Göbeklitepe Araştırma Projeleri Yarışması

ÖZEL SARAÇ İLGİ OKULLARI FEN VE ANADOLU LİSESİ
GÖBEKLİTEPE ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. İlk defa yapılacak olan Göbeklitepe Proje Yarışması Şanlıurfa İl genelinde resmi ve özel okul öğrencileri ile Bilim Sanat kurumları için fen öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

2. Yarışmaya, Şanlıurfa İl genelinde öğrenim gören lise ve dengi resmi ve özel okul öğrencileri katılabilir.

3. Göbeklitepe Proje Yarışmasına İlgi Okulları Anadolu ve Fen lisesi öğrencileri veya öğretmenlerinin yönlendirdiği başka okul öğrencileri katılmayacaktır.

4. Araştırma Projeleri ;Enerji Verimliliği (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Maker ) alanından hazırlanacaktır.

5. Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.

Öğretmenin öğrencileri yönlendirmek yerine onlar adına karar alması ve uygulama yapması özgüvenlerini zedeleyeceği gibi proje çalışmalarıyla oluşturulmak istenen eğitim-öğretim süreçlerini aksatacaktır. Bu bağlamda öğrencinin yapmadığı anlaşılan projeler elenecektir. Araştırma Projeleri Yarışmasının, bilim ve araştırma kültürünü geliştiren eğitim-öğretim etkinlikleri olduğunu unutulmamalıdır.

6. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 2 öğrenci ve 1 öğretmen). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.

7. Göbeklitepe Araştırma Projesi Yarışmasına başvuracak öğrenciler Proje Başvurularını www.ilgiokullari.k12.tr web adresinden 15 şubat2019 – 31 mart 2019 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.

Ayrıca;
• En fazla 8 sayfalık Proje Raporu,
• Projelerin özetlendiği en fazla 3 dakikalık Video Dosyası, (Videoda öğrencinin projesini anlattığı sunumunun olması gerekmektedir. Slayt,
farklı bir görsel yada bağlantı konmaması)
Başvuru sahibi öğrenci(ler), danışman öğretmenin imzaladığı ve okul
müdürünün imzalayarak onayladığı belge online başvuru sistemine yüklenecektir.

8. Projeler İlgi Okulları kanalıyla, üniversite öğretim üyelerinden oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

9. Kurul, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak değerlendirilir.

10. Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.

11. Sergiye katılması uygun görülen başvuru sahibi, projesi ile ilgili bütün sergi malzemesini kendisi getirmek zorundadır. İlgi Okulları, sergileme için yalnızca masa ve pano sağlayacaktır.

12. Yarışmada birinci , ikinci ve üçüncü olan projelere ödül verilecektir. Derece alan öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere ve/veya Okul Müdürlüklerine katılım belgesi ve anı plaketi takdim edilecektir.

DERECELER ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Takıma 1500 tl, danışman öğretmene çeyrek altın
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Takıma 1000 tl, danışman öğretmene çeyrek altın
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Takıma 500tl, danışman öğretmene çeyrek altın

13. Sergi süresince, öğle yemekleri kurumumuzca verilecektir.

14. Sergi 26 Nisan 2019 tarihinde İlgi Okulları Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

15. Web Adresi : www.ilgiokullari.k12.tr
E-posta : proje@ilgiokullari.k12.tr
Başvuru Adresi : Özel Şanlıurfa Saraç İlgi Okulları , Seyrantepe Mah. 8009. Sok. No:2 63290 Karaköprü / Şanlıurfa

Başvuru Formu

 

BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NE DEMEKTİR?

Bilim, insanoğlunun ilk çağlardan başlayarak günümüze kadar düzenli olarak biriktirdiği bilgiler bütünüdür. Bu bilgiler, insanların kendilerini ve çevrelerindeki tüm varlıkları anlamak, meydana gelen olayları açıklayabilmek amacıyla yaptıkları çalışmaların bir birikimidir.

