Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması

Şiir Okuma
Şiir Okuma Yarışması

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

GENÇLER ARASI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençler Arası ‘Şiir Okuma’ yarışmalarını ve yarışma sürecini düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu talimat; Gençler Arası Şiir Okuma yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu talimat; 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu talimatta yer alan;

Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişileri,

İl Düzenleme Kurulu: İl Müdürü veya temsilcisinin başkanlığında belirlenen 3 üyeden oluşan ve Şiir Okuma yarışmalarını düzenleyen ve organizasyonla ilgili işleri yürüten İl Kurulunu,

Seçici Kurul: İl, Grup ve Türkiye Finalinde yarışacak kişilerin performansını değerlendirecek üyelerden oluşturulan kurulu,

Sorumlu Yönetici/İl Şiir Yarışması Sorumlusu: İl Müdürlüğünce belirlenen; danışma kurulu ve seçici kurul ile yarışma sürecine yönelik ilişkileri yürüten kişiyi/kişileri,

Seçici Kurul Üyeleri: Şiir alanında uzman veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da profesyonel sanatçılardan seçilen üyeleri,

İl Birinciliği: İl birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Grup Birinciliği: Grup birincilerinin belirlendiği yarışmaları,

Türkiye Finali: Grup yarışmalarından gelen birinciler arasından Türkiye birincilerinin belirlendiği yarışmayı,

Katılımcı: yarışmalara katılmak üzere başvuru yapan kişiyi,

Değerlendirme Belgesi: Seçici kurulun değerlendirmede esas alacağı puanlama ölçeğini,

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALAR

 

Yarışma Katılma Şartları

Madde 5-

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmalarına gençlik merkezlerine 2017 yılı ile önceki yıllarda üye olmuş; 14-25 (2004 ila 1993 doğumluları) yaş aralığındaki tüm gençler başvurabilirler.

 

Yarışma Kategorileri

Madde 6-

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmaları; 14-17 (2004-2001) ve 18-25 (2000-1993) yaş gruplarında bay/bayan olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilecektir.

 

Yarışma Konusu

Madde 7-

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmalarında ‘Anne-Baba sevgisi’ konulu şiirler okunacaktır. Bu konunun dışındaki bir konuda yazılmış şiirler yarışmada okunamaz.

 

Yarışma Basamakları

Madde 8-

1) Yarışmalar;

 1. a) İl birinciliği yarışması,
 2. b) Grup birinciliği yarışması,
 3. c) Türkiye finali yarışması,

Olarak 3 (üç) basamakta gerçekleştirilecektir.

2) Bu kapsamda;

 1. a) İl birinciliği yarışması; İl düzenleme kurulları tarafından 2018 yılı Ocak ve Şubat ayında yapılır. Kategori birincileri, grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanır.
 2. b) Grup birinciliği yarışması; Genel Müdürlükçe 2018 Mart ve Nisan aylarında düzenlenir. Her bölge finalinde ilk 3 belirlenir ancak Türkiye Finali’ne, Grup yarışmalarında yarıştığı kategoride en yüksek puanı alan ilk 7 kişi Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazanır.
 3. c) Türkiye finali yarışması; 15 Mayıs 2018 tarihinde Genel Müdürlükçe düzenlenir.

 

Yarışma Takvimi

Madde 9-

Grup finalleri ile Türkiye Finali’nin yapılacağı iller ve tarihler aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.

              

 

  YER TARİH
1 Karadeniz Bölge Finali Rize 14 Mart 2018
2 Doğu Anadolu Bölge Finali Erzincan 21 Mart 2018
3 Güneydoğu Anadolu Bölge Finali Mardin 28 Mart 2018
4 Akdeniz Bölge Finali Adana 04 Nisan 2018
5 İç Anadolu Bölge Finali Kayseri 11 Nisan 2018
6 Ege Bölge Finali İzmir 18 Nisan 2018
7 Marmara Bölge Finali İstanbul 25 Mayıs 2018
8 TÜRKİYE FİNALİ ANKARA 15 Mayıs 2018

Grup finallerinin yapılacağı yerlerdeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri yarışmanın duyurusu ve izleyici temini konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

Ayrıca yarışmaların gençlere duyurulması ve gençlerin salona ulaşımlarının sağlanması hususunda İl Müdürlükleri; Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve KYK İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlayacaktır.

