GÜNEŞKENTLER SEMPOZYUMU VE SOLARKAMPUS ÇALIŞTAYI

ODTÜ’ de “GüneşKentler Sempozyumu, SolarKampus” çalıştayı ile Güneş Teknolojileri ve Güneş Projeleri sergileri yapılması planlanmıştır.

Amaçlar: Bütün dünyada başlayan ve bizim de taraf olduğumuz “Küresel İklim Değişikliğine” karşı mücadeleyi nasıl başlatabiliriz? Bu mücadelede üniversitelere, devlete, yerel yönetimlere, sanayicilere, sivil toplum örgütlerine düşen görevler nelerdir? Üniversite, devlet, sanayi, halk işbirliği nasıl sağlanmalı? “Güneşkentler Stratejik Dönüşüm” projeleri için en uygun yöntem hangisidir? “ Hangi Güneş Projeleri” yapılmalı? Ülkemize uygun hangi yeni teknolojiler geliştirilmeli? Dünyanın örnek alınacak en iyi Güneşkent projeleri hangileridir?

Konularında fikir üretmek, uygulanabilir Güneş projelerini ve Güneş Enerjisi teknolojilerini geliştirme konularını belirlemektir.

Bütün bu soruların cevapları birlikte aramak, tartışmak, kentlerimiz ve Üniversitelerimiz için bir yol haritasını “birlikte belirlemek” için, sizleri, düzenlediğimiz Güneş sempozyumuna ve çalıştayına katılmaya, katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Sempozyum ve çalıştay iki kademeli olarak düşünüldü. Birinci günde konferanslar, ikinci günde Ortak çalışmalar düzenleniyor.

Ayrıca: iki sergi: “Güneş Teknolojileri” Sergisi, “Güneş Projeleri” Poster Sergisi düzenlenecektir.

Organizasyon süresince ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi büyük Fuaye alanında kurulacak olan fuar alanında firmalar katılımcılarla buluşmöa fırsatı elde edeceklerdir. Fuara katılım ile ilgili detaylara Sergi&Fuar menüsünden ulaşılabilir.

AMAÇ
Dünya kirleniyor, İklimler değişiyor. Küresel Isınma artıyor. Dünyada “Küresel Isınmayı Önlemek İçin” topyekûn bir savaş başlatılmıştır. Bu mücadele, Rio Zirvesi, Kyoto sözleşmesi ile halen devam etmektedir. Açıklanan BM İklim Raporlarında, Küresel ısınmanın hızlandığını ve acil tedbirlerin alınması gerektiğini göstermektedir. Türkiye’de son yıllarda artan doğal afetler, yaşanan kuraklıklar ülkemizde de Küresel Isınmaya karşı tedbirleri gündeme getirmiştir. Önümüzdeki yüzyıl boyunca devam edeceği anlaşılan felaketlere karşı, bütün dünya ile birlikte, Türkiye’nin de önlemler alması, stratejiler geliştirmesi, projeler üretmesi, yaygın uygulamaların yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Nitekim Dünya ile birlikte hareket etmek isteyen Türkiye “Küresel İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı” hazırlamış, “Enerji verimliliği” ve “Yenilenebilir Enerji Yasalarını” çıkarmış, BEP (Binalarda Enerji performans yönetmenliğini devreye sokmuştur. Ülkemizi derinden sarsan “Küresel Isınmaya karşı” Türkiye’de başlatılan mücadelede, Üniversitelerimize de önemli görevler düşmektedir. “SOLAR Kampus Projesi”, “Küresel İklim Değişikliğine” karşı, Üniversitelerin, uygulamalarda desteklenen, bilimsel ve eğitimsel alt yapı oluşturma projesidir.

