Genç Güncel Sanat Proje Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“GENÇ GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

AMAÇ
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca “Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmanın amacı; günümü z sanatının başlıca d inam ikleri olan fotoğraf, video, yerleştirm e, yeni m edya, resim , çizim, obje vb. üretim leri, ülkem izdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklem ek, yaratıcı ge n ç sanatçıları keşfetm ek, yenilikçi üretim leri arttırm ak ve bu eserlerin ge n iş kitlelerce izlenm esini sağlam aktır.

TEMA
“B irlikte Yaşa m a Kültürü”.

GENEL AÇIKLAMALAR
• Yarışm a, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkem iz üniversitelerinin güzel sanatla r fakültelerinde lisans lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) düzeyde eğitim gören tü m T.C. vatanda şı öğrencilerine açıktır.
• Sanatçılar yarışm aya sadece bireysel olarak katılabilir.
• Yarışm a; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, karışık teknik, grafik, resim , seram ik, b askı ve heykel gibi görsel sanatın tüm biçimlerin den oluşabilir.
• Yarışm aya eser verecek olan sanatçılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
• Her sanatçı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışm ada ödül almamış ya da sergilen me m iş (sosyal m edya, y o utub e v.b dahil) ve son 2 yıl içerisinde üretilmiş bir (1) adet eseri ile katılabilir.
• Yapıtların d ah a önce se rgile n d iğin in ve/veya h erhangi bir yarışm aya katılm ış o ld u ğ u n u n tespiti halinde ilgili yapıtın adaylığı
derhal iptal edilecektir. Bu h u su su n ödül kazanıldıktan so n ra tespiti halinde ad ay kazandığı ödülü iade ile m ü kel lef olacaktır.
• Eserlerin e n uzun kenarı, ge n işliği veya y üksekliği 2 m ‘yi, vid eo eserlerinde ise süre 5 d akikayı g eçm eyecek şekilde olm alıdır.
• Eser- projeye ilişkin görseller, C D / D V D ‘ye kayıtlı olarak dijital ortam da gönderilecektir. CD/DVD, e serin farklı açılardan en fazla
10 dijital fo to ğrafından oluşturulm alıdır, eserin özellikleri gerektirdiği takdirde 3 dakikalık eseri tanıtan bir video da
eklenebilir. B aşvurularda orijinal eser kabul edilm em ektedir.
• Başvu ru lan yapıtların yer ald ığı C D / DVD’lerin yan ın da Şartn a m e n in ekinde b u lu n an Form 1 ve Form 2 eksiksiz d oldurulacak,
v ar ise g e çm iş d ö n e m çalışm alarını içeren portfolyo eklenecektir.
• Yarışm acılar; ödül, m ansiyon veya sergile n m e ye de ğe r bu lu n an eserlerin Ankara’da sergile n m e sin de n sonra, Bakanlık
tarafından u yg u n görü le n farklı illerde d e söz konusu eserler arasından oluşturulacak bir seçkinin se rgilenm esini kabul etm iş
sayılırlar.
• B akan lık gerekli g ö rd ü ğ ü takdirde, yarışm a takvim i üzerinde d eğişiklik yapabilir veya yarışm ayı iptal edebilir.

BAŞVURU
• Şartnam edeki koşulları taşıyan ad ayların istenen tü m evrak ve görsel dosyasını eksiksiz olarak, ücretleri yarışm acılar
tarafından ö d e n m e k suretiyle posta/kargo yoluyla 03.04.2015 tarihi m esai bitim ine kadar Kültür ve Turizm B akanlığı Güzel
San atlar G enel M ü d ü rlü ğ ü R o m a M e y d a n ı H ipodrom Caddesi 0 6 3 3 0 H ipo dro m Ankara a dresine gönderm eleri gerekm ektedir.