Grup finallerine katılacak iller yarışma gününden bir gün önce yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova yapacak olup yarışmalarının bittiği gün illerine dönecektir. Otellere girişler saat 14:00’dan sonra gerçekleştirilecektir.

 

Yarışmalar

Madde 10-

1) Grup yarışmalarından bir önceki gün yöneticilerle teknik toplantı yapılacaktır. Mücbir sebepler dışında toplantıya katılmayan katılımcılar yarışmaya alınmayacaktır. Teknik toplantılar ev sahibi illerdeki bir gençlik merkezinde yapılacak olup saatleri Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından İl sorumlularına bildirilecektir.

2) Katılımcıların yarışma günü olan sahne sırası düzenleme kurulu tarafından belirlenir ve teknik toplantıda ilgililere açıklanır. Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü zorunlu hallerde değişiklik yapabilir.

3) Katılımcılar yarışma gününden 1 gün önceden yarışmanın yapılacağı ile gelerek prova alacaktır.

4) Yarışmalara ilişkin puan durumu gruplarda açıklanacaktır. Türkiye Finali’ne katılanların isimleri ise en geç 30 Nisan 2018 tarihinde www.gsb.gov.tr adresi ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

 

Yarışma Başvurusu

Madde 11-

1) Gençler Arası Şiir Okuma yarışmalarının duyuruları 2017 yılı Kasım, Aralık ayında yapılacak olup bu tarih aynı anda başvuruların alınacağı tarihi ifade eder.

2) Yarışmanın başvuru süresi illerin inisiyatifine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin; İl yarışmasının yapılacağı tarihi Ocak/Şubat ayının sonu olarak seçen iller hazırlık sürecini göz önüne alarak başvuru süresini Ocak/Şubat ayı sonuna kadar uzatabilir.

3) Yarışma başvuruları ise Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması Talimatnamesi’nin Ek-1’ine göre yapılacaktır. Başvurular; İl Düzenleme Kurulu ve İllerdeki Şiir sorumluları tarafından alınacaktır. İl düzeyinde birinci olan kişilere ilişkin olarak Sonuç Bildirme Formu (Ek-4) düzenlenerek grup yarışmalarının yapılmasından 10 gün öncesine kadar [email protected] adresine elektronik olarak gönderilecektir.

 

Seçici Kurul Üyeleri ve Yarışmaların Değerlendirilmesi

Madde 12-

1) Yarışmalarda değerlendirme yapacak seçici kurul üyelerinden oluşan kuruldur. Bu kurul; il birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali seçici kurulları olarak sınıflandırılır.

2) İl birinciliği safhasından görev yapacak seçici kurul üyeleri İl Düzenleme Kurulu tarafından seçilen ve üç (3) üyeden oluşan kuruldur. Söz konusu kurul İl Müdürlüklerince belirlenir ve jüri görevi yapmak üzere MEB’e bağlı okullarda görev yapan Edebiyat veya Türkçe Öğretmenleri ile akademisyenlerden 3 kişilik bir heyet oluşturulur.

Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Seçici Kurulları; Genel Müdürlük tarafından alanında uzman kişiler arasından seçilen, en az 3 üyeden oluşan kuruldur.

3) Seçici kurul üyeleri, yarışmadan önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, talimatname ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

4) Seçici kurul üyeleri; yarışmaya katılan kişilerin değerlendirmesini yaparak, sonuçları tutanakla birlikte düzenleme kuruluna verirler.

5) Seçici Kurul Üyeleri katılımcıların performansını Ek-2’de yer alan değerlendirme belgesine göre yapacaktır.

 

Genel Esaslar

Madde 13-

1) Yarışmalar, Genel Müdürlükçe hazırlanan Gençler Arası Şiir Okuma Yarışmaları talimatına göre yapılır.

