GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI TÜRK MÜZİĞİ YARIŞMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu talimatın amacı; Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan Türk müziği yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu talimat; Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri arası yapılan Türk müziği yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1)Bu talimatta yer alan;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,
b)Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
c)Daire Başkanlığı: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Dairesi Başkanlığını,
ç)Daire Başkanı: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Dairesi Başkanını,
d)Düzenleme Kurulu: Grup birinciliği ve Türkiye finali yarışmalarında Genel Müdürlük tarafından, il birinciliği yarışmalarında ise İl Müdürlüğü tarafından belirlenen, yarışmaları düzenlemek ve organizasyonla ilgili işleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,
e)Seçici Kurul: İl birinciliği yarışmalarında il düzenleme kurulları tarafından, grup birinciliği ve Türkiye finali yarışmalarında ise Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve değerlendirme yapacak üyelerden oluşturulan kurulu,
f)Genel Müdürlük Temsilcisi: Grup birinciliği ve Türkiye finali yarışmalarında Genel Müdürlüğü temsilen görevlendirilen kişileri,
g)Sorumlu Yönetici: İl Müdürlüğünce belirlenen; düzenleme kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi,
ğ)Seçici Kurul Üyeleri: Türk müziği alanında uzman, mesleki müzik eğitim kurumlarından mezun olmuş, Türk müziği konusunda akademisyen olan ve icra kurumlarında kadrolu profesyonel sanatçı olan kişilerden seçilen üyeleri,
h)İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,
ı)Grup Birinciliği: Grup birincilerinin belirlendiği yarışmaları,
i)Türkiye Finali: Grup yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin belirlendiği yarışmayı,
j)Katılımcı: Gençlik merkezlerine kayıtlı olup, bu yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan kişileri,
k)Repertuar: TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Repertuarında kayıtlı eserleri,
l)Bireysel İcra: Solo ses ve solo çalgı icrasını,
m)Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışmalar

Yarışmaya Katılma Şartları
MADDE 5- (1) Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışmalarına gençlik merkezlerine üye 14-29 yaş aralığındaki (14’ünden gün almış, 29 yaşını tamamlamamış) tüm gençler başvurabilirler.
(2) Bir önceki yıl yarışmaya katılarak grup birincisi olan; solo kız – solo erkek ses, solo çalgı icracısı bir sonraki yıl yarışmaya katılamaz.
Yarışma Kategorileri
MADDE 6- (1)Yarışmalar üç farklı kategoride düzenlenir;
a) 14 – 17 (14 yaşına girmiş ve 18 yaşından gün almamış),
b) 18 – 21 (18 yaşına girmiş ve 22 yaşından gün almamış),
c) 22 – 29 (22 yaşına girmiş ve 30 yaşından gün almamış).
Yarışma Dalları
MADDE 7- (1) Her üç yaş grubu için de aşağıdaki dallarda yarışmalar düzenlenir;
a) Solo kız ses yarışması,
b) Solo erkek ses yarışması,
c) Solo çalgı yarışması,
Yarışma Basamakları
MADDE 8- (1) Yarışmalar;
a) İl birinciliği yarışması,
b) Grup birinciliği yarışması,
c) Türkiye finali yarışması,
olarak 3 (üç) basamakta gerçekleşir.
(2) Bu kapsamda;
a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından 2016 Ocak ve Şubat aylarında yapılır. Dallarında birinci olan yarışmacılar, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanırlar.
b) Grup birinciliği yarışması; Genel Müdürlükçe 2016 Mart ve Nisan aylarında düzenlenir. Dallarında birinci olan yarışmacılar Mayıs ayında yapılacak olan Türkiye finali yarışmalarına katılmaya hak kazanırlar.
c) Türkiye finali yarışması; Genel Müdürlükçe düzenlenir.
Yarışmacılar
MADDE 9- (1) Yarışmalara katılacak katılımcılar repertuardaki bir eseri seslendirecek ve süre beş (5) dakika ile sınırlı olacaktır.
(2) Katılımcılar, T.C kimlik numaralarının yazılı olduğu bir kimlikle gençlik merkezlerine ait kimliklerini yarışmaya getirecek ve yarışma anında bu kimlikler, sorumlu yönetici tarafından Genel Müdürlük temsilcisine verilecektir.
(3) Solo kız ses ve solo erkek ses yarışmasına her yaş grubundan bir kız, bir erkek olmak üzere toplam 6 kişi katılır.
(4) Solo çalgı yarışmasında her yaş grubundan bir kişi olmak üzere toplam 3 kişi katılır.
(5) Katılımcılar, il grup ve Türkiye Finali’ne aynı eser ile katılmak zorundadır.
Yarışmalar
MADDE 10- (1) Grup birinciliği yarışmaları Salı günü yapılacak olup Pazartesi akşamı sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yapılacaktır. Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan ekipler yarışmaya alınmayacaktır.
(2) Teknik toplantıda kura çekilecektir. Kura ile belirlenen sıra değiştirilemez. Fakat
geçerli nedenlerle yarışmanın başlama saatine kadar yarışma yerine ulaşamayan veya yarışma
yerinde bulunduğu halde geçerli nedeni olan katılımcıların yarışma sırası Genel Müdürlük temsilcisinin uygun görmesi halinde yarışmanın sonuna alınır. Ancak, yarışma sonucu açıklandıktan sonra geçerli nedenler olsa bile yarışmaya katılım gerçekleşemez.
(3) Katılımcılar 2 gün önceden(Pazar) gelerek Grup yarışmalarının yapılacağı ili gezebilecek ve prova yapabileceklerdir.
Genel Esaslar
MADDE 11-(1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Türk müziği yarışma talimatına göre yapılır.
(2) Yarışma yerleri ve tarihleri; il birinciliği yarışmalarında İl Müdürlükleri tarafından, grup birinciliği ve Türkiye finali yarışmalarında ise Genel Müdürlük tarafından ilan edilir.
(3) Yarışmada seslendirilecek müzik türleri, repertuarda kayıtlı Türk halk müziği ve Türk sanat müziği ile sınırlıdır.
(4) İl birinciliği yarışmalarında İl Düzenleme Kurulları tarafından, grup birinciliği ve Türkiye finali yarışmalarında ise Genel Müdürlükçe belirlenen seçici kurul üyeleri görev yapar.
(5) Katılımcılar, başvuru formunda yer alan kategorilerden hangilerinde yarışmak istiyorlarsa, söz konusu kategorilerin hepsini ayrı ayrı işaretleyeceklerdir. (Ek-1)
(6) Yarışmaya başvuru için gençlik merkezlerine kayıtlı olmak zorunlu olup, özel teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez.
(7) Katılımcılar, yarışmaya tüm kategorilerde katılabilecekleri gibi isterlerse yalnız bir kategoride de katılabilirler.
(8) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği
yarışmalarına ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen tek bir ekip katılabilir.
(9) Yarışmalarda, Türk müziği çalgıları kullanılmalıdır. (Ek-2)
Özel Esaslar
MADDE 12-(1) Solo Kız – Solo Erkek Ses Yarışması;
a) Bu yarışma, geleneksel Türk müziği türlerine yönelik yapılır. Süre 5 dakikadır. Eser sayısı 1 ile sınırlıdır.
b) Bu kategoride, geleneksel Türk müziği türlerinden usulsüz (serbest) ölçü ile icra edilen uzun hava, gazel, kaside gibi türler münferit olarak icra edilebilir.
c) Geleneksel Türk müziği türlerinden usullü (ritimli) eserler okunurken, başta veya kıtalar arasında uzun hava, gazel, kaside gibi serbest türlerden örnekler yer almamalıdır.
ç) Soliste tüm çalgıların eşlik etmesi zorunludur. Solist, kendisi çalıp okumak istese dahi çalgı topluluğu soliste eşlik etmek zorundadır.
d) Değerlendirmede, ilgili müzik türünün ağız, yöresel icra, üslup, tavır ve yorum özelliklerine önem verilir.
(2) Solo Çalgı Yarışması;
a) Bu yarışma, geleneksel Türk müziği türlerine ve icrasına yönelik yapılır. Süre 5 dakikadır. Eser sayısı 1 ile sınırlıdır.
b) Bu kategoride, geleneksel Türk müziğinin usullü (ritimli) türlerinden eserler seslendirilir.
c) Geleneksel Türk müziği türlerinden açış, taksim gibi usulsüz (serbest) ölçülü formlardan seçilen icralar, tek başına seslendirilemez. Ancak, yarışma süresi içerisinde seslendirilecek ritimli ezgilerin başında ya da arasında serbest formların icrası mümkündür.
ç) Solo çalgı, tek başına icra yapar.
d) Değerlendirmede, ezgi önemli bir unsur olduğundan vurmalı çalgılar, solo çalgı kategorisine katılamaz.
e) Değerlendirmede, ilgili müzik türünün yöresel icra, üslup, tavır ve yorum özelliklerine önem verilir.
Yarışma Süresi ve Yarışma Süresine Uyma Zorunluluğu
MADDE 13- (1) Yarışma sırası gelen katılımcı en kısa zamanda yarışmaya başlamak için sahnede yerini alır.
(2) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurul üyeleri veya Genel Müdürlük temsilcisi yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme, Ödül, İtiraz, Disiplin Suçları ve Cezaları

