Gençlik Fotoğraf Yarışması

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF – Dİ) ‘‘İstanbul İİT Gençlik Başkenti’’ Programı Resmi Etkinliği “Hoşgörünün Fotoğrafı +” Gençlik Fotoğraf Yarışması /SERGİ
İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF – Dİ), fotoğrafçıları ve fotoğrafla ilgilenen herkesi, ‘‘İstanbul İİT Gençlik Başkenti’’ programı kapsamında düzenlenen “Hoşgörünün Fotoğrafı +” başlıklı Gençlik Fotoğraf Yarışması’na katılmaya davet ediyor. ‘‘İstanbul İİT Gençlik Başkenti’’ programı, İKGF – Dİ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçiriliyor. “Hoşgörünün Fotoğrafı +” yarışması, genç fotoğrafçılara sahip oldukları İstanbul vizyonunu paylaşmaları ve İstanbul’un ruhani, tarihi ve jeopolitik konumu ile İslam dünyası gençliğine kucak açmasının önemini anlatmaları için harika bir platform sunuyor. Program kapsamında uluslararası gençlik fotoğraf yarışması, gençlik festivali ve ödül töreni de düzenlenecektir. “Hoşgörünün Fotoğrafı +” Uluslararası Gençlik Fotoğraf Yarışması, gençleri ‘‘diyalog, hoşgörü ve gençlik’’ ana temalarından yola çıkarak; barış, birlik ve beraberlik, adalet, özgürlük, kardeşlik, dayanışma, kültür, sanat, tarih, teveccüh, ahlak ve fazilet gibi değerlerin ilerletilmesinde İstanbul’un ne ifade ettiğini anlatmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
YARIŞMA BÖLÜMLERİ: Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
KATILIM KOŞULLARI 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 2. Yarışma bütün dinlerden ve milletlerden 18-35 yaş arasındaki amatör ve profesyonel gençlerin katılımına açıktır. 3. Yarışmaya; İKGF – Dİ çalışanları, seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar katılamaz. 4. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. 5. Yarışmaya katılan eserler, fotoğrafçının tarihte pek çok önemli medeniyete başkentlik yapmış bir şehir olarak İstanbul vizyonunu yansıtmalı; özellikle de aşağıda belirtilen temalar çerçevesinde İstanbul’un sahip olduğu medeniyetler mirasına ve günümüzde modern İstanbul’un dünyaya verdiği mesaja odaklanmalıdır. a. Merhamet, adalet ve toplumsal bilinç de dahil olmak üzere İslami değerleri ve İslami Dayanışmayı teşvik etmelidir. b. Farklı dinler ve kültürler arasında barış, saygı ve hoşgörüyü yüceltmeli; farklı kesimlerden insanların bir arada yaşamasını teşvik etmelidir. c. Evrensel insanlık değerlerine küresel ölçekte tehdit teşkil eden unsurlar olan şiddet, terör ve adaletsizliğin kirli yüzünü gözler önüne sermelidir. 6. Katılımcılar sisteme yükledikleri fotoğrafların bir kopyasını almalı ve saklamalıdır. Sisteme yapılan kayıtlar başvuru sahiplerine geri gönderilmeyecek; ödül ve sergileme alamayan fotoğrafların kayıtları sistemden yarışmanın Sonuç Bildirim Tarihi’nden başlayarak 90 gün sonra silinecektir. 7. Fotomontaj ve kolaj çalışmaları yarışmaya katılamaz. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir. Yarışmaya gönderilen eserlerde manipülasyon kesinlikle kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların çekim sonrası dijital işleme programları ile işlenmesi, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek ölçüde kırpma, burn ve dodge araçları ile renk tonu ve ışık ayarları ile oynama, siyah-beyaz efekti uygulama, normal pozlama ve renk düzeltme işlemleri ile sınırlı olacaktır. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır
8. Katılımcı, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarıyla, her bir fotoğraf için, o fotoğrafın yarışma temasını nasıl yansıttığını açıklayan (150 kelimeyi geçmeyecek şekilde) kısa bir tanıtım yazısını İKGF – Dİ’ye gönderecektir. 9. Yarışmaya katılan eserler, aşağıdaki kriterler ışığında değerlendirilecektir:  Fotoğrafın mesajı;  Fotoğrafın ifade biçiminin özgünlüğü ve yaratıcılığı;  Fotoğrafın kompozisyonu;  Çekim ve sunum kalitesi. 10. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 11. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 12. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. 13. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır. 14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. 