2) Yarışma yerleri ve tarihleri; il birinciliği yarışmalarında İl Müdürlükleri tarafından, grup birinciliği ve Türkiye finali yarışmalarında ise 9. Maddede belirtildiği tarihlerde düzenlenecektir. (Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde 9. Maddede yer alan tarih ve illeri değiştirebilir.)

3) Yarışmalarda “Anne-Baba sevgisi” temalı şiirler seslendirilecektir. İl birincisi olan yarışmacı ve şiir bilgileri ilk Grup Yarışmasının yapılmasına en geç 10 gün kala Genel Müdürlüğe gönderilmek zorundadır.

4) Okunacak şiirde, yarışmacılarının sahne hal ve tavırlarında: Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçılık yapan ve ırkçı söylemler barındıran, argo veya küfür bulunan, müstehcen bir söze/davranışa yer veren, siyasi içerik ve siyasi eleştiri olan(herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı öven/eleştiren, reklam yapan, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan hüküm, söz ve eylemler olmamalıdır. Bu tarz şiirlerin okunmasına müsaade edilmeyeceği gibi doğaçlama olarak yukarıda sayılan hususlardan birinin zikredilmesi halinde yarışmacı diskalifiye edilecektir.

5) Şiir yarışmalarında katılımcılar, sahnede ihtiyaç duyacakları; doğal ses, müzik ve ses efektlerini yarışmaya gelirken bir flash bellek ya da cd içerisinde yanlarında getireceklerdir.

6) İlde birden fazla gençlik merkezi varsa, söz konusu gençlik merkezleri il birinciliği yarışmalarına ayrı ayrı katılabilirler ancak grup yarışmalarına bir ili temsilen her bir kategoriden tek bir katılımcı katılabilir.

 

Özel Esaslar

Madde 14-

1) Okunacak şiirlerin süresi 4 dakikayı geçmeyecektir. Sürenin aşılması durumunda ise her bir dakika için 5 puan kesme cezası uygulanacaktır. Her dakikayı geçen saniye 1 dakika olarak kabul edilecektir. (Okunacak şiirin 4 dakikadan fazla olması durumunda yarışmacılar şiiri kısaltabilir.)

2) Yarışmacılar İl yarışmalarına katıldıkları eserle Grup ve Türkiye Finaline katılır. Eser değişikliği kabul edilmez. Ancak Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu’nun gerekli görmesi durumunda eser değişikliğine gidilebilir.

3) Teknik aksaklıkların saptanmasına ve yarışmanın durdurulmasına; düzenleme kurulu yetkilidir.

 

Mali Yükümlülükler

Madde 15-

1) Gençler Arası şiir okuma yarışmaları İl Birinciliği aşamasında ihtiyaç duyulacak dekor, ses ve sahne sistemleri, jüri hizmetleri, nakliye vb. ihtiyaçlar Genel Müdürlüğün göndereceği ödenekten il müdürlüklerince karşılanacaktır. (Sadece İl Birincisi olan gençlerin dekorları için ödenek kullanılacaktır)

*Jüri hizmetleri: katılımcı kişilerin performanslarını puanlama hizmeti ile jüri üyelerine program sonuna verilecek teşekkür plaketini kapsamaktadır.

2) Grup Finallerine katılan illerin iaşe (yemek) ve ibateleri (konaklama) Genel Müdürlükçe karşılanacak olup Grup Yarışmalarına katılacak illerin gidiş-dönüş yol harcırahları ile gidiş-dönüş gündelikleri İl Müdürlükleri 2018 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

3) Grup finalleri ve Türkiye Finaline katılacak görevli ve yarışmacılara 6245 sayılı Harcırah Kanuna göre ödemeler yapılacaktır.

4) Konaklama yarışma tarihinden 1 gün öncesini kapsayacak olup yarışma bittikten sonra katılımcılar ayrılacaktır. Yarışmanın yapıldığı gün konaklama yapılmayacaktır.