BAŞVU RU DOSYASI N DA YER ALACAK EVRAKLAR
• Yarışm a ile ilgili her türlü y azışm a ve/veya d o k ü m a n d a kullanılacak dil Türkçedir.
• Form -1 (Sanatçı Ö zgeçm işi), Form 2 – (eserin ebat, üretim tarihi, kullanılan teknik, v.s gib i teknik özellikleri) eksiksiz olarak
doldurulup; ayrıca eser g örsellerinin yer aldığı bir CD/DVD ve sanatçının d iğe r eserlerinden örnekler içeren bir p ortfolyo dosya
şeklind e verilen adrese gönderilecektir.
• Sö z kon u su portfolyoda resim , heykel, fotoğraf, seram ik, karışık teknik, grafik, baskı v.b alanlarda katılanların eğer var ise en
fazla 5 adet; video-art, dijital sanat, işitsel sanat gibi ça ğd a ş sa natın d iğe r alanlarında katılanların ise en fazla 2 adet önceki
eserlerine ait yeterli b ilgi ve (fotoğraf, dia, CD/DVD, broşür, katalog vb.) belge b u lu n m ası gerekm ektedir.
• Portfolyoda b u lu n an ça lışm aların d ah a önce sergilenip sergilenm ed iği veya ödül alıp alm adığı ayrıca belirtilm elidir.
• Şayet b aşvurulan eserlerde özel bir kurgu /kurulum a gerek duyuluyorsa, dosyada, yapıtların m ekân içindeki yerleşim lerini
gösteren cepheden ve kuşbakışı çizim leri veya fotoğrafları ile eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, ku ru lu m u n d a kullanılacak gereçler
ve d iğe r tü m bilgilerin d e yer alacağı bir m etin hazırlanm alıdır.
• Üniversitelerden güncel (son 6 a y içerisinde) öğrenci belgesi a lın m ış olm alıdır.
• Jüri tarafından eserlerin d eğerlendirilm esi dijital ortam da yapılacağı için eser-proje görsellerinin video ve se s dosyaları,
çözünürlüğü 3 0 0 d p i’d an küçük olm ayacak şekilde C D / D V D ‘ye kaydedilm iş olm alıdır.
• CD/DVD’lerde yer ala n se s ve video dosyaları; m ov, m peg, m p3, m p 4 form atlarına u yg u n olarak hazırlanm alıdır.
• CD/DVD içerisinde yer alan eserlerin u y g u n resim veya se s niteliği taşım ası zorunludur. B ozu k kayıt yap ılm ış CD/DVD’ler,
katılım cının uyarılm ası gerekm eksizin yarışm a dışı bırakılır. Esere ait görselin eseri en iyi şekilde yan sıtm asına özen
gösterilm elidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ:
• Jüri, d eğerlendirm eyi 2015 yılı Mayıs ayında dijital o rtam d a yaparak ödüle ve sergilenm eye d e ğe r g örü le n eserleri belirler;
sergiyi oluşturur.
• Jüri düzenlenen “G e n ç Güncel San at Proje Yarışm a sı”nm d eğerlendirilm esi aşam asınd a; b aşvuruları tem aya u y g u n lu ğu n yanı
sıra an lam , yaratıcılık, farklılık, sa natsal kaygı ve estetik b ü tü n lü k çerçevesinde ele alacaktır.
• Yarışm aya katılan tasarım ların ö zgü n olm ası tem el koşuldur.Tüm çalışm alar, kavram sal yaklaşım açısından değerlendirilecektir.
• Jüri, d eğerlend irm e aşam asın d a gerekli g ö rd ü ğ ü takdirde adaylardan ek bilgi veya eserin orijinalinin değerlendirm enin
yapılacağı m erkeze getirilm esini talep edebilecektir.
• Son u ç lar açıklandıktan son ra sergiye dahil o lam ayan ada ylar istedikleri takdirde başvuru d osyalarını bir ay içerisinde elden geri
alabilecektir. Bu süre içerisinde geri a lınm ayan dosya ve C D/D VD ‘ler k om isyon tarafından im ha edilecektir.

ESER TESLİMİ
• Jüri değerlendirm esi so n u cu n d a ödül, m an siyo n veya sergilem e alan eserler sergilenm eye hazır şekilde toplam a m erkezine
elden teslim edilecektir. Kişi eseri kendisi teslim e d em ed iği takdirde eserinin bir başkası tarafından teslim edileceğini
bildiren bir dilekçe yazacaktır. Dilekçenin ekinde teslim edecek şa h sın kim lik fo tokopisi de yer alm alıdır. Ka rgo ve posta ile
gönderilenler kabul edilmeyecektir.
• Yarışm acılar, eserlerinin k u rulum und a kullanılacak araç ve gereçleri kendileri tem in edeceklerdir.
• Sanatçısı tarafından k urulm ası gereken eserler, sergi tarihind en 5 g ü n önce toplam a m erkezi ile iletişim sa ğla n arak eser sahibi
tarafından kurulm alıdır. (D em o nte eserlerin B akan lık ilgililerince kurulabilm esi için eserlerin anlaşılabilir bir fotoğrafı ya da
projesi eklenecektir. Aksi ha lde Kültür ve Turizm Bakanlığı so ru m lu lu k yüklenem ez.)

