Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması

Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması

GENEL BİLGİLER

GİRİŞ ve AMAÇ

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Gazi Üniversitesi ortaklığında işbirliğine girilen proje kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve Gazi Üniversitesi’nin kadına vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuştur.

HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir Konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.

HAK-İŞ’in ‘yeni’ olarak tanımladığı süreç, bilimsel ve sistematik olmayı, katılımcı-demokratik ve çoğulcu bir yapıyı, gerçeklere ve gelişmelere açık olmayı, sloganlar yerine üretmeyi ve politika oluşturmayı, teklif etmeyi ve gerçekleştirmeyi ifade etmektedir.

Bunun için daha çok araştırmaya, incelemeye, sistematik düşünceye ve bilimsel çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.

HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışmayı benimsemişlerdir. Bu çalışma kültüründe tenkit yerine teklif, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. Bu çerçevede HAK-İŞ, sendikal hayatta, proje bazlı çalışma kültürünü yaygınlaştıracaktır.

HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir.

HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır.

HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; güçlü ortaklık, etkin işbirliği, katılımcı anlayış, birlikte çalışma gibi unsurları, işgücü piyasasının yapısı, yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar, insan odaklı bütünsel yaklaşım, iletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır.

Gazi Üniversitesi, Gazi Mustafa Kemal’in adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Gazi Üniversitesi’yle HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işbirliği içinde olması; HAK-İŞ’in yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençlerin, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğine vurgu yapmaktadır.

HAK-İŞ, iyi eğitilmiş, çalışma hayatına kazandırılmış gençlerin toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı; zararlı alışkanlıklardan uzak yetişmiş insan gücü olacağına inanır.

Bu bağlamda HAK-İŞ Konfederasyonu ve GAZİ Üniversitesi ortaklığında protokolle imzalanmış olan işbirliğimiz, düzenli ve sürdürülebilir bir çalışmayı hedeflemektedir.

1-Tema Fikri Proje Yarışması’nın düzenleyici tarafları; HAK-İŞ Konfederasyonu ve GAZİ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezidir.

2-Tema Fikri Proje Yarışması ile; T.C. Üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmakta olan öğrenciler arasında yarışma konusu olarak belirlenen 4 ana temaya ilişkin toplumsal farkındalık oluşturmak ve daha etkin rol alabilmeleri için fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Buna uygun olarak, öğrencilerin teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve uygulanabilir olan fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.

3-Tema Fikri Proje Yarışması’na, Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.

4-Yarışmaya, bireysel olarak ve en fazla 1 (bir ) kişi, 1(bir) tematik başlığa proje sunulabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.

Yarışmaya başvuranların, başvuru formunda yer alan ön başvuru tablosunu; ad-soyad, üniversite, bölüm, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje adı bilgilerini eksiksiz doldurmaları zorunludur. Yanlış/eksik veya hatalı beyan durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

5-Yarışmaya başvuranlar, Başvuru Formundaki tüm soruları eksiksiz doldurmalıdır.

6-Yarışmanın sonuçlarına göre ilk üç sıralamaya giren projelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri yanında “Başarı Belgesi” ve HAK-İŞ Konfederasyonunun ilgili birimlerinde 1 (bir) aylık staj imkânı verilecektir.

İÇERİK VE DEĞERLENDİRME
Tema Fikri Proje Yarışması’nın tematik başlıkları aşağıdaki gibi olup, proje tematik başlıklardan sadece biri için sunulacaktır;

1-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Tema Fikri Projesi

2-Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Tema Fikri Projesi

3-Engellilik ve Kadın Farkındalık Tema Fikri Projesi Projesi

4-Yaşlılık ve Kadın Farkındalık Tema Fikri Projesi Projesi.

Yarışma Takvimi şu şekildedir;

Tema Fikri Proje Yarışması Başvuru Tarihi 15 Ocak 2018 – 20 Şubat 2018
Tema Fikri Proje Yarışması Değerlendirme Tarihi 22 Şubat – 3 Mart 2018
Tema Fikri Proje Yarışması Açıklanma ve Ödül Tarihi 8 Mart 2018
Tema Fikirleri’nin ön inceleme ve yapılacak sunumların değerlendirilmesinde kadın çalışmalarına katkı sağlayabilecek ve uygulanabilir projeler olması ışığında aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır;

Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşım %25
Tema Fikri Projesi’nin Uygulanabilirliği %25
Tema Fikri Projesi’nin Yaratacağı Katma Değer %20
Tema Fikri Projesi’nin Paydaşlara Etkisi %15
Tema Fikri Projesi’nin Kültürel Katkısı %15
ÖDÜLLERİN HAK İŞ KONFEDERASYONU VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNDE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

1. TEMA FİKRİ 5.000. TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

2. TEMA FİKRİ 3.000.TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

3. TEMA FİKRİ 2.000. TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

4. MANSİYON ÖDÜLÜ: 1000. TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

5. BAŞARI BELGESİ: HAK-İŞ GENEL BAŞKANI VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

Anasayfa