5) Grup Finallerine katılan iller yarışmalara gidiş ve dönüşler ile şehir içi ulaşımları için araç veya araçlar ile katılmaları zorunludur. İl müdürlüklerince ayarlanacak bu araç veya araçlar yarışma süresince katılımcılara kesintisiz hizmet sunacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 İTİRAZ, ÖDÜLLER, DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

 

İtirazlar

Madde 16-

1) İtirazlar, Gençler Arası Şiir Okuma Yarışma Talimatının ekinde yer alan itiraz dilekçelerine (Ek-4) uygun olarak düzenleme kuruluna yapılır.

2) Örnek dilekçeye uygun olmayan itiraz dilekçeleri kabul edilmez ve reddedilir.

3) İtirazlar yarışma sürecinde yapılır. Yarışma bitiminde yapılacak itirazlar geçersiz sayılır.

4) Yarışmada kazanılan birinciliğe yönelik itiraz, yarışma bitimine müteakip yapılır. Bu sürede yapılmayan itirazlar incelenmeye alınmaz.

5) İtirazlar, sorumlu yöneticiler tarafından yapılır.

6) Seçici kurul üyelerinin vermiş oldukları puanlara itiraz edilemez.

 

Ödüller

Madde 17-

1) İl birinciliği yarışmalarında il birincisi olanlara başarı belgesi verilir. Bunun yanı sıra gençlere İl Müdürlüklerinin uygun gördüğü ödül verilebilir. Ödül için yapılan harcamalar Genel Müdürlüğün gönderdiği ödenekten karşılanır.

2) Grup yarışmalarında ilk 3’e giren kişilere başarı belgesi ve plaket verilir.

3) Türkiye finalinde dereceye giren (1. 2. ve 3. Olan) gençlere başarı belgesi ve plaketin yanı sıra Genel Müdürlüğün uygun göreceği ödüller verilir. Ayrıca Türkiye Finalinde birinci olan gençler yurtdışı kültür ve sanat gezisine götürülecektir.

 

Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 18-

1) Yarışmalar öncesinde, yarışma esnasında veya yarışma sonrasında organizasyona, düzenleme kurulu üyelerine, seçici kurul üyelerine ve diğer bütün görevlilere karşı;

 1. a) Duyulacak şekilde küfür eden veya kötü söz söyleyenlerin,
 2. b) Müstehcen ve ayıp hareketlerde bulunan, organizasyonu ve yarışmayı protesto edenlerin,
 3. c) Sözlü veya fiziki saldırganlık yapanların,
 4. d) Organizasyona gölge düşüren ve gerilim oluşturanların,
 5. e) Başkalarının kimliklerini kullanma, başkaları yerine yarışmaya katılma, birkaç farklı kimlik ibraz etme vb usulsüzlüklere tevessül edenlerin,
 6. f) Yarışma talimatının Genel Esaslar bölümünün (madde 13) 4 üncü bendinde belirtilen hususlara aykırı performans koyanların, yarışma hakları elinden alınır. Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu kararıyla bu kişiler diskalifiye edilir.

2) Yukarıda belirtilen konularda cezalandırılan katılımcılar; Genel Müdürlükçe düzenlenen yarışmalara 1 (bir) yıl süreyle katılamazlar.

3) Yarışmalar sonucunda yapılan ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayanlar bir (1) yıl süreyle yarışmaya alınmazlar.

4) Yarışma sonucunda Genel Müdürlük tarafından düzenlenen tutanak geçerli olup, katılımcılardan savunma istenmez.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MÜDÜRLÜK VE İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

Madde 19-

 

Grup ve Final Yarışmalarında Genel Müdürlük tarafından;

 • Grup Yarışmaları ve Türkiye Finalini düzenleme,
 • Salon kiralama, sahne arka fonu, dekor ve süsleme işi,
 • Profesyonel ses sistemi ve ekipmanlarının temini işi,
 • Sunum-Sunucu hizmeti işi,

5)   Jüri ve puanlama hizmeti,

6)   İkram hizmetleri,

7)   Video kayıt, fotoğraf çekimi ve kısa versiyon tanıtım filmi hizmeti işi,

8)  Ödüllerin ve başarı belgelerinin tasarımı ve temini işi,

9)  Tanıtım ve görselleri tasarımı ve temini işi,

10)Konaklama ve yemek hizmeti işi yerine getirilecektir.

