Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması

Proje Uygulama Yarışması

YARIŞMA KONUSU
Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların uygulamaya geçirilmesi, gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı, yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve benzeri konularda projelerin teşvik edilmesidir.

YARIŞMA HEDEFİ
Yarışmayla gençlerin belediyelerle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi, belediyelerin gençlere yönelik yenilikçi hizmet anlayışını benimsemeleri, gençlere yönelik hizmetlerin çeşitliliğini ve niteliğini artırmaları ve belediye yönetimine gençlerin katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; gençlerin kişisel gelişiminin desteklenmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedeflenmektedir.

BEKLENEN SONUÇLAR
Tüm belediye hizmetlerinin gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini dikkate alacak biçimde yapılandırılması ve bu doğrultuda proje ve uygulamaların hayata geçirilmesi, belediyeler ve gençler arasındaki etkileşimi artıracak projelerle gençlerin sosyoekonomik ve sosyokültürel hayata katılımlarının artırılması beklenmektedir.

ÖDÜL
Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir. Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk 10 belediye ödüllendirilecektir. Seçilen 10 projenin her birine 500.000 TL ödül verilecektir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir.

İkinci aşama 2022 yılı Şubat ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı;

Birinci belediyeye 1.000.000 TL,
İkinci belediyeye 750.000 TL,
Üçüncü belediyeye 500.000 TL’dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

1. Aşama Yarışma Duyuru Tarihi : 17 Mayıs 2021

1. Aşama Fikir Projesi Teslim Tarihi : 17 Eylül 2021

1. Aşama Ödüllerin Takdimi : Ekim 2021

2. Aşama Duyurusu Tarihi : Kasım 2021

2. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim Tarihi : Aralık 2021

2. Aşama Ödüllerin Takdimi : Şubat 2022

Başvurular, “gencdostu.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup bu sayfa üzerinde başvuru tamamlandıktan sonra Detaylı Başvuru Formu, Taahhütname ve Başkanlık Onay resmi yazısı (Yazıda yer alan Kayıt No kısmı KAYSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) sisteminde yer alan Belediyenizin DETSİS numarasıdır) ile birlikte tüm proje dokümanları Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Bir belediyenin yalnızca bir proje önerisi ödül alabilir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

UYGUNLUK
Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

Kriter Ağırlık
Yenilikçilik % 25
Etki % 20
Sürdürülebilirlik % 20
Yaygınlaştırabilirlik % 20
Kamu Kurumları, STK, Üniversite ile İşbirliği % 15

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

BELGELER
Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje detay başvuru formu, Başkanlık Onayı ve Taahhütname örneği, gencdostu.tbb.gov.tr internet adresinden edinilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

SÜREÇ
Birinci aşama

Belediyeler tarafından iletilen bilgilerin detaylı olarak incelenmesi, yarışma kapsamına giren fikir sahibi belediyelere ilk aşama ödüllerin verilmesi aşamasıdır. Jüri her başvuruyu yarışmanın kapsamı, yenilik, etki, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırabilirlik kriterlerini esas alarak değerlendirecektir.

Katılımcılara sonuçlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İkinci aşama

Proje fikirlerinin uygulamaya geçirilmesi, başarılı bulunan proje uygulamalarının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi aşamasıdır. Yarışma kapsamında ilk aşamaya başvuran proje fikirleri ödül alıp almadığına bakılmaksızın ikinci aşamaya da başvurabilir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde TBB uygulamayı yerinde ziyaret edebilir.
Puanlamaya göre en başarılı 3 proje ödüllendirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Ödeme işlemleri

Ödeme, ödüllendirmeyi hak kazanan belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecektir.

Kullanım Hakkı

Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, yönetmeliklere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

İdari Yaptırımlar

Yanlış beyanda bulunulması ve bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.