Gençler Arası Tiyatro Yarışması

Gençler Arası Tiyatro Yarışması

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençler Arası Tiyatro yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu talimat; Gençler Arası Tiyatro yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri,

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden oluşan ve Tiyatro yarışmalarını düzenleyen ve organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu,

Seçici Kurul: İl, Grup ve Türkiye Finalinde yarışacak ekiplerin performansını değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurulu,

Sorumlu Yönetici/İl Tiyatro Sorumlusu: İl Müdürlüğünce belirlenen; düzenleme kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri,

Seçici Kurul Üyeleri: Tiyatro ve oyunculuk alanında uzman veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçılardan seçilen üyeleri,

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Grup Birinciliği: Grup birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Türkiye Finali: Grup yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin belirlendiği yarışmayı,

Katılımcı: Yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan kişileri

Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

Ekip: Yarışmaya katılacak ve performans sergileyecek kişileri, ifade eder

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALAR

 

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

Gençler Arası Tiyatro Yarışmalarına gençlik merkezlerine 2017 yılı ile önceki yıllarda üye olmuş; 14-29 yaş aralığındaki (2004-1988 doğumlular) tüm gençler, ekipleriyle başvurabilirler.

 

Yarışma Kategorileri

Madde 6-

Gençler Arası Tiyatro yarışmaları komedi ve dram türlerinde, ‘Vatan Sevgisi’ temasında (tema başlıkları Ek-2’de belirtilmiştir) gençler tarafından yazılacak senaryoların sahnelenmesiyle düzenlenecektir.

 

Yarışma Basamakları

Madde 7-

1) Yarışmalar;

 1. a) İl birinciliği yarışması,
 2. b) Grup birinciliği yarışması,
 3. c) Türkiye finali yarışması,

Olarak 3 (üç) basamakta gerçekleştirilecektir.

2) Bu kapsamda;

 1. a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından 2018 yılı Şubat ayı sonuna kadar yapılır. Birinci olan ekip, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır.
 2. b) Grup birinciliği yarışması; Genel Müdürlükçe 2018 yılı Mart ve Nisan aylarında düzenlenir. Her grup finalinde ilk 3 belirlenir ancak Türkiye Finali’ne grup finallerinde en yüksek puanı alan 5 ekip katılır. *Grup Finallerinde puanlar açıklanacaktır.
 3. c) Türkiye finali yarışması; 13 Mayıs 2018 tarihinde Genel Müdürlükçe düzenlenir.

 

Yarışacak Ekipler

Madde 8-

1) Yarışmada sahnelenecek eserlerin süresi en az 8 en fazla 15 dakika olmak zorundadır. Ana ve ara dekor taşımaları ile oyun sonrası yapılan selamla süreye dâhil edilmez. Sürenin aşılması durumunda ise ilk 4 dakikada her bir dakika için 5’er puan kesme cezası uygulanır. Bu sürenin de aşılması durumunda ekip diskalifiye edilir. Dakikayı geçen her saniye bir dakika olarak kabul edilir.

2) Yarışmaya katılacak ekipler en az 3 en fazla 15 kişiden oluşacaktır. 15 kişi sınırı sadece oyuncular için geçerli olup ayrıca bir ekipte; 1 il sorumlusu, 1 yönetmen, 1 ışıkçı, 1 sesçi ve makyöz ile diğer takım görevlileri bulanabilecektir. Ses ve ışık ayarlamaları için Genel Müdürlük personel görevlendirecektir. Ancak isteyen ekipler kendi ışık ve sesçisini kullanabilecektir.

3) Ekipler; il, grup ve Türkiye Finali’ne aynı eserle katılmak zorundadır.

4) 2018 yılı Tiyatro Yarışmasına önceki yıllarda (2016-2017) Türkiye Finali’nde ikinci ve üçüncü olarak dereceye girmiş ekipler tekrar katılabilirler.

5) Grup Finallerinde en yüksek 5 puanı alan ekiplerden Türkiye Finali’ne katılacak olanların duyurusu 30 Nisan 2018 tarihinde www.gsb.gov.tr adresi ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacaktır.

 

 

 

Yarışma Takvimi

Madde 9-

Grup finalleri ile Türkiye Finali’nin yapılacağı iller ve tarihler aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.

