Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması

Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“GENÇ SANAT: 2. AFİŞ TASARIM YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI:
Kültür ve Turizm Bakanlığınca; genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla
“2018 Troya (Troia) Yılı” konulu “Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.
Yarışma sonrasında seçici kurul tarafından belirlenen tasarımlardan oluşan bir de sergi
gerçekleştirilecektir.
Çanakkale ilinde yer alan Troya (Troia) Ören Yeri, 1996 yılında Milli Park olarak ilan
edilmiş ve 1998 yılında da UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır.
Dünya kültür tarihinin en değerli miraslarından biri olan Troya (Troia) Ören Yeri’nin sadece
kalıntıları ile değil yerel turizmin tüm unsurlara hitap edecek alt yapısı ile dünya çapında bir
cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
Dünya genelinde birçok ülkenin temel eğitim müfredatına giren Ġlyada ve Odesa Destanı ile
Troya (Troia) Ören Yeri’nin, tarih, kültür ve eğitimin yanı sıra edebiyat, dans, sinema ve
plastik sanatlar gibi alanlarda da tüm dünyada karşılığı olan evrensel bir marka değeri olması
hedeflenmektedir.
Söz konusu yarışma neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından
yarışmanın kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan afiş tasarımlarından
oluşacaktır.

2. GENEL AÇIKLAMALAR
– Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği
olan yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarının Grafik
Tasarımı Bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, Ġletişim Fakülteleri, Sanat ve Sosyal
Bilimler Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim
Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim
gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2017-2018 öğrenim yılı içerisinde mezun olan tüm
T.C. vatandaşı sanatçılara açıktır.
– Önlisans/Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/
lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda
öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında diplomalarının
fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen
fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve
enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya
katılabilirler.
– Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her sanatçı/tasarımcı
herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da
dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1) adet eseri ile katılabilir.
– Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış
olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun
ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve
başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
– Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye
alınacaktır.
– Afiş tasarımı içerisinde sponsora ait ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır.
Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel
kullanılmamalıdır.
– Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen afiş
tasarımları sergilenecektir.
– Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya
yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

3. BAŞVURU
– Yarışma, çevrimiçi başvuru sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (eposta,
posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
– Yarışmaya katılım sağlamak için, 01 Mart-23 Nisan 2018 tarihleri arasında
Bakanlıkça daha sonra bildirilecek yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) başvuru
aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini
gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve afiş
tasarımlarını yükleyeceklerdir.
– Yarışmaya katılmak için, Bakanlıkça daha sonra bildirilecek yarışma web sayfası
üzerinden çevrimiçi başvuru tamamlandıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru
formunun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak 27 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kültür
ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi
06330 Altındağ Ankara adresine iadeli taahhütlü posta/ özel kargo yoluyla veya şahsen
göndermeleri/teslim etmeleri gerekmektedir.
– Belirtilen adres dışında farklı adreslere teslim edilen başvuru formları reddedilecektir.
Posta/kargo ile gönderilecek başvuru formlarında esas olan, belirtilen son teslim tarihine
kadar başvuru formunun posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Belgenin son başvuru tarihinden
önce gönderildiğinin posta/kargo hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir
şekilde belirtilmiş olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
– Tüm kargo ve posta masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

4. ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SIRASINDA SİSTME YÜKLENECEK EVRAKLAR VE
AFİŞ TASARIMLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

– Katılımcıların başvuru dosyalarında nüfus cüzdanı (kimlik) fotokopisi ile eğitim
gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış
öğrenci belgesi, 2017-2018 eğitim yılı içerisinde mezun olanların ise diploma /geçici
mezuniyet belgesi yer almalıdır.
– Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak
dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle
çıkılmamalıdır.
– Yarışmaya gönderilen tasarım; çevrimiçi ortamda iki farklı boyutta yüklenecektir.
Seçici kurulca çevrimiçi ortamda değerlendirilecek olan afiş tasarımı jpeg formatında
kaydedilecektir. Jpeg formatında, dosya boyutu 2 mb’ın altında olacak şekilde
kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle 2953 x 4134 piksel ölçülerinde (50X70 cm) ve 150 dpi
çözünürlüğünde RGB ve jpeg formatında yüklenmelidir.
– Ayrıca afişlerin, sergi için baskı hazırlığı da düşünülerek dijital orijinaller CMYK
modunda en az 300 dpi çözünürlükte pdf ya da jpeg uzantılı olarak kaydedilmelidir. Sergiye
girecek olan eserlerin fotoblok baskıları Bakanlıkça yapılacaktır.
– Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.)
kullanılabilir.
– Afiş tasarımları üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler
bulunmamalıdır.
– Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser
başvuruları yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.

5. SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ
– Seçici Kurul, 4 (dört) akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden
oluşturulacaktır.
– Yarışmanın Seçici Kurul Üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (23 Nisan 2018)
sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
– Seçici Kurul, 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde afiş tasarımları sayısal ortamda çevrimiçi
olarak değerlendirerek ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirler;
sergiyi oluşturur.
– Seçici kurul değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi
görmeyecektir.
– Seçici Kurul tasarımların değerlendirilmesi aşamasında; başvuruları temaya
uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele
alacaktır.
– Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası
aracılığıyla katılımcıdan afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.
– Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını
dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

6. GENÇ SANAT: 2. AFİŞ TASARIM YARIŞMASI SERGİSİ
Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek 2018
yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
Sergide yer alan eserler, sergi katalogu ile belgelenecek olup sergi tarihi ve yeri daha sonra
Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr,
www.kulturportali.gov.tr) duyurulacaktır.

7. ÖDÜLLER
Yarışma kapsamında;
Başarı Ödülü (10 adet) 7.000 TL + Başarı Belgesi
Mansiyon (10 adet) 3.000 TL + Başarı Belgesi
Sergileme 500 TL+Katılım Belgesi
– Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden
duyurulacaktır.
– Başarı Ödülü ve mansiyon alan sanatçılar Başarı Belgelerini ödül töreni ve sergi
açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
– Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin
yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak
sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2018 yılı
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi
bir talebi olamaz.

8. TELİF HAKKI
– Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri,
bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları
devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye
değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında,
televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim
faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma,
temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra
sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına
herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi
bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu
feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
– Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif
ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden
başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
– Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini;
üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken
sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Afiş tasarımında yer alacak görseller
ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da
tasarımcıya aittir.
– Ödül, mansiyon ve sergileme alan tasarımlar Kültür ve Turizm Bakanlığğınca sergilenecek
ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR
– Yarışma şartnamesine Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden
ulaşılabilecektir.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
– Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu
şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
– Katılımcılar; Bakanlıkça daha sonra ilan edilecek çevrimiçi yarışma başvuru sistemine
üye olmak ve afiş tasarımlarını yüklemekle şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş
olurlar.
– Başvuru, yarışmacının çevrimiçi başvuru sonrası, sistemde oluşturduğu başvuru
formunun ıslak imzalı olarak belirtilen adrese intikal etmesi ile tamamlanmış sayılır.
– Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm
Bakanlığının kararları geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA
İrtibat Kişileri: Sıdıka YILMAZ – Berrak AYDEMĠR- Başar ÇAVUġOĞLU
Telefon: + 90 312 384 42 00/160 • Fax : + 90 312 384 22 07
Web: www.guzelsanatlar.gov.tr • E-posta : [email protected]

KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.