15. Yarışmaya gönderilen eserler; telif veya lisans hakkı ihlali teşkil eden ya da gizlilik, mahremiyet, yayın hakkı ve fikri mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere üçüncü şahısların haklarını ihlal eden unsurlar içeremez. Yarışmaya gönderilen eserler; uygunsuz, yakışıksız, müstehcen, nefret dolu, aşağılayıcı, karalayıcı, hakaret ve iftira içeren; bağnazlığı, ırkçılığı veya herhangi bir grup ya da kişiye karşı kin gütmeyi ve zarar vermeyi teşvik eden veya ırk, cinsiyet, din, milliyet, maluliyet, cinsel yönelim ya da yaş temelli ayrımcılığı teşvik eden veya hukuk dışı, kanun ve yönetmelikleri ihlal eden ya da kanun ve yönetmeliklere aykırı düşen unsurlar içeremez. 16. Dereceye girerek ödül alan fotoğraflar İKGF – Dİ’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan İKGF – Dİ’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir. 17. Yarışma sonuçları İslam Dünyası Gençlik Başkenti’nin web sitesi http://oicyouthcapital.com ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinde ilan edilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacak; özel olarak hazırlanacak Katalog ve Facebook sayfasında da yayınlanacaktır. 18. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde İKGF – Dİ’ye gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
3 / 4
19. İKGF-Dİ, eserlerin başvuru sistemine aktarılması ve sistemin yönetimi esnasında yaşanabilecek olası bir hata, atlama, kesinti, silinme, hata veya gecikmeden; iletişim ağında oluşabilecek hatalardan; yarışmaya katılan eserlerin çalınması, yok edilmesi veya sisteme girilen eserlere izinsiz erişim sağlanmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 20. İKGF-Dİ’nin kontrolü dışında yarışmanın yönetimini, güvenliğini, adilliğini, bütünlüğünü ya da düzgün bir şekilde yürütülmesini sekteye uğratabilecek ya da etkileyebilecek herhangi bir nedenden ötürü yarışmanın planlandığı gibi gitmemesi halinde, İKGF-Dİ yarışma sürecini etkilemeye çalışan birey(ler)in diskalifiye edilmesi, yarışmanın iptali, sonlandırılması, yarışmada değişikliklere gidilmesi veya yarışmanın askıya alınması konusunda hakkını saklı tutacaktır. 21. Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. 22. Bu yarışmaya katılanlar tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. 23. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda İKGF – Dİ, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, İslam Dünyası Gençlik Başkenti’nin web sitesi http://oicyouthcapital.com adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. 3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. 6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. 7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. 8. İsimlendirme: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D). 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
4 / 4
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı; çekildiği yer ve yılı da içerecek biçimde toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ”ın 2015’te İstanbul’da çektiği 1 no’lu eserinin isimlendirilmesi “TRomeryD1_2015_istanbul” biçiminde yazılabilir… 9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. 10. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İKGF – Dİ sorumlu olmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ Yarışma Başlangıç Tarihi : 12.11.2015 Son Katılım Tarihi : 05.12.2015 saat 23.00 (TSI) Seçici Kurul Değerlendirmesi : 09.12.2015 Sonuç Bildirimi : 11.12.2015 Ödül Töreni ve Sergi : 1.Tur: 16-20.12.2015; 2.Tur: 01-07.02.2016
JÜRİ (ada göre alfabetik sırayla)  Behiç GÜNALAN  Cengiz KARLIOVA  Ersin ALOK  Musa AKGÜL  Neslihan YAZICILAR  Sevinj İSKENDEROVA  Ümit VARLI Seçici Kurul/Jüri, en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ
ÖDÜLLER  Birincilik ödülü 2500 ABD doları  İkincilik ödülü 1200 ABD doları  Üçüncülük ödülü 800 ABD doları  İİT Gençlik Başkenti Özel Ödülü 500 ABD doları
YARIŞMA SEKRETERYASI Kurum adı : İKGF-Dİ Yetkili Kişi : MUSA AKGÜL Telefon : 00905068516971 E-posta : musaaibu@gmail.com
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından TFSF 2015/098 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi yer alacaktır.