              

  YER TARİH
1 Karadeniz Bölge Finali Rize 15 Mart 2018
2 Doğu Anadolu Bölge Finali Erzincan 22 Mart 2018
3 Güneydoğu Anadolu Bölge Finali Mardin 29 Mart 2018
4 Akdeniz Bölge Finali Adana 05 Nisan 2018
5 İç Anadolu Bölge Finali Kayseri 12 Nisan 2018
6 Ege Bölge Finali İzmir 19 Nisan 2018
7 Marmara Bölge Finali İstanbul 26 Nisan 2018
8 TÜRKİYE FİNALİ ANKARA 13 Mayıs 2018

 

Grup finallerinin yapılacağı yerlerdeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri yarışmanın duyurusu ve izleyici temini konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

Ayrıca yarışmaların gençlere duyurulması ve gençlerin salona ulaşımlarının sağlanması hususunda İl Müdürlükleri; Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve KYK İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Grup finallerine katılacak iller yarışma gününden bir gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova yapacak olup yarışmalarının bittiği gün illerine dönecektir. Otellere girişler saat 14:00’dan sonra gerçekleştirilecektir.

 

Yarışmalar

Madde 10-

1) Grup yarışmalarından bir önceki gün il sorumluları ve yönetmenlerle teknik toplantı yapılacaktır. Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan ekipler yarışmaya alınmayacaktır. Teknik toplantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik merkezinde yapılacak olup saatleri Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından İl sorumlularına bildirilecektir.

2) Ekiplerin yarışma günündeki sahne sırası Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır. Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü zorunlu hallerde değişiklik yapabilir.

3) Ekipler yarışma gününden 1 gün önceden yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova alacaktır.

 

Yarışma Başvurusu

Madde 11-

1) Gençler Arası Tiyatro yarışmalarının duyuruları 2017 yılı Kasım, Aralık ayında yapılacak olup bu tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder.

2) Yarışmanın başvuru süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl yarışmasının yapılacağı tarihi Ocak ayının sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne alarak başvuru süresini Ocak sonuna kadar uzatabilir.

3) Yarışma başvuruları ise Gençler Arası Tiyatro Yarışması Talimatnamesine (Ek-1)’e göre yapılacaktır. Başvurular; İl Düzenleme Kurulu ve İllerdeki Tiyatro sorumluları tarafından alınacaktır.  İl düzeyinde birinci olan gruplara ilişkin olarak Sonuç Bildirme Formu (Ek-5) düzenlenerek en geç grup yarışmalarının yapılmasından 10 gün öncesine kadar etkinlikler@gsb.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilecektir.

 

 

Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmaların Değerlendirilmesi

Madde 12-

1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır.

2) İl birinciliği safhasında görev yapacak seçici kurul üyeleri İl Düzenleme Kurulu tarafından seçilen ve üç (3) asil üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul İl Müdürlüklerince belirlenir ve jüri görevi yapmak üzere Kurul tarafından oluşturulan ekipte; Gençlik Merkezi tiyatro hocası, şehir tiyatrolarında çalışan oyuncular, yönetmenler, jüriler ve alanında uzman akademisyenler bulunabilir. Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Seçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafından alanında uzman kişiler arasından seçilen, birisi sanatçı en az 3 üyeden oluşan kuruldur.

2) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

3) Seçici kurul üyeleri; yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yaparak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler.

4) Seçici Kurul Üyeleri ekiplerin performansını Ek-3’te yer alan değerlendirme belgesine göre yapacaktır. Değerlendirme belgesine ek olarak +25 puan seçici kurul üyelerinin kanaat notu olacaktır. Bu puanı seçici kurul üyeleri nihai değerlendirme esnasında uygun buldukları bir ekip için kullanabilecektir. (Seçici kurul üyeleri bu puanı kullanmak zorunda değildir.)

 

Genel ve Özel Esaslar

Madde 13-

1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Gençler Arası Tiyatro Yarışması Talimatına göre yapılır.

2) Yarışmada sahnelenecek eserler, Gençler Arası Tiyatro Talimatnamesi’nin Ek-2’sinde yer alan konular arasından olması gerekir. Grup birinciliği yarışmalarından en geç 10 gün öncesinden İl Tiyatro sorumluları İl Birincisi olan oyunun senaryosunu Genel Müdürlüğe göndermek zorundadır.