SERGİLEME
Genç Güncel San at Proje Yarışm ası’nın d aim i sergisi 2 0 1 5 y ılı M a y ıs v e y a H a z ir a n a y ı içerisinde Ankara’da açılacaktır. B akanlık
gerekli g ö rd ü ğ ü takdirde, 2 0 1 5 yılı içerisinde belirlediği farklı illerde de ödül, m an siyo n ve sergilem e ala n eserler arasından
oluşturulacak bir seçki ile gezici sergiler düzenleyebilecektir.

ÖDÜLLER
Y arışm a kapsam ında;
• Başarı Ö dülü (1 0 adet) 7.5 0 0 .-TL + Başarı B elgesi
• M an siy o n Ö dülü (1 0 adet) 2 .5 0 0 .-TL + Başarı Belgesi
• Yarışm a sonuçları, B akan lığım ız resm i vveb sitesi w w w .kulturturizm .go v.tr ve w w w .guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden
duyurulacaktır.

ESER TOPLAMA MERKEZİ:
An kara Resim ve Heykel M ü ze si M ü d ü rlü ğ ü Opera – Anka ra Tel: 0 3 1 2 3 1 0 2 0 9 4
SEÇİCİ KURUL
Yarışm a nın Seçici Kurulu aşağıd a isim leri belirtilen üyelerden oluşur:
– BakanlıkTem silcileri
– Prof. C anan A k tu ğ ATALAY
– Prof. Dr. Em ine Yıldız DO YRAN
– Prof. Refa E M R A Lİ
– Prof. Dr. Bilal K U ŞP IN AR
– Prof. Dr.TanselTÜ RKD OG AN
• Seçici Kurul üyelerinin isim leri soyad ı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.
• Seçici Kurul toplantısı için en a z yedi ü yenin katılım ı gereklidir.
• D eğerlen dirm e toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi b u lu n m am a sı ha lind e yeterli sa yıda yedek ü ye çağrılabilir.

TELİF HAKKI
Y arışm a so n u n d a sergilenm eye değer görülen ve ödül alan eserlerin görselleri, bütü n telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alın m ış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm B akanlığı, ödül ya da sergilenm eye de ğe r bu lu n an eserlerin görsellerini, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım m alzem elerinde 5 8 4 6 sayılı Fikir ve San at Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

ESERLERİN İADESİ
• Ödül, mansiyon veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitim inde yapılacaktır. İade işlem lerinin başlama tarihi,  Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr ve www .guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.
• Yarışm ada ödül, m ansiyon veya sergilem e alan tü m adaylar iade işlem lerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini o n b e ş (15) gün içinde teslim alacaklarına dair taahhü t içeren bir belgeyi toplama merkezine ibraz etmek zorundadır.
• İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren onbeş (1 5) gün içinde, toplama merkezinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

DİĞER
• Katılım Form ları ve şa rtnam eler; ilgili fakültelerden, B akan lığım ız w e b sitesi w w w .kulturturizm .go v.tr ve w w w . guzelsanatlar.
gov.tr adreslerinden tem in edilebilir.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin taşın m a ve sergilenm esi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna
rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ‘nce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
• Yarışm aya katılan tü m sanatçılar, bu şartname hüküm lerini kabul e tm iş sayılırlar.
• Şartn am e d e belirtilm eyen hususlarda veya tereddüt h alinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Kültür veTurizm B akan lığı Güzel San atla r Genel M ü d ü rlü ğ ü
Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 063330 Hipodrom – ANKARA
T e l: + 9 0 3 1 2 3 8 4 4 2 0 0 / 1 6 0 • F a x : + 9 0 3 1 2 3 8 4 2 2 07
W e b : w w w .guzelsanatlar.gov.tr • E -p o sta : guzelsanatlar@ kulturturizm .gov.tr
KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.