Gençler Arası Türk Müziği Yarışması

Gençler Arası Türk Müziği Yarışması

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

GENÇLER ARASI TÜRK MÜZİĞİ YARIŞMA TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençler Arası Türk Müziği yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu talimat; Gençler Arası Türk müziği yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri,

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden oluşan ve Türk Müziği yarışmalarını düzenleyen ve organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu,

Seçici Kurul: İl, Grup ve Türkiye Finalinde yarışacak gençlerin performansını değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurulu,

Sorumlu Yönetici/İl Türk Müziği Sorumlusu: İl Müdürlüğünce belirlenen; düzenleme kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri,

Seçici Kurul Üyeleri: Türk Müziği alanında uzman veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçı olan kişilerden seçilen üyeleri,

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Grup Birinciliği: Grup birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Türkiye Finali: Grup yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin belirlendiği yarışmayı,

Katılımcı: Yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan kişileri,

Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

ifade eder

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALAR

 

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

Gençler Arası Türk Müziği Yarışmalarına gençlik merkezlerine 2017 yılı ile önceki yıllarda üye olmuş; 18-23 (2000 ila 1995 doğumluları)  ve 24-29 yaş aralığındaki (1994 ila 1988 doğumluları) tüm gençler başvurabilirler.

 

Yarışma Kategorileri

Madde 6-

Gençler Arası Türk Müziği Yarışmaları;

1) 18-23/24-29 Yaş Solo Kız Ses

2) 18-23/24-29 Yaş Solo Erkek Ses

3)18-29 Yaş ‘Özgün Yorumlama’ olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenecektir.

*Özgün Yorumlama: Müzik alanında önceden seslendirilmiş bir eserin farklı müzik argümanları ile özgün bir şekilde yeniden icra edilmesidir. Özgün yorumlamaya ilişkin diğer hususlar talimatın “özel esaslar” başlıklı 14. Maddesinde izah edilmiştir.

 

Yarışma Basamakları

Madde 7-

1) Yarışmalar;

 1. a) İl birinciliği yarışması,
 2. b) Grup birinciliği yarışması,
 3. c) Türkiye Finali yarışması

Olmak üzere 3 basamakta yapılacaktır.

2) Bu kapsamda;

 1. a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında yapılır. Birinci olan kişi, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır.
 2. b) Grup birinciliği yarışması; Genel Müdürlükçe 2018 Mart ve Nisan aylarında düzenlenir. Grup yarışmalarında yarıştığı kategoride en yüksek puanı alan ilk 5 kişi Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazanır.
 3. c) Türkiye finali; 12 Mayıs 2018 tarihinde Genel Müdürlükçe düzenlenir.

 

Yarışmacılar

Madde 8-

1) Katılımcılar; İl yarışmasında icra ettiği eseri Grup Yarışması ve Türkiye Finalinde değiştirebilme hakkına sahiptir. (İcra edilecek eser 3 aşamada da katılımcının talebi doğrultusunda değiştirilebilir ancak eser değişikliği Grup Yarışmasından önce Düzenleme Kuruluna sözlü/yazılı olarak bildirilmesi gerekir.)

3) 2018 yılı Türk Müziği yarışmasına önceki yıllarda derece almış performanslardan sadece Türkiye finalinde birinci olanlar tekrar katılamaz. İkinci ve üçüncü olanlar ise yeniden katılma hakkına sahiptir. Geçmiş yıllarda Türkiye birinciliği elde ettiği halde yaş kategorisinden bir üst kategoriye geçen yarışmacılar tekrar başvurma hakkına sahiptir.

 

Yarışma Takvimi

Madde 9-

Grup finalleri ile Türkiye Finali’nin yapılacağı iller ve tarihler aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.

 

              

  YER TARİH
1 Karadeniz Bölge Finali Rize 13 Mart 2018
2 Doğu Anadolu Bölge Finali Erzincan 20 Mart 2018
3 Güneydoğu Anadolu Bölge Finali Mardin 27 Mart 2018
4 Akdeniz Bölge Finali Adana 03 Nisan 2018
5 İç Anadolu Bölge Finali Kayseri 10 Nisan 2018
6 Ege Bölge Finali İzmir 17 Nisan 2018
7 Marmara Bölge Finali İstanbul 24 Nisan 2018
8 TÜRKİYE FİNALİ ANKARA 12 Mayıs2018

 

Grup finallerinin yapılacağı yerlerdeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri yarışmanın duyurusu ve izleyici temini konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

Ayrıca yarışmaların gençlere duyurulması ve gençlerin salona ulaşımlarının sağlanması hususunda İl Müdürlükleri; Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve KYK İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Grup finallerine katılacak iller yarışma günlerinden bir gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova yapacak olup yarışmalarının bittiği gün illerine dönecektir. Otellere girişler saat 14:00’dan sonra gerçekleştirilecektir.

 

Yarışmalar

Madde 10-

1) Grup yarışmalarından bir önceki gün yöneticiler ile teknik toplantı yapılacaktır. Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan kişiler yarışmaya alınmayacaktır. Teknik toplantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik merkezinde yapılacak olup saatleri Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından İl sorumlularına bildirilecektir.

2) Katılımcıların Grup Finallerindeki sahne sırası Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır. Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü zorunlu hallerde değişiklik yapabilir.

3) Katılımcılar yarışma gününden 1 gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova alacaktır.

 

Yarışma Başvurusu

Madde 11-

1) Gençler Arası Türk Müziği yarışmalarının duyuruları 2017 yılı Kasım, Aralık aylarında yapılacak olup bu tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder.

2) Yarışmanın başvuru süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl yarışmasının yapılacağı tarihi Ocak/Şubat ayı sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne alarak başvuru süresini Ocak/Şubat sonuna kadar uzatabilir.

3) Yarışma başvuruları ise Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışma Talimatnamesi’nin Ek-1’ine göre yapılacaktır. Başvurular; İl Düzenleme Kurulu ve İllerdeki Türk Müziği sorumluları tarafından alınacaktır. İl düzeyinde birinci olan kişilere ilişkin olarak Sonuç Bildirme Formu (Ek-4) düzenlenerek en geç grup yarışmalarının yapılmasından 10 gün öncesine kadar etkinlikler@gsb.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilecektir.

 

Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmaların Değerlendirilmesi

Madde 12-

1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır.

2) İl birinciliği safhasından görev yapacak seçici kurul üyeleri İl Düzenleme Kurulu tarafından seçilen ve üç (3) üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul İl Müdürlüklerince belirlenir ve jüri görevi yapmak üzere Kurul tarafından oluşturulan ekipte Gençlik Merkezi müzik eğiticileri, MEB’e bağlı okullardaki müzik öğretmenleri veya alanında uzman akademisyenlerden oluşan 3 kişilik bir heyet bulunabilir.

Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Seçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafından alanında uzman kişiler arasından seçilen, en az 3 üyeden oluşan kuruldur.

3) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

4) Seçici kurul üyeleri; yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler.

5) Seçici Kurul Üyeleri kişilerin performansını Ek-3’te yer alan değerlendirme belgesine göre yapacaktır.

 

Genel Esaslar

Madde 13-

1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Türk Müziği yarışması talimatına göre yapılır.

2)  Yarışmacılar, her ne sebeple olursa olsun sahnede ve sahne öncesi/sonrasında: Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçılık yapan ve ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, siyasi içerik ve siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemlerde bulunamaz. Bu eylemlerden birinin veya birden fazlasının yapılması durumda ise yarışmacı/yarışmacılar diskalifiye edilir.

3) Yarışmaya başvuru için gençlik merkezlerine kayıtlı olmak zorunlu olup, özel teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez.

4) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği yarışmalarına ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen belirlenmiş kategorilerin her birinden bir kişi katılabilir.