Amaç: “SOLAR Kampus Projesi”, Türkiye’nin Küresel Isınmaya, çevre sorunlarına ve doğal ve kültürel tahribata karşı geliştirilmesi beklenen, örnek bir yerleşim projesidir. Halen ülkemizde çok sayıda Üniversitemiz için örnek olabilecek yeni bir “Kampus Modelidir”. Ülkemizde, küresel ısınmaya neden olan sağlıksız ve kirli kentlere, yerleşimlere ışık tutacak, yol gösterecek bir “Türkiye Projesidir”. Güneş Enerjisi ve diğer yenilenebilir enerjileri kullanan, yeni teknolojileri geliştiren, doğal ve sağlıklı yaşam alanları oluşturan, biyoçeşitliliği koruyan, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan “Örnek bir Bilim ve Toplum Projesidir”.

Projenin Hedefleri

“Küresel İklim Değişikliğine” karşı “Türkiye’nin seçeneklerinin” üretilmesi
Üniversitelerin, topluma öncelik edecek, yol gösterecek Kampuslara ve kentlere “Örnek Bir Yerleşim Projesinin” gerçekleştirilmesi.
Sürdürülebilir kalkınma ve Yenilenebilir Enerjilerle” ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ODTÜ Kampusunda, “Sağlıklı Yaşam Ortamı” hazırlanması
Güneş Mimarisinin geliştirilmesi, ülkede uygulanacak mimari modellerin oluşturulması
Kampus içinde, enerji ihtiyacının, Güneş, rüzgâr, biyomas gibi Doğal Enerjilerden karşılanması, Doğal enerji üretim sistemleri kurulması ve işletilmesi
Güneş Araştırmaları Merkezinin genişletilmesi, Şehircilik, Mimari, Elektrik, Isıtma, Soğutma vb alanlarında “Güneş sistemlerinin” geliştirilmesi, toplum ve sanayi için prototiplerinin üretilmesi
Kampus içinde, diğer üniversitelere ve topluma yardımcı Solar eğitim sistemlerinin kurulması, Yenilenebilir Enerji eğitimi ve Araştırma ve Geliştirme projelerinin yapılması, İlgili Bölümlerde, Doktora ve Mastır programlarının organize edilmesi
Üniversite içinde çevre kirliliğinin önlenmesi, emisyonlarının azaltılması, atıkların dönüştürülmesi
Ekolojik ve doğal, emisyon üretmeyen “Ulaşım sisteminin kurulması” ve işletilmesi
“Solar Kampus” kavramına uygun sosyal örgütlenme, Sürdürülebilir Kampus Eğitimi, Bölümlerde, katılımcı uygulama projeleri yapılması, öğrencilerin katılması, sorumluluk alması, bilinçli bireyler yetiştirilmesi.

