecek olan görüntüleri, sesleri,
çekilebilecek fotoğrafları Hasbro tarafından ayrıca bir onay gerektirmeksizin;
gazete, dergi, televizyon, digital medya gibi işitsel, görsel ve basılı mecralarda,
reklam amaçlı kullanımlar da dahil, her türlü mecrada aynen ve/veya değiştirilerek kullanılabilir, çoğaltılabilir, dağıtılabilir veya 3.kişiler tarafından
kullanılmasına Hasbro tarafından izin verilebilir. Bu kullanım hakkı bir zaman
ve/veya yer sınırlamasına bağlı değildir. Aynı şekilde tüm bu bahsi geçen kayıtlar
Hasbro tarafından kullanılmak zorunda değildir. Yarışmacı, veli/kanuni temsilcisi,
bu tarz kullanımlar için Hasbro’dan herhangi bir ücret veya talepte
bulunmayacağını kabul ederek, işbu ödül törenine katılacaktır.
27. Yarışmacıların iletişim bilgilerini yanlış ve eksik vermelerinden kaynaklanan sorun,
aksaklık veya gecikmelerden Hasbro sorumlu tutulamaz.
28. Hasbro, bu yarışmaya katılım sırasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve
/veya internet erişimlerinden ve/veya her türlü teknik ve yetkisiz erişim gibi
sair durumlardan doğabilecek problem ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
29. Hasbro her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan yapmaksızın
yarışmayı tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya yarışmanın
koşullarını değiştirebilir. Yarışmanın ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların
değiştirilmesi halinde Hasbro’ya karşı herhangi bir hak iddia edilemez.
30. Yarışmaya katılan herkes www.hamurdanhayaller.com’da bulunan “Hamurdan
Hayaller Şartnamesi”nin şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
31. Detaylı bilgi için www.hamurdanhayaller.com internet adresine başvurabilirsiniz.