5) İl Yarışmalarında dereceye giren katılımcıların bilgileri Grup yarışmalarından en geç 10 gün önce Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

6) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.

 

Özel Esaslar

Madde 14-

1) Solo Kız – Solo Erkek Ses Yarışması;

 1. a) Bu yarışma, geleneksel Türk müziği türlerine yönelik yapılır. Bu kategoride eserin giriş kısmı olan intro idarenin takdiri doğrultusunda kısaltılabilir ve eserde tekrar edilen yerlerin bir defa okutulması kurulı uygulanabilir.
 2. b) Bu kategoride, geleneksel Türk müziği türlerinden usulsüz (serbest) ölçü ile icra edilen uzun hava, gazel, kaside gibi türler münferit olarak icra edilebilir. Eser seçimlerinde TRT ve Kültür Turizm Bakanlığı repertuarı zorunlu değildir. Ancak performe edilecek eser kültürümüzün bir parçası olan eserlerden seçilmeli, özellikle de arabesk/fantezi türünde bir eser olmamalıdır. Seçilen eser arabesk/fantezi türüne yakınsa Genel Müdürlük eserin değiştirilmesini isteyecektir.
 3. c) Özgün Yorumlama: En az 3, en fazla 6 kişinin; geleneksel müzik argümanları ile icra edilen Türk Halk, Sanat ve Geleneksel Türk Müziği eserlerini, modern/popüler kültür ürünü olan müzik argümanları ile sözlü olarak yorumladığı yarışma kategorisidir. Kültürümüzün parçası olan eserlerin yeniden yorumlanmasında yarışmacılar diledikleri müzik argümanı/argümanlarını kullanabilecektir. Yeniden yorumlanan eserin süresi en az 3 en çok 6 dakika olmak zorundadır.
 4. c) Geleneksel Türk müziği türlerinden usullü (ritimli) eserler okunurken, başta veya kıtalar arasında uzun hava, gazel, kaside gibi serbest türlerden örnekler yer almamalıdır.

ç) Solistin, kendisi çalıp okumak istediği durumlarda ise isteği halinde çalgı grubu kendisine eşlik etmeyecek ancak soliste herhangi bir artı puan da verilmeyecektir. Solistin çalmasındaki hatalar ise kendisine ait olduğundan teknik bir sebeple yapacağı itirazlar da kabul edilmeyecektir.

 1. d) Değerlendirmede, icra edilecek esere göre yöresel kıyafet giyilmesine önem verilir.
 2. e) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurul üyeleri yetkilidir.
 3. f) Yarışmacılar, İl, Grup ve Türkiye Finaline farklı eserle katılabilir. Eser değişikliği Yarışmalardan en az bir gün önce Düzenleme Kurulu üyelerine bildirilir.
 4. g) Grup Finallerinde yarışmacılara puanları açıklanacaktır. Birinci olanlar arasında en yüksek 5 puanı alarak Türkiye Finali’ne katılma hakkı kazanan yarışmacıların duyurusu 30 Nisan’da gsb.gov.tr internet adresi ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacaktır.

 

Mali Yükümlülükler

Madde 15-

1) Gençler Arası Türk Müziği Yarışmalarının İl Birinciliği aşamasında ihtiyaç duyulacak dekor, ses ve sahne sistemleri, jüri hizmetleri, nakliye vb. ihtiyaçlar Genel Müdürlüğün göndereceği ödenekten il müdürlüklerince karşılanacaktır.

*Jüri hizmetleri: katılımcı kişilerin performanslarını puanlama hizmeti ile jüri üyelerine program sonuna verilecek teşekkür plaketini kapsamaktadır.

2) Grup Finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel Müdürlükçe karşılanacak olup Grup Yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri İl Müdürlükleri 2018 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

3) Grup finalleri ve Türkiye Finaline katılacak görevli ve yarışmacılara 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre ödemeler yapılacaktır.