Solar Kampus Planlama Yaklaşımı ve Solar Projeler

Solar Kamus projesini gerçekleştirmek için ele alınması gereken proje konuları

Solar Kampus Strateji Planı: Kampusun bütün yenilenebilir enerji olanaklarını dikkate alan, çevre kirliliğini önleyen, Güneş ve yenilenebilir enerji projelerini belirleyen, Güneşle ulaşım sistemleri ve Güneş Mimarisi seçenekleri gösteren bir strateji planı yapılması
Güneş Mimarisi: Kampusta Güneş enerjili, Mimari modellerin geliştirilmesi. Mevcut ve yeni binalarda ekonomik sistemlerin oluşturulması. Geliştirilen modellerin örnek uygulamalarla denenmesi. Bilimsel sonuçlarının test edilmesi.
Güneş enerjili yaya ve bisiklet sistemlerinin kurulması
Kampus ulaşımının, doğal hale getirilmesi, yaya ve bisiklet ulaşımına ağırlık verilmesi, “Güneş Bisiklet Sistemi” kurulması ve işletilmesi
Güneş Sistemleri ve Uygulamaları: Kentlerde ve kırsal alanlarda, ısıtma, soğutma, Güneş elektrik, sıcak su, Güneş Mimarisi vb Güneş enerjisi sistemleri geliştirilmesi, örnek uygulamalar yapılması ve sanayi için prototiplerinin geliştirilmesi, uygulanması, test edilmesi ve yaygınlaştırılması
Güneş Parkı Modelleri, Açık Alan ve Peyzaj Projeleri: Açık alanlar, park ve bahçeler, cadde ve sokaklar için geliştirilecek proje örneklerinin kampus içinde gerçekleştirilmesi,
Güneş Santralı: Teşviklerden yararlanılarak örnek bir Güneş Santralının yapılması, Kampus elektriğinin üretilmesi, ihtiyacın karşılanması, üretilen eletriğin satılması, üniversiteye gelir getirmesi,
Güneş Aletleri: Güneşle çalışan ve günlük kullanımda kullanılan GÜNEŞ ALETLERİNİN geliştirilmesi, sanayi için prototiplerinin üretilmesi,
Güneşle Tarımsal Üretim: Türkiyenin kırsal alanında kullanılabilecek “Kırsal Güneş Sistemleri ile, Güneş Seralarının üretilmesi ve yaygınlaştırılması
Güneş Araştırma Merkezinin Yapımı: Halen var olan Güneş Araştırma Merkezinin genişletilmesi, Üniversitenin ortak birimi haline getirilmesi, laboratuar ve test merkezlerinin oluşturulması. Güneşin bütün alanlarında, PV ve termal sistemleri, Güneş teknolojileri, şehircilik, mimari Güneş sistemleri, Güneş aletleri, Güneş eğitimi vb bütün alanlarda eğitim, araştırma ve uygulama yapabilecek şekilde donatılan yeni bir binanın yapılması. Güneş Araştırmaları Merkezi Binasının, Güneş Mimarisi ve bütün Güneş sistemleri ile tasarlanması ve yapılması, ziyarete açılması.

Yararları ve etkileri
Solar Kampus Projesi, Türkiye’nin ilk Güneş enerjili Yerleşkesi olabilir,

Türkiye’nin Güneş ve yenilenebilir enerjilerde ihtiyaç duyulan, gelişmiş modellerini üretebilir

Bu alanlarda, Eğitim Programları yapabilir, Yeni teknolojilerini geliştirebilir

Yurt dışında ithal edilen pahalı teknolojilerin yerine yenilerini yapabilir ve Türkiye’de üretilmesini sağlayabilir

Yurt dışına ihraç edilebilecek kalitede Güneş ürünleri üretilmesini sağlayabilir

Türk kentlerinin Güneş enerjili kentlere dönüşmesini ekonomik olarak gerçekleşebilir

Güneş mimarisi için ekonomik Güneş modelleri geliştirebilir, yaygınlaştırabilir

Kırsal Alanda yaygın kullanılabilecek Güneş Sistemleri yapabilir, Tarımda Güneş enerjini yaygılaştırabilir.

Güneşle Ekonomik Elektrik sistemleri geliştirebilir ve herkesin elektrik üretmesini sağlayabilir.

Türkiye’nin İklim değişikliğine karşı mücadele etmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

Türkiye’nin kalkınmasına doğrudan katkı yapabilir.

ODTÜ’nün dünya Üniversite sıralamasında yukarılara çıkmasını sağlayabilir.

Sempozyum ve Çalıştay Konuları

Güneşkentler ve planlama

Solarkampus Projesi

Güneş Mimarisi

Güneş Santralları

Kent temiz enerji sistemleri

Güneşle ısıtma ve soğutma sistemleri

Çevre ile ilgili Güneş projeleri

Çevreci ulaşım sistemleri

Bildiri gönderim tarihi 1 Kasım 2013’e kadar ertelenmiştir…
15-16 Kasım 2013 tarihlerinde yapılacak Sempozyum ve Çalıştay ODTÜ Kültür ve Kongre merkezinde yapılacaktır.
Güneş Kentler Sempozyumu ve Solar Kampüs Çalıştayı’nın tarihi 15-16 Kasım 2013 olarak belirledi.
Solar kampüs projesi GÜNAM, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve ODTÜ Mimarlık Bölümü işbirliği ile başlatıldı.

GÜNAM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Çankaya Ankara
www.gunam.metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 4314

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin