Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması

Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“GENÇ SANAT: 4. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

TEMA
“Kapıları Aralamak”.

1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç
sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini
sağlamak amacıyla “Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenecektir.
Söz konusu yarışma neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından
yarışmanın kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan eserlerden oluşacaktır.

2. GENEL AÇIKLAMALAR
• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan
yurtdışındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, Şletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim
Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim
gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2017-2018 öğrenim yılı içerisinde mezun olan tüm
T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.
•Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisansüstü eğitimine
farklı fakülte/ enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim
gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarının
fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler
dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan
öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
• Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve
karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
• Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her
türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte
serbesttirler.
• Yarışma bireysel ya da grup (en fazla 3 kişi) katılımına açıktır. Katılımcıların grup halinde
katılması ve başarı ödülü/mansiyon/sergileme alması durumunda grup üyelerine başarı veya
katılım belgesi ayrı ayrı verilecek olup para ödülü ise paylaştırılacaktır.
• Her katılımcı/grup daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son
iki (2) yıl içerisinde üretilmiş bir (1) adet eseri ile yarışmaya katılabilir.
• Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b
platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin
adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği
taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı,
görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde
aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
• Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak
bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
•Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki (2) m’yi, video eserlerin süresi ise üç (3)
dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
•Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı
iptal edebilir.

3. BAŞVURU
– Başvuruda orijinal eser kabul edilmemektedir. Yarışma, çevrimiçi başvuru sistemine göre
yapılacağından esere ait alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim
vb.) kabul edilmeyecektir.
– Yarışmaya katılım sağlamak için, 01 Mart-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Bakanlıkça
daha sonra bildirilecek yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) başvuru aşamaların
eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini
yükleyeceklerdir.
– Yarışmaya katılmak için, Bakanlıkça daha sonra bildirilecek yarışma web sayfası üzerinden
çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun
çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak 04 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi
06330 Altındağ Ankara adresine iadeli taahhütlü posta/ özel kargo yoluyla veya şahsen
göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir.
– Belirtilen adres dışında farklı adreslere teslim edilen başvuru formları reddedilecektir.
Posta/kargo ile gönderilecek başvuru formlarında esas olan, belirtilen son teslim tarihine
kadar başvuru formunun posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Belgenin son başvuru tarihinden
önce gönderildiğinin posta/kargo hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir
şekilde belirtilmiş olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
– Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

4. ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK EVRAK VE
GÖRSELLER

• Katılımcıların başvuru dosyalarında nüfus cüzdanı (kimlik) fotokopisi ile eğitim gördükleri
üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci
belgesi, 2017-2018 eğitim yılı içerisinde mezun olanların ise diploma/geçici mezuniyet belgesi
yer almalıdır.
•Eser/proje görsellerinin çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler katalogda yer
alacağından sisteme kaydedilecek görsellerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen
gösterilmelidir.
• Video Sanatı, dijital sanat, işitsel sanat ve performans gibi çağdaş sanatın diğer alanlarında
katılanlar ise video ve ses dosyaları jenerik hariç üç (3) dakikayı aşmayacak şekilde dublajı
yapılmış, ses müzik ve efektleri 5+1 ses sisteminde kaydedilmiş ve uygun hale getirilmiş
(mikslenmiş olarak) Full Hd PAL 16:9 (1920×1080) renk kayıpsız MOV, MP 4 veya AVI
formatında hazırlanmalıdır.
• Sisteme yüklenecek “Portfolyo”da; resim, heykel, fotoğraf, seramik, karışık teknik, grafik, baskı
vb. alanlarda katılanların eğer var ise önceki dönemlere ait en fazla üç (3) görseli (pdf olarak);
video ve ses dosyaları ile katılanların ise önceki dönemlere ait bir (1) video eseri olması
yeterlidir.
• Şayet başvurulan eser/projelerde özel bir kurgu/kuruluma gerek duyuluyorsa; dosyada eserlerin
mekân içindeki yerleşimlerini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri veya fotoğrafları ile
eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, kurulumunda kullanılacak gereçler ve diğer tüm bilgilerin de yer
alacağı bir metin (pdf olarak) “eser görselleri” alanına yüklenmelidir.
• Sisteme yüklenecek eserlerin uygun resim veya ses niteliği taşıması eseri en iyi şekilde
yansıtması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.
• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları
yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.

5. SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ
• Seçici Kurul, 5 (beş) sanatçı/ akademisyen ve 2 (iki) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.
• Yarışmanın Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (30 Nisan 2018) sonra
Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
• Seçici Kurul; değerlendirmeyi 2018 yılı Mayıs ayında çevrimiçi ortamda yaparak başarı
ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirler ve sergiyi oluşturur.
• Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye
ulaşamayacaktır.
• Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirilmesi
aşamasında, başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı
ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası
aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
• Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp
dağıtmamakta serbesttir.

6. ESER TESLİMİ
• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon veya sergileme alan eserler
sergilenmeye hazır şekilde, daha sonra Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına elden
teslim edilecektir.
• Kargo veya posta ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.
• Katılımcılar, eserlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin
edeceklerdir.
• Katılımcı tarafından kurulması gereken eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce
sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm
Bakanlığına bu konuda sorumluluk almayacaktır.

7. GENÇ SANAT: 4. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI SERGİSİ
Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek,
2018 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
Sergide yer alan eserler, sergi katalogu ile belgelenecek olup sergi tarihi ve yeri daha sonra
Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr,
www.kulturportali.gov.tr) duyurulacaktır.

8. ÖDÜLLER
Yarışma kapsamında;
Başarı Ödülü (10 adet) 9.000.- TL + Başarı Belgesi
Mansiyon (10 adet) 3.500.- TL + Başarı Belgesi
Sergileme 750.-TL+ Katılım Belgesi verilecektir.
– Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
– Başarı ödülü ve mansiyon alan yarışmacıların eserlerinin sergide yer alması zorunludur. Aksi
halde yarışmacının para ödülü ile başarı belgesi Bakanlıkça iptal edilecektir.
– Başarı ödülü ve mansiyon alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında
almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin
belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2018 yılı sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.

9. SERGİ MEKÂNI
Sergi mekânı ve eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra
Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

10. TELİF HAKKI
– Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri,
bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali
hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da
sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet
sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde
ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme,
çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm
telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu
hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından
şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
– Ödül, mansiyon ve sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif
ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para
ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa
olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
– Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini;
üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken
sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
– Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek
hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
– Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve
bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

11. ESERLERİN İADESİ
• Ödül, mansiyon veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde yapılacaktır.
Şade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlığımız resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
• Katılımcı eserini kendisi teslim alamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben yazılmış, eserinin bir başkası
tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alan kişinin kimlik fotokopisini
verecektir.
•Şade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri
alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

12. DİĞER HUSUSLAR
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken
tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin
değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce
oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
• Katılımcılar; Bakanlıkça daha sonra ilan edilecek çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak
ve eser görsellerini yüklemekle şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
• Başvuru, yarışmacının çevrimiçi başvuru sonrası, sistemde oluşturduğu başvuru formunun ıslak
imzalı olarak belirtilen adrese intikal etmesi ile tamamlanmış sayılır.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının
kararları geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA
Şrtibat Kişileri: Sıdıka YILMAZ – Berrak AYDEMŞR- Başar ÇAVUŞOĞLU
Telefon: + 90 312 384 42 00/160 • Fax : + 90 312 384 22 07
Web: www.guzelsanatlar.gov.tr • E-posta : [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.