Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği 8. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Fotoğraf Yarışması

Gölcük Belediyesi – Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD)
8. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:
“Gölcük Belediyesi 8. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve
yürütülücüğü de Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından
gerçekleştirilecektir.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS NEDİR?
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi
durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller,
anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir.
Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle,
doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara
kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya
katkıda bulunur.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN AMAÇLARI:
• Somut Olmayan Kültürel Mirası korumak;
• Somut Olmayan Kültürel Miras’ın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin
somut olmayan kültürel mirasa duyulan saygısını yükseltmek;
• Somut Olmayan Kültürel Miras’ın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde
duyarlılığı artırmak, karşılıklı değerbilirliği sağlamaktır.
• “Koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına
gelir. Bu kavram; kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme,
güçlendirme, eğitim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarma gibi yöntemleri içerir.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI:
a) Somut Olmayan Kültürel Miras’ın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler
ve anlatımlar;
b) Gösteri sanatları;
c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;
d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar;
e) El sanatları geleneği.

KATEGORİ ve BÖLÜMLER:
Yarışmamız; Sayısal (Dijital) kategoride ve 2 (iki) bölümlü olarak düzenlenmektedir:
A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA. Gölcük
Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD), bu yıl 9.’sunu gerçekleştirecekleri
yarışma serisi ile Ocak 2006’dan bu yana taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmayı planlamaktadır.
B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB. Gölcük sınırları
içerisinde bulunan D-130 Karayolu’nun alt kısmında yer alan Kavaklı, Gölcük,
Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı şehir merkezindeki günlük yaşam, ticari hayat, sosyal,
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin belgelenmesidir.

KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcileri dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine
kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken
katılımcılara açıktır.
• Her katılımcı, her kategori için en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
yarışmaya katılabilir.
• Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğraf
belge niteliği taşıyacağından, fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul
edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin
takdiri esastır.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş ve yarışma organizasyonları dışında yayınlanmış olması
ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
• Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural
ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz.
• Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya
katılamaz.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Gölcük Belediyesi’nin
www.golcuk.bel.tr ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin www.gfsd.org.tr internet sitesi ile
TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
• Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından
basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve
sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Gölcük Belediyesi ve GFSD tarafından gerekli
görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde;
Gölcük Belediyesi ve GFSD ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
• Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş
fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
• Yarışma sonuçları Gölcük Belediyesi’nin www.golcuk.bel.tr ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema
Derneği’nin www.gfsd.org.tr internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme
kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Gölcük Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır.
Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Gölcük Belediyesi,
Gölcük Belediyesi’nin işbirliği yaptığı kurumlar ve GFSD’ye yayınlarında isminin ve eser adının
kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı
olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye
giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Gölcük Belediyesi ve GFSD’ye
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Gölcük Belediyesi ve GFSD ile eser sahibinin
olacaktır.
• Gölcük Belediyesi ve GFSD bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde
duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflarla
kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu
madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Gölcük Belediyesi ve GFSD’nin hiçbir
sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
• Gölcük Belediyesi ve GFSD uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak sergileme bedeli kadar bir
bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları,
fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar
bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.
• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Gölcük Belediyesi ve GFSD katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Ödül ve sergileme ücretleri Ödül Töreni’nde nakit olarak ödenecektir. Ödül törenine katılamayan
ödül ve sergileme sahibi fotoğrafçılara şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun
istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden
itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,
telif vb herhangi bir talebi olamaz.
• Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram
vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca
ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Uyuşmazlıkların çözümünde Gölcük Belediyesi, GFSD ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki
ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul
Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının
yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine
sonradan itiraz hakkı yoktur.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
• Fotoğraf dosyaları, Gölcük Belediyesi www.golcuk.bel.tr ve GFSD’nin ve www.gfsd.org.tr web
sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden yüklenecektir.
• Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
• Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa
kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 1 Mb’den az olmayacak ve 4 Mbyi de
aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
• Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

İsimlendirme: 4 / 5
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
• Dosyaların isimlendirilmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve
alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler
küçük olmalıdır.
• Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
• Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi)…
• Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Bölüm A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel
Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA; Bölüm B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli
veya Siyah-Beyaz) > DB).
• Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _).
• Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” isimli katılımcının A bölümü için çektiği “düğün” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRoeyilDA1_dugun”, B ölümü için çektiği “ılıca” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilDB1_ilica” gibi
olur…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması durumunda [email protected] adresinden iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gölcük Belediyesi ve GFSD
sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 06 Kasım 2017 saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 10-11 Kasım 2017
Sonuç Bildirimi : 13 Kasım 2017
Ödül Töreni ve Sergi : Sonuç bildirimi ile birlikte tarihi açıklanacaktır.

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Bölüm A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA;
• Nevzat ÇAKIR (AFIAP) İFSAK Onur Üyesi
• Nedim DÖVENCİOĞLU Fotoğraf Sanatçısı, GFSD
• Cihan KARACA Fotoğraf Sanatçısı, (EFIAP)
• Şakir SATIR Fotoğraf Sanatçısı, GFSD
• Maruf ŞİNİK Fotoğraf Sanatçısı, Eğitmen
Bölüm B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB)
• Sadık ÜÇOK Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK-FOTOGEN
• Burak ŞENBAK (EFIAP/b GPU Hermes, Hon.SSS) Fotoğraf Sanatçısı
• Şahin KARAKAYA Fotoğraf Sanatçısı, GFSD
• Recep YÜKSEL Fotoğraf Sanatçısı, KASK
• Zafer KANPARA Fotoğraf Sanatçısı, Gölcük Kent Konseyi
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır

ÖDÜLLER:
Bölüm A- Sayısal: “Somut Olmayan Kültürel Mirasımız” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DA
• Birincilik 4.000.- TL + plaket
• İkincilik 3.000.- TL + plaket
• Üçüncülük 2.000.- TL + plaket
• Mansiyon (3 adet) 500.- TL + plaket
• Sergileme (en fazla 24 eser) 100.- TL
Bölüm B- Sayısal: “Donanma Kenti Gölcük” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DB)
• Birincilik 3.000.- TL + plaket
• İkincilik 2.000.- TL + plaket
• Üçüncülük 1.000.- TL+ plaket
• Mansiyon (3 adet) 500.- TL + plaket
• Sergileme (En fazla 24 eser) 100.- TL

YARIŞMA İLETİŞİM/SEKRETERYA:
İsmail İKİZ +90 532 3735836 GFSD YK Başkanı [email protected]
Erman SUAN +90 549 735 2654 Gölcük Bel – Bilgi İşlem Md. [email protected]
Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2017-054” numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three × four =