4) Konaklama yarışma tarihinden 1 gün öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten sonra katılımcılar ayrılacaktır. Yarışmanın yapıldığı gün konaklama yapılmayacaktır.

5) Grup Finallerine katılan iller yarışmalara gidiş ve dönüşler ile şehir içi ulaşımları için araç veya araçlar ile katılmaları zorunludur. İl müdürlüklerince ayarlanacak bu araç veya araçlar yarışma süresince katılımcılara kesintisiz hizmet sunacaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME, İTİRAZ, ÖDÜLLER, DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

 

Değerlendirme 

MADDE 16- (1)Bütün kategorilerdeki yarışmalarda, değerlendirme belgesinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme belgesinde, puan ekleme yöntemi uygulanır ve 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme belgesi; teknik (50 puan), yorum (35 puan) ve hazır bulunuşluk (15 puan) ana başlıkları olmak üzere üç boyutta puanlamaya tabi tutulur. (Ek- 2)

 

 

 

İtirazlar

Madde 17-

1) İtirazlar, talimatın ekinde yer alan itiraz dilekçeleri (Ek-3) ile Düzenleme Kuruluna yapılır.

2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedilir.

3) İtirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır.

4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.

5) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır.

6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

 

Ödüller

Madde 18-

1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan yarışmacılara başarı belgesi verilir. Ayrıca İl Müdürlüklerinin uygun gördüğü harici bir ödül de verilebilir. Ödül için yapılan harcamalar Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten karşılanır.

2) Grup yarışmalarında ilk 3’e giren gruplara başarı belgesi ve plaket verilir.

3) Türkiye finalinde dereceye giren gençlere (1. 2. ve 3. olan) başarı belgesi ve plaketin yanı sıra Genel Müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilir. Ayrıca Türkiye Finalinde birinci olan gençler yurtdışı kültür ve sanat gezisine götürülecektir.

 

Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 19-

1) Yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;

 1. a) Duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin,
 2. b) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin,
 3. c) Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların,
 4. d) Organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların,
 5. e) Başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin,
 6. f) Yarışma talimatının Genel Esaslar başlıklı 13 üncü maddenin 2. bendinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanların, yarışma hakları elinden alınır. Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla kişiler diskalifiye edilir.

2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.

3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar da bir (1) yıl süreyle yarışmaya katılamazlar.

4) Yarışma sonucunda Genel Müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MÜDÜRLÜK VE İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

Madde 20-

Grup Finalleri ve Final Yarışmalarında Genel Müdürlük tarafından;

 • Grup Yarışmaları ve Türkiye Finalini düzenleme,
 • Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,
 • Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,
 • Sunum-Sunucu hizmeti işi,

5)   Jüri ve puanlama hizmeti,

6)   İkram hizmetleri,

7)   Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

8)  Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,

9)  Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

10)Konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.

 

Grup Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:

Madde 21-

1) Yarışmalar günü yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri yarışma salonunda hazır bulunacaktır. (İl Müdürlüğü personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazırlayacakları yaka kartı yarışma süresince boyunda asılı duracaktır.)

2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.

3) Yarışmalar için düzenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayarlayarak, yarışma tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en kısa sürede katılımcı illere de iletilecektir.

4) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik için yeterli sayıda personel bulunduracaktır.

5) Organizasyona katılacak illere birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.)

6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye getirme işlerini gerçekleştirecektir.

Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından;

Madde 22-

 • İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

2) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi sorumlu yöneticisinin katılımı sağlama,

3) Grup Yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası yaptırma,

4) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan ve en az 2013 model otobüs/otobüsler ayarlama,

5) Yarışmanın duyurulması işlemleri,

6) Yarışmalarda okunan eserlerle uyumlu olması ve yörelerin tanıtımı amacıyla giyilecek yöresel kıyafetlerin temini yapılacaktır.