Bilime, dünyanın değişik yerlerinden pek çok bilim adamının katkısı olmuştur ve olmaya devam edecektir. “Çok sayıda bilim adamının ortak çalışmasının sonucu” diye niteleyebileceğimiz bilimin temelinde, insanın düşünme yeteneği, yaratıcılığı ve sistemli çalışması yatmaktadır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

 1. Araştırılacak konu saptanır.
 2. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar incelenir.
 3. Araştırılacak olayın gözlemlenmesi amacıyla ön deneyler yapılır,
  uygulanacak deney yöntemleri ve yapılacak deneyler planlanır.
 4.  Deneylerden elde edilen bilgiler düzenlenir
 5.  Düzenlenen bilgiler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı
  araştırılır.
 6. Elde edilen bulgular ışığında hipotezler kurulur.
 7. Elde edilen anlamlı ilişkiler incelenip tartışılarak belirli sonuçlara varılır.
 8. Varılan sonuçlar ve elde edilen bulgular bilim adamlarına ve gelecek
  kuşaklara aktarılmak üzere yazılı hale getirilir.

PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR?

Yaptığınız proje çalışmasının en önemli adımlarından birini, araştırma konunuzla ilgili hazırlayacağınız proje raporu oluşturur. Proje raporu, gözlem, deney ve ölçüm sonuçlarının kaydedilerek, elde edilen sonuçların yazılı olarak ortaya konmasıdır. Çalışmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgiler, böylece korunacak, başkalarına ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Ayrıca yaptığınız çalışmanın değerlendirilmesinde raporunuzun önemli rolü olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız.

2019 yılında gerçekleştirilecek olan yarışmada da projeler; özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde; sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçlarının teknolojik uygulamalara katkısı ve yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği bakımından değerlendirilecektir. Bu nedenle gerek yazım ve gerekse içerik bakımından raporunuzun yazılımına çok özen göstermelisiniz.

Proje raporunda gereksiz uzatma ve tekrarlara kesinlikle yer vermeyiniz. Raporunuz A4 kağıda, alt, üst, sağ ve sol marjinler 2.5 cm olmak üzere, Times New Roman 11 punto ve tek aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Raporunuzu aşağıdaki sıraya uyarak yazınız.

ÖRNEK PROJE RAPORU

Projenin Adı

Kısa ve öz olarak tek bir cümle şeklinde yazılmalı, yapılan çalışma hakkında fikir verecek bir ad olmalıdır.

Giriş ve Amaç

Bu kısımda, projenizin konusunu, kuramsal temellerini, gerekçesini ve hedeflerini belirtiniz. Sizi projeye yönelten etkenleri, projenin gerçekleşmesi ile ulaşmak istediğiniz sonuçları, hedeflerinizi açıklayınız. Projenizde ele aldığınız konuda başka araştırmacıların daha önce yapmış olduğu çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın, diğer çalışmalardan hangi yönleriyle farklılıklar gösterdiğini belirtiniz ve projenizin özgünlüğünü açıkça belirtiniz.

Araç ve Yöntemler

 • Bu kısımda,
 • Proje çalışmanızda izlediğiniz yolu,
 • Kullandığınız materyal ve ölçüm aletlerini,
 • Kullandığınız araç ve yöntemlerin projeniz hedeflerine ulaşmak için yeterliliğini,
  • Yaptığınız deneyleri (Gerek görürüseniz deneyin akışını şematik olarak veriniz),
  • Kontrollü deneyleri nasıl yaptığınızı (Biyoloji projelerinde deney gruplarını ve gruplarda yapılan uygulamaları ayrı ayrı belirtiniz),
  • Verileri toplama ve istatistiksel değerlendirme yöntemlerinizi,
 • Sonuçlarınızdaki olası hatayı ve hata kaynaklarını,
 • Gözlemlerinizi,
 • Grafikleri çizmek için yaptığınız hesaplamaları kısaca ve anlaşılır bir dille yazınız.

Sonuçlar ve Tartışma

Bu bölümde proje çalışmanızdan elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Bu bölüm, raporunuzun en önemli kısmıdır. Bulgularınız; sayısal değerler, matematiksel
eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Sayısal sonuçlarınızı, uluslararası birim sistemine uygun olarak ve mümkün olduğunca çizelgeler ve grafikler şeklinde veriniz.

Bulgularınızı tartışırken geçerlilik sınırlarını da belirtiniz ve sonuçları olumsuz yönde etkileyen nedenler varsa bunları açıklayınız. Kendi bulgularınızı, konunuzla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların bulgularıyla karşılaştırınız. Yaptığınız çalışmayla amacınıza ne ölçüde ulaştığınızı belirtiniz. Aynı konuda yapılabilecek diğer çalışmalardan da söz ederek, konuya ilgi duyanlara yol gösterecek önerilerde bulununuz.

Proje sonuçlarının temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı varsa bunu açıklamaya önem veriniz. Sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği mümkün görülüyorsa, bunu, söz konusu potansiyeli irdeleyerek açıklayınız.