Değerlendirme
MADDE 14- (1)Bütün kategorilerdeki yarışmalarda, değerlendirme belgesinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme belgesi; teknik (50 puan), yorum (35 puan) ve hazır bulunuşluk (15 puan) ana başlıkları olmak üzere üç boyutta puanlamaya tabi tutulur.

Tablo 1. Değerlendirme Belgesi
DEĞERLENDİRME BELGESİ
TEKNİK (%50) Puan YORUM (%35) Puan HAZIR BULUNUŞLUK (%15) Puan
Ritmik Bütünlük 10 Müzikalite 20 Akort 5
Entonasyon 10 Üslup 15 Sahne Disiplini-Kıyafet 5
Tavır 10   Eser Seçimi 5
Çalma ve Söyleme Uyumu 10    
Notaya Uygunluk 10    
TOPLAM 50 TOPLAM 35 TOPLAM 15

 

1)Teknik: Değerlendirme aşamasının 50 puanlık dilimini kapsar. Teknik boyutta bulunan her alt değerlendirme kategorisi, 10 puan üzerinden değerlendirilir.
a) Ritmik Bütünlük: Eserdeki tartımsal öğelerin, belli bir düzen ve kontrol çerçevesinde icra edilip bitirilebilme becerisidir.
b) Entonasyon: Seslerin, doğru frekans değerlerinde ve işitme aralığında seslendirilmesidir.
c) Tavır: Eserlerin ifadelendirilmesinde, yöresel kimliklerin ve karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan biçimsel özelliklerin icrada belirtilmesidir.
ç) Çalma ve Söyleme Uyumu: Eserin icra edilmesinde, çalgı topluluğunun ya da seslendirenlerin birbirleri ile olan uyumudur.
d) Notaya Uygunluk: Eserin, seçici kurul üyelerine sunulan notasına uygun icra edilmesidir.
2) Yorum: Değerlendirme aşamasının 35 puanlık dilimini kapsar. Yorum boyutunda bulunan Müzikalite kategorisi 20 puan, Üslup kategorisi ise 15 puan üzerinden değerlendirilir.
a) Müzikalite: Bir müzik eserinin anlamlandırılması ve dinleyenlere en iyi şekilde aktarılması, icracıların müziğin dinamiklerini (hız, gürlük, nüanslar) nitelikli ve uyumlu bir biçimde uygulamasıdır.
b) Üslup: Sanatçıya, yöreye ya da esere özgü renk, anlatım biçimi, tarz ve söyleyiş özelliği, biçem.
3) Hazır Bulunuşluk: Değerlendirme aşamasının 15 puanlık dilimini kapsar. Hazır bulunuşluk boyutunda bulunan her alt değerlendirme kategorisi, 5 puan üzerinden değerlendirilir.
a) Akort: Eser icrasında tüm çalgıların kendi içerisinde ve birbirleri ile olan ses uyumudur.
b) Sahne Disiplini-Kıyafet: Katılımcıların sahnedeki hal, eda, tavır, kılık kıyafet, sahneye yerleşme düzeni gibi tüm yarışma performansları boyunca uyguladıkları davranışlar.
c) Eser Seçimi: Katılımcıların yarışma şartnamesinde belirtilen eserler arasından performanslarına ve seçtikleri eserdeki anlatımı aktarabilme becerilerine yönelik eserleri belirlemesi ve eserin zorluk derecesidir.
Yarışmaların Değerlendirilmesi
MADDE 15- (1) Katılımcıların değerlendirilmesi esnasında, seçici kurul üyeleri birbirlerinden ayrı olarak otururlar ve değerlendirme yaparken konuşmazlar.
(2) Seçici kurul üyeleri, yarışma esnasında değerlendirme masasını terk edemezler. Bu kuralı iki defa ihlal eden seçici kurulun değerlendirmesi puanlamaya dahil edilmez.
(3) Seçici kurulun, değerlendirme belgesinde yapabileceği puanlama hatalarına yönelik düzeltmeler, düzenleme kurulu tarafından kontrol edilir. Düzenleme kurulu, seçici kurul üyesinin/üyelerinin puanlamada yapmış olduğu hatayı düzeltmek üzere değerlendirme belgesini geri gönderir. Gerekli düzeltmeler, seçici kurul üyesi tarafından yapılarak paraflanır. Değerlendirme belgesi, tekrar düzenleme kuruluna geri gönderilir ve sonuçlar düzeltmeler doğrultusunda ilân edilir.
Geçerli Değerlendirme Belgesinin Tespiti
