GENÇ FİKİRLER AKILLI ŞEHİRLER FİKİR YARIŞMASI

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI GENÇ FİKİRLER AKILLI ŞEHİRLER FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
Yarışma, bireylerin teknoloji ve bilimi referans alarak Safranbolu kentinin günün güncel teknolojisine ayak uydurmasına fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmasını amaçlamaktadır. Bu yarışma ile Safranbolu kentimizin canlı hayatının daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir ve kaynakların verimli kullanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Safranbolu yararına yapılması öngörülen fikirlerin, teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözmesi beklenmektedir. Projeye dönüştürülecek fikirlerin yaralanacağı teknolojilerin ise özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

1.1. Yarışmanın Kapsamı
Bu yarışma ile Safranbolu’nun tarihi kültürü ve akıllı şehir teknolojilerinin harmanlanmasıyla kentin daha yaşanılabilir, daha sürdürülebilir ve kaynakların verimli kullanılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda Safranbolu kentinin güncel sorunlarına çözüm üretebilecek inovatif fikirler beklenmektedir. Özellikle sınırlı ve tükenmekte olan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, kentimizin yaşamını kolaylaştıran ve bu kapsamda yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten proje fikirlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Bu yarışma kapsamında öneri olarak sunacağımız temalar aşağıdaki gibidir;
• Akıllı Enerji,
• Akıllı Çevre,
• Akıllı Tarım,
• Akıllı Yaşam,
• Sürdürülebilir Yaşam,
• Sürdürülebilir Çevre,
• Enerji Kaynakları ve Teknolojileri,
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri,
• Sıfır Atık,
• Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetim Sistemleri,
• Atıkların Değerlendirilmesi,
• Atıklardan Enerji Üretimi,
• Verimli Doğal Kaynak Kullanımı ile Kaynakların Gelecek Nesillere Aktarılması,
• Hava Kirliliği Kontrolü,
• Toprak Kirliliği Kontrolü

Yukarıda önerilen temalar dışında hazırlanacak projeler yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya, Karabük sınırları içinde ikamet eden veya Karabük sınırları içinde öğrenim görmüş ve görmekte olan üniversite öğrencileri ve mezunlar başvurabilir.
• Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir.
• Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa başvurusu geçersiz sayılacaktır.
• Her proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
• Takım üye sayısı tüm kategoriler için en fazla 4 kişiden oluşacak şekilde takımlar oluşturulmalıdır.
• Proje başvuruları hazırlanan final projenin teslimi ve başvuru formu ile 21.06.2021 tarihine kadar kariyer@safranbolu.bel.tr e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
• Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye başvurulabilir.
• Farklı projeler ile yarışma kapsamında düzenlenen kategorilere ayrı ayrı başvuru yapılabilir.
• Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
• Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

3. BAŞVURU ESASLARI
Başvurular, kariyer@safranbolu.bel.tr e-posta adresi üzerinden alınacaktır. Başvuru için 21.06.2021 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
Başvuru formunda;
– Katılımcı adı-soyadı, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası), proje adı ve kategorisi,
– Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile takım ismi eklenecektir.

4. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME
4.1.Yarışma Takvimi
Takımlar proje başvuru formlarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler.

Tablo 1. Yarışma Takvimi
Tarih Açıklama
19.05.2021 Yarışma Duyuru Tarihi
21.06.2021 Proje Teslim Tarihi
28.06.2021 Yarışma Ödüllerinin Takdimi

4.1.1. Değerlendirme Kriterleri
Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen projeler aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Projeler, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Yenilikçi-Özgün: Proje fikrinin alanında daha önce uygulanmış başka projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılacaktır.
• Benzer ürün veya proje var mı?
• Yeni bir teknoloji, tasarım ya da hizmet sunuyor mu?
• Projenizi, piyasa da bulunan benzer ürünlerden ayıran özellik/özellikler nelerdir?

Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi: Proje fikrinin toplumda hangi probleme, nasıl bir çözüm üreteceğine ve sunulan proje fikrinin bu çözümü destekleyip desteklemediğine bakılacaktır.
• Proje fikrimiz toplumun hangi problemine çözüm üretiyor?
• Şimdiki çözümler neden yetersiz kalmaktadır?
• Proje yerel ya da bölgesel bir soruna çözüm üretiyor veya çözüm noktasında katkı sağlıyor mu?

Yöntem: Projenize uygun bir çözüm oluştururken başvurduğunuz yöntemlere bakılacaktır.
• Hangi bilimsel ve/veya teknik uygulamalara dayanarak bir çözüm öneriyorsunuz? Bunların temel prensipleri nelerdir?
• Projenize ait görsel (2B) ve/veya prototip var mı?

Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik: Projenin uygulanma imkânına, malzemelerin olabildiğince millî kaynaklardan oluşmasına bakılacaktır.
• Ortaya koyulan proje önerisi teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir mi?

Tahmini Maliyet: Projenin tahmini maliyetine ve en az maliyetle uygulanabilir olup olmadığına bakılacaktır. Ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması ve üretimi için bütçe planlaması ve kullanılacak malzeme listesi hazırlanacaktır.
• Proje en düşük maliyetlerle nasıl geliştirilebilir?
• Proje planına bağlı olarak parasal yönden hangi harcamaları ne dönemde yapılacağına dair bilgi verilmiş mi?
• Proje için bir maliyet hesabı yapılmış mı? Benzer projeler ile bir maliyet karşılaştırması yapılmış mı?

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi: Projeyi kimler kullanacak ve bu proje kimlere hitap edecekse burada belirtilip belirtilmediğine bakılacaktır.
• Ürün ya da sürecin hedef kitlesi kim ya da kimlerdir?
• Ürün hakkında problem yaşayan varsa “Problemi Yaşayanların Tanımı” yapılmış mı?

Proje Ekibi: Projeye dahil olan tüm kişi ve kurumların belirlenmiş olup olmadığına bakılacaktır.
• Proje ekibi kimlerden oluşur? Proje yöneticisi kimdir?

Riskler: Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan (risklerden) bahsedilip bahsedilmediğine bakılacaktır.
• Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların (risklerin) tespit edilip edilmediğine bakılacaktır.
• Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmış mı?

Yukarıdaki maddeler haricinde Yarışma Danışma Kurulu uygun gördüğü takdirde istenilen farklı bir kriteri de ekleyebilir. Eklenebilecek kriter ise rapor şablonunda belirtilecektir.
4.2. Yarışmanın Puanlanması
Yarışmanın puanlaması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm yenilikçilik, ikinci bölüm etki, üçüncü bölüm sürdürülebilirlik ve dördüncü bölüm uygulanabilirlik puanlamasından oluşmaktadır. Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir.

Tablo 2. Puan Dağılımları
Puanlama Türü Puanlama Yüzdesi
Yenilikçilik %25
Etki %25
Sürdürülebilirlik %30
Uygulanabilirlik %20

5. ÖDÜLLER
Yarışma kapsamında dereceye giren fikirlere çeşitli hediyeler verilecektir. Hediyeler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 3. Ödüller
Derece Ödül
Birincilik 3000 Türk Lirası Para Ödülü
İkincilik 2000 Türk Lirası Para Ödülü
Üçüncülük 1000 Türk Lirası Para Ödülü

• Bu kriterleri tatmin eden bir aday bulunamaması durumunda ilgili derece için ödül verilmeyebilir

6. GENEL KURALLAR
• Her projenin yetkili kişilerinin ilgili jüriye itiraz hakkı vardır. İtirazlar sonradan yazılı olarak verilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itirazlar en geç 24 saat içerisinde yazılı hale getirilir. Her halükârda yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazlar jüri heyeti tarafından incelenerek 72 saat içerisinde karara bağlanır.
• Değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra her takımdan yetkili kişilerin itiraz ve gerekçelerini yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. İtirazlar kariyer@safranbolu.bel.tr adresinden alınmaktadır.
• İtiraz süreci yarışma sonuçları açıklandıktan üç iş günü içerisinde yapılmak zorundadır. Aksi durumda itirazlar değerlendirilmeye alınmamaktadır.
• Safranbolu belediyesi yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
• Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, Safranbolu belediyesi tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; yarışmacı, tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş ürünler dahil, yarışmaya ilişkin olarak üretilen her türlü fikri mülkiyetin Safranbolu belediyesine ait olduğunu ve yarışmacının bunun üzerinde herhangi bir hakkı ve talebi olmadığını kabul ve beyan eder. Safranbolu belediyesi, tüm fikri mülkiyeti uygun bulduğu şekilde kamuya açıklama hakkını saklı tutar.
• Yarışmaya katılan bütün fikir veya projelere Katılım Sertifikası verilecektir.
• Safranbolu belediyesi Yarışmalar Komitesi ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir;
– Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır,
– Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır,
– E-posta, facebook, skype, messenger, whatssap, twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır,
– Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sorumluluk Beyanı
Safranbolu Belediyesi yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Safranbolu Belediyesi işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.