Yararlanılan Kaynaklar

Bilimsel araştırmalarda kaynak göstermek bir yandan bilim etiğinin, diğer yandan da çalışmanın ve dayandığı temellerin doğruluğu ve güvenilirliğini desteklemenin bir gereğidir.

Bir bilimsel çalışmada kaynak göstermenin amaçları “Bir Bilimsel Çalışmada Neden Kaynak Gösterilir?” başlığı altında açıklanmıştır.

Teşekkür

Sağladıkları teknik yardım, donanım, malzeme vb. için teşekkür etme gereği duyduğunuz kişilere ve/veya kurumlara, sağladıkları desteği kısaca belirterek bu bölümde teşekkür edebilirsiniz.

PROJE ÖZETİ VİDEOSU NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Proje ekibinin, en fazla 3 dakika süreli bir video çekimi ile projelerini özetlemeleri beklenmektedir. Çekim, bir video kamera ile yapılabileceği gibi, bir mobil telefon ile de yapılabilir. Proje Özeti Videosu, MP4 formatında olmalı, Proje Başvuru Formu ve Proje Raporu ile birlikte son başvuru tarihine kadar www.ilgiokullari.k12.tr sayfasında elektronik olarak sunulmalıdır.

PROJE SUNUMUNDA DİKKAT EDİLECEK BAZI NOKTALAR

 • Sunumunuz, yalın bir şekilde ifade edilen Giriş, Yapılan Çalışma ve Sonuç
  bölümlerinden oluşmalıdır. Bu bölümler arasındaki ilişki iyi kurulmalıdır.
  • Sunumunuzu çok fazla yazılı metinle, fotoğrafla doldurmayınız.
 • Sunumunuzu ilginç kılmak için fotoğraf, animasyon, ses ve video
  uygulamalarıyla destekleyebilirsiniz.
  • Sunum dosyanızı ve bunun sözel anlatımını özenle hazırlayınız.
 • Sunumunuzu birkaç kez prova ediniz. Dinleyenlerin geri bildirimi ile
  sunumunuzu (sunum dosyanızı, sunum planınızı, anlatımınızı ve beden
  dilinizi iyileştiriniz); provalar, sunum için ayrılan süreye uymanızı da
  kolaylaştıracaktır.
 • Sunumunuzun başlangıcında; projenizin adını, adınızı, soyadınızı ekip
  arkadaşlarınızı, danışman öğretim üyenizi ve okulunuzu belirtiniz.
  • Dikkat çekici bir giriş yapıp, konunun önemini çarpıcı bir şekilde açıklayınız.
  Yaptığınız çalışmayı, ulaştığınız sonuçları ve bu sonuçların etkilerini
  özgünlüğü ön plana alarak, yalın bir dille ve ayrıntıya girmeden anlatınız.
  • Sunum dosyanızda yazılanları bire bir okuyarak sunum yapmayınız.
 • Sunumunuz sırasında dinleyiciler ile göz teması kurunuz.
 • Gülümsemek, gülümsetmek sunumunuza ilgiyi artıracaktır. Kendinizden emin olunuz. Dinleyiciye sırtınızı dönmeyiniz.

BİR BİLİMSEL ÇALIŞMADA NEDEN KAYNAK KULLANILIR?

1.Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmayı yapan kişinin katkısının neler olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin gerçek sahiplerinin hakkını vermek,
2. Araştırmacının savunduğu görüşleri ve/veya ulaştığı sonuçları desteklemek,
3.Okuyucuya verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda denetim olanağı sağlamak,
4. İlgili konuda yeni araştırmalar yapmak isteyenlere başvurabilecekleri kaynaklar sunmak,amacıyla bilimsel çalışmalarda kaynak kullanılmalıdır.

Kaynak gösterilirken mutlaka gösterilen kaynak ile ilgili bilgiler eksiksiz ve doğru olarak verilmelidir.

ÇALIŞMANIZDA YARARLANDIĞINIZ KAYNAKLARI
NASIL GÖSTERMELİSİNİZ?

Bir Kitabı Kaynak Gösterdiğinizde;

Yazarın Soyadı Adı (veya adının baş harfi ve nokta), Kitabın adı, varsa
derleyen, hazırlayan veya çevirenin adı ve soyadı, baskı sayısı, Yayınevi (veya
yayınlayan kurum), Yayın yeri, Yayın tarihi belirtilmelidir.