Güney Eğitim Vakfı Bursu

Eğitim ve Burs Değerlendirme komisyonu, Güney Eğitim Vakfı’nın kurulduğu günden beri dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek kendini güncelleyen bir komisyondur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.

Komisyon, burs başvuruları döneminde her Pazartesi ve Perşembe günleri toplanıp başvuruları değerlendirmektedir. Burs başvuruları 1 Eylül de başlayıp 30 Eylül de bitmektedir. Burs değerlendirme sonuçları Aralık ayının son haftasında açıklanmaktadır. Yeni kayıt yapan bursiyerlerimiz dışındaki burs alan öğrencilerimiz 30 Ekim’e kadar not dökümlerini (transkript) vakıf merkezine teslim etmekle yükümlüdürler. Transkriptlerini zamanında teslim etmeyen bursiyerlerimizin bursları iptal edilmektedir.

Burs başvurularının değerlendirilmesinde; %60’ı ailenin sosyal ve ekonomik durumu, %40’ ı sınav başarı durumu göz önüne alınarak sıralama yapılır.

BAŞVURU KOŞULLARI

GENEL ŞARTLAR

Burslar, başarılı maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacıyla ve lisans programı için verilir.

Öğrenimi tamamlayan her GEV BURSİYERİ ilerde kendisi gibi en az bir gencin yetişmesi için aldığı bursa eş zamanda, mezuniyetinden en fazla 5 yıl içinde başlamak ve o yılın saptanmış bedelleriyle şartsız olarak bir başka öğrenciye burs vererek geri ödemeyi taahhüt eder.

Yükseköğrenim ile ilgili burs talebi için Vakfın iki üyesinin önerisi şarttır (Form 3).
Koşulları yapılan duyuruya uygun olan istekliler, istenilen belgelerle birlikte Vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak Vakıf Müdürlüğü’ne verirler. Başvuru zamanı; okulların açılış tarihine göre Eğitim İşleri Komisyonu tarafından tespit edilir.

Eğitim İşleri Komisyonunca yapılacak bursiyer seçiminde, giriş sınavında alınan puanlar veya ara sınıfında okuyan öğrenciler için ayrıca başarı durumları, öğrencinin ailesi ve kişisel konularıyla mali desteğe olan ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

Yüksek Öğrenim bursları, öğrenime başlama tarihinden itibaren her yıl 10 ay olarak ödenir.
Aşağıdaki koşullarda öğrencinin bursu kesilir: a- Sınıfta kalanların, okulla ilişiği kesilenlerin ve sınıfı geçtiklerini Ekim sonuna kadar belgelemeyenlerin, b- Öğrencinin ekonomik durumunda Vakfın verdiği bursa ihtiyaç duymayacak derecede iyileşme olanların, c- Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulundukları; yargı ve öğretim kurumları kararı ile veya güvenilir belgelerle sabit olanların, d- Vakfa yanlış beyanda bulunanların, e- Burs vereceği öğrenciyi kendisi saptayan şartlı burs verenlerin taahhütleri bir yılı kapsadığı için, ertesi yıl yenilenmeyenlerin bursu kesilir.

Bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler, Eğitim İşleri Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Bir veya birkaç dersle sınav ilişiği kalmakla beraber devam ettiği öğretim kurumunun yönetmeliklerine göre bir üst sınıfa veya döneme devam eden ve devam ettiği sınıfın sınavlarına girme hakkı kazanan bursiyerlerin bursu kesilmez.
Sınıfta kalıp bursu kesilenlerden, ertesi yıl sınıfını geçenlerin ve bursun kesilmesini gerektiren neden ve sonuçların ortadan kalkmasıyla, öğrencilerin başvuruları halinde durumları tekrar incelenerek burs tahsis edilebilir.