 

Grup Yarışmasının düzenlendiği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak işler:

Madde 20-

1) Yarışmalar günü yarışmaların başlamasından en az 1 saat önce (bu süre saat 10:00 olarak düşünülmektedir ancak bazı illerde katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir) koordinatör gençlik merkezi müdürü, ildeki tüm gençlik merkezi müdürleri ve liderleri yarışma salonunda hazır bulunacaktır. (İl Müdürlüğü personeli resmi giyinecek ve kendilerinin hazırlayacakları yaka kartı yarışma süresince boyunda asılı duracaktır.)

2) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımlar yapılacak, mülki idare amirlerinin ile yerel yöneticilerin katılımının sağlanmasına ve salonun doldurulmasına önem verilecektir.

3) Yarışmalar için düzenlenecek teknik toplantının yapılacağı yeri ayarlayarak, yarışma tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlüğe bildirilecek, onay verilmesine müteakip en kısa sürede katılımcı illere de iletilecektir.

4) Yarışma süresince, sağlık ve güvenlik tedbirleri için yeterli sayıda personel bulunduracaktır.

5) Organizasyona katılacak iller için birer rehber temin etmesi gerekmektedir. (Her bir il için bir gençlik lideri rehberlik yapacaktır.)

6) Yarışmanın düzenleneceği gün olası tehlikeli durumlar için ambulans ve itfaiye getirme işlerini gerçekleştirecektir.

 

Katılımcı İl Müdürlükleri tarafından;

Madde 21-

 • İl birinciliği yarışmalarını düzenleme,

2) Yarışmadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıya ve kura çekimine, il ekibi sorumlu yöneticisinin katılımı sağlama,

3) Grup Yarışmalarına katılacak gençlerin her biri için sağlık ve seyahat sigortası yaptırma,

4) Yarışmaya gidiş-geliş için otobüs kiralanması durumunda D-2 belgesi olan ve en az 2012 model otobüs/otobüsler ayarlama,

5) Yarışmanın duyurulması işlemleri yapılacaktır.

 

İl Müdürlükleri Diğer Yükümlülükleri

Madde 22-

1) Organizasyonla ilgili gerekli duyuru ve tanıtımları (radyo,televizyon,gazete) yapacak,

2) Katılımcıların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün katılımcılara tahsis edilmesini sağlayacak,

3) İmkânları ölçüsünde, seçici kurul üyelerinin barınması ve beslenmesi konusunda yardımcı olacak,

4) Yarışmalara katılacak illere birer lider görevlendirecek,

5) Yarışma programı ve teknik toplantının yapılacağı yer, yarışma tarihinden önce grup/final yarışmasına katılacak illere duyuracak,

6) Sahne ve ses düzenini yaptıracak, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacak,

7) Organizasyonla ilgili video ve fotoğraf çekimleri yaptırarak, kayıtları ve fotoğrafları yarışmadan en geç 2 gün sonra Genel Müdürlüğe göndereceklerdir.

 

Düzenleme Kurulları Görevleri

Madde 23-

1) İl Birinciliği Yarışmaları Düzenleme Kurulları;

 1. a) Sorumlu yöneticiler ile teknik toplantı yaparak, talimatı açıklamak ve bilgilendirmede bulunmak,
 2. b) Seçici kurul üyelerini belirlemek,
 3. c) Yarışmanın yapılacağı salonu ayarlayarak ödülleri, sahneyi, ses düzenini vb. hazırlıkları tamamlamak,
 4. d) Yarışmalara yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak, jürinin talimatta atladığı bir husus var ise performansı yeniden icra ettirmek ya da inceletmek.
 5. e) Talimatta belirtilen disiplin suçlarını işleyenlerle ilgili olarak katılımcıların yarışma dışı bırakılmalarına karar vermek,
 6. f) Grup birinciliği yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıları, sonuç bildirme formu ve il yarışması tutanağına uygun şekilde tanzim ederek, Genel Müdürlüğe göndermek.