3)  Sahnelenecek eserlerin senaryosunda ve sahnelenmesinde: Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçılık yapan ve ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, siyasi içerik ve siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemler bulunamaz. Bu tarz senaryo ve eylemlerin sahnelenmesine müsaade edilmeyeceği gibi doğaçlama olarak yukarıda sayılan hususlardan birinin zikredilmesi halinde ise ekip diskalifiye edilecektir.

*Reklam; bir markanın adının söylenmesini ve övülmesini ifade eder.

*Alıntı; Fenomen haline gelmiş videolara yapılan göndermeler olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir mecradan (kitap, makale, dergi, senaryo)  bir paragraftan fazla yazı ile görsel/işitsel bir program/sinema/dizi/tiyatro’nun 5 saniyeden fazla süren sahneleri alıntı olarak kabul edilir.

*Yaşanmış olayların doğrudan (olduğu gibi) sahnelenmesi eserin özgünlüğünü muğlak hale getirmesinden ötürü bu tarz olayların sahnelenebilmesi için öykülenmesi ya da gerçek olaylardan esinlenerek orjinal bir eser yazılması gerekmektedir.

4) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği yarışmalarına ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen tek bir ekip katılabilir.

5) Ekipler Grup Yarışmalarına gelirken sahnede ihtiyaç duyacakları; doğal ses, müzik ve ses efektlerini bir flash bellek ya da cd içerisinde yanlarında getireceklerdir.

6) Komedi; Kişilerin, olay ve âdetlerin gülünç, eğlendirici, yönlerini göstermek amacıyla ders vermeyi ve hoşça vakit geçirtmeyi (hem güldürüp hem düşündürmeyi) hedef edinen tiyatro çeşididir.

Dram; günlük olayların veya hayali durumların, ağırlıklı olarak düşündürme ama aynı zamanda güldürü unsur/unsurlarını barındırarak anlatılmasıdır.

*Ekipler; orotoryo ve pandomim türü eserlerle yarışmaya katılamazlar.

7) Ekiplerin oyunu sahnelemede gösterdiği performansa puan verilecektir. Puanlama bireysel oyunculuğa değil ekibin genel performansına göre verilecektir.

8)  Performans sergileyecek ekipteki tüm oyuncular 14-29 yaş aralığında olmak zorundadır. Senaryo gereği bile olsa belirtilen yaşın altında veya üstünde kimseler oyuna eşlik edemezler.

9) Yarışmaya katılacak ekiplerin Ek 2’de yer alan konular doğrultusunda senaryosunu yazdığını ve eserin özgün olduğunu gösteren beyanı imzalamış olmaları gerekmektedir.

10) Senaryolarının daha önce herhangi bir mecrada yayınlandığı, tamamen alıntı veya kopya olduğu tespit edilen ekipler diskalifiye edilir.

11) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurulu üyeleri yetkilidir.

12) Yarışmaya başvuru için gençlik merkezlerine kayıtlı olmak zorunlu olup, özel teşebbüs ya da özel toplulukların münferit başvuruları kabul edilmez.

 

Mali Esaslar

Madde 14-

1) Gençler Arası Tiyatro Yarışmaları’nın İl Birinciliği aşamasında ihtiyaç duyulacak dekor, ses ve sahne sistemleri, jüri hizmetleri, nakliye vb. ihtiyaçlar Genel Müdürlüğün göndereceği ödenekten karşılanacaktır.

*Jüri hizmetleri: katılımcı kişilerin performanslarını puanlama hizmeti ile jüri üyelerine program sonuna verilecek teşekkür plaketini kapsamaktadır.

2) İl Birinciliği safhasına katılan ekiplerin dekor masrafları için ödenek kullanılmayacak olup bu safhada birinci olarak Grup Finallerine katılmaya hak kazanan ekibin dekor kostüm ve nakliyesi için Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenek kullanılacaktır.

3) Grup Finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel Müdürlükçe karşılanacak olup Grup Yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri İl Müdürlükleri 2018 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

4) Grup finalleri ve Türkiye Finaline katılacak görevli ve yarışmacılara 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre ödemeler yapılacaktır.

5) Konaklama yarışma tarihinden 1 gün öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten sonra katılımcılar ayrılacaktır. Yarışmanın yapıldığı gün konaklama yapılmayacaktır. Bu nedenle il müdürlükleri tarafından yapılacak görevlendirmeler; katılımcıların prova günü en geç saat:16:00’da yarışmanın yapılacağı ilde olacağı şekilde düzenlenir.