MADDE 16-.(1) Katılımcıların tüm seçici kurulu üyelerinden aldıkları puanlara bakılır. Kurul üyelerinin belgeleri geçerli değerlendirme belgesi olarak kabul edilir ve aritmetik ortalaması alınır. Şayet, en düşük ve en yüksek puanlarda eş değer birden çok puan var ise Düzenleme Kurulu değerlendirmenin yeniden yapılması için değerlendirme belgelerini seçici kurul üyelerine iade eder. Seçici kurul üyeleri eş değer puanı son değerlendirmesiyle ortadan kaldırır.
(2) Değerlendirme belgelerine yönelik yapılacak işlemler, düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilir
Ödüller
MADDE 17- Yarışmalarda;
(1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan gruba İl Müdürlüklerinin uygun gördüğü ödül verilir.
(2) Grup birinciliği yarışmalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan katılımcılara katılım belgesi, başarı belgesi verilir.
(3) Türkiye finali yarışmasında, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan katılımcılara katılım belgesi ve başarı belgesinin yanı sıra Genel Müdürlükçe uygun görülen ödüller verilir.
(4) Ayrıca; Türkiye finali yarışmasına katılan bütün il müdürlüklerinin sorumlu yönetici ve yarışmacılarına da katılım belgesi ve yarışma hatırası (rozet, anahtarlık, kravat iğnesi, vb.) verilir.
(5) Yurtiçi ve Yurtdışı Yarışma, Şenlik ve Festivallere Katılma Ödülü: Genel Müdürlüğe gelecek tekliflere göre, Türkiye finali yarışmalarında derece alanlar, Genel Müdürlüğün bütçe imkânları çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı yarışma, şenlik ve festivallere gönderilerek ödüllendirilir. Genel Müdürlükçe düzenlenen Türkiye finali yarışmalarına katılan gençlik merkezleri ise, yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışma, şenlik ve festivallere kendi imkânları ile katılmak üzere izin verilir. Yarışmalara katılmayan veya denetimi yapılmayan katılımcılara, yurtdışında yapılan yarışma şenlik veya festivallere katılmak için çıkış izini verilmez.
İtirazlar
MADDE 18-
(1) İtirazlar, Türk müziği yarışma talimatındaki itiraz dilekçe örneğine uygun olarak Düzenleme Kuruluna yapılır (Ek-4).
(2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedilir.
(3) Yarışma ile ilgili itirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır.
(4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma sonuçları açıklandıktan hemen sonra yapılabilir. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.
(5) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır.
(6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.
Disiplin Suçları ve Cezalar
MADDE 19- (1) Yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;
a) Duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin,
b) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin,
c) Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların,
ç) Organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların,
d) Başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin bağlı bulundukları gençlik merkezleri yarışmaya alınmaz. Yarışma esnasında ve sonrasında bu durumlar saptandığında söz konusu katılımcılar değerlendirme dışı bırakılır.
(2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 yıl süreyle katılamazlar. Ayrıca, sorumlu yönetici ve yarışmacılar hakkında idari işlem yapılmak üzere kurumuna bilgi verilir.
(3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar da 1 yıl süreyle yarışmaya alınmazlar.
(4) Yarışma sonucunda Genel Müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar, Genel müdürlük ve İl müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşler

KURULLAR
Düzenleme Kurulu
MADDE 20-
1) İl Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu; İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığında, belirleyeceği 3 üyeden oluşur. İl birinciliği yarışmasını düzenler. Görevleri;
a)Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak,
b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,
c)Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,
ç)Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,
d)Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek,
e) Grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme formu ve il yarışması tutanağını uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek.(Ek-5)

2) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları; Daire Başkanı başkanlığında Bakanlık Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılarından oluşur.
Görevleri;
a) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. Bu kapsamda yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak,
b)Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik
bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek)
c) Seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme raporları düzenlemek ve bu raporları Genel Müdürlük temsilcine teslim etmek,
ç) Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlük temsilcisine teslim etmek.
Seçici Kurul
MADDE 21- (1) Değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır.
a) İl Birinciliği Seçici Kurulu; İl Düzenleme Kurulu tarafından seçilen ve üç (3) asil ve bir (1) yedek üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul İl Müdürlüklerince belirlenir.
b) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Seçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafından alanında uzman kişiler arasından seçilen, en az üç (3) asil ve bir (1) yedek üyeden oluşan kuruldur
(2) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan bir gün önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, yarışma ile ilgili iş ve işlemler gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.
(3) Seçici kurul üyeleri; yarışmaya katılan yarışmacıların değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını düzenleme kuruluna verirler.
Genel Müdürlük tarafından Yapılacak İşler;
MADDE 22-
1) Grup Yarışmaları ve Türkiye Finalini düzenlemek,
2) Grup Yarışmalarında ve Türkiye finalinde görev alacak seçici kurul üyelerini seçmek,
3) Yarışmalarda ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.
Grup Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:
MADDE 23-
1) Yarışmalar Salı sabahı 10:00’da başlayacak olup, buna uygun olarak hazırlanacak yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarışma tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en kısa sürede katılımcı illere iletilecektir.
2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.
3) Organizasyona katılacak illere ve düzenleme kurulu üyelerine İl imkânları ölçüsünde ekonomik barınma ve beslenme konularında yardımcı olunacaktır.
4) Organizasyona katılacak illere birer rehber görevlendirilecektir.
5) Grup Yarışması düzenlenecek iller, yalnızca kendi illerinden katılacak ekiplerin ve
yarışma günü görevlendirdikleri personelin kanunî harcırahlarını, Genel Müdürlükten gönderilecek ödenekten karşılayacaklardır. Diğer illerden gelecek ekiplere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
İl Müdürlükleri tarafından;
MADDE 24-
1) İl birinciliği yarışmalarını düzenleme, organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları yapma İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.
2) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi sorumlu yöneticisinin katılımı sağlanacaktır.
3) Katılımcı gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası yaptırılacaktır.
4) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan otobüsler tercih edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yarışmalarda İhtiyaç Duyulacak Mal ve Hizmetler

İl Birinciliği
MADDE 25-(1) İl Birinciliği yarışmalarında kullanılacak tanıtım ve görselleri tasarım ve temin işi Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek ve illere gönderilecektir.
Grup Yarışmaları ve Türkiye Finali
MADDE 26-(1) Grup yarışmaları ve Türkiye Finalinde ihtiyaç duyulan;
a) Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,
b) Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,
c) Sunum-Sunucu hizmeti işi,
ç) Jüri ve puanlama hizmeti,
d) İkram hizmetleri,
e) Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,
f) Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,
g) Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,
Genel Müdürlük tarafından temin edilecek olan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Talimatta Yer almayan Hususlar
MADDE 27- (1) Bu talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya, uygulama yapmaya ve talimatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye Genel Müdürlük yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu talimat Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu talimat hükümlerini Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü yürütür.

Başvuru formlarını indirmek için tıklayınız.