 

2) Grup Birinciliği ve Türkiye Finali Yarışması Düzenleme Kurulları;

 1. a) Yarışmanın aksamadan yapılması için tedbirler alır. Bu kapsamda yarışmalardan bir gün önce il müdürü ve sorumlu yöneticilerle teknik toplantı yaparak, bilgilendirmede bulunmak,
 2. b) Yarışmada teknik bir aksaklık olursa bu aksaklığın giderilmesini sağlamak(teknik bir sıkıntı olduğunda uygun görüldüğü taktirde performansın tekrarı istemek)
 3. c) Seçici kurul üyeleri hakkında değerlendirme notu veya değerlendirmesini Genel Müdürlüğe bildirmek,
 4. d) Yarışmayla ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 24-

1) Bu Talimatnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu yetkilidir.

 

EK -1

 

GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI ŞİİR YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

 

 

BAŞVURDUĞU İL/GM                                 :

 

KATILIMCININ ADI SOYADI                     :

 

YARIŞACAĞI KATEGORİ                           :

 

OKUYACAĞI ŞİİRİN VE YAZARININ ADI            :

 

DOĞUM TARİHİ                                           :

 

TELEFON NUMARASI                                 :

 

MAİL ADRESİ                                                           :

 

BAŞVURUYU ALANIN

ADI-SOYADI

İMZASI

 

EK -2

GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI ŞİİR YARIŞMASI

DEĞERLENDİRME BELGESİ

 

YARIŞMACI KİŞİNİN
Yarışmacı Adı Soyadı   Yarışma Kategorisi  14-17 Yaş (   )   18-25 Yaş (   )
Eser ve Şair Adı   İl  
 
KRİTERLER YÜZDE PUANI
Ezbere Okuma 10  
Vurgu ve Tonlama 10  
Duraklama ve Ulamalara Uygunluk 10  
Jest ve Mimikler 10  
Ses Tonu ve Nefes Ayarlama 10  
Şiir Diline Uygunluk 10  
Ses Müzik Uyumu 10  
Kelimeleri Doğru İfade Etme 10  
Kılık Kıyafet 10
Sahne Hakimiyeti 10
GENEL TOPLAM 100  
 
AÇIKLAMA  
 
SEÇİCİ KURUL ÜYESİNİN  
Adı – Soyadı    
İmzası    

 

EK -3

 

İTİRAZ DİLEKÇESİ

GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞINA

 

İTİRAZ EDEN KURUMUN ADI                   :

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN ADI – SOYADI  :

 

İTİRAZ KONUSU                                          :

İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR                      :

 

İLGİLİ MADDESİ                                          :

 

İSTEK                                                             :

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN

ADI-SOYADI

İMZASI

 

 

 

EK -4

 

 

GENÇLİK MERKEZLERİ ARASI ŞİİR OKUMA YARIŞMASI

SONUÇ BİLDİRME FORMU

 

 

BİLDİRİM YAPAN İL                                               :

 

KATILIMCININ ADI SOYADI                     :

 

YARIŞACAĞI KATEGORİ                            :          14-17 Yaş            18-25 Yaş

 

OKUYACAĞI ŞİİRİN VE ŞAİRİNİN ADI    :

 

DOĞUM TARİHİ                                           :

 

TELEFON NUMARASI                                 :

 

MAİL ADRESİ                                                           :

 

 

İl Yarışmasına Başvuran (14-17 Yaş aralığı) Gençlerin Toplam Sayısı İl Yarışmasına Başvuran (18-25 Yaş aralığı)Gençlerin Toplam Sayısı
   

 

 

 

SORUMLU YÖNETİCİNİN

ADI-SOYADI

İMZASI

 

 

 

Bu form Grup yarışmaları başlamadan en geç 10 gün öncesine kadar [email protected] -e- posta adresine gönderilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin