GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı (Program), Gençlik ve Spor Bakanlıgının
(Bakanlık) ülke gençligi için daha iyi yasam kosulları ve yeni fırsatlar saglamayı
amaçlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıstır ve 2012 yılını kapsamaktadır.
PROGRAMIN HEDEFLERİ
• Gençlerin kisisel ve sosyal gelisimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini
gerçeklestirmelerine imkân saglanması,
• Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalısmanın ve hosgörünün tesvik
edilmesi,
• Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin
katılımının tesvik edilmesi,
• Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin isleyisi
ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve
liderlik kapasitesine sahip olmaları konusunda desteklenmesi,
• Sosyal dıslanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,
• Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletisimlerinin daha saglıklı hale getirilmesi,
özgüvenlerinin, duyarlılıklarının ve yasadıkları topluma aidiyet duygularının gelistirilmesi,
• Gençlikle ilgili faaliyetleri bulunan sivil toplum kuruluslarının desteklenmesi,
• Gençlerin teknolojik yenilikler, internet ve sosyal aglar konusunda
bilgilendirilmesinin ve teknolojik yeniliklerin gençlerin kisisel ve sosyal gelisimine katkı
saglamak üzere kullanımının desteklenmesi,
• Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erisiminin kolaylastırılması, gençlik
faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin gelisimine katkı saglanması,
• Farklı ülkelerdeki gençler arasında karsılıklı anlayısın güçlendirilmesi
Programın hedeflerindendir. Teklif edilecek projelerin bu hedefleri gerçeklestirmesi
beklenmektedir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Programın uygulanmasında,
• Fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle ya da ekonomik, cografi ve kültürel
farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylastırılması,
durumlarının iyilestirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

• Gençlerin hareketliliginin artırılması,
• Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yasamın
dısına itilmis gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,
• Gençlerin demokratik yasama katılımının ve aktif yurttaslık bilincinin tesvik
edilmesi,
• Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletisiminde ve bir araya
gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birlestirici bir
vasıta olarak kullanılması
konularını içeren proje teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.
PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER
01-Hareketlilik Projeleri; gençlerin ülkemiz içindeki farklı sehirlere veya farklı
ülkelere hareketliligini destekleyen projelerdir. Uluslararası anlasmalar çerçevesinde bir ya da
bir kaç ülkenin katılımıyla karsılıklı olarak gençlik degisimi projeleri gerçeklestirilebilir. Bu
projelerde, daha önce ulusal ve uluslararası deneyimi olmayan gençlere öncelik tanınacaktır.
02-Gönüllülük Projeleri; fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanat gibi özelliklerinden
biri veya birkaçını proje çalısmaları için degerlendirebilecek durumda olan ve bunun
karsılıgında parasal kazanç beklentisi tasımayan gençlerin katıldıgı, toplumsal dayanısmayı
güçlendirmeye yönelik projelerdir.
03-Katılım Projeleri; gençlerin kendilerini ve tüm toplum kesimlerini ilgilendiren
yerel ya da ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılım bilinçlerini gelistirme ve
katılımlarını artırma amacına yönelik projelerdir.
04-Sosyal Uyum Projeleri; dezavantajlı gençlere yönelik sosyal içerikli projeler ile
gençlerin yasam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünlesmenin saglanması,
gençlerin ikili iliskilerde ve toplumsal iliskilerde psiko-sosyal yönlerden desteklenerek daha
saglıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetistirilmesini hedefleyen projelerdir.
05-Spor Projeleri; sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin
spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporda etik degerlerin korunması ile siddetin
engellenmesine yönelik projelerdir.
06-Girisimcilik Projeleri; belirli bir ticari faaliyetin gerçeklestirilmesini öngörmeyen
ve dogrudan kazanç saglamaya yönelik olmamak kaydıyla gençlerin meslek seçimi ve
hayatlarını kazanma asaması için özgüvenlerini, bilgi ve görgülerini artırmaya, inisiyatif

alabilme yeteneklerini gelistirmeye, gençlere girisimcilik ruhu ve bilinci kazandırmaya
yönelik projelerdir.
07-Kültür ve Sanat Projeleri; gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal
faaliyetler ile gençligin bu alanda ihtiyaç duydugu faaliyetlerin gelistirilmesi ve
desteklenmesine yönelik projelerdir.
08-Egitim Projeleri; gençlerin egitiminin desteklenmesine yönelik projelerdir.
09-Bilimsel Projeler; gençlerin bilim ve teknige ilgisini artırarak, ülkenin teknolojik
kalkınmasına ve bilimsel gelismesine katkı saglaması beklenen projelerdir.
10-Yenilikçi Projeler; yeni iletisim teknolojileri ve farklı çözümler kullanmak
suretiyle gençlerin sosyallesmesine ve farklı genç gruplarının kaynasmasına katkı saglamayı,
sosyal paylasımlarını yükseltmeyi amaçlayan projelerdir.
11-Arastırma Projeleri; gençlik alanında ihtiyaç duyulan arastırma çalısmalarını
desteklemeye yönelik projelerdir.
12-Muhtelif Projeler; Bakanlıgın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diger
konularda kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda
belirlenen hedef ve önceliklerin gerçeklestirilmesini amaçlayan projelerdir.