Gevher Nesibe Tıp Yarışması

GEVHER NESİBE TIP YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

Gevher Nesibe Tıp Yarışması Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen, amacı öğretim elemanları ve öğrencileri bilimsel araştırmaya teşvik etmek, fakültemizde yapılan bilimsel araştırma sayı ve kalitesini arttırmak olan kurum içi bir yarışmadır. Yarışma ödülü her yıl Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenir.

Yarışma komisyonu bir Dekan Yardımcısı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Erciyes Tıp Dergisi Editör veya Editörler Kurulundan bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Yarışma komisyonu yarışma takvimini, yarışma jürisini, değerlendirme kriterlerini, başvuru yapılan çalışmaların yarışmaya uygun olup olmadığını ve hangi kategoriye dahil edileceğini belirler.

Yarışma jürisi her yıl yarışma komisyonu tarafından yeniden belirlenir. Yarışma jürisi her kategori için ayrı olabileceği gibi yarışma komisyonunun takdirine göre tüm çalışmalar tek bir jüri tarafından da değerlendirilebilir ya da bir jüri birden fazla kategoriyi değerlendirebilir. Yarışmaya başvuran çalışmaların yürütücüleri veya yardımcı araştırmacıları jüri üyesi olarak görev yapamaz. Ancak zorunlu hallerde böyle bir durum ortaya çıkarsa jüri üyesi kendi adının olduğu çalışmanın değerlendirmesine katılamaz.

Yarışma;
1.Deneysel ve laboratuar çalışması,
2. Klinik çalışması,
3. Saha çalışması,
4. Öğrencilerin yaptığı veya katkıda bulunduğu çalışma olmak üzere dört kategoride yapılır.
Yarışmanın yapılabilmesi için her kategoride en az üç başvuru olmalıdır. Üçten az başvuru olduğunda yarışma komisyonu kararı ile kategoriler arasında birleştirme yapılabilir. Öğrenci çalışmalarında başvuru sırasında öğrencinin çalışmaya katkı derecesinin (Planlama, veri toplama, veri değerlendirme, yazım aşamalarında ne şekilde katkıda bulunmuş) belirtildiği danışman hoca raporunun da sunulması gerekmektedir. Çalışmanın herhangi bir aşamasında öğrenci katkısının olmadığı çalışmalar öğrenci çalışması olarak kabul edilemez.

Yarışma dili Türkçedir. Yarışmaya başvuran çalışmalar Erciyes Tıp Dergisi yazım kurallarına göre Türkçe olarak yazılmış olmalıdır. Eserin yazımı sırasında metin içerisinde, tıp camiası tarafından yaygın olarak kullanılmayan yabancı kökenli terimler veya kısaltmalar kullanıldığında, uygun Türkçe karşılığı parantez içerisinde verilmelidir. Eser 3 nüsha halinde sunulmalıdır.

Yarışma için önemli tarihler her yıl 6 ay önceden belirlenir ve yarışma ödülleri her yıl düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı törenlerinde verilir.

Yarışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim elemanları, öğrencileri ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin danışmanlık yaptığı doktora veya yüksek lisans öğrencilerinin fakültemizde yaptıkları çalışmalar katılabilir.

Yarışmacı hangi kategoriden katılmak istediğini başvuru sırasında beyan etmelidir. Ancak yarışma komisyonu değerlendirme sırasında beyan edilen kategoriyi uygun görmezse kategori değişikliğine karar verebilir.

Yarışmaya katılan çalışmaların yayınlanmamış olması gereklidir. Tebliğ edilen çalışmalar yarışmaya katılabilir.

Bir aday en fazla iki çalışmayla katılabilir. Her bir çalışma ayrı ayrı değerlendirilmeye alınır.

Başvuru sırasında çalışmayı kimin sunacağı belirtilmeli ve yarışma sırasında sunumu önceden ismi bildirilmiş çalışmacı yapmalıdır. Mecburi durumlarda sunum yapacak olan çalışmacı değişecekse yarışma komisyonuna dekanlık aracılığı ile önceden bildirilmelidir.

Sunumlar ilan edilen tarihte 10’ar dakikalık süreler içinde jüri üyeleri ve dinleyicilerin huzurunda yapılır. On dakikalık sürenin beş dakikası sunuma kalan beş dakikası da jüri üyeleri ve dinleyicilerle tartışma için ayrılmalıdır. Sunum sırasında jüri üyelerine çalışmayla birlikte sunumun da nasıl değerlendirileceğine rehberlik edecek olan değerlendirme kriterlerini içeren bir kontrol listesi verilir.

Değerlendirme şu şekilde yapılır: Jüri üyelerine çalışmayı nasıl değerlendireceklerini gösteren değerlendirme kriterlerinin içeren bir kontrol listesi ile birlikte çalışmalardan birer nüsha yarışmadan 1 hafta önce gönderilir. Jüri üyesine çalışma gönderilirken çalışmayı yapan araştırmacıların isimleri belirtilmez. Jüri üyeleri çalışmaları değerlendirir. Yarışma günü jüri üyelerine bir de sunumla ilgili kontrol listesi verilir. Jüri üyeleri sunum sırasında sunumla ve çalışma ile ilgili son değerlendirmelerini yapar ve puanlarını verir. Sunumlar bittikten sonra jüri toplanır ve jüri başkanı tüm jüri üyelerinden verdikleri puanları belirten kontrol listelerini imzalı olarak ister ve jüri önünde tüm çalışmaların elde ettiği puanlar açık bir şekilde hesaplanır. Eşit puan elde eden çalışmalar kendi aralarında jüri üyeleri tarafından tekrar değerlendirilir. Sonuçlar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak kapalı bir zarf içinde dekanlığa sunulur. Sonuçlar yarışma sırasında veya sonrasında yarışmacılara bildirilmez.