 

İl Müdürlükleri Diğer Yükümlülükleri

Madde 23-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları yapacak,(radyo,tv,sosyal medya)

2) Toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesinin sağlanması,

3) İmkânları ölçüsünde, seçici kurul üyelerinin barınması ve beslenmesi konusunda yardımcı olunması,

4) Yarışmalara katılacak illere birer lider görevlendirilmesi,

5) Yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarışma tarihinden önce grup/final yarışmasına katılacak illere duyurulması,

6) Sahne ve ses düzenini yaptırarak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alınması,

7) Organizasyonla ilgili video ve fotoğraf çekimleri yaptırarak, kayıtları ve fotoğrafları yarışmadan en geç 2 gün sonra Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.

 

Düzenleme Kurulları Görevleri

Madde 24-

1) İl Birinciliği Yarışması Düzenleme Kurulu;

Görevleri;

 1. a) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak,
 2. b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,
 3. c) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,
 4. d) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,
 5. e) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek,
 6. f) Grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme formu ve il yarışması tutanağına uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek.

 

2) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları;

Görevleri;

 1. a) Organizasyondan sorumlu olup yarışmanın aksamadan yapılması için tedbir alır. Bu kapsamdan yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yapmak,
 2. b) Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek)
 3. c) Seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme notu veya düşüncesini Genel Müdürlüğe bildirmek,
 4. d) Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25-

TÜRK MÜZİĞİ YARIŞMALARI DEĞERLENDİRME FORMU
YARIŞMACININ
İli   Yarışma Kategorisi  
Katılımcı Adı soyadı   Eserin Adı  
Yaş Grubu
 
KRİTERLER YÜZDE PUANI
HAZIR BULUNUŞLUK % 15  
Yöresel Kıyafet ve Hazır Bulunuşluk 5  
Akort 5  
Eser Seçimi 5  
TEKNİK % 50  
Ritmik Bütünlük 10  
Entonasyon 10  
Tavır 10  
Çalma ve Söyleme 10  
Notaya Uygunluk 10  
YORUM %35
Müzikalite 20
Üslûp 15
GENEL TOPLAM 100  
 
AÇIKLAMA  
 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  
Adı – Soyadı    
İmzası    

 

 

Bu Talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI TÜRK MÜZİĞİ

SOLO SES (SOLİST), ÖZGÜN YORUMLAMA

YARIŞMASI

 

BAŞVURU FORMU

YARIŞMACININ
İli/Gençlik Merkezi  

 

Adı soyadı  

 

Doğum Tarihi Çalgı Aletleri
Kategori Eserin Adı ve Türü
 

YARIŞMAK İSTENİLEN KATEGORİLER

 

 

KATEGORİ

 

 

DALI

 

YARIŞILMAK İSTENİLEN KATEGORİLER

(Birden fazla Kategori İşaretlenebilir)

     
 

 

 

18-23 YAŞ

 

 

 

SOLO KIZ SES

 
 

SOLO ERKEK SES

 
 

ÖZGÜN YORUMLAMA

 
     
 

 

 

24-29 YAŞ

 

 

 

SOLO KIZ SES

 
 

SOLO ERKEK SES

 
 

ÖZGÜN YORUMLAMA

 

 

 

Not: 

1) Bu form en geç ……./……./ 2017  tarihine kadar Bağlı olduğunuz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne veya en yakın Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ne elden, posta veya e-posta yolu ile ulaştırılacaktır.

2) Eserin Türü” başlıklı bölüm türkü ise “THM”, sanat müziği ise “TSM”, geleneksel türk müziği ise “GTM” olarak yazılacaktır.

Ek-2

 

EK -3

 

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

 

 

 

                                                 

 

GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK MÜZİĞİ DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

 

 

 

 

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI                   :

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI – SOYADI  :

 

İTİRAZ KONUSU                                          :

 

 

 

 

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR                      :

 

İLGİLİ MADDESİ                                          :

 

İSTEK                                                             :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN

 

İMZASI