6) Grup Finallerine katılan iller yarışmalara gidiş ve dönüşler ile şehir içi ulaşımları için araç veya araçlar ile katılmaları gerekmektedir. Bu araç veya araçlar yarışma süresince katılımcılara kesintisiz hizmet sunacaktır. Bu araç/araçlar il müdürlüklerince ayarlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 İTİRAZ, ÖDÜLLER, DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

 

İtirazlar

Madde 15-

1) İtirazlar, Gençler Arası Tiyatro Yarışması Talimatının ekinde yer alan itiraz dilekçelerine (Ek-4) uygun olarak düzenleme kuruluna yapılır.

2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedilir.

3) İtirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır.

4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelemeye alınmaz.

5) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır.

6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

 

Ödüller

Madde 16-

1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olan gruplara başarı belgesi verecektir. İl yarışmasında dereceye girenlere ayrıca İl Müdürlüklerinin uygun gördüğü ödül verilir. Ödül için yapılan harcamalar Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten karşılanır.

2) Grup yarışmalarında ilk 3’e giren gruplara başarı belgesi ve plaket verilir.

3) Türkiye finalinde dereceye giren (1. 2. ve 3. olan) gençlere başarı belgesi ve plaketin yanı sıra Genel Müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilir. Ayrıca Türkiye Finalinde birinci olan gençler yurtdışı kültür ve sanat gezisine götürülecektir.

 

Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 17-

1) Yarışma öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;

 1. a) Duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin,
 2. b) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin,
 3. c) Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların,
 4. d) Organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların,
 5. e) Başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin,
 6. f) Yarışma talimatının Genel ve Özel Esaslar bölümünün (madde 13) 3. bendinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanların, yarışma hakları elinden alınır. Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla ekipler diskalifiye edilir.

2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.

3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan topluluklar da bir (1) yıl süreyle yarışmaya alınmazlar.

4) Yarışma sonucunda Genel Müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MÜDÜRLÜK VE İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

Grup ve Final Yarışmalarında Genel Müdürlük tarafından;

Madde 18-

 • Grup Yarışmaları ve Türkiye Finalini düzenleme,
 • Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,
 • Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,
 • Sunum-Sunucu hizmeti işi,

5)   Jüri ve puanlama hizmeti,

6)   İkram hizmetleri,

7)   Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

8)  Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,

9)  Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

10)Konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.

 

Grup Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:

Madde 19-

1) Yarışma günü yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri yarışma salonunda hazır bulunacaktır. (İl Müdürlüğü personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazırlayacakları yaka kartı yarışma süresince boyunda asılı duracaktır.)

2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirleri ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.

3) Yarışmalar için düzenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayarlayarak, yarışma tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en kısa sürede katılımcı illere de iletilecektir.

4) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda personel bulunduracaktır.

5) Organizasyona katılacak iller için birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.)

6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye getirme işlerini gerçekleştirecektir.

 

Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından;

Madde 20-

 • İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

2) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi sorumlu yöneticisinin katılımı sağlama,

3) Grup Yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası yaptırma,

4) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan ve en az 2013 model otobüs/otobüsler ayarlama,

5) Yarışmayı duyurma, işlemleri yapılacaktır.

 

İl Müdürlüklerinin Diğer Yükümlülükleri

Madde 21-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları (televizyon, radyo, gazete) yapacak,

2) Toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesini sağlayacak,

3) İmkânları ölçüsünde, seçici kurul üyelerinin barınması ve beslenmesi konusunda yardımcı olacak,

4) Yarışmalara katılacak illere birer lider görevlendirecek,

5) Yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarışma tarihinden önce grup/final yarışmasına katılacak illere duyuracak,

6) Sahne ve ses düzenini yaptıracak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbiri alacak,

7) Organizasyonla ilgili video ve fotoğraf çekimleri yaptırarak, kayıtları ve fotoğrafları yarışmadan en geç 2 gün sonra Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.

 

Düzenleme Kurulları Görevleri

Madde 22-

1) İl Düzenleme Kurulu Görevleri;

 1. a) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak,
 2. b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,
 3. c) Yarışmanın gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,
 4. d) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,
 5. e) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek,
 6. f) Grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme formu ve il yarışması tutanağına uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek.