BURS BİLGİLERİ
Bir öğrencinin yıllık burs miktarı bu yıl toplam 1.500 TL’dir. Şehir içinde okuyan öğrenciler 130 TL şehir dışında okuyanlar 150 TL burs almaktadır. Burslar her ayın ikinci haftasında takriben 15-16’sı gibi hesaplarına aktarılmaktadır. Öğrenciler eylül-haziran arası 10 ay burs alırlar. Burs başvuruları her yıl 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılabilmektedir. Başvuruda bulunacaklar web sitesinde bulunan müracaat formunu doldurarak bur başvuru sistemimize kaydını yaptırır ancak doldurulan formu yazdırmaları ve formda en üst dilekçede belirtilen belgeleri hazırlayarak başvurularını bir dosya halinde Vakıf Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir, aksi taktirde başvuruları kabil edilmeyecektir. 2 aşamadan oluşan müracaatlar, yönetim kurulunca oluşturulan Eğitim Komisyonu tarafından yarıyıl dönemine kadar değerlendirilerek son aşama olan mülakatlar ocak-şubat aylarında yapılmaktadır. Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan öğrenciler İş Bankası Gazipaşa Şubesi’nden öğrenci hesabı açtırarak hesap numaralarını vakfa bildirirler; Şubat ayı itibariyle Eylül ayı dahil Haziran ayına kadar toplamda 10 aylık burs alırlar. Her öğrenci bursunun devam etmesi için her yıl 30 Ekim’e kadar sınıf geçtiğini ve bir üst sınıfa kayıt yaptırdığını belgelemek zorundadır. Yarıyıla kadar belge getirmeyen öğrencinin bursu kesilir. Yarıyıla kadar belgesini vakfa ulaştıran öğrenci bursunu getirdiği ay itibariyle alır, geriye dönük alamaz.

BAŞVURU EVRAKLARI
Burs başvuru dilekçesi ve formu (Form 1 ve 2)
Üye öneri yazısı (Form 3)
Burs koşulları formu (Form 4)
Vukuatlı nüfus kaydı (Nüfus dairesinden alınacaktır)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 adet fotoğraf
İkametgâh senedi (öğrenci)
Maaş bordrosu veya diğer gelir belgesi (Aileyi geçindirmekle yükümlü kişi ve kişilerin)
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Tapu Kadastro müdürlüklerinden durum belgesi (Form 5 ve 6)
ÖSYS sınav sonuç belgesi ve okul kayıt belgesi (kopyası), öğrenci ara sınıfta ise transkript (sınıf geçme belgesi-not dökümü)
Okuyan kardeşler için okullarından alınan eğitim belgesi
Ev mülk değilse kira veya akrabaya ait ise belgesi
Bedensel engeli olanların raporu

ONAYLANAN BURSLAR
Mülakat sonrasında burs almaya hak kazanan öğrenciler İş Bankası Gazipaşa Şubesi’nden öğrenci hesabı açtırarak hesap numaralarını vakfa bildirirler; şubat ayı itibariyle eylül ayı dahil haziran ayına kadar toplamda 10 aylık burs alırlar. Her öğrenci bursunun devam etmesi için her yıl 30 ekime kadar sınıf geçtiğini ve bir üst sınıfa kayıt yaptırdığını belgelemek zorundadır. Yarıyıla kadar belge getirmeyen öğrencinin bursu kesilir. Yarıyıla kadar belgesini vakfa ulaştıran öğrenci bursunu getirdiği ay itibariyle alır, geriye dönük alamaz.

BURS İPTALİ
Burs alan ve yeni dönemde burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıfta kalmadıkları, yanlış beyanda bulunmadıkları, mezun olmadıkları ve maddi durumlarında bir düzelme olmadığı sürece okullarını bitirene kadar burs almaya devam edecektir. Bu bilgilerin sağlıklı olabilmesi için öğrenimi devam eden öğrencimiz her eğitim/öğretim yılı başında bize sınıf geçme durumunu bildiren transkript/sınıf geçme belgesi göndermek/getirmek zorundadır, aksi taktirde bursu kesilebilir. Öğrencilerimizin bursları burs almaya başladıkları yıldan mezun oldukları yıla kadar her yıl eylül – haziran ayları arasında (10 ay) yatmaktadır. Vakfımıza burs başvuruları her yıl 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılabilmektedir.

Başvuru Formu : http://guneyegitimvakfi.org.tr/wp-content/uploads/2018/08/2018_2019_burs_basvuru_formu.pdf