 

2) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları Görevleri;

 1. a) Yarışmanın aksamadan yapılması için gerekli tedbirleri almak, yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yaparak, bilgilendirmede bulunmak,
 2. b) Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü takdirde performansın tekrarı istemek)
 3. c) Seçici kurul üyelerinin değerlendirme notu ve istenen diğer belgeleri Genel Müdürlüğe bildirmek,
 4. d) Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 23-

1) Bu Talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu yetkilidir.

 

 

 

 

EK -1

 

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI

 BAŞVURU FORMU

 

 

GRUP YARIŞMASINA KATILACAK GRUBUN

ADI                                                                :

BULUNDUĞU İL                                          :

SAHNELEYECEKLERİ OYUNUN ADI        :

HOCA/YÖNETMEN ADI-SOYADI TLFN    :

YÖNETİCİNİN ADI – SOYADI / TELEFONU          :

YARIŞMAK İSTEDİĞİ KATEGORİ              : Komedi (  )    Dram (  )

 

GRUP/EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

SORUMLU YÖNETİCİ

ADI SOYADI

İMZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

EK -2

 

VATAN SEVGİSİ

 

                                   Üretkenlik                                         Çalışkanlık

                                   Dürüstlük                                         Fedakârlık

                                   Vatan Savunması                             Şehitlik

                                   Dayanışma                                        Bağımsızlık

                                   Sadakat                                                                               

 

 

Gençler Arası Tiyatro Yarışmasına ‘Vatan Sevgisi’ konusuna uygun olarak hazırladığım senaryom ile katılıyorum. Yazdığım eserin herhangi bir mecrada yayınlanmamış ve alıntı yapılmamış veya kopyalanmamış olduğunu beyan ederim.

 

 

 

 

Beyan Sahibinin Adı-Soyadı ve İmzası

 

 

EK -3

 

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI

DEĞERLENDİRME BELGESİ

 

EKİBİN/GRUBUN
İli   Yarışma Kategorisi  
Grup Adı   Eserin Adı  
 
KRİTERLER YÜZDE PUANI
Metnin Çalışması (Mesaj-Önerme) 20  
Mimik-Jest 10  
Komedi ve Dram Unsurlarının Sahneye Taşınması 10  
Oyunculuk (Beden Dili ve Rolüne Uygunluğu, Sahne Hâkimiyeti, Karakter) 15  
Şive ve Yöresel Ağız 5  
Makyaj 5  
Dekor ve Oyun Aksesuarları 5  
Giysi-Kostüm 5  
Jüri Takdiri 25
GENEL TOPLAM 100  
 
AÇIKLAMA  
 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  
Adı – Soyadı    
İmzası    

 

EK -4

 

 

 

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

 

 

GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TİYATRO YARIŞMASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

 

 

 

 

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI                   :

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI – SOYADI  :

 

İTİRAZ KONUSU                                          :

 

 

 

 

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR                      :

 

İLGİLİ MADDESİ                                          :

 

İSTEK                                                             :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN

ADI-SOYADI

İMZASI

 

 

 

 

 

 

EK -5

 

GENÇLER ARASI TİYATRO YARIŞMASI

SONUÇ BİLDİRME FORMU

 

GRUP YARIŞMASINA KATILACAK GRUBUN

ADI                                                                :

BULUNDUĞU İL                                          :

SAHNELEYECEKLERİ OYUNUN ADI        :

HOCA/YÖNETMEN ADI-SOYADI TLFN    :

YÖNETİCİNİN ADI – SOYADI / TELEFONU          :

YARIŞMAK İSTEDİĞİ KATEGORİ              :Komedi (  )     Dram (  )

 

GRUP/EKİP BİLGİLERİ
ADI- SOYADI T.C KİMLİK NO ÜNVANI DOĞUM TARİHİ TELEFON E-POSTA
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

İl Yarışmasına Başvuran Toplam Grup Sayısı İl Yarışmasına Başvuran Toplam Kişi   Sayısı
   

 

 

SORUMLU YÖNETİCİ

ADI SOYADI

İMZASI

 

Bu form Grup yarışmaları başlamadan en geç 10 gün öncesine kadar etkinlikler@gsb.gov.tr -e- posta